Dyskwalifikacje (przeciwwskazania)

Kryteria dyskwalifikacji stałej dla kandydatów na dawców krwi lub dawców krwi allogenicznej oraz przeciwwskazania do jej pobrania:

 • choroby układu krążenia – aktywna lub przebyta poważna choroba układu krążenia, oprócz wad wrodzonych całkowicie wyleczonych:
  – wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi)
  – choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
  – stan po zawale
  – niewydolność krążenia
  – miażdżyca znacznego stopnia
  – choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu)
 • Choroby układu nerwowego
  – poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca,
  – przebyta poważna choroba ośrodkowego układu nerwowego
  (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego)
 • Skłonność do patologicznych krwawień – zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie
 • Nawracające omdlenia albo napady drgawkowe – poza drgawkami wieku dziecięcego lub sytuacją, w której co najmniej przez 3 lata po zakończeniu leczenia nie obserwuje się nawracających drgawek
 • Choroby układu pokarmowego – poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca (w tym schorzenia wątroby)
 • Choroby układu oddechowego – poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca
 • Choroby układu moczowo-płciowego i nerek – poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca
 • Choroby układu immunologicznego – poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca
 • Choroby metaboliczne i choroby układu endokrynnego – poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca np. choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • Choroby krwi i układu krwiotwórczego – poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca
 • Choroby skóry – poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca
 • Choroby układowe, np. kolagenozy – poważna choroba aktywna, przewlekła lub nawracająca
 • Cukrzyca – kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi z rozpoznaną cukrzycą
 • Choroby nowotworowe – Nowotwór złośliwy. Wyjątek stanowi nowotwór in situ pod warunkiem całkowitego wyleczenia
 • Choroby zakaźne:
  1) zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B;
  2) zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C;
  3) wirusowe zapalenie wątroby o nieustalonym rodzaju wirusa w wywiadzie, żółtaczka o niejasnej etiologii (żółtaczka pokarmowa)
  4) HIV-1/2;
  5) HTLV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych – występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego;
  6) babeszjoza;
  7) kala-azar (leiszmanioza trzewna);
  8) trypanosomoza amerykańska (gorączka Chagasa);
  9) promienica;
  10) tularemia;
  11) gorączka Q – postać przewlekła
 • Gąbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np. choroba Creutzfeldta-Jakoba, wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba)
  Kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi:
  1) u których wywiad medyczny wskazuje na zagrożenie TSE oraz u których wykonano w przeszłości przeszczep rogówki lub opony twardej albo którzy byli leczeni preparatami uzyskanymi z ludzkich przysadek;
  2) przebywający łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej lub Irlandii w okresie od dnia 1 stycznia 1980 r. do dnia 31 grudnia 1996 r.;
  3) którym po dniu 1 stycznia 1980 r. przetoczono krew lub jej składniki na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej lub Irlandii
 • Kiła – kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, u których kiedykolwiek rozpoznano kiłę
 • Produkty lecznicze stosowane drogą iniekcji każdy przypadek stosowania produktów leczniczych w postaci
  zastrzyków, które nie zostały przepisane przez lekarza
 • Zachowania seksualne kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy ze względu na swoje zachowania seksualne należą do grup podwyższonego ryzyka zakażenia poważnymi chorobami mogącymi przenosić się drogą przetoczenia krwi
  – narkomani
  – osoby uprawiające prostytucję
  – osoby często zmieniające partnerów seksualnych
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
 • Biorcy ksenoprzeszczepów
 • Reakcja anafilaktyczna – każdy przypadek przebycia reakcji anafilaktycznej

Kryteria dyskwalifikacji czasowej oraz przeciwwskazania do pobrania krwi od dawców krwi allogeniczne

 • Choroby zakaźne – po przebyciu choroby zakaźnej kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi zostają zdyskwalifikowani na co najmniej dwa tygodnie od dnia pełnego wyleczenia. Jednak w przypadku chorób wymienionych w poniższej tabeli stosuje się następujące okresy dyskwalifikacji
 • Gorączka Q 2 lata od dnia potwierdzonego wyleczenia
 • Toksoplazmoza 6 miesięcy od dnia potwierdzonego wyleczenia
 • Gruźlica 2 lata od dnia potwierdzonego wyleczenia
 • Gorączka reumatyczna 2 lata od dnia ustąpienia objawów, jeżeli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
 • Gorączka ponad 38°C 2 tygodnie od dnia ustąpienia objawów
 • Grypa, infekcja grypopodobna 2 tygodnie od dnia ustąpienia objawów
 • Zapalenie szpiku 2 lata od dnia potwierdzonego wyleczenia
 • Malaria – szczegóły
 • Kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, powracający z obszaru ryzyka zakażenia:
  1) wirusem Zachodniego Nilu (WNV);
  2) wirusem dengi;
  3) wirusem chikungunya
  – 28 dni od dnia opuszczenia obszaru ryzyk zakażenia, chyba że badania wykonane metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne,
  – w przypadku zakażenia – 120 dni od dnia wyleczenia
  więcej na temat: https://krwiodawcy.org/aktualizacja-sytuacji-epidemiologicznej
 • Rzeżączka – w okresie choroby i 12 miesięcy od dnia zakończenia leczenia
 • Mononukleoza zakaźna – 6 miesięcy od dnia wyzdrowienia
 • Wirus Zika (nie dotyczy dawców krwi lub kandydatów na dawców krwi oddających osocze metodą plazmaferezy
  przeznaczonego do przetworzenia w produkty krwiopochodne):
  1) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy powracają z terenów potwierdzonej transmisji wirusa Zika;
  2) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi zgłaszający kontakty seksualne z osobami, u których stwierdzono
  zakażenie wirusem Zika lub które przybywały na terenach występowania zakażeń wirusem Zika (w ciągu
  ostatnich 2 miesięcy w przypadku kobiet i w ciągu ostatnich 6 miesięcy w przypadku mężczyzn)
  – 28 dni od opuszczenia obszaru ryzyka, na którym występuje zakażenie,
  – 28 dni od dnia ostatniego kontaktu
  więcej na temat: https://krwiodawcy.org/aktualizacja-sytuacji-epidemiologicznej
 • badanie endoskopowe przy użyciu fiberoendoskopu – Dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo na 4 miesiące w przypadku, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także HIV dają wyniki ujemne;
 • kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą – Dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo na 4 miesiące w przypadku, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także HIV dają wyniki ujemne;
 • przetoczenie składników krwi – Dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo na 4 miesiące w przypadku, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także HIV dają wyniki ujemne;
 • przeszczep tkanek lub komórek pochodzenia ludzkiego – Dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo na 4 miesiące w przypadku, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także HIV dają wyniki ujemne;
 • duży zabieg chirurgiczny – Dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo na 4 miesiące w przypadku, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także HIV dają wyniki ujemne;
 • tatuaż lub przekłucie części ciała – Dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo na 4 miesiące w przypadku, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także HIV dają wyniki ujemne;
 • akupunktura, o ile nie została wykonana przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jałowych jednorazowych igieł – Dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo na 4 miesiące w przypadku, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także HIV dają wyniki ujemne;
 • zabiegi kosmetyczne połączone z naruszeniem powłok skórnych – Dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo na 4 miesiące w przypadku, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także HIV dają wyniki ujemne
 • Kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy byli albo są narażeni na ryzyko z powodu bliskiego kontaktu w warunkach domowych z chorymi na wirusowe zapalenie wątroby lub nosicielami wirusów zapalenia wątroby – Dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo na 4 miesiące w przypadku, gdy badanie metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C daje wynik ujemny
 • Kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy ze względu na swoje zachowania czy działalność są szczególnie narażeni na zakażenie chorobami przenoszonymi drogą przetoczenia krwi – Po zaprzestaniu ryzykownych zachowań dyskwalifikacja na okres zależny od rodzaju choroby i od dostępności odpowiednich testów. Osoby utrzymujące kontakty seksualne z partnerami, u których testy w kierunku AIDS (HIV) wypadły dodatnio – po zaprzestaniu kontaktów dyskwalifikacja na okres 12 miesięcy
 • Kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi przymusowo pozbawieni wolności (pobyt w zakładzie karnym, areszcie śledczym lub w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich albo w innym miejscu, w których przebywają osoby, wobec których zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze izolacyjnym) – Okres przymusowego pozbawienia wolności i okres 6 miesięcy po zakończeniu przymusowego pozbawienia wolności albo 4 miesiące w przypadku, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także HIV dają wyniki ujemne
 • Kontakt z osobą chorą na chorobę zakaźną (poza wirusowym zapaleniem wątroby) – Na czas odpowiadający dwukrotnemu okresowi inkubacji, a w przypadku narażenia na zakażenie kilkoma czynnikami chorobotwórczymi -dyskwalifikacja jak dla choroby o najdłuższym okresie inkubacji
 • Powrót z obszaru endemicznego występowania chorób tropikalnych – 6 miesięcy od dnia powrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w tym czasie nie wystąpiły niewyjaśniona gorączka lub inne objawy choroby
  więcej na temat: https://krwiodawcy.org/aktualizacja-sytuacji-epidemiologicznej
 • Szczepienie: Wirusy lub bakterie atenuowane 4 tygodnie
 • Szczepienie: Inaktywowane/zabite wirusy, bakterie lub riketsje – 48 godzin
 • Szczepienie: Anatoksyny 48 godzin
 • Szczepienie: WZW typu A 48 godzin pod warunkiem braku ekspozycji na zakażenie
 • Szczepienie: WZW typu B 2 tygodnie pod warunkiem braku ekspozycji na zakażenie
 • Szczepienie: Wścieklizna 48 godzin w przypadku ryzyka zakażenia – dyskwalifikacja na okres 1 roku
 • Szczepienie: Kleszczowe zapalenie mózgu 48 godzin w przypadku ryzyka zakażenia – dyskwalifikacja na okres 1 roku
 • Szczepienie: Poddanie się biernemu uodpornianiu surowicami odzwierzęcymi dyskwalifikacja na 3 miesiące
 • Przyjmowanie leków – zależnie od rodzaju przepisanego leku, jego sposobu działania i leczonego schorzenia
 • Ostre choroby układu oddechowego – do zakończenia leczenia
 • Ostre choroby układu pokarmowego – do zakończenia leczenia
 • Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek – 5 lat od całkowitego wyleczenia
 • Inne ostre choroby układu moczowego – do zakończenia leczenia
 • Choroby zapalne i uczuleniowe skóry – do zakończenia leczenia
 • Ostre stany uczuleniowe – do czasu ustąpienia objawów
 • Zaostrzenie przebiegu przewlekłej choroby alergicznej – do czasu ustąpienia objawów
 • Okres odczulania w alergii – cały okres
 • Hemochromatoza – w czasie występowania objawów choroby, w trakcie stosowanego innego leczenia niż krwioupusty (o możliwości oddania krwi oraz częstotliwości pomiędzy kolejnymi donacjami decyduje lekarz w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, w porozumieniu z lekarzem prowadzącym leczenie hemochromatozy)
 • Szczególna sytuacja epidemiologiczna (np. wystąpienie epidemii choroby zakaźnej) okres uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i ryzyka zakażenia drogą przetoczenia krwi
  więcej na temat: https://krwiodawcy.org/aktualizacja-sytuacji-epidemiologicznej

