Odznaki

Odznaka “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Zasluzony Honorowy Dawca Krwi 3 stopniaZasluzony Honorowy Dawca Krwi 3 stopnia
Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.
Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2 stopniaOdznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2 stopnia
Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”.
Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 1 stopnia
Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”.

Odznakę, o której mowa powyżej wraz z legitymacją “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki. O wydaniu odznaki wraz z legitymacją Polski Czerwony Krzyż zawiadamia jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, która przekazała dane, będące podstawą jej nadania. Przekazanie danych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga zgody dawcy krwi wyrażonej w formie pisemnej. Polski Czerwony Krzyż, w ramach realizacji zadania prowadzi centralną ewidencję wydanych odznak i legitymacji oraz ich duplikatów. Wydatki związane z wydawaniem odznak honorowych i legitymacji są pokrywane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Sposób zdobycie odznaki opisałem w osobnym artykule na: https://krwiodawcy.org/odznaki-zasluzony-honorowy-dawca-krwi

Legitymacje “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” powinny zawierać następujące dane
1) imię i nazwisko dawcy krwi;
2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość dawcy krwi (po wejściu rozporządzenia wydanego do znowelizowanej ustawy);
3) nazwę i adres jednostki wystawiającej legitymację;
4) oznaczenie stopnia odznaki
Legitymacje ZHDK są ważne wyłącznie z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Opis odznaki:
– Złota odznaka honorowa “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” – ma kształt rozety o średnicy 27 mm w kolorze złotym; wokół jej krawędzi jest umieszczonych pięć czerwonych serc; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol Czerwonego Krzyża; w otoku złoconym napis w kolorze złotym “HONOROWY DAWCA KRWI PCK”; rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 × 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym “ZASŁUŻONY”.
– Srebrna odznaka honorowa “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” – ma kształt rozety o średnicy 25 mm w kolorze białym; wokół jej krawędzi umieszczone są cztery czerwone krople; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol Czerwonego Krzyża; w otoku napis w złotym kolorze “HONOROWY DAWCA KRWI PCK”; rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 × 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym “ZASŁUŻONY”.
– Brązowa odznaka honorowa “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” – ma kształt stylizowanego krzyża o wymiarach 20 × 20 mm w kolorze czerwonym w obramowaniu w kolorze złotym; w środku krzyża, na tle ośmiokąta w kolorze złotym, umieszczona jest biała okrągła tarcza z symbolem Czerwonego Krzyża i napisem w kolorze złotym “HONOROWY DAWCA KRWI PCK”; krzyż zawieszony jest na zawieszce o wymiarach 24 × 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym “ZASŁUŻONY”.

Odznakę honorową nosi się na prawej stronie piersi.

Liczba odznak nadawanych w danym roku kalendarzowym:

RokRazem
200633393797641813 554
200738674103670614 676
200833733973730214 648
200939154769930117 985
201036594498951717 674
20114007479511 08819 890
20124221503511 31520 571
20134766606512 47323 304
2014b.d.b.d.b.d.28 434
2015b.d.b.d.b.d.32 117
2016b.d.b.d.b.d.33 682
2017b.d.b.d.b.d.27 603
2018b.d.b.d.b.d.23 344
2019b.d.b.d.b.d.45 205
2020b.d.b.d.b.d.30 146
2021b.d.b.d.b.d.38 289
20229 01011 87922 59343 482

Zobacz: Przykładowy formularz wniosku o nadanie odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

Odznaka “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wraz z odznaką wydaje się legitymację.

Odznakę “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:
1) kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;
2) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Wniosek o nadanie odznaki zawiera:
1) dane dawcy krwi:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,
c) adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;
2) informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej składników.

Odznaka Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia NaroduOdznaka Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Liczba odznak nadawanych w danym roku kalendarzowym:

200620072008200920102011201220132014201520161017201820192020202120222023
348b/d610261269361362464487359556359263111195075446127898810156

Wniosek:
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia” Narodu
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia” Narodu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Archiwum przedstawiające stare (nieaktualne) wnioski o odznakę “Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu”:
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia” Narodu dla stowarzyszeń .pdf
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia” Narodu dla stowarzyszeń .doc
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia” Narodu dla PCK .pdf
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia” Narodu dla PCK .doc
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia” Narodu dla PCK (stara wersja) .pdf

Odznaka Honorowa PCK

Odznakę Honorową mogą otrzymać:

1. członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami dla rozwoju Stowarzyszenia,

2. jednostki organizacyjne PCK oraz lokalne zbiorowości społeczne, które wnoszą szczególny wkład dla rozwoju Stowarzyszenia., które wniosły szczególny wkład dla rozwoju Stowarzyszenia,

3. osoby nie będące członkami Polskiego Czerwonego Krzyża oraz instytucje i organizacje czynnie wspierające Stowarzyszenie,

4. organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża i ich działacze oraz inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, realizujący humanitarne cele Czerwonego Krzyża i współdziałające z Polskim Czerwonym Krzyżem

