Tag : osocze

Aktualizacja zaleceń dotycząca osocza ozdrowieńców

Data: 13.07.2021
Zalecenie (Konsensus Ekspertów)
Wobec niepotwierdzenia skuteczności interwencji w większości badań z randomizacją i ich metaanalizach, nie zaleca się rutynowego stosowania osocza ozdrowieńców u chorych hospitalizowanych z COVID-19

Uzasadnienie:
Zalecenie zostało sformułowane w oparciu o analizę dostępnych publikacji naukowych, przeprowadzoną w ramach Przeglądu doniesień naukowych dla osocza ozdrowieńców, stosowanego w leczeniu COVID-19, opublikowanego na stronie AOTMiT: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/05/Osocze-ozdrowiencow-w-COVID-19-Rapid-Review-wersja-1.2-27-maja-2021-r..pdf

Badania obserwacyjne (ah Yoon 2021, Abolghasemi 2020, Alsharidah 2020, Salazar E 2021, Hegerova 2020, Liu 2020) oraz opinie ekspertów klinicznych, sugerowały możliwość korzystnego efektu podawania osocza ozdrowieńców we wczesnej fazie wiremii, w szczególności u chorych z wysokim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby bądź obniżoną odpornością. Badania te sugerowały, iż terapia ta może mieć znaczenie w pierwszych trzech dniach choroby.

Wyniki próby klinicznej z randomizacją Libster 2020 potwierdziły tę linię wnioskowania, gdyż wykazały znamienną skuteczność terapii osoczem, podanym do 72 h od początku objawów, względem placebo, w odniesieniu do punktu końcowego jakim było wystąpienie ciężkiej choroby układu oddechowego: 16% vs 31%; RR=0,52 (95% CI: 0,29; 0,94).

Jednak w wynikach największego randomizowanego kontrolowanego badania klinicznego (platforma badawcza RECOVERY) nie odnotowano znamiennie niższej śmiertelności w 28. Dniu choroby u pacjentów otrzymujących osocze, w stosunku do grupy kontrolnej, nie otrzymującej osocza. Wykonano analizę podgrup w zależności od czasu podania osocza. W grupie, która otrzymała osocze (wysokie miano przeciwciał) w okresie do 4 dnia choroby włącznie, śmiertelność była nieznamiennie niższa niż w grupie kontrolnej, nieotrzymującej osocza: 268/933 (29%)
vs 306/975 (31%); RR=0,91 (95% CI: 0,77; 1,07).

Nie zaleca się również rutynowego stosowania immunoglobulin nieswoistych powstałych z ludzkiego osocza u pacjentów z COVID-19, ograniczając ich użycie do medycznego eksperymentu leczniczego

Ile jest separatorów komórkowych w Polsce?

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje, iż w centrach krwiodawstwa na bieżąco pobierane jest osocze od ozdrowieńców z wykorzystaniem posiadanego sprzętu. Osocze od ozdrowieńców pobierane jest najczęściej z wykorzystaniem specjalnych urządzeń – separatorów komórkowych, które są zlokalizowane w siedzibach głównych wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz niektórych oddziałach terenowych. Dotychczas centra nie zgłaszały niedoborów w zakresie zaopatrzenia w aparaturę niezbędną do pobierania osocza od ozdrowieńców, przy czym na bieżąco monitorowane są potrzeby centrów krwiodawstwa. W miarę rozwoju sytuacji epidemicznej i wzrostu aktywności dawców osocza – ozdrowieńców, pojawiła się potrzeba zakupu dodatkowego sprzętu celem poprawy efektywności i zwiększenia dostępności również w mniejszych miejscowościach, wobec czego podjęte zostały stosowne działania  zmierzające do zwiększenia liczby urządzeń do pobierania osocza w centrach jak również w pozostałych oddziałach terenowych. Do dyspozycji jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi pozostaje ponad 200 separatorów komórkowych.  Dodatkowo, w sierpniu br. Centra przystąpiły do projektu realizowanego przez Komisję Europejską, w ramach którego z Funduszu Emergency Support Instrument zostało przyznane wsparcie finansowe na zakup sprzętu potrzebnego do gromadzenia, przechowywania i testowania osocza, szkolenia bądź inne potrzeby organizacyjne w zakresie pobierania osocza od ozdrowieńców po COVID-19, w tym separatory.  Dodatkowo, co należy wyraźnie podkreślić, we wszystkich placówkach publicznej służby krwi ozdrowieńcy mogą oddawać krew pełną, z której po preparatyce można również otrzymać osocze z przeciwciałami.

