DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Tag : osocze

Karencja osocza

Osocze krwi fot. RCKiK w Poznaniu

Dzisiaj króciutki artykuł. Pewnie jak większość z Was wie zarówno krew pełna jak i jej składniki nie są podawane pacjentom w dniu pobrania a dopiero po określonym czasie. I tak krew pełna jest podawana na 3-4 dzień a np osocze przeznaczone do użytku klinicznego powinno posiadać 112 dniową karencję. Po minięciu tych 112 dni krew dawcy (osocze) powinna być jeszcze raz zbadana. Taką w/w karencję stosuje się w celu zmniejszenia możliwości przeniesienia zakażeń wirusowych w czasie podania składnika krwi biorcy. Wyniki oczywiście zarówno pierwszego badania wykonywanego w dniu donacji jak i drugiego badania po minięciu co najmniej 16 tygodni muszą być negatywne. Tylko takie bezpieczne osocze może trafić do pacjenta. Badaniami o których wspomniałem są badania w kierunku obecności HIV, zapalenia wątroby typu B i C oraz kiły. Takie okres ma to na celu eliminację okienka diagnostycznego u dawcy, czyli wczesnego okresu zakażenia, w którym, pomimo obecności czynników chorobotwórczych, jeszcze się ich nie wykrywa stosowanymi metodami badania. Potwierdzeniem tego są maile jakie otrzymałem od dawców, którzy oddawali osocze a nie byli na kolejnej donacji w ciągu kolejnych 4 miesięcy. Przy okazji możecie sobie zobaczyć co jaki czas można oddać osocze https://krwiodawcy.org/przerwy-miedzy-donacjami i jak się je przelicza https://krwiodawcy.org/przelicznik-donacji na krew pełną.

Przelicznik krwi a data donacji

Przelicznik krwi a data donacji

Przelicznik krwi a data donacji

W dniu dzisiejszym zamieszczam odpowiedź jaką otrzymaliśmy od Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej z Ministerstwa Zdrowia (Pani Joanny Kilkowskiej) na nasze pismo i znajdujące się w nim zapytanie dotyczące różnic w przeliczaniu donacji poszczególnych składników krwi teraz a w latach poprzednich. Chodziło głównie o to czy donacje przelicza się na podstawie aktu prawnego, który obowiązywał w chwili donacji czy w chwili przeliczania. Niniejsze pismo z naszej strony wysłaliśmy na prośbę „starszych” krwiodawców, którzy to pytali się nas w jaki sposób powinny być przeliczane donacje właśnie z lat poprzednich kiedy to obowiązywały inne przeliczniki niż obecnie.
Jak zapewne wiecie przeliczniki czyli równoważne ilości innych składników krwi odpowiadających 1 litrowi krwi są zamieszczone i opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych. Obowiązuje ono od 24 lutego 2006 roku. To właśnie według tego aktu prawnego placówki publicznej służby krwi jak i organizacje zrzeszające krwiodawców przeliczają dawcom poszczególne składniki krwi na krew pełną. Robią to głównie po to by zobaczyć czy dana osoba ma już wystarczający „litraż” i może złożyć wniosek np. o nadanie danej odznaki ZHDK. Powyższe instytucje i organizacje mogą również (niestety tylko w niektórych miastach) po przeliczeniu donacji wystawić zaświadczenie dla zakładu komunikacji miejskiej na podstawie, którego dawca uzyska zniżkę lub bezpłatne przejazdy na danym obszarze. Obecnie składniki krwi przelicza się w następujący sposób:

§ 1. Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi jednemu litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz umożliwiającymi otrzymanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” są:
1) 3 litry osocza
2) 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
3) 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
4) 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Do 23 lutego 2006 roku obowiązywały jednak inne przepisy prawne. W tamtym czasie równoważniki krwi regulowało Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych., które mówiło, że

§ 1.Równoważnymi ilościami składników krwi, odpowiadającymi objętościom oddanej krwi uprawniającym do tytułu „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, są:
1)dla kobiety – co najmniej 15 litrów osocza, co odpowiada 6 donacjom krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
2)dla mężczyzny – co najmniej 20 litrów osocza, co odpowiada 9 donacjom krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.
§ 2.Równoważnymi ilościami składników krwi, odpowiadającymi objętości oddanej krwi przez zasłużonego honorowego dawcę krwi, dającej podstawę do nadania orderu, odznaczenia oraz odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, są:
1)dla kobiety – co najmniej 50 litrów osocza, co odpowiada 21 donacjom krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego,
2)dla mężczyzny – co najmniej 60 litrów osocza, co odpowiada 24 donacjom krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Jak widać przeliczniki różniły się od tych stosowanych obecnie. Spowodowało to, że krwiodawcy, którzy zarówno oddają krew teraz jak i oddawali krew wcześniej zaczęli się zastanawiać czy powinni mieć przeliczaną krew z wcześniejszych donacji na nowych zasadach czy jednak te stare oddania powinny być przeliczane na podstawie dawnego rozporządzenia.
Oto najważniejszy fragment odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia:

… przeliczanie składników krwi odbywa się zgodnie z zasadą wskazaną w rozporządzeniu obowiązującym w dniu donacji.

Załączamy również całe pismo o którym mowa powyżej: DPZ-odp-31-12-13

PS. Krwiodawcy mogą również skorzystać z kalkulatora donacji, który troszkę pomoże przy przeliczaniu.

Oświadczenie NCK

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r.

OŚWIADCZENIE

Narodowe Centrum Krwi oświadcza, że podana przez Panią Redaktor Judytę Watołę informacja w artykule pt.: „Nadmiar osocza kupią Niemcy” w Gazecie Wyborczej z dnia 9 grudnia 2010 r., iż cyt.:

„Potem jednak Narodowe Centrum Krwi zdecydowało, że to ono będzie handlować osoczem. Właśnie od tego momentu nie udało się nic sprzedać”

jest nieprawdziwa.

Narodowe Centrum Krwi nigdy nie zajmowało się i nie zajmuje sprzedażą nadwyżek osocza. Zawsze pozostawało to w gestii Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które produkują krew i jej składniki na potrzeby lecznictwa. Przede wszystkim to RCKiK zainteresowane są sprzedażą pozostających nadwyżek osocza. Działając na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010, Narodowe Centrum Krwi podejmuje działania w celu realizacji m.in. zadań związanych z nadzorem nad organizacją pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew, a następnie monitorowaniem potrzeb w tym zakresie, jak również NCK realizuje zadania związane z monitorowaniem gospodarki osoczem.

W związku z tym NCK uczestniczy w negocjacjach prowadzonych przez Liderów Konsorcjum, a następnie przekazuje informacje uzyskane w trakcje negocjacji do odpowiedzialnego za te kwestie członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.

Podpisanie umowy o sprzedaży nadwyżek osocza

Podpisanie umowy o sprzedaży nadwyżek osocza

Podpisano umowę o sprzedaży nadwyżek osocza pomiędzy Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa a CSL Plasma GmbH

Minister Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i CSL Plasma GmbH informują, że 3 grudnia 2010 r. zostały podpisane umowy sprzedaży nadwyżek osocza oraz umowy określające jakościowe warunki sprzedawanego osocza pomiędzy Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa a CSL Plasma GmbH.

Liderzy Konsorcjum Dyrektorów Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przedstawiciele firmy CSL Plasma GmbH ustalili warunki sprzedaży nadwyżek osocza.

Dyrektorzy 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przedstawiciele CSL Plasma GmbH 3 grudnia 2010 r. w Poznaniu podpisali umowy sprzedaży nadwyżek osocza obowiązujące od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r. Każde z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa określiło minimalne ilości sprzedaży osocza na rok 2011. Umowa przewiduje, że ilości sprzedawanego osocza mogą ulec zwiększeniu w danym roku. Ilości sprzedawanego osocza oraz ceny będą ustalane corocznie.

Obecny na podpisaniu umów Minister Marek Haber wyraził zadowolenie, że umowa została podpisana, co pozwoli na systematyczne zmniejszenie nadwyżek osocza.

Dyrektor CSL Plasma GmbH, Michael Schroeder oświadczył, że Polska jest pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, z którym firma podpisała umowę na dostawę osocza.

Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zmianach dokonanych przez Komisję Konkursową w treści „Warunków Konkursu” dotyczących procedury konkursowej znak: ZZP- konkurs.osocze/09 na:SPRZEDAŻ NADWYŻEK POLSKIEGO ŚWIEŻO MROŻONEGO OSOCZA (FFP)
http://www.nck.gov.pl/przetargi/zzp-konkurs-osocze-zmiana.pdf

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016