Odznaka honorowa PCK IV stopnia
Nadawana po co najmniej 3-letniej działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu
Odznaka honorowa PCK III stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 5 lat od nadania Odznaki IV stopnia
Odznaka honorowa PCK II stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 6 lat od nadania Odznaki III stopnia
Odznaka honorowa PCK I stopnia
Nadawana po upływie co najmniej 7 lat od nadania Odznaki II stopnia
Odznaka Honorowa PCK

Podstawa prawna: – REGULAMIN Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady pracy Kapituły Odznaki Honorowej PCK zatwierdzony uchwałą Krajowego Zjazdu PCK nr 11/2012 w dn. 17.06.2012 r.

– Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża indywidualny
– Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża zbiorowy
Archiwum:
– Regulamin Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady pracy Kapituły Odznaki Honorowej PCK zatwierdzony uchwałą nr 12/2010 z dn. 19.06.2010 r. Krajowej Rady Reprezentantów PCK (nieaktualna stara wersja)
– Regulamin Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady pracy Kapituły zatwierdzony uchwałą nr 12/06 z dn. 25.06.2006 r. Krajowej Rady Reprezentantów PCK (nieaktualna stara wersja)

Kryształowe Serce

Kryształowe SerceUstanowione dnia 27 listopada 1986 r.uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Wyróżnienie “Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Mogą je otrzymać osoby fizyczne, które:
 • prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:- krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub równoważną z jej odznakę ZHDK w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2006 r i 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK- pozostali działacze 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
 • w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.

Podstawa prawna: – Zasady nadawania wyróżnienia “Kryształowe Serce”
Wniosek o nadanie wyróżnienia “Kryształowe Serce”

Odznaka honorowa “Za zasługi dla ochrony zdrowia”

Odznaka honorowa Za zasługi dla ochrony zdrowiaOdznaka honorowa “Za zasługi dla ochrony zdrowia” – jednostopniowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia. Nie jest to standardowe odznaczenie dla honorowych dawców krwi. Jest niewiele osób, które mogą się poszczycić takim wyróżnieniem. Odznakę nadaje się dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych osiągnięć w zakresie propagowania krwiodawstwa a przez to ochrony zdrowia ludności.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej “Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
   (Dz.U. 2021 poz. 2254) NOWY

Krzyż Zasługi (Brązowy, Srebrny, Złoty)

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi ‘dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za: ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
I stopień – Złoty Krzyż Zasługi,
II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi,
III stopień – Brązowy Krzyż Zasługi

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo.

Brązowy Krzyż Zasługi
Srebrny Krzyż Zasługi
Złoty Krzyż Zasługi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.

Formularz wniosku o nadanie orderu-odznaczenia (pdf)
Formularz wniosku o nadanie orderu-odznaczenia (doc)

odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
legitymacja Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Odznaki jakie mógł otrzymać honorowy dawca krwi w PRL

Odznaka “Honorowy Dawca Krwi”

 Uchwała znosząca nadawanie odznak dla honorowych dawców krwi
odznaka brązowa Honorowy Dawca KrwiOdznaka brązowa “Honorowy Dawca Krwi”
Przyznawana po oddaniu 600ml w jeden rok.
Nie jest nadawana od 31.10.1999r.
odznaka srebrna Honorowy Dawca KrwiOdznaka srebrna “Honorowy Dawca Krwi”
Przyznawana po oddaniu 1500ml w dwa lata.
Nie jest nadawana od 31.10.1999r.
odznaka złota Honorowy Dawca KrwiOdznaka złota “Honorowy Dawca Krwi”
Przyznawana po oddaniu 3000ml.
Nie jest nadawana od 31.10.1999r.

Inne odznaczenia

odznaki hdk pck
Tablica 84 – ODZNACZENIA I ODZNAKI PCK

 • 1. Odznaczenie “Kryształowe Serce”
 • 2. Odznaka jubileuszowa 50-lecia PCK “Za Długoletnią Pracę”
 • 3. Odznaka jubileuszowa 15-lecia PCK “Za Aktywną Pracę”
 • 4. Odznaka Honorowa PCK wz.1959 I stopnia z miniaturką
 • 5. Odznaka Honorowa PCK wz.1959 II stopnia z miniaturką
 • 6. Odznaka Honorowa PCK wz.1959 III stopnia z miniaturką
 • 7. Odznaka Honorowa PCK wz.1959 IV stopnia z miniaturką
 • 8. Odznaka “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 1 stopnia
 • 9. Odznaka “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 2 stopnia
 • 10. Odznaka “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 3 stopnia
 • – Odznaka “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” odmiana
 • 11. Złota Odznaka Honorowy Dawca Krwi
 • 12. Srebrna Odznaka Honorowy Dawca Krwi
 • 13. Brązowa Odznaka Honorowy Dawca Krwi
 • 14. Odznaka Instruktora Społecznego Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1958
 • 15. Odznaka “Siostra PCK” nr egz. 29301
 • 16. Odznaka złota III st. Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1950r. z miniaturką
 • 17. Odznaka srebrna II st. Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1950r. z miniaturką
 • 18. Odznaka brązowa I st. Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1950r. z miniaturką
 • 19. Odznaka pamiątkowa Ośrodka Szkolenia Młodszych Pielęgniarek PCK wz. z 1952 z miniaturką
 • 20. Odznaka pamiątkowa 75-lat PCK Dębica

odznaki hdk pck
Tablica 85 – ODZNACZENIA I ODZNAKI PCK

 • 1. Odznaka Honorowa X-lecia Klubu HDK PCK przy GPBP w Gorzowie Wlkp.
 • 2. Odznaka Honorowa “Zasłużony Działacz Klubu” HDK PCK przy GPBP w Gorzowie
 • 3. Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK przy GPBP w Gorzowie Wlkp.
 • 4. Odznaka Honorowa XXV-lecia HDK PCK w Gorzowie Wlkp.
 • 5. Odznaka Honor. “Służba Budowlanej Krwi” Klubu HDK PCK przy GKB w Gorzowie.
 • 6. Odznaka Honorowa “Zasłużony dla Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Łodzi”
 • 7. Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK Huty Warszawa
 • 8. Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK ZNTK Pruszków I stopnia
 • 9. Odznaka Honorowa “Order Serca” Klubu HDK PCK Huty Aluminium Konin 1
 • 10. Odznaka Honor. “Za Zasługi dla HDK” Klubu PCK Huty Aluminium Konin 1st. wz.1
 • 11. Odznaka Honor. “Za Zasługi dla HDK” Klubu PCK Huty Aluminium Konin 2st. wz.1
 • 12. Odznaka Honor. “Order Serca” Klubu HDK PCK Huty Aluminium Konin 1st. wz.2
 • 13. Odznaka Honor. “Za Zasługi dla HDK” Klubu PCK Huty Aluminium Konin 1st. wz.2
 • 14. Odznaka Honorowa 20 Lat Klubu HDK ZNTK Pruszków
 • 15. Medal XXV-lecia Klubu HDK PCK przy Kopalni Węgla Brunatnego “Bełchatów”
 • 16. Złota Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB “Bełchatów” wz.1 lakierowana
 • 17. Srebrna Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB “Bełchatów” wz.1 lakierowana
 • 18. Złota Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB “Bełchatów” wz.2 emaliowana
 • 19. Srebrna Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB “Bełchatów” wz.2 emaliowana
 • 20. Odznaka Pamiątkowa 75-lat PCK Dębica

odznaki hdk pck
Tablica 86 – ODZNACZENIA I ODZNAKI PCK

 • 1. Złota Odznaka Klubu HDK PCK “ZWAR” w Warszawie
 • 2. Srebrna Odznaka Klubu HDK PCK “ZWAR” w Warszawie
 • 3. Brązowa Odznaka Klubu HDK PCK “ZWAR” w Warszawie
 • 4. Srebrna Odznaka “DZIAŁACZOWI” Klubu HDK PCK “ZWART” w Warszawie z miniaturką
 • 5. Brązowa Odznaka “DZIAŁACZOWI” Klubu HDK PCK “ZWART” w Warszawie z miniaturką
 • 6. Srebrna Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK ORMO Praga Płd. w Warszawie
 • 7. Brązowa Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK ORMO Praga Płd. w Warszawie
 • 8. Brązowa Odznaka “Za Ratowanie Życia” Klubu HUK PCK przy “ZWAR” w W-wie
 • 9. Złota Odznaka honorowa “Zasłużony dla Klubu HDK PCK” “Petrochemia”
 • 10. Srebrna Odznaka honorowa “Zasłużony dla Klubu HDK PCK” “Petrochemia”
 • 11. Brązowa Odznaka honorowa “Zasłużony dla Klubu HDK PCK” “Petrochemia”
 • 12. Złota Odznaka “Zasłużony dla Klubu HDK PCK Huty Stalowa Wola”
 • 13. Srebrna Odznaka “Zasłużony dla Klubu HDK PCK Huty Stalowa Wola”
 • 14. Odznaka Honorowa “Za Zasługi dla PCK woj. Gorzowskiego” – Oznaka Klubu HDK PCK “ZWAR” w Warszawie

odznaki hdk pck
Tablica 87 – ODZNAKI “PCK”

 • 1. Order Koła i klubu HDK im. H. Dunaszta w Rudzie Śląskiej
 • 2. Odznaczenie Honorowe “Zasłużony” Klub HDK im H. Dunanta w Rudzie Śląskiej
 • 3. Odznaka Honorowy “Zasłużony” klub HDK przy KWK “Pokój” w Rudzie Śląskiej
 • 4. Odznaczenie Honorowy “Zasłużony dla Klubu HDK “Strażak” w Błoniu

Źródło: http://asnieg.klub.chip.pl