Z poważaniem,

Beata Lewandowska

 

Pobieranie osocza metodą aferezy (plazmafereza)

Czy Ministerstwo zamierza wykonywać badania przesiewowe wśród dawców w kierunku SARS-CoV-2?

Czy Ministerstwo zamierza badać krew krwiodawczyń i krwiodawców, aby móc ją wykorzystać do leczenia COVID-19 i do badań nad wirusem SARS-CoV-2?

Zgodnie z wytycznymi ECDC (European Centre for Disease Preventionand Control) laboratoryjne badania przesiewowe dawców i/lub donacji krwi, osocza do wytwarzania produktów leczniczych oraz komórek i tkanek w kierunku SARS-CoV-2 nie są obecnie zalecane. Aktualnie brak jest dowodów naukowych wskazujących na możliwość przeniesienia wirusa COVID-19 na drodze krwi i jej składników. Poziomy wykrytego materiału genetycznego wirusa w osoczu pokrywające się z objawami klinicznymi są bardzo niskie i nie wdrożono polityki w zakresie badań przesiewowych innych wirusowych chorób układu oddechowego, dla których transmisja transfuzji pozostaje teoretyczna, w tym grypy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że diagnostyka w kierunku COVID-19 oparta jest na pobieraniu wymazu, najczęściej z nosogardzieli.

Zgromadzone dotychczas przez jednostki publicznej służby krwi ilości osocza z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2 są przeznaczone do stosowania w lecznictwie w postaci transfuzji pacjentom chorym na COVID-19. Aktualnie nie podjęto decyzji o innym jego przeznaczeniu – priorytetem jest przede wszystkim kliniczne wykorzystanie osocza od ozdrowieńców, dopiero po zabezpieczeniu lecznictwa mogą być rozpatrywane decyzje o innym wykorzystaniu osocza.

Czy Ministerstwo planuje zmienić wymagania dla potencjalnych dawców i dawczyń, aby osoby, które prywatnie wykonają test na obecność przeciwciał, mogły również oddawać krew jako tzw. “ozdrowieńcy”?

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych na dzień 23 kwietnia 2020 r. “Kwalifikacji jako dawcy krwi będą podlegały jedynie osoby, u których wykazano obecność materiału genetycznego SARS-CoV-2, ewentualnie do rozważenia osoby, u których stwierdzono wysokie miana przeciwciał anty-SAR-CoV-2 w klasie IgG w teście, który posiada aprobatę do zastosowania w praktyce klinicznej u ludzi.” Ponadto, zgodnie ze Stanowiskiem Konsultantów Krajowych w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, Chorób Zakaźnych, Diagnostyki
Laboratoryjnej oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie oznaczania swoistych przeciwciał i antygenów w diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2: “W aktualnej sytuacji epidemicznej nie zaleca się wykonywania testów serologicznych wykrywających przeciwciała anty- SARS-Cov-2
bez indywidualnego zlecenia lekarskiego. Instytucja lub lekarz zlecający wykonanie takiego badania są zobowiązani do interpretacji wyniku, a także zlecenia i sfinansowania wykonania testu RT PCR w celu weryfikacji każdego przypadku dodatniego wyniku testu serologicznego.”
.
W powyższym stanowisku, zwrócono również uwagę na wielość stosowanych testów służących do wykrywania przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, ich różną czułość, swoistość, oraz wartość predykcyjną ze względu na zróżnicowaną częstość występowania zakażenia SARS-CoV-2 w różnych regionach świata. W związku z tym każdy rodzaj testu wymaga walidacji w populacji, w której ma być stosowany. Podkreślono również, iż należy ostrożnie podchodzić do testów wykrywających antygeny SARS-CoV-2, gdyż ich wartość diagnostyczna nie została dostatecznie potwierdzona w opublikowanych wynikach badań

UWAGA! Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dopuszczają dawców lub kandydatów na dawców osoby, które wykonały test na przeciwciała PRYWATNIE. (aktualizacja 19.10.2020)

 

Dieta krwiodawcy

Około 2 godziny przed oddaniem krwi i w dniu poprzedzającym oddanie krwi wskazane jest zjedzenie przez krwiodawcę lekkiego niskotłuszczowego posiłku.