Zapraszamy do zapoznania się z przykładową ankietą dla kandydata na dawcę.

Zapraszamy również do zapoznania się z podstawowymi badaniami jakie są wykonywane u kandydata na dawcę oraz u dawcy krwi Badania u dawcy krwi. Jeżeli wyniki badań u wspomnianych osób nie będą mieściły się w normach to nie zostaną one dopuszczone do oddania.

Informacja o chorobach zakaźnych dla krwiodawców

Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony/a krętkiem kiły, wirusem HIV (odpowiedzialnym za AIDS), wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) lub C (HCV). Jeśli test wypadnie dodatnio, krew nie zostanie przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momentem zakażenia i chwilą, gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym przypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj więc krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania naraziłeś/aś się na niebezpieczeństwo.
Ryzyko stwarzają:
1. Wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.
2. Kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.
3. Kontakty seksualne z wieloma partnerami/partnerkami.
4. Kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.
5. Kontakty seksualne w celu zarobkowym.
6. Kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku HIV (AIDS), krętka kiły lub wirusów zapalenia wątroby typu B lub C (żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio).
Zdajemy sobie sprawę, że zadając te pytania wkraczamy w Twoją sferę prywatną. Jednak niewielkie ryzyko przeniesienia zakażenia drogą krwi można dalej zmniejszyć jedynie wtedy, gdy będąc dawcą dokładnie przemyślisz opisane tu sytuacje i skrupulatnie odpowiesz na postawione pytania. Twoje dane będą traktowane poufnie.
Przy dodatnich wynikach badań (wskazujących na infekcję) zostaniesz o tym poinformowany/a przez lekarza. Ponadto informacje o dodatnich wynikach badań zostaną przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz.U. poz. 1118).
Dziękujemy za współpracę.

UWAGA!
Osoby homoseksualne jeżeli mają stałych partnerów nie mogą być dyskwalifikowani z powodu swojej orientacji seksualnej. Przedstawiamy Państwu korespondencje wymienioną pomiędzy RCKiK Bydgoszcz a Kampanią Przeciw Homofobii. Cała korespondencja oraz stanowisko KPH na temat dyskwalifikacji osób homoseksualnych przez RCKiK Instytut Hematologii i Transfuzjologii potwierdził stanowisko KPH o braku podstaw do dyskwalifikacji osób LGB.

238 komentarzy do “Dyskwalifikacje (przeciwwskazania)”

 1. Dzień dobry czy przy codziennym braniu hydroksyzyny mogę oddawać krew? Jeśli nie, to po jakim czasie od odstawienia mogę oddać?

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,
   Terapie PERP stosują osoby z grupy najwyższego ryzyka zakażenia. Już samo to, że się w niej znajdują może stanowić powód do dyskwalifikacji. Sprawę w takich przypadkach podejmuje indywidualnie lekarz kwalifikujący w danym punkcie krwiodawstwa. Ważne jest aby uzyskał on jak najwięcej informacji o sytuacji zdrowotnej potencjalnego dawcy.

   Odpowiedz
  • Szanowna Pani,
   Witam , wystarczy tydzień po odstawieniu leku odczekać aby oddać krew . Pozdrawiam
   PS. Proszę pamiętać, że lekarz kwalifikujący w danym punkcie ostatecznie decyduje o dopuszczeniu do donacji.

   Odpowiedz
 2. Dzień dobry jaki okres po redukcji malzowiny nosowej można oddać krew, lekarz prowadzący powiedział mi 2 tyg ale chciałbym się upewnić

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,
   O tym czy zabieg należy traktować jako mały (1 tydzień) czy duży (4 lub 6 miesięcy) decyduje lekarz w punkcie krwiodawstwa. Jeżeli poda nam Pan miejscowość w której chce Pan oddać krew to spytamy się bezpośrednio. Jednak trzeba mieć na uwadze, że wszystkie zabiegi w których dochodzi do przerwania ciągłości skóry powodują narażenie na zakażenie co z kolei prowadzi do dłuższej dyskwalifikacji. Więc wiele zależy jaką metodą był przeprowadzany zabiegi i jakie wywołał skutki.

   Odpowiedz
 3. Witam, jaka temperatura ciała uniemożliwia oddanie krwi? Spotkałem się z sytuacją, że przy temp. 37.2, która wynikała prawdopodobnie z nerwów/stresu i podróży komunikacją na miejscu poboru, stanowiło podstawę do dyskwalifikacji.

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,
   Prawidłowa temperatura ciała u zdrowej osoby wynosi około 36,6 stopni Celsjusza. Jednak zakres uważany za prawidłowy może być nieco szerszy. Niestety ustalenie sztywne co do 0,1 jest trudne. Po pierwsze temperatura ciała może być mierzona różnymi metodami, takimi jak termometr ustny, termometr doodbytniczy, termometr bezdotykowy, czy termometr ucha. Po drugie wartości te mogą się nieco różnić w zależności od osoby, pory dnia oraz innych czynników. Po trzecie ważne jest też to jakie czynności wykonywało się wcześniej i w jakich warunkach dokonywany jest pomiar. Niestety jak wspomniałem przepisy te w krwiodawstwie mówią tylko o stwierdzeniu “prawidłowej temperatury”. Różne źródła podają różne wartości różniące się nawet o 0,5 stopnia a to bardzo dużo. Ciężko zatem ocenić przy tak wielu czynnikach czy lekarz prawidłowo dokonał dyskwalifikacji. Niepodważalnie jest to jedna z granicznych wartości wymienianych w piśmiennictwie medycznym.

   Odpowiedz
 4. Dzień dobry.
  Chciałbym zapytać czy operacja usunięcia naczyniaka jamistego z czaszki (część skroniowa), jest przeciwskazaniem do oddania krwi? Nie jest to żaden guz, czy zmiana nowotworowa. Naczyniak został usunięty operacyjne z mózgu w 2015 roku. W 2019 i 2021 oddawałem krew w punktach Rckik, w wywiadzie mowiłem o tej operacji i byłem kwalifikowany pozytywnie jako dawca. W zeszłym tygodniu, w jednym z punktow Rckik, gdy chciałem oddać krew, zostalem negatywnie zakwalifikowany przez lekarza.
  Stąd moje pytanie, czy ze względu na powyższy zabieg nie mogę już być dawcą? Do tej pory bez problemu mogłem oddać krew. Czy w ostatnim czasie zmienie się kryteria kwalifikacji i w związku z tym nie mogę już być dawcą? A jeżeli zmieniły się wytyczne, to czy w przyszłości ( możliwe, że za jakiś czas zmienią się ponownie kryteria) będę mógł oddać krew?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,
   Nie możemy podważać decyzji lekarza kwalifikującego w danym punkcie. Nie mamy kompetencji aby to zrobić. Natomiast proszę pamiętać o tym, że może Pan skontaktować się zawsze z dyrektorem do spraw medycznych pracującym w siedzibie centrum. Może Pan to zrobić nawet mailowo kontaktując się przez sekretariat RCKiK zaznaczając do kogo kierowane jest zapytanie. Jeżeli podtrzyma on decyzję lekarza to może Pan jeszcze skorzystać i zasięgnąć opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, który to podmiot pełni merytoryczny nadzór nad publiczną służbą krwi.

   Odpowiedz
 5. Dzień dobry! Czy wczesna menopauza i leki HTZ są przeciwskazaniem do oddawania krwi? Czy po kolonoskopi też należy odczekać 6 miesięcy do kolejnej donacji?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Od ręki możemy odpowiedzieć na drugie pytanie. Tak po kolonoskopii obowiązuje 6 miesięczna przerwa. Co do pierwszego pytania to niestety trzeba się skontaktować z lekarzem kwalifikującym w danym punkcie krwiodawstwa.

   Odpowiedz
  • Szanowna Pani,
   Ne nie może Pani oddać krwi w piątek. To czy zabieg kwalifikuje się jako mały (dyskwalifikacja 7 dni) czy duży (4 lub 6 miesięcy) zależy od lekarza kwalifikującego w danym punkcie krwiodawstwa. Dodatkowo ważny jest powód zabiegu. Jeżeli to żylaki to jak rozległe są.

   Odpowiedz
 6. Witam, mam jaskrę i stosuję miejscowo krople do oczu Combigan i Monoprost. Czy to całkowicie dyskwalifikuje mnie z możliwości oddawania krwi? Pozdrawiam

  Odpowiedz
 7. Witam, czy obniżone leukocyty uniemożliwiają oddanie krwi? Chodzi o wynik 2,9 g/l przy normie 3,9 – 10,2 [L]. Pozostałe parametry raczej w normie, nie mam obniżonej odporności, nie choruje na przeziębienia, nie mam aktualnie żadnych fizycznych objawów uzasadniających obniżoną liczbę białych krwinek. Waga w normie. Ostatni raz krew oddawałam około rok temu. Nie miałam pewności czy wszystko jest w porządku i dlatego zdecydowałam się zrobić badania, stąd wiem że są nieprawidłowości przy krwinkach białych. Czy w takim przypadku mogę oddać krew czy istnieje ryzyko, że moja krew nie będzie przydatna lub mnie odrzucą i niepotrzebnie będę stać w kolejce po bana? Chciałabym uniknąć sytuacji, w której zmarnowałabym worki, a jeszcze bardziej gdyby moja krew komuś jednak zaszkodziła.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Jeżeli wyniki byłyby nieprawidłowe lub nie mieściły się w normie zostałaby Pani o tym poinformowana. Jeżeli nie otrzymała Pani takiej informacji z RCKiK oznacza to, że nie było nieprawidłowości. Proszę Pamiętać, że ważne jest by wyniki mieściły się w normie w danym dniu. Uwzględnić należy przy tym również rodzaj analizatora użytego przy badaniu. W zależności od zastosowanego urządzenia normy mogą się różnić. Oczywiście wyniki powinny się mieścić w granicach gdyż może dojść do czasowej dyskwalifikacji jeżeli zbytnio odbiegają od wspomnianych norm.

   Odpowiedz
   • Dziękuję za odpowiedź. Chodziło mi czy z takimi wynikami mogę oddać krew obecnie czyli np. jutro ( badania z 12.10.2023 r.). Jak oddawałam rok temu, nikt nie zgłaszał nieprawidłowości, a obecnie zrobiłam badania profilaktycznie i wyszły te białe krwinki obniżone, a reszta w normie.

    Odpowiedz
    • Jeżeli oddajesz w siedzibie RCKiK i od razu będzie wynik nie mieszczący się w normie możesz zostać niedopuszczona. Jeżeli oddajesz w oddziale lub na akcji wyjazdowej gdzie wyniki są dopiero po donacji oddasz krew a jeżeli wyniki będą znacząco poza normą otrzymasz powiadomienie pocztą z prośbą o konsultacje.

     Odpowiedz
 8. Witam mam pytanie czy osoba z insulinoopornoscja + arytmia oraz neurologicznie torbiel płatu skroniowego. Aktualnie osoba nie przyjmuje żadnych leków

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Według naszej wiedzy nie może oddać krwi na chwilę obecną. Proszę pamiętać jednak o najważniejszej zasadzie, że ostateczna decyzja o dopuszczeniu do oddania lub dyskwalifikacji należy do lekarza kwalifikującego w punkcie w którym chce się oddać krew.

   Odpowiedz
 9. Pingback: Krew - Kajk
 10. Pingback: 6 super rzeczy, które można zrobić bez grosza przy duszy. - ŻBIK | Joanna Zychla
 11. Pingback: Kiedy unikać badania krwi - przeciwwskazania. - Badania Krwi
 12. Pingback: Krwiodawstwo – Ja homo
 13. Od mam niezłośliwe guzki na obu płatach tarczycy. Co ?ół roku robię badania krwi pod kątem hormonów tarczycy, raz w roku – USG. Wszystkie wyniki mam ( i zawsze miałam) w normie, lekarz nie stwierdził potrzeby przyjmowania jakichkolwiek leków. Czy moja dolegliwość dyskwalifikuje mnie jako potencjalnego dawcę krwi?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Rozporządzenie w którym są ustalone warunki jakie musi spełnić kandydat na dawcę aby oddać krew mówi tylko ogólnikowo o przyczynach dyskwalifikacji. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu lub nie podejmuje lekarz w centrum krwiodawstwa po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego. Jeżeli masz daleko do RCKiK lub punktu w którym chcesz oddać krew napisz lub zadzwoń do nich i zapytaj się wstępnie jak wygląda stanowisko ich lekarza. Pamiętaj, że opinia innych lekarzy jest tylko pomocą dla lekarza w centrum i nie jest dla niego wiążąca.

   Odpowiedz
 14. Witam. Kilka lat temu oddawałam krew dla chorego chłopca (Centrum Krwiodawstwa na ul. Saskiej w Warszawie). Po szczegółowych badaniach okazało się, że mam dodatni odczyn kiłowy. Było to dla mnie potwornym zaskoczeniem ponieważ nie miałam żadnych “podejrzanych” kontaktów sexualnych, transfuzji krwi itp, jestem mamą zdrowego dziecka i ogólnie nie mam problemów ze zdrowiem. Po dokonaniu bardziej szczegółowych badań w Instytucie Wenerologii na Koszykowej w W-wie powiedziano mi tylko tyle, że co prawda jest dodatni TPHA ale jestem zdrowa, mogę mieć dzieci no i mam sobie iść do domu… Jedna pani doktor powiedziała mi, że czasami mogą krążyć w organizmie pewne białka, które mogą dawać taki fałszywie dodatni wynik. Nie wiem, czy słuszne są moje podejrzenia, ale myślę, że może mieć to związek z tym, że w dzieciństwie przeszłam zapalenie tarczycy. Pamiętam, że przez 2 lata brałam jakieś leki ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć co to było. W zeszłym roku (2014) w badaniu USG wykazało, że mam liczne torbieliki koloidowe. Endokrynolog powiedział, że jest to pozostałością zapalenia wola. I nic poza tym.
  Bardzo chciałam zostać honorowym krwiodawcą, (jestem w rejestrze potencjalnych dawców szpiku) ale w związku z powyższym mam wątpliwości, ponieważ w Centrum Krwiodawstwa powiedziano mi, że krwiodawcą już nigdy zostać nie mogę… 🙁

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   W związku z sytuacją opisaną przez Panią postanowiliśmy skontaktować się z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Natychmiast otrzymaliśmy odpowiedź z Zakładu Wirusologii tegoż Instytutu.

   Na podstawie tego typu informacji coraz bardziej mamy świadomość, że nieswoiste wyniki odczynów kiłowych mogą stanowić istotny problem w życiu dawców.
   Obecnie przygotowujemy się do podjęcia działań, które mogłyby poprawić/usprawnić procedurę wyjaśniania statusu dawców z wynikami reaktywnymi w kierunku kiły.
   W związku z tym szczególnie cenne jest zgromadzenie jak największej liczby danych dot. takich przypadków jak ten opisany przez dawczynię. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną – dane kontaktowe załączone poniżej.
   prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk
   Zakład Wirusologii
   Instytut Hematologii i Transfuzjologii
   ul. Indiry Gandhi 14
   02-776 Warszawa
   tel. +22 34 96 685
   fax. +22 34 96 603

   Odpowiedz
   • Bardzo dziękuję za odpowiedź, pojawiła się nadzieja 🙂 . Oczywiście zgłoszę się do doktora Grabarczyka. Pozdrawiam 🙂

    Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zgodnie z przepisami konieczna jest waga 50 kg. Dodatkowo lekarz ma obowiązek sprawdzenia dysproporcji między wagą a wzrostem. Jednak trzeba zaznaczyć, że nie zawsze lekarz przeprowadza takie ważenie. Ja np byłem ważony tylko raz, za pierwszym razem. Za kolejnymi razami wierzył na słowo. Możesz dla pewności najpierw zadzwonić i się telefonicznie zapytać czy zostaniesz dopuszczona z wagą 45 kg.

   Odpowiedz
 15. Ja cierpię na hipogonadyzm i mam przypisywane przez lekarza endokrynologa zastrzyki testosteronu, oczywiście jestem w stanie odstawić zastrzyki i ich nie brać aby tylko móc oddawać krew.

  Czy pacjent który ma hipogonadyzm może oddawać krew ?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Niestety ale kuracja węglanem litu powoduje czasową karencję. O ostatecznym dopuszczeniu do oddania po leczeniu decyduje lekarz kwalifikujący w centrum po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego i zapoznaniu się z kwestionariuszem jaki wypełnia kandydat na dawcę.

   Odpowiedz
 16. Witam!
  Chciałam zapytać czy po niewielkim zabiegu usunięcia kleoidu (bliznowca) z małżowiny usznej muszę zachować 6-cio miesięczną przerwę w oddawaniu krwi?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Wszystko zależy od tego jak zostanie zakwalifikowany zabieg przez lekarza w centrum. Jeżeli lekarz uzna, że podczas danego zabiegu jest podwyższone ryzyko zakażenia to kwalifikuje zabieg jako duży i nakłada 6miesięczną karencje. Nie ma ustalonej stałej zasady co do tego jaki zabieg jest dużym a jaki małym zabiegiem. Wszystko opiera się o wiedzę i praktykę lekarza kwalifikującego.

   Odpowiedz
 17. Czy zabieg cesarskiego ciecia jest liczony jako 6 czy 9 miesięcy kiedy nie można oddawać krwi ? Czy celiakia jest przeciwwskazaniem ?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Krwi nie można oddać w okresie ciąży i karmienia piersią. Krew dopiero można oddać 6 miesięcy po porodzie (naturalnym lub przez cesarskie cięcie) lub zakończeniu ciąży poza sytuacjami wyjątkowymi po uzyskaniu zgody lekarza.

   Odpowiedz
 18. Witam,
  Jestem honorowym krwiodawcą, nie oddałem hektolitrów krwi co prawda no ale chcę oddawać tylko już chyba trzeci raz mnie nie dopuścili do oddawania, dzisiaj np. powodem było to, że zjadłem na śniadanie jajecznicę :P. czy może mi ktoś odpowiedzieć czy można jakoś sprawdzić czy ma się predyspozycje do oddawania krwi, lub czy jest jakiś okólnik z informacją co można a czego nie można na 24 czy 48 godzin przed oddaniem. Dodam, że jedno piwo dzień wcześniej też dyskwalifikuje, tak sobie myślę, że we Francji gdzie się pija litr wina do obiadu to nikt nie może oddawać krwi. Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.

  Odpowiedz
 19. Witam.
  Ostatnio na oddaniu krwi miałem dyskfalifikację spowodowaną zbyt niskim poziomem hemoglobiny. Miałem 13,4 a norma jest od 13,5. Panie z punktu krwoidastwa kazały mi przyjść za 2 miesiące. Czy ten okres czasu jest poparty jakimiś przepisami czy tak sobie powiedziały bo miały takie widzimisie… Nie ukrywam że chciałbym oddać krew jaknajwcześniej. Dodam że mam do tej pory oddane ok. 5 litrów a zacząłem oddawać w 2012r.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nie, przerwy karencji nie są sztywno ustawione. Lekarz kwalifikujący samodzielnie i indywidualnie nakłada na taki okres na jaki uważa za słuszny. Oczywiście przy tak niskiej różnicy mógł ten okres być krótszy. Jednak nie podważamy decyzji lekarza. Czy pobierano Ci krew z palca? Jeżeli tak to czy ktoś zaproponował pobór próbki krwi z żyły?
   PS. Nie wiem czy Cię to pocieszy ale ja osobiście za HGB otrzymałem 3 bany: dwa razy 13,4 i raz 13,3.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nie, przerwy karencji nie są sztywno ustawione. Lekarz kwalifikujący samodzielnie i indywidualnie nakłada na taki okres na jaki uważa za słuszny. Oczywiście przy tak niskiej różnicy mógł ten okres być krótszy. Jednak nie podważamy decyzji lekarza. Czy pobierano Ci krew z palca? Jeżeli tak to czy ktoś zaproponował pobór próbki krwi z żyły?
   PS. Nie wiem czy Cię to pocieszy ale ja osobiście za HGB otrzymałem 3 bany: dwa razy 13,4 i raz 13,3.

   Odpowiedz
    • tak, pobierano z żyły… wyszło 12,9 🙁
     PS. pocieszyło mnie to że nie jestem sam. czy jakoś się Pan szczególnie przygotowuje pod kątem hemoglobiny przed pobraniem???

     Odpowiedz
   • Ja ostatnio mialam 13.5 juz mieli mine ‘pani dziekujemy’ ale lekarz mowi ‘Pani zdrowo wyglada. Zapraszam na rozmowe’ 🙂 20 min pozniej radosc z oddania krwi – nieziemska. Pozdrawiam wszystkich 😀

    Odpowiedz
 20. Witam. 12 lat temu miałam operację wycięcia guza ślianki – wraz z całą ślinanką. Wynik badania patomorfo stwierdził obecność ‘utkania nowotworowego’, jednak nie przechodziłam chemio ani radioterapii. Teraz chciałabym zostać krwiodawcą, nie wiem jednak czy moja ‘przygoda’ z guzem mnie na stałe nie dyskwalifikuje?

  Odpowiedz
 21. W marcu 2012 roku przebyłem zapalenie mięśnia sercowego. Po wyjściu ze szpitala przebyłem półroczny okres rekonwalescencji i po ostatniej kontroli w październiku 2012 roku powróciłem do normalnego życia. Od tego czasu dane mi było wielokrotnie oddawać krew- nigdy nie należałem do chorowitych ani nad wyraz chudych ludzi, rzadko choruje, ważę 85kg przy wzroście 184cm.
  Moje pytanie- czy przy prawidłowym ciśnieniu oraz zdrowiu można mi odmówić pobrania krwi biorąc pod uwagę chorobę z 2012 roku?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   O dopuszczeniu do oddania decyduje lekarz kwalifikujący w danym punkcie w którym chce się oddać krew. Dopuszcza on osoby chcące oddać na podstawie kliku kryteriów:
   – po pierwsze na podstawie ankiety, którą wypełnia dawca przed donacją
   – po drugie na podstawie wywiadu lekarskiego
   – po trzecie na podstawie swojej wiedzy (akty prawne + wytyczne medyczne) i praktyki
   Mimo iż wcześniej był Pan dopuszczany do oddawania musi się Pan liczyć z tym, że jeżeli trafi Pan na innego lekarza to może on inaczej zinterpretować Pańską chorobę. Nie ma przepisów, które by wyraźnie mówiły o tym jakie choroby nie są przeciwwskazaniem do oddawania. W związku z tym do jednej choroby lekarze kwalifikujący mogą różnie podchodzić. Jeden będzie bardziej rygorystyczny, drugi mniej.
   Więc mimo iż Pan oddawał już krew po wyleczeniu musi się Pan zawsze liczyć z tym, że może Pan zostać zdyskwalifikowanym.

   Odpowiedz
 22. Witam.
  Chciałabym zapytać czy po zabiegu zamrażania nadżerki można oddawać krew? I czy wykonywane badanie cytologiczne i podejrzenie policystycznych jajników wyklucza mnie na jakiś czas z grona krwiodawców?

  Odpowiedz
  • Kilkanaście komentarzy wyżej ktoś zadawał pytanie na ten temat i mimo iż choroby nie ma na spisie schorzeń dyskwalifikujących Pani doktor nie dopuściła tej osoby do oddawania. Dlatego najlepiej zapytać się w punkcie w którym chce się oddać krew. Co do nadżerki to odpowiedź z RCKiK w Poznaniu brzmi następująco: “Jeżeli było to wymrażania to około 1 m-ca, do czasu wygojenia i ustąpienia złuszczania nabłonka”

   Odpowiedz
 23. Zostałam wykluczona przez niedoczynność tarczycy. Zanim dowiedziałam się o chorobie oddawałam krew i nie miałam po tym żadnych dolegliwości. Przyjmuję Euthyrox, by utrzymać poziom TSH w normie. Nie odczuwam żadnych objawów niedoczynności. Chciałabym uzyskać dokładną i rzeczową odpowiedź dlaczego niedoczynność dyskwalifikuje. Dodam, że jestem w bazie potencjalnych dawców szpiku i tam ta przypadłość nie wyklucza.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Już kiedyś ktoś prosił o podanie dokładnej odpowiedzi. Na naszym forum odpisuje lekarz jednak nie z RCKiK. http://krwiodawstwo.org/viewtopic.php?t=26 Nie znamy dokładnych przyczyn medycznych dyskwalifikacji takich dawców. Jednak w związku z dużą ilością pytań o nadczynność czy niedoczynność postanowiliśmy napisać do lekarza specjalisty. Jak tylko otrzymamy odpowiedź natychmiast się nią podzielimy.

   Odpowiedz
 24. Witam 🙂
  W dzieciństwie leczyłam się na astmę wysiłkową oraz alergie (kurze, pyłki ,roztocza, sierść). W wieku gimnazjalnym zaprzestałam leczenia . I gdy w szkole średniej udałam się do pulmonologa doktor odrzekła mi ze gdyby nie moja dokumentacja medyczna z okresu dzieciństwa nie ma wskazań do leczenia mnie ponieważ badania nic nie wykazały (jedynie czas w spirometri miałam za krótki). Leków na astmę nie przyjmuje. Skutkow alergii tez nie odczuwam. Czy mogę być dawca w takim przypadku?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Alergicy nie mogą oddawać krwi w czasie odczulania oraz występowania objawów. Jeżeli objawy nie występują a leki nie są brane nie ma podstaw do dyskwalifikacji. Gorzej z astmą wysiłkową. Znamy przypadki, że dawcy zostali zdyskwalifikowani mimo braku objawów. Uważam, że warto zadzwonić do RCKiK i zapytać się zwłaszcza o astmę. Pamiętajmy, że ostateczną decyzję podejmuje lekarz kwalifikujący po wywiadzie lekarskim.

   Odpowiedz
 25. Witam,
  miałam robiony tatuaż ponad 3 miesiące temu, ale jest bardzo, naprawdę bardzo malutki. Czy mimo wszystko muszę odczekać kolejne 3 miesiące, bo mnie to dyskwalifikuje?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zgodnie z przepisami należałoby odczekać jeszcze 3 miesiące. Wielkość tatuażu nie ma znaczenia. Natomiast warto zadzwonić do RCKiK w którym chce się oddać krew gdyż niektóre centra mają krótszy termin 4 miesiące. Dokładnie rozporządzenie mówi: dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo na 4 miesiące w przypadku, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także HIV, dają wyniki ujemne.

   Odpowiedz
 26. Czy jezeli mam 158 i 46 kg moge oddac krew? a gdyby nie chcieli mnie dopuscic to moze jednak da sie oddac choc troche mniej tej krwi?pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Niestety ale minimalna waga to 50 kg plus brak nadmiernej dysproporcji między wagą a wzrostem. Oczywiście może się zdarzyć, że indywidualnie lekarz kwalifikujący zgodzi się na oddanie krwi przez dawcę mimo iż ten nie ma wymaganej wagi. Trzeba jednak zaznaczyć, że zdarza się to bardzo rzadko. Co do drugiej części pytanie to niestety ale odpowiedź też jest negatywna. W pojemniku na krew jest umieszczona ściśle określona objętość specjalnej substancji, która powoduje, że krew w woreczku nie krzepnie i utrzymuje przez dłuższy czas swoje właściwości. Ilość tej właśnie substancji jest odpowiednia dla 450ml krwi. Tak więc oddanie innej ilości krwi do tak przygotowanego pojemnika spowoduje, że będzie tego płynu za dużo w oddanej krwi. Niestety od kilkunastu lat nie ma pojemników 250ml. Oczywiście nigdy nie zaszkodzi zadzwonić i dopytać się dokładnie jak jest w punkcie w którym chce się oddać krew.

   Odpowiedz
 27. Dlaczego po gastoskopii trzeba odczekać 6 miesięcy, aby oddać krew? I jeśli miałam kiedyś niedoczynność tarczycy (nie muszę już brać leku letrox), a teraz TSH jest w normie to czy to mnie dyskwalifikuje jako dawcę krwi?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Jeżeli chodzi o część dotyczącą gastroskopii. Karencja 6 miesięczna jest podyktowana tym, że podczas wykonywania badania używany jest częściowo sprzęt wielorazowego użytku. Mimo iż oczywiście jest on sterylizowany to jednak istnieje możliwość (oczywiście bardzo mała) zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby w trakcie w/w badania. Dokładnie reguluje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Przepis prawny zawarty w nim mówi, że:

   Badanie endoskopowe przy użyciu fiberoendoskopu – Dyskwalifikacja na okres 6 miesięcy albo na 4 miesiące w przypadku, gdy badania metodami biologii molekularnej w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a także HIV, dają wyniki ujemne

   Jeżeli chodzi o drugą część pytania to musisz zapytać się bezpośrednio w centrum gdyż każdy przypadek “wyleczenia” choroby, która wcześniej dyskwalifikowała musi być rozpatrzony indywidualnie przez lekarza kwalifikującego. Podejmie on decyzję po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego. Często również lekarze proszą o pokazanie wyników badań z ostatniego okresu. Nie pozostaje więc nic innego jak tylko skontaktować się z punktem w którym chce się oddać krew. Można spróbować najpierw telefonicznie lub mailowo uzyskać odpowiedź na nasze pytanie.
   Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 28. Witam
  Czy moge oddac krew jesli 2 lata temu wykryto u mnie wrzody zoladka , acz kolwiek zostaly one wyleczone , raz w roku robie gastorskopie , ale jestem pod stalym lekiem Texibax ??

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Niestety ale przyjmując ten lek nie można oddawać krwi. Lek ten może mieć negatywny wpływ na układ krwiotwórczy. Przy zażywaniu jego może być zmniejszona liczba niektórych białych krwinek (leukopenia), zmniejszona liczba płytek krwi, zmniejszone stężenie sodu we krwi. Nie jestem lekarzem dlatego najlepiej zadzwonić do punktu w którym chce się oddać krew i zapytać się zarówno o lek jak i wyleczoną chorobę kogoś z personelu medycznego.

   Odpowiedz
 29. Witam
  Czy przebyta padaczka dyskwalifikuje mnie jako dawce? Od ostatniego ataku minęło prawie 10 lat a a od zakończenia leczenia 7.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Według naszej wiedzy nie możesz oddać krwi. Jednak ostateczną decyzję podejmuje lekarz w RCKiK w którym chcesz oddać krew. Każdy przypadek kandydata jest rozpatrywany indywidualnie i nie można generalizować. Dlatego najlepszym sposobem potwierdzenia, że można oddać krew jest wykonanie telefonu do punktu.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Mimo iż krew jest stale potrzebna i w dużych ilościach mogą nie przyjąć od Ciebie jej. Co prawda nie każdy lekarz kwalifikujący tak rygorystycznie podchodzi do warunku uwzględniającego wagę to jednak powinnaś brać możliwość odmowy dopuszczenia do oddania. Druga sprawa to należy pamiętać, że krew oddawana na daną osobę nie trafi do niej a zostanie wymieniona na tą co już została przebadana i może być wydana.

   Odpowiedz
  • Tak dyskwalifikuje czasowo na przynajmniej 7 dni od przyjęcia ostatniej dawki leku. Chyba, że lek był brany przez dłuższy czas. W takim wypadku czas karencji może być dłuższy. Mamy natomiast problem z uzyskaniem jednolitych informacji z RCKiKów na temat karencji z powodu przyczyny brania tego leku. Dlatego prosimy o skierowanie bezpośredniego zapytania do lekarza RCKiK lub punktu w którym chcesz oddać krew.

   Odpowiedz
 30. niedawno zażywałam lek thiocodin na kaszel, czy stanowi on przeciwskazanie do oddania krwi? a jeśli tak to na jak długo?

  Odpowiedz
 31. Chciałabym zapytać czy niedobór żelaza może być dyskwalifikacja? Słyszałam różne informacje na ten temat dlatego pytam u źródła.

  Odpowiedz
 32. czy mając niedoczynność tarczycy i biorąc euthyrox mogę dalej oddawać krew? wyniki mam w normie, tarczycę ustabilizowaną, endokrynolog powiedziała, że nie widzi przeciwwskazań. Oddawałam krew, mam stopień zasłużonego krwiodawcy, przez ostatnie 10 lat nie oddawałam krwi ale chciałabym wrócić “do nałogu” czy to możliwe?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zarówno niedoczynność jak i nadczynność tarczycy stanowi powód dyskwalifikacji. Przyjmowanie leku Euthyrox również stanowi przyczynę dyskwalifikacji i nie może Pani oddawać krwi w czasie jego przyjmowania (odpowiedź z RCKiKów). Jednak wiemy, że zdarzają się sytuacje, że po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z kandydatem lekarze dopuszczają do oddania krwi. Więc mogą być wyjątki. Pamiętajmy, że to lekarz w centrum na podstawie rozmowy z dawcą, swojej wiedzy i praktyki lekarskiej decyduje o ostatecznym dopuszczeniu lub nie do oddawania krwi. Zalecamy kontakt telefoniczny dokładnie z punktem w którym chce się oddać gdyż lekarza kwalifikującego nie wiążą informacje przekazane przez inne centra krwiodawstwa.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zgodnie z przepisami jednym z badań przedmiotowych przed pobraniem krwi jest

   stwierdzenie, czy istnieje nadmierna dysproporcja pomiędzy ciężarem ciała a wzrostem;

   O tym czy sama dysproporcja stanowi przeszkodę decyduje lekarz. Jeżeli nie ma z nią żadnych powiązanych dolegliwości i chorób lekarz może dopuścić do oddania. Decyzję o odmowie lub dopuszczeniu podejmuje lekarz dopiero po wywiadzie lekarskim. Ja zawsze polecam dawcom krwi aby w sprawach indywidualnych przed pójściem przedzwonić do punktu w którym chce się oddać krew i zapytać się wstępnie telefonicznie.

   Odpowiedz
  • Witam 🙂 mam pytanie czemu osoby przyjmujące hormon wzrostu ale w latach 1999-2009 nie mogą również oddawać krwi ?

   Odpowiedz
   • Witam serdecznie!
    Zdyskwalifikowane zostają osoby, które leczone były hormonem wzrostu uzyskanym ze zwierzęcych przysadek. Ma to związek z “przedostaniem” się do produkcji zakażonego materiału z którego wytwarzany był hormon. Zakaz oddawania krwi dotyczy osób leczonych w latach 1958-1986, kiedy to nie było tak dokładnych i szybkich testów wykrywających choroby jak dziś. Chodzi tu o chorobę Creutzfeldt-Jakoba (CJD). Kiedy wykryto u osoby leczonej tymże hormonem choroby CJD zaczęto szukać alternatywnych metod leczenia. Zaczęto stosować hormony z ludzkich przysadek. Niestety nie zmniejszyło to zagrożenia i nadal była możliwość zakażenia. Dopiero kiedy zaczęto wykorzystywać preparaty syntetyczne ludzkiego hormonu wzrostu, uzyskiwane metodami inżynierii genetycznej leczenie zaczęto uważać za bezpieczne. Skąd rozszerzenie na pozostałe lata nie wiem. Najlepiej zapytać się bezpośrednio lekarza w RCKiK.

    Odpowiedz
 33. Pingback: Krewcy Kibice – podziel się życiem « Energa Czarni Słupsk
 34. Witam, czy mając niedoczynność tarczycy i wyniki w normie mogę oddać krew? Biorę Letrox 100 obecnie. I czy jeśli przestałaym je na jakiś czas brać to jest możliwość, że dostanę zezwolenie na oddanie krwi?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Niestety ale ogólnie zgodnie z przepisami osoby chore na niedoczynność lub nadczynność tarczycy nie mogą oddawać krwi. Jednak w RCKiK każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez lekarza po przeprowadzeniu wywiadu z kandydatem na dawcę. Znamy przypadki gdzie lekarz dopuścił do oddania krwi. Trzeba jednak pamiętać, że w czasie brania i 2 tygodnie po Letroxu jest całkowity zakaz oddawania krwi.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Niestety ale bielactwo nabyte jest częstym powodem dyskwalifikacji. Jeżeli podasz mi punkt w którym chcesz oddać zapytam się bezpośrednio w nim o to jak oni traktują tą chorobę.

   Odpowiedz
 35. Witam, czy mogłabym wiedziec, konketnie z jakiego powodu jest polroczna karencja na oddawanie krwi po wykonaniu tatuażu? Czesto spotykam się z tym pytaniem i szczerze nie wiem co odpowiadac. pozdrawiam 😉

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Przyjmowanie jakichkolwiek leków poza środkami antykoncepcyjnymi i preparatami podwyższającymi poziom żelaza powodują określoną karencję. Długość karencji jest uzależniona od wpływu danego leku na właściwości krwi. Decyzje podejmuje lekarz w centrum. Druga sprawa to powód zażywania leków. Dlatego do każdego przypadku personel stacji podchodzi indywidualnie. Zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z lekarzem w którym chcesz oddać krew gdyż to właśnie on ostatecznie decyduje o dopuszczeniu lub odrzuceniu dawcy.

   Odpowiedz
  • Cóż, z powodu epizodu depresyjnego 20 lat temu zostałam zdyskwalifikowana dożywotnio, bo depresję kwalifikuje się jako zaburzenie psychiczne. W tym kontekście to nawet nie ma znaczenia czy przyjmujesz jakieś leki czy nie.

   Odpowiedz
 36. Witam Serdecznie!
  Mam problem ze wzrokiem. Mam oczopląs, astygmatyzm i światłowstręt. Są to wady wrodzone – nie nabyte.
  Chciałbym regularnie oddawać krew. Poza wadami w/w wadami – nie mam innych przeciwwskazań. Proszę o informację – czy któraś z tych wada dyskwalifikuje mnie jako dawcę?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
 37. Witam,

  Czy podejrzenie astmy i przyjmowanie inhalatora Symbicort Turbuhaler dyskwalifikuje z bycia dawcą krwi?
  Czy posiadanie w przeszłości HPV dyskwalifikuje z bycia dawcą krwi?

  Pozdrawiam!

  Odpowiedz
  • Co do astmy to może być ona przeciwwskazaniem do oddania krwi. Podobnie przyjmowanie innych leków niż: wspomagających podwyższenie hemoglobiny i środków antykoncepcyjnych powodują czasową dyskwalifikacje dawcy. Co do drugiej części pytania a dotyczącą HPV w większości przypadków lekarze dopuszczają do oddania krwi. Należy jednak w czasie wywiadu o tym powiedzieć, gdyż lekarz indywidualnie rozpatruje każdy przypadek. W przepisach nie ma mowy wprost o dyskwalifikacji kandydata ze względu na HPV. Tak więc najlepiej zadzwoń do punktu w którym chcesz oddać krew i dopytaj się lekarza RCKiK gdyż to on ostatecznie decyduje o dopuszczeniu lub odrzuceniu dawcy.
   Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 38. Witam, mam zespół policystycznych jajników i pani w rckik powiedziała, ze nie mogę być dawcą, jednak kiedy konsultowałam się z ginekologiem stwierdził on, ze nie ma żadnych przeciwwskazań. Kto ma racje ?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Ostateczną decyzję o dopuszczeniu dawcy do oddania podejmuje tylko lekarz w RCKiK. On dopuszczając dawcę bierze na siebie odpowiedzialność za to. Może on oczywiście posiłkować się opinią wystawioną na zaświadczeniu przez specjalistę z danej dziedziny, jednak nie jest ona dla niego w żaden sposób wiążąca.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Tak może. Przyjmowanie wszelkich leków poza tabletkami antykoncepcyjnymi oraz suplementami diety poprawiającymi stężenie hemoglobiny może stanowić podstawę dyskwalifikacji. Jednak o ostatecznym dopuszczeniu lub nie dawcy do donacji decyduje lekarz w RCKiK po wywiadzie z kandydatem.

   Odpowiedz
   • Witam serdecznie!
    Zgodnie z wytycznymi jakie mają centra krwiodawstwa przeciwwskazaniem są tylko rozległe żylaki. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego z kandydatem.

    Odpowiedz
 39. W czerwcu dostałam czasową dyskwalifikację do oddania krwi na kilka miesięcy ze względu na badanie cytologiczne i kolposkopię, czy słusznie? Czytając ten artykuł nie ma nic o badaniach ginekologicznych.

  Odpowiedz
  • Na 6 miesięcy są dyskwalifikowani dawcy, którzy są poddawani badaniom podczas wykonywania których jest możliwość zakażenia np HCV. Badania te charakteryzują się tym, że są wykonywane niejednorazowymi narzędziami. Ostateczną decyzję podejmuje lekarz w RCKiK.

   Odpowiedz
 40. Witam,
  czy mógłby mi ktoś pomóc i napisać,czy ze stwierdzonym przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych można oddawać krew? Szukałam informacji w wielu miejscach,ale niestety nie udało mi się nic konkretnego znaleźć.

  Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam

  Odpowiedz
 41. Witam, chcialabym oddac krew ale jestem “szczesliwa” posiadaczka kamienia zolciowego ktory bedzie usuwany za 2 miesiace. Czy nie jest to przeciwwskazaniem?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Posiadanie kamienia żółciowego bezpośrednio nie znajduje się na wykazie schorzeń, które dyskwalifikują kandydata na dawcę. Najlepiej zapytać się bezpośrednio w punkcie w którym chce się oddać krew. Jeżeli masz daleko przedzwoń aby nie fatygować się na darmo.
   Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 42. Urodziłam się w Anglii i mieszkałam tam przez 4 lata, czy to oznacza że nie mogę w Polsce oddać krwi?

  Czy osoby z gruźlicą utajona, nie aktywną, leczeni isoniazydem, mogą oddawać krew?

  Czy niski poziom płytek jest przeciwskazaniem? Jeżeli tak to jaki poziom jest dopuszczalny?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi krwi nie mogą oddawać osoby przebywające łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii w okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. oraz osoby, którym po 01.01.1980 r. przetoczono krew lub jej składniki na terenie Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii. Rzeczywiście w tym przypadku są podstawy do stałej dyskwalifikacji.
   Przyjmowanie izoniazydu również jest przeciwwskazaniem do oddania krwi. Ma duży wpływ na właściwości krwi i jej składników. Może być przyczyną dużych zmian w morfologii krwi. Między innymi powoduje rozpadanie krwinek czerwonych oraz zmniejszenie ilości krwinek białych i płytkowych biorących udział w procesie krzepnięcia.
   Wydaje mi się, że mimo iż zgodnie z wykazem chorób dyskwalifikacja dotyczy tylko osób chorych na czynną gruźlicę to jednak Pani zostanie przez lekarza w centrum zdyskwalifikowana.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Kandydat na dawcę nie powinien oddawać krwi w przypadku zakażenia helikobakter pylori. Okres na jaki zostaje zdyskwalifikowany jest różny i zależy od wielu czynników. Lekarza w danym punkcie indywidualnie rozpatruje każdy z takich przypadków.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zespół jajników policystycznych jako schorzenie nie występuje bezpośrednio na wykazie chorób, które dyskwalifikują z oddawania krwi. Jednak na spisie jest ogólnie wymienione, że osoby z chorobami metabolicznymi i chorobami układu
   endokrynnego nie mogą oddawać krwi. Musisz się zapytać bezpośrednio w punkcie w którym chcesz oddać krew jakie zdanie na ten temat ma lekarz dokładnie w tym punkcie.

   Odpowiedz
 43. Witam. Czy po czterech operacjach na kręgosłup,w tym resekcja żeber mogę oddać krew? Czy osoba chora na depresję może oddać krew?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Jeżeli chodzi o sam czas karencji po dużych zabiegach chirurgicznych to wynosi on 6 miesięcy. Jednak lekarz podejmuje decyzję dopiero po wywiadzie z pacjentem. Jest to podyktowane tym, że musi wiedzieć również z jakiego powodu w/w operacje miały miejsce. Co do drugiej części pytania to nie da się podać jednoznacznej odpowiedzi. Cześć lekarzy mimo iż na depresję choruje duża część społeczeństwa traktuje ją jako zaburzenia psychiczne i dyskwalifikuje kandydatów na dawców i to na stałe. Jednak druga część lekarzy nie traktuje depresji jako przeciwwskazania do oddawania krwi. Najlepiej będzie jeżeli zadzwonisz do punktu w którym chcesz oddać krew i zapytasz się jakie jest u nich podejście do schorzeń o których piszesz.

   Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia!

   Odpowiedz
 44. Witam,
  czy mogę oddac krew mając guzka tarczycy?
  Od 20 lat jestem pod stałą kontrolą endokrynologa, wszystkie badania krwi mam w normie.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zgodnie z wytycznymi krew mogą oddawać osoby zdrowe. Przeciwwskazaniem do oddawania krwi są choroby gruczołów dokrewnych. Oczywiście każdy lekarz podejmuje decyzję na podstawie wywiadu z pacjentem, gdyż do każdego przypadku doktor podchodzi indywidualnie. Jak zaliczy guzka tarczycy ciężko powiedzieć. Najlepiej zapytaj się w punkcie w którym chcesz oddać. Jeżeli masz daleko to zadzwoń aby nie iść na próżno.
   Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 45. Witam, czy jeśli mam lekką niedowagę tj 50 kg przy 164 cm a powyższe przeciwwskazania mnie nie dotyczą to mogę oddać krew? z pozdrowieniami

  Odpowiedz
 46. Witam, mam pytanie, czy blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia i wszczepiony stymulator serca dyskwalifikują mnie do oddania krwi? Bo wyniki krwi mam idealne, a jakoś chciałbym pomóc innym 🙂

  Odpowiedz
 47. 25 lat temu żółtaczka pokarmowa , przy obydwóch ciążach HBS ujemny czy mogę oddawać krew? czy to już dyskwalifikacja stała?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Według przepisów stała dyskwalifikacja. Jednak dla pewności można się zapytać lekarza w RCKiK. To on ostatecznie decyduje o dopuszczeniu do oddawania krwi.

   Odpowiedz
 48. Chciałbym zapytać czy mogę zostać dawcą krwi?Spełniam wszystkie warunki,ale mam sporą otyłość tj. 120 kg przy wzroście 180cm i od 2 lat przyjmuję lek na nadciśnienie Betaloc i nie narzekam na zdrowie.Pytanie brzmi czy watro pójść do punktu poboru krwi z moimi ułomnościami?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nadciśnienie stanowi przeciwwskazanie do oddawania krwi. Jednak gdy jest ustabilizowane i pod kontrolą niektórzy lekarze w RCKiK dopuszczają kandydata do oddania. Najlepiej przedzwoń dokładnie do tego punktu w którym chcesz oddać krew i się dopytaj jak u nich jest to traktowane. Co do wagi powinieneś być dopuszczony.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Stosowanie maści mimo iż z heparyną nie stanowi bezpośrednio przeciwwskazania do oddawania krwi. Najlepiej jednak zapytaj się lekarza w RCKiK w którym chcesz oddać krew. Blizna jest starą blizną czy “świeżą” ? Jeżeli świeżą w jaki sposób powstała?

   Odpowiedz
 49. 10 miesiecy temu ukąsił mnie kleszcz. Miesąc później miałam badanie przesiewowe, które pokazało wynik dodatni (24,4 AU/ml) dla przeciwciał Borrelia IgM. Zostałam skierowana na badanie Western-blot, ale poniewaz powiedziano mi że będę długo czekać na wynik to kilka dni po oddaniu próbki rozpoczęłam leczenie antybiotykiem (3 tygodnie). Wynik badania Western-blot był ujemny, zarówno odnośnie przeciwciął typu M jak i G. Tymczasem dokończyłam antybiotyk. 3 miesiące temu miałam znów kontrolne badanie przesiewowe, które pokazało wynik: 20,4 AU/ml dla przeciwciał Borrelia IgM.
  Czy mogę oddawać krew?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam ale uznałem, że lepiej będzie jeżeli poproszę o pomoc lekarzy z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Oto odpowiedź jaką otrzymałem po przesłaniu Pańskiego maila:

   Witam!
   W Polsce (jak również w całej Unii Europejskiej) nie ma przepisów regulujących krwiodawstwo, które dotyczyłyby Boreliozy z Lyme.
   Wobec tego, najbardziej słusznym rozwiązaniem wydaje się zgłoszenie z wszystkimi wynikami badań do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
   Na miejscu, lekarz po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z zainteresowanym, podjąłby decyzję dot. kwalifikacji dawcy i/lub innych działań w tym zakresie.

   Pozdrawiam
   Katarzyna Tkaczuk
   Zakład Wirusologii
   Instytut Hematologii i Transfuzjologii

   Odpowiedz
 50. Witam,
  Oddaje krew już od jakiegoś czasu od 2 miesięcy stosuje leki na cerę. Wiecie może czy przy używaniu maści Duac i Epiduo można oddawać krew? Może mi ktoś pomóc?

  Z góry dziękuję za pomoc.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Według ulotki http://www.doz.pl/leki/p3983-Duac_Once_Daily_Gel lek zawiera w sobie klindamycynę. Jest to półsyntetyczny antybiotyk. Według naszej wiedzy zgodnie z zaleceniami Narodowego centrum Krwi nie powinno się oddawać krwi przez cały okres leczenia antybiotykiem oraz do 2 tygodni po zakończeniu terapii. Jednak to tylko nasze zdanie. O ostatecznym dopuszczeniu do donacji decyduje lekarz po przeprowadzeniu wywiadu z kandydatem na dawcę. Najlepiej przedzwoń do punktu w którym chcesz oddać krew. Otrzymasz najpewniejszą odpowiedź.

   Odpowiedz
 51. jestem krwiodawca.chce pomagsc innym, a tam zawsze kloda pod nogi a raczej rece.POMAGAJMY A NIE SZKODZMY

  POZDRAWIAM KRWIODAWSTWO OPOLE

  Odpowiedz
  • Zależy od RCKiK. Oto przykładowe odpowiedzi:

   Witam,
   Krew można oddać po 14 dniach od wyleczenia zapalenia rogówki.
   Odpowiedzi udzielil lekarz RCKiK Radom

   Witam!
   W odpowiedzi na Pana e-mail, informuję, że krew i jej składniki można oddawać pod warunkiem zakończenia całkowitego leczenia i jeśli nie ma podejrzenia jaskry. Należy dostarczyć do RCKiK zaświadczenie od lekarza okulisty o aktualnym stanie zdrowia (okulistycznego). Od zakończenia leczenia krew można oddawać po upływie minimum trzech miesięcy.
   Z poważaniem
   Lek. T.Gębka (RCKiK Szczecin)

   Szanowny Panie, prosimy o zaświadczenie z Por.Okulistycznej ze jest Pan już zdrowy i nie wymaga leczenia.Po zakończeniu leczenia proszę odczekać 2 tygodnie a potem można zgłosić się do oddania krwi.
   Z poważaniem
   Kierownik Działu Krwiodawców (RCKiK Katowice)

   Odpowiedz
 52. Witam,
  chce się odwołać od stałej dyskwalifikacji przy oddawaniu krwi. Mając 18 lata poszłam pierwszy raz oddać krew i wpisałam w formularzu który wcześniej wypełniałam, że chorowałam na astme. Lekarz pełniący wtedy dyżur powiedział mi, że nie moge oddawać krwi i temat się skończył. Mimo iż mówiłam, że od osłabnięć i lekkich duszności i szybkiego męczenia sie – bo tylko takie objawy się u mnie ukazywały – czy brania jakichkolwiek leków na astme minęło 7 lat! Od pierwszej próby oddawania krwi minęło kolejne 7 lat! czyli 14 lat od kiedy się leczyłam. Nie biore żadnych leków, nie miewam duszności, nie mdleje. Prowadzę zdrowy tryb życia, zdrowo się odżywiam i dużo ćwicze – Czuje się znakomicie. Postanowiłam dziś iść oddać krew, wszystko ładnie pięknie aż tu Pani sprawdzająca formularz stwierdziła że jestem stale zdyskwalifikowana od oddawania krwi (szkoda, że lekarz badający mnie pare lat wcześniej w ogóle mi o takim stanie rzeczy nie powiedział) Stąd moje pytanie czy mogę się odwołać od takiej decyzji jeśli lekarz, który mnie leczył potwierdzi mi pisemnie, że nie ma przeciwwskazań do oddania krwi. Do kogo mam mam skierować takie odwołanie? Oraz czy to w ogóle ma jakiś sens?
  Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

  Odpowiedz
   • Mnie również postawiono w podobnej sytuacji. Gdy skończyłam 19 lat udałam się do ambulansu, gdzie pobierano krew. Niestety też zostałam zdyskwalifikowana za astmę, ale nikt nie zapytał mnie, kiedy chorowałam, czy jestem wyleczona, czy mam jeszcze jakieś objawy ect. Nie wyjaśniono mi konkretnie, dlaczego nie mogę oddawać krwi, tylko od razu odesłano z kwitkiem. Chociaż chorowałam jakieś 11, 12 lat temu.. Człowiek chce pomóc, a tu jednak nie może.. 🙁

    Odpowiedz
 53. Witam,
  Dziś nie dopuszczono mnie do oddania krwi, z dyskwalifikacją na 6miesięcy od daty mojego powrotu z Chin (26.III.2014). Trudno mi się z tym pogodzić ponieważ od wielu lat oddaję krew, a decyzja została podjęta przez lekarza w sposób nie do końca dla mnie zrozumiały – wydrukowana kolorowa mapka do złudzenia przypominająca umieszczoną tutaj https://www.malaria.com.pl/Znajdz_niebezpieczne_regiony.aspx
  Dodam że rejon w którym przebywałem (miasto Shenzhen prowincja Guangdong) zaznaczony jest kolorem żółtym który informuje aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi danego regionu “None in urban areas”. Chciałem zapytać czy istnieje sposób konsultacji czy rzeczywiście powinienem zostać objęty dyskwalifikacją 6-miesięczną, a jeśli nie to jak uzyskać taką opinię dla lekarza kwalifikującego w moim RCKiK w Szczecinie?
  Pozdrawiam,
  Adam

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Niestety ale boreliozą można zarazić się poprzez transfuzję krwi. Nie ma również jasności co do tego co napisałeś, że można stwierdzić całkowite wyleczenie tej choroby. Lekarze w związku z tym bardzo często dla bezpieczeństwa biorców dyskwalifikują kandydatów takich na stałe. Druga część lekarzy w RCKiKach natomiast uważa, że zachowanie określonego czasu karencji (1 rok) po “zniknięciu” objawów pozwalają na oddanie krwi takim osobom. Najlepiej zadzwoń do swojego RCKiK

   Odpowiedz
 54. Witam! Moja historia w skrócie: w październiku czułam się dosyć słabo, będąc na zakupach zobaczyłam krwiobus i poszłam zbadać hemoglobinę(chciałam zaoszczędzić na czasie zanim będę miała okazje iść do lekarza po skierowanie na badania, co było chyba moim błędem) hemoglobina ok 10. Dyskwalifikacja na 2 miesiące. W grudniu hemoglobina 11,5, dyskwalifikacja na miesiąc, czułam się już w miarę dobrze. Poszłam prywatnie na badania krwi, wyniki morfologi były minimalnie poniżej normy(lepsze niż tej poprzedniej morfologii), zbadałam również poziom żelaza: miałam 36 w skali 60-180, więc sporo za mało. Dzisiaj byłam znowu,wykonano mi morfologię i był to (prawdopodobnie) mój ostatni raz, ponieważ hemoglobina wyniosła 11,9. Lekarz zdyskwalifikował mnie na stałe, tłumacząc to tym, że mój szpik jest za słaby, taka już moja natura, kolejne oddania krwi mogłyby doprowadzić mnie do ciężkiej niedokrwistości. Od jakiś 2-3 tygodni brałam Ascofer, myślałam, że spokojnie będę miała ten próg 12,5. Dodam że oddałam już 4 razy krew, hemoglobina była na poziomie 12,6-14. Od października zaczęłam studia, dużo stresów, może nie zadbałam o dietę bogatą w żelazo, a ostatni miesiąc trochę się niewysypiam (w nocy długo siedzę nad książkami, rano wstaję o 6.30-7.30), chodzę regularnie na siłownię(byłam 2 dni temu). Może to miało wpływ na taki niski poziom hemoglobiny? Pewnie jeszcze jakieś inne parametry były za niskie ale nie dostałam wyników więc mogę się tylko domyślać. Nie mogę się pogodzić z myślą, że nigdy już nie oddam krwi. Dlatego pytanie- czy jest szansa, że jeśli pójdę teraz do lekarza, zadbam maksymalnie o siebie, moje wyniki się poprawią i po jakimś czasie (rok?) będę mogła się w jakiś sposób odwołać i znowu móc oddawać?

  Odpowiedz
 55. Ponad rok temu w wynikach badań wyszło mi TSH 4,80. Jednak mój endokrynolog stwierdził, że jest to niewielka zmiana która jest do zaakceptowania. Natomiast dostałam polecenie przyjmowania przez lekko ponad pół roku leku Euthyrox 25 nie z powodu niedoczynności a niewielkich guzków w tarczycy. Czy po zaprzestaniu przyjmowania leku to nadal dyskwalifikuje mnie jako dawcę?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   O ostatecznym dopuszczeniu do donacji decyduje lekarz w RCKiK. W czasie wywiadu powinnaś powiedzieć o swoich przeszłych problemach ze zdrowiem. Zdarza się, że lekarze proszą o jakieś potwierdzenie obecnego stanu zdrowia jeżeli kiedyś kandydat na dawcę miał problemy. Najważniejsze jest aby podać bez ukrywania wszystkie szczegóły. Ważne jest zarówno nasze jak i biorcy zdrowie tak więc nie denerwujmy się kiedy z jakiś powodów jednak nie zostajemy dopuszczenia. To dla naszego dobra lub dobra biorcy. Najlepiej zadzwoń do stacji i zapytaj się wstępnie.
   Pozdrawiam i życzę zdrowia!

   Odpowiedz
  • Mimo iż rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi http://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20050691.pdf nie podaje górnej granicy wartości hgb to wiem, że przy wartości 18g/dl niektórzy lekarze nie dopuszczają kandydatów do oddania. Wszytko zależy też czy zawsze masz podwyższone żelazo czy co jakiś czas. Najlepiej zapytać bezpośrednio u lekarza w punkcie w którym chcesz oddać krew.

   Odpowiedz
  • Nie powinno się oddawać krwi gdy przyjmuje się leki. Najczęściej odczekuje się określony okres czasu po odstawieniu preparatu. Jednak ostatecznie to lekarz w RCKiK decyduje o tym kogo zakwalifikować a kogo nie dopuścić do donacji. Opiera się przy tym na swojej wiedzy i doświadczeniu. Najlepiej będzie jeżeli zapytasz się bezpośrednio w punkcie w którym chcesz oddawać. Anemia może mieć wiele przyczyn. Niższe od normy wartości hemoglobiny czy erytrocytów mogą mieć wiele źródeł. Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu podejmie decyzję. Pamiętaj również, że hemoglobina jest badana przed donacją a więc niski jej poziom i tak Cię zdyskwalifikuje.

   Odpowiedz
 56. W związku z niedoczynnością tarczycy przyjmuję euthyrox. Wiem, że choroby tarczycy są na liście chorób stale dyskwalifikujących do oddawania krwi. Ale, pragnąc podzielić się swoją ORh+, chciałabym bardzo upewnić się, czy nie ma tam jednak jakiejś szansy, więc opiszę po krótce swoją sytuację z tarczycą.

  Niedoczynność wykryto u mnie jak miałam ok.5-6 lat i od tamtego czasu stale przyjmuje, i zawsze będę musiała, tyroksynę. Niedoczynność u mnie wiąże się z posiadaniem po prostu gruczoły tarczycy o bardzo znikomych rozmiarach. Jestem pod stałą kontrole endokrynologa , aktualna dawka Euthyrox to 112 i wyniki TSH mam w normie. Czy naprawdę nie mogę oddawać krwi?

  Odpowiedz
 57. Czy zaleczone nieswoiste zapalenie esicy (które nie jest przekształcone w żadną z chorób typu Crohn, wrzodziejące zapalenie itp.) jest dyskwalifikacją do końca życia?

  Odpowiedz
 58. Witam
  Czy jeżeli nie mam oficjalnie stwierdzonej astmy po wielu wizytach u alergologow i pupmunologow lecz okresowo od maja do lipca biorę leki rozkurczowe itp, to jestem całkowicie zdyskwalifikowany? Od kilku lat próbuje oddać krew jednak na słowo “astma” lekarze nie chcą nawet słuchać dalej tylko grzecznie mnie wypraszaja.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Stanowisko RCKiK na temat astmy jest nam znane. Wiele razy słyszeliśmy od lekarzy z centrów w całej Polsce odpowiedź, że:

   nieaktywna astma nie dyskwalifikuje honorowego dawcy krwi. Jednakże jeśli jest to choroba nawracająca lub aktywna – dyskwalifikuje dawcę na stałe. Nie ze względu na biorcę ale na dawcę.

   Niestety nie jesteśmy w stanie nic więcej dodać gdyż jak wszyscy wiemy o ostatecznym dopuszczeniu do oddawania krwi decyduje właśnie lekarz w stacji krwiodawstwa.

   Odpowiedz
 59. Witam wykryto także i u mnie bakterie e-coli w posiewie w pochwie, ale nie dają one żadnych objawów, w moczu ani w krwi nic nie wyszło. Mogę oddać krew?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   po konsultacji z lekarzem uprzejmie informuję, że: Zanim nie zostanie zbadane z jakiego powodu w posiewie znajduje się bakteria, niestety nie można oddawać krwi. Dawca musi być zupełnie zdrowy.
   Pozdrawiam serdecznie
   Monika Kopeć
   Koordynator ds. Promocji Krwiodawