KrewKarta

KrewKarta

Identyfikacyjna karta grupy krwi, pot. krewkarta – dokument pozwalający ustalić ratownikom medycznym grupę krwi ofiar wypadków oraz pracownikom systemu opieki zdrowotnej w Polsce, dla których ta informacja jest niezbędna. Jest dokumentem na podstawie którego można dokonać transfuzji krwi z pominięciem czasochłonnego laboratoryjnego ustalania grupy krwi (próba krzyżowa musi być wykonywana zawsze). Posiadanie identyfikacyjnej karty grupy krwi jest nieobowiązkowe, a jej wydanie jest płatne. W Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa można zamówić za darmo taką kartę po dwukrotnym honorowym oddaniu krwi.

Żródło: http://pl.wikipedia.org/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Aby otrzymać legitymację z grupą krwi należy zgłosić się do RCKiK w Białymstoku lub Terenowego Oddziału w województwie podlaskim z jednym zdjęciem.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

Każdy dawca, który trzykrotnie oddał krew, w tym ostatnie oddanie miało miejsce w ostatnim półroczu, otrzymuje bezpłatnie kartę identyfikacyjną grupy krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

Honorowym dawcom krwi, którzy oddawali co najmniej dwa razy krew po 1996 roku w RCKiK w Gdańsku wydajemy karty identyfikacyjna z grupą krwi.
W celu jej otrzymania należy w rejestracji naszej placówki zgłosić chęć otrzymania takiej karty.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

 • Wszyscy dawcy, którzy oddali minimum 10 litrów krwi i aktualnie są dawcami czynnymi (oddawali krew w czasie ostatnich dwunastu miesięcy), w dniu ponownego oddania krwi otrzymują kartę z grupą krwi nieodpłatnie.
 • Pozostali dawcy, otrzymują ją nieodpłatnie po trzecim kolejnym oddaniu w ciągu 12 m-cy.
 • Dawcy, którzy z powodu wieku lub względów zdrowotnych nie są już dawcami czynnymi, a mają oddane min. 20 litrów krwi otrzymują kartę nieodpłatnie.
 • Dla dawców, którzy oddali krew mniej niż trzy razy w ciągu ostatnich 12 m-cy odpłatność za kartę wynosi 49 zł.
 • Dla osób niebędących dawcami odpłatność za oznaczenie grupy krwi i wydanie karty wynosi 52 zł.
 • Odpłatność za wydanie duplikatu karty, jeśli oznaczenie grupy krwi zostało wykonane w RCKiK w Kaliszu wynosi 20 zł.
 • W przypadku zmiany nazwiska ponowne wydanie karty następuje nieodpłatnie.
 • Zgłoszenie dotyczące wydania karty przyjmowane jest w Rejestracji.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Aby dawca mógł otrzymać kartę grupy krwi musi oddać 3x w ciągu 12 miesięcy mężczyzna, 2x w ciągu 12 miesięcy kobieta oraz dawcy zasłużeni II stopnia, którzy oddali 12 litrów krwi mężczyźni i 10 litrów kobiety.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Krwiodawca musi oddać minimum 3 razy krew aby otrzymać za darmo Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Przekazuję regulamin wydawania kart identyfikacyjnych grupy krwi honorowym dawcom krwi obowiązujący w RCKiK w Łodzi:

 • całkowicie bezpłatnie dawca może otrzymać kartę jeżeli w czasie kolejnych 3 lat (mężczyźni) lub 4 lat (kobiety), oddał/a krew co najmniej 10 razy;
 • jeżeli w ciągu kolejnych 18 miesięcy dawca przy kolejnych 3 oddaniach otrzyma o jedną czekoladę mniej (łącznie odda 3 czekolady). Przy każdej oddanej czekoladzie ma wklejany do legitymacji znaczek, po uzbieraniu 3, otrzymuje kartę.
 • jeżeli dawca zechce otrzymać kartę wcześniej to po co najmniej 1 oddaniu krwi, może otrzymać kartę odpłatnie w cenie 3 zł.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

RCKiK w Olsztynie informuje , że wydaje “Kartę identyfikacyjną grupy krwi” dla krwiodawcy na życzenie ( należy przy rejestracji zgłosić chęć jej otrzymania) . Kartę wydajemy bezpłatnie jeśli dawca oddał krew trzy razy , za odpłatnością ( 8 zł) przy mniej niż trzech oddanych jednostkach krwi .

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

KTO MOŻE OTRZYMAĆ KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ GRUPY KRWI:
a) Honorowi Dawcy Krwi,
b) osoby prywatne dokonujące oznaczenia grupy krwi w RCKiK (dwa oznaczenia),
c) osoby prywatne posiadające oznaczenie grupy krwi dokonane w laboratorium RCKiK nie wcześniej niż w 2001 r. (dwa oznaczenia).
d) osoby prywatne posiadające oznaczenie grupy krwi dokonane w innym laboratorium i jedno oznaczenie grupy krwi dokonane w laboratorium RCKiK pod warunkiem przekazania RCKiK dokumentu z wynikiem badań wykonanym w innym laboratorium.
ODPŁATNOŚĆ:
W ramach promocji honorowego krwiodawstwa RCKiK wydaje Karty nieodpłatnie:
a) wielokrotnym HDK,
b) HDK oddającym krew w okresie wakacyjnym tj. od 14 czerwca do 31 sierpnia,
c) HDK, którzy zostaną zgłoszeni przez Opolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jako osoby zasłużone w promowaniu honorowego krwiodawstwa.
2. Nieodpłatne wydanie Kart nie dotyczy dawców autologicznych.
3. Za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 1 lit.b, w przypadku gdy HDK oddaje krew po raz pierwszy, RCKIK pobiera opłatę za wydanie Karty.
4. Osobom, o których mowa w §3 ust. 1 lit. b, c i d, RCKiK wyda Kartę po uiszczeniu stosownej opłaty.
5. Każdemu HDK przysługuje tylko jedna bezpłatna Karta. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty, RCKiK na wniosek HDK wystawi Kartę za opłatą.
Regulamin KrewKarty w Opolu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

Krew Karta jest dokumentem, potwierdzającym grupę krwi.

 • Może nieodpłatnie otrzymać ją dawca, który oddał 12 litrów krwi i jest cały czas czynnym dawcą na terenie podległym RCKiK Poznań.
 • Może ją także otrzymać nieodpłatnie ten dawca, który oddał 3 x krew od kwietnia 2009 roku i jest dalej czynnym dawcą.
 • Osoba, która wpłaci w kasie RCKiK 58 zł za dwukrotne oznaczenie grupy krwi i przeciwciał wraz z wynikiem otrzyma krew kartę.
 • Osoba, która ma jeden prawidłowo wypisany wynik grupy krwi (stempel jednostki, która wynik wydała, numery badań oraz podpisy osób uprawnionych do oznaczenia grup krwi) i wpłaci w kasie 34 zł w celu jednokrotnego pobrania próbki krwi i oznaczenia grupy krwi oraz przeciwciał w laboratorium RCKiK wraz z wynikiem otrzyma krew kartę.

UWAGA! Po krew karty należy zgłaszać się osobiście z dowodem tożsamości.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informuję, że w naszym Centrum honorowy dawca krwi może otrzymać identyfikacyjną kartę grupy krwi nieodpłatnie, jeżeli honorowo odda przynajmniej dwie jednostki krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu

Koszt wydania Krewkart:

 • Osoby nie oddające krwi – 80 PLN (razem z badaniami grupy krwi)
 • Dawcy, którzy oddali krew co najmniej 1 raz – 20 PLN
 • Dawcy, którzy oddali krew co najmniej 2 razy – 10,00 PLN
 • Dawcy, którzy oddali powyżej 30 litrów krwi honorowo – otrzymują kartę bezpłatnie
 • Osoby, które starają się o duplikat krewkarty – 20 PLN
 • Dawcy nieaktywni – 20,00 PLN

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

1. Bezpłatnie identyfikacyjną kartę grupy krwi otrzymują Honorowi Krwiodawcy, którzy:
– oddali krew lub jej składniki, co najmniej trzy razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
– oddali krew co najmniej cztery razy i są nadal czynnymi dawcami – 2 donacje w ciągu roku na terenie Województwa Podkarpackiego.
– nie są już czynnymi Krwiodawcami, lecz oddali honorowo krew co najmniej 20 razy na terenie Województwa Podkarpackiego.
2. Chęć otrzymania karty grup krwi dawca powinien zgłosić przy rejestracji, w przypadku Terenowego Oddziału i Ekip wyjazdowych dawca musi dostarczyć kserokopię dowodu osobistego.
3. Karta grupy krwi nie jest wydawana obligatoryjnie.
4. Identyfikacyjna karta grupy krwi wydawana jest na wniosek dawcy krwi już po pierwszym oddaniu za odpłatnością 20zł.
5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty wydanej bezpłatnie nowa wystawiona będzie za opłatą 20 zł.
6. Nieodpłatne wydawanie kart krwi nie dotyczy dawców autologicznych.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie nie ma możliwości wyrobienia Krew-Karty.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

W Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu KrewKartę można otrzymać nieodpłatnie po trzecim oddaniu krwi. Należy ten fakt zgłosić w Rejestracji

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Krewkartę wydajemy bezpłatnie, przy 3 oddaniu krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

 • O krew-kartę może ubiegać się tylko osoba pełnoletnia!!!
 • Krew-karta przysługuje każdemu krwiodawcy po 3 oddaniu krwi!
 • Masz pytania, zadzwoń: 71 371 58 19

1. Kartę identyfikacyjną grupy krwi nieodpłatnie otrzymują dawcy którzy:

 • oddali krew co najmniej 3 razy w ciągu ostatniego roku;
 • oddali krew lub jej składniki co najmniej 5 razy i aktualnie są dawcami czynnymi;
 • oddali krew lub jej składniki co najmniej 30 razy i nie są już dawcami czynnymi;
 • zostali zgłoszeni przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jako osoby zasłużone w promowaniu honorowego krwiodawstwa.

2. Dawcy, którzy oddali krew mniej niż trzy raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymają kartę identyfikacyjną grupy krwi odpłatnie – 12 zł.

3. Nieodpłatne wydawanie kart identyfikacyjnych grupy krwi nie dotyczy dawców autologicznych.

4. Dawca, któremu karta identyfikacyjna grupy krwi przysługuje nieodpłatnie otrzyma ją przy kolejnym zgłoszeniu się do oddania krwi, lub w wyjątkowych przypadkach we wcześniejszym terminie po uprzednim uzgodnieniu.

5. Karta identyfikacyjna grupy krwi jest wydawana wyłącznie właścicielowi po okazaniu dokumentu tożsamości i sprawdzeniu danych osobowych.

6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty wydanej nieodpłatnie przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze dawcy zostanie wystawiona nowa karta za opłatą w wysokości 12 zł.

3 komentarze do “KrewKarta”

 1. Informacja z dziś z RCKiK Racibórz: o krewkartę można prosić przy czwartym oddawaniu krwi, trzeba o tym powiedzieć w laboratorium przed pobraniem próbki na badania.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.