Polecane są:

 • napoje : soki owocowe lub warzywne, woda mineralna niegazowana,
 •  pieczywo
 • miód naturalny lub sztuczny, dżem, powidła
 • makarony, kasze, płatki, ryż
 • twaróg, chudy ser biały
 • warzywa, owoce
 • chude wędliny
 • ryby, mięso gotowane chude, drób, wołowina chuda

Co jeść przed oddaniem krwi

Przeciwwskazane są :

 • alkohol
 • śmietana
 • majonez
 • margaryna
 • rosół
 • żółte sery
 • jaja
 • smalec
 • oleje
 • orzeszki ziemne
 • wszelkie pokarmy smażone i opiekane na tłuszczu
 • lody, kremy, ciastka tortowe
 • tłuste mięsa, boczek, bekon, kiełbasa, wieprzowina, baranina, kaszanka, salceson, pasztety

Czego nie jeść i nie pić przed oddaniem krwi

Jeżeli dawca będzie spożywał w dniu przed donacją oraz w dniu donacji tłuste posiłki personel medyczny centrum krwiodawstwa stwierdzi lipemiczne (tłuste) osocze. Taka lipemiczna krew nie nadaje się do celów leczniczych i musi być przekazana do zniszczenia. Do oddania krwi należy przyjść tylko po lekkim posiłku i 48-godzinnej abstynencji od napojów alkoholowych. Najlepiej w związku z tym przyjść do punktu rano po śniadaniu. Należy podkreślić, że na jakość krwi i jej składników mają wpływ również posiłki spożyte w dniu przed donacją. Obiad czy też kolacja poprzedniego dnia również nie powinny być wysokokaloryczne. Ostatecznie spożywanie zbyt tłustych posiłków przed oddaniem krwi może być powodem jak wcześniej wspomnieliśmy nie zakwalifikowania krwi do celów leczniczych (krew i składniki wykorzystywane w szpitalach).

 

Osocze prawidłowe
Osocze lipemiczne

Źródło: Ministerstwo Zdrowia / Narodowe Centrum Krwi / Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Karencja osocza

Osocze krwi fot. RCKiK w Poznaniu

Dzisiaj króciutki artykuł. Pewnie jak większość z Was wie zarówno krew pełna jak i jej składniki nie są podawane pacjentom w dniu pobrania a dopiero po określonym czasie. I tak krew pełna jest podawana na 3-4 dzień a np osocze przeznaczone do użytku klinicznego powinno posiadać 112 dniową karencję. Po minięciu tych 112 dni krew dawcy (osocze) powinna być jeszcze raz zbadana. Taką w/w karencję stosuje się w celu zmniejszenia możliwości przeniesienia zakażeń wirusowych w czasie podania składnika krwi biorcy. Wyniki oczywiście zarówno pierwszego badania wykonywanego w dniu donacji jak i drugiego badania po minięciu co najmniej 16 tygodni muszą być negatywne. Tylko takie bezpieczne osocze może trafić do pacjenta. Badaniami o których wspomniałem są badania w kierunku obecności HIV, zapalenia wątroby typu B i C oraz kiły. Takie okres ma to na celu eliminację okienka diagnostycznego u dawcy, czyli wczesnego okresu zakażenia, w którym, pomimo obecności czynników chorobotwórczych, jeszcze się ich nie wykrywa stosowanymi metodami badania. Potwierdzeniem tego są maile jakie otrzymałem od dawców, którzy oddawali osocze a nie byli na kolejnej donacji w ciągu kolejnych 4 miesięcy. Przy okazji możecie sobie zobaczyć co jaki czas można oddać osocze https://krwiodawcy.org/przerwy-miedzy-donacjami i jak się je przelicza https://krwiodawcy.org/przelicznik-donacji na krew pełną.

Przelicznik krwi a data donacji

Przelicznik krwi a data donacji

Przelicznik krwi a data donacji

W dniu dzisiejszym zamieszczam odpowiedź jaką otrzymaliśmy od Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej z Ministerstwa Zdrowia (Pani Joanny Kilkowskiej) na nasze pismo i znajdujące się w nim zapytanie dotyczące różnic w przeliczaniu donacji poszczególnych składników krwi teraz a w latach poprzednich. Chodziło głównie o to czy donacje przelicza się na podstawie aktu prawnego, który obowiązywał w chwili donacji czy w chwili przeliczania. Niniejsze pismo z naszej strony wysłaliśmy na prośbę “starszych” krwiodawców, którzy to pytali się nas w jaki sposób powinny być przeliczane donacje właśnie z lat poprzednich kiedy to obowiązywały inne przeliczniki niż obecnie.
Jak zapewne wiecie przeliczniki czyli równoważne ilości innych składników krwi odpowiadających 1 litrowi krwi są zamieszczone i opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych. Obowiązuje ono od 24 lutego 2006 roku. To właśnie według tego aktu prawnego placówki publicznej służby krwi jak i organizacje zrzeszające krwiodawców przeliczają dawcom poszczególne składniki krwi na krew pełną. Robią to głównie po to by zobaczyć czy dana osoba ma już wystarczający “litraż” i może złożyć wniosek np. o nadanie danej odznaki ZHDK. Powyższe instytucje i organizacje mogą również (niestety tylko w niektórych miastach) po przeliczeniu donacji wystawić zaświadczenie dla zakładu komunikacji miejskiej na podstawie, którego dawca uzyska zniżkę lub bezpłatne przejazdy na danym obszarze. Obecnie składniki krwi przelicza się w następujący sposób:

§ 1. Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi jednemu litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz umożliwiającymi otrzymanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” są:
1) 3 litry osocza
2) 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
3) 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
4) 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Do 23 lutego 2006 roku obowiązywały jednak inne przepisy prawne. W tamtym czasie równoważniki krwi regulowało Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych., które mówiło, że

§ 1.Równoważnymi ilościami składników krwi, odpowiadającymi objętościom oddanej krwi uprawniającym do tytułu “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, są:
1)dla kobiety – co najmniej 15 litrów osocza, co odpowiada 6 donacjom krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
2)dla mężczyzny – co najmniej 20 litrów osocza, co odpowiada 9 donacjom krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.
§ 2.Równoważnymi ilościami składników krwi, odpowiadającymi objętości oddanej krwi przez zasłużonego honorowego dawcę krwi, dającej podstawę do nadania orderu, odznaczenia oraz odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, są:
1)dla kobiety – co najmniej 50 litrów osocza, co odpowiada 21 donacjom krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
2)dla mężczyzny – co najmniej 60 litrów osocza, co odpowiada 24 donacjom krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Jak widać przeliczniki różniły się od tych stosowanych obecnie. Spowodowało to, że krwiodawcy, którzy zarówno oddają krew teraz jak i oddawali krew wcześniej zaczęli się zastanawiać czy powinni mieć przeliczaną krew z wcześniejszych donacji na nowych zasadach czy jednak te stare oddania powinny być przeliczane na podstawie dawnego rozporządzenia.
Oto najważniejszy fragment odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia:

… przeliczanie składników krwi odbywa się zgodnie z zasadą wskazaną w rozporządzeniu obowiązującym w dniu donacji.

Załączamy również całe pismo o którym mowa powyżej: DPZ-odp-31-12-13

PS. Krwiodawcy mogą również skorzystać z kalkulatora donacji, który troszkę pomoże przy przeliczaniu.

Publiczna służba krwi to nie biznes – INFORMACJA PRASOWA

W związku z budzącym niepokój społeczny i krzywdzącym dla publicznej służby krwi wydźwiękiem publikacji zatytułowanej.: “Krew od honorowych krwiodawców dla koncernów farmaceutycznych- W środowisku wrze”, która ukazała się dzisiaj na portalach internetowych tokfm.pl i gazeta.pl wyjaśniam:
Honorowi Dawcy Krwi oddają nieodpłatnie w depozyt centrom krwiodawstwa najcenniejszy dar – czyli swoją krew – po to, by ratować zdrowie i życie innych ludzi potrzebujących przetoczenia krwi, jej składników, a także potrzebujących leków osoczopochodnych, natomiast centra krwiodawstwa przyjmując tą krew, biorą odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo uzyskiwanych z tej krwi składników, które z założenia mają ratować zdrowie i życie pacjentów. Działalność centrów krwiodawstwa nie może i nie powinna być rozpatrywana w kategoriach biznesu jako “handel krwią” – jest to nieuprawniona i nieodpowiedzialna interpretacja, mogąca nie tylko przynieść niepowetowaną szkodę idei honorowego krwiodawstwa w Polsce, ale również przyczynić się do zagrożenia życia i zdrowia osób chorych (w tym chorych ciężko i przewlekle) oraz poszkodowanych w wypadkach. Należy podkreślić, że jednostki organizacyjne publicznej służby krwi (Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) nie działają dla zysku, a leki wytwarzane z osocza, które pozostaje w nadwyżce po zabezpieczeniu potrzeb klinicznych, ratują życie i zdrowie pacjentów chorujących m.in. na hemofilię, a także pacjentów po przeszczepach, z niedoborami odporności.
Wprowadzenie do Kwestionariusza Dawcy zapisu dotyczącego wyrażenia przez Dawcę zgody na przekazanie oddanej krwi do przetworzenia na leki w przypadku niewykorzystania jej do celów klinicznych nastąpiło na podstawie rekomendacji, przedłożonej Ministrowi Zdrowia przez Krajową Radę do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w październiku 2011 r.
Centra krwiodawstwa (RCKiK) mają możliwość przekazania składników krwi oddanej przez Dawcę (w szczególności osocza) do przetworzenia w leki jedynie w przypadku niewykorzystania krwi lub jej składników do celów klinicznych. Zapobiega to przede wszystkim marnowaniu krwi oddanej przez Dawców (z powodu jej przeterminowania), ale także ponoszeniu kosztów jej utylizacji. Warunkiem wykorzystania krwi do celów innych niż kliniczne jest uzyskanie pisemnej zgody Dawcy.

Nadwyżka osocza, pozostająca po zabezpieczeniu potrzeb klinicznych, jest przeznaczana do frakcjonowania w celu uzyskania produktów osoczopochodnych niezbędnych do leczenia wielu grup chorych, u których konieczne jest zastosowanie tego typu leków – m.in. osób chorujących na hemofilię, pacjentów po przeszczepieniach, z niedoborami odporności. Planując zapewnienie społeczeństwu bezpiecznej ilości tych leków trzeba wziąć pod uwagę, że immunoglobuliny i albumina nie posiadają odpowiedników wytwarzanych metodami inżynierii genetycznej i muszą być wytwarzane z osocza ludzkiego.

Odnosząc się do kwestii odpłatnego oddawania krwi informuję, że Rada Europy zaleca i promuje zasady samowystarczalności dzięki dobrowolnemu i bezinteresownemu oddawaniu krwi i następująco je definiuje: “Donację uważa się za dobrowolną i bezpłatną, jeśli osoba oddaje krew, osocze lub komórkowe składniki krwi z własnej woli i nie otrzymuje za to żadnego wynagrodzenia, ani w formie pieniężnej, ani rzeczowej, ani w żadnej innej formie, którą można by uznać za substytut wynagrodzenia pieniężnego. Mieści się w tym również czas wolny od pracy poza zwolnieniem z pracy za czas niezbędny dla samego oddania krwi i dotarcia na miejsce donacji. Symboliczny podarunek, niewielki poczęstunek i zwrot bezpośrednich kosztów transportu nie stoją w sprzeczności z ideą dobrowolnych, bezpłatnych donacji.” [artykuł 2 Rekomendacji Rady Europy nr 6 (95) 14].
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) pobierają donacje (krwi pełnej lub pojedynczych składników krwi, takich jak płytki krwi, osocze, koncentrat krwinek czerwonych, etc.) od Honorowych Dawców, a następnie poddają je badaniom laboratoryjnym wirusologicznym i bakteriologicznymi, które mają na celu przygotowanie bezpiecznych składników krwi wykorzystywanych do celów leczniczych. Na jednostkach publicznej służby krwi spoczywa odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo składników krwi, związana z prawem biorcy do ochrony zdrowia (w tym przed przeniesieniem infekcji drogą transfuzji krwi). Obowiązkiem centrów jest zagwarantowanie, zgodnie z unijnymi standardami – pełnego bezpieczeństwa składników krwi wydawanych szpitalom, co nieodzownie związane jest z ponoszeniem przez RCKiK kosztów odpowiednich czynności i procedur. Centra ponoszą koszty związane z pobieraniem krwi, oddzielaniem jej składników i wydawaniem do lecznictwa w Polsce. Krew i jej składniki wydawane są do szpitali (podmiotów leczniczych) za opłatą, po cenach ustalanych corocznie w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wysokość opłat za krew i składniki krwi obliczana jest na podstawie całkowitych kosztów produkcji krwi i jej składników, związanych z pobieraniem krwi, oddzielaniem jej składników, ich przechowywaniem i wydawaniem. Dzięki wprowadzeniu szczegółowej procedury ustalania wysokości opłat za krew i jej składniki stworzono transparentne zasady ustalania wysokości tych opłat. Opłaty te pokrywają koszty, które centra krwiodawstwa ponoszą w związku z przygotowaniem krwi do wydania podmiotom leczniczym. Szpitale, zaopatrujące się w krew w regionalnych centrach (RCKiK-ach ) otrzymują środki finansowe na refundację kosztów zakupu krwi i jej składników od Narodowego Funduszu Zdrowia.
Reasumując, niezależnie od finalnego odbiorcy składników krwi, centra krwiodawstwa mają obowiązek stosować identyczne procedury zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, w związku z powyższym ponoszą określone koszty, niezależnie od przeznaczenia tego składnika.
Nadrzędnym celem działalności centrów krwiodawstwa jest zapewnienie odpowiedniej ilości składników krwi do celów klinicznych.

/-/Agnieszka Gołąbek
Rzecznik Prasowy

Fabryka frakcjonowania osocza – ciąg dalszy

Jak wiecie w 2010 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na budowę i uruchomienie pierwszej w Polsce fabryki przetwarzania osocza, w której będą produkowane leki m.in. dla chorych na hemofilię i białaczkę. Ma ona powstać do końca 2015 r. Teraz kupujemy leki dla chorych za granicą i mamy pełne magazyny nadwyżek osocza od naszych dawców. Ma to się zmienić dzięki właśnie tej fabryce. Miesiąc temu Minister Zdrowia zatwierdził rekomendację Zespołu Konkursowego. Tak więc:

MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
Warszawa, 13 lutego 2012 r.

KOMUNIKAT w sprawie fabryki przetwarzania osocza

Minister Zdrowia informuje, iż 6 grudnia 2011 r. Zespół Konkursowy powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia w celu przeprowadzenia postępowania na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz przetwarzania osocza w tej fabryce ocenił Aplikację złożoną przez Konsorcjum Octapharma w ww. postępowaniu konkursowym i przyjął uchwałę zawierającą rekomendację dla Ministra Zdrowia do podpisania ?Porozumienia o współdziałaniu mającym na celu zapewnienie dostępności leków osoczopochodnych wytwarzanych na terenie RP z osocza pochodzącego od polskich dawców? z Inwestorem – Konsorcjum Octapharma.

W dniu 9 lutego 2012 r. Minister Zdrowia zatwierdził rekomendację Zespołu Konkursowego, tj. w terminie związania z warunkami zawartymi w złożonej Aplikacji, który upływa 15 lutego 2012 r.

/-/ Agnieszka Gołąbek
Rzecznik Prasowy

Czy zgadzasz się na sprzedaż krwi? – dziwny formularz

Od kilku dni w RCKiK do ankiety otrzymuje się dodatkowy formularz, który służy do wyrażenia zgody na to by nasza krew mogła być sprzedana następnie firmom farmaceutycznym. Oczywiście widzieliśmy o tym, że zarówno krew jak i jej poszczególne składniki są sprzedawane czy to do szpitali, czy też jak to się dzieje w przypadku osocza firmom farmaceutycznym. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pobór, wytworzenie składników, przechowywanie czy transport kosztują i centra muszą pozyskiwać środki na w/w cele. Natomiast jesteśmy ciekaw z czego wynika, że te formularze tak nagle weszły do obiegu. Kto z Was się z tym spotkał i co o tym sądzicie. Podzielcie się odczuciami na naszym kanale facebook

 

 

Nie niepotrzebna krew

To nietypowa sytuacja, bo zwykle alarmujemy, gdy polskim szpitalom brakuje krwi. Tym razem chodzi o to, że krwi jest za dużo. A ponieważ to bezcenny lek ratujący życie szkoda, by się zmarnował. Dlatego warto poczekać z jej oddaniem na gorsze czasy. Czyli do przyszłego roku.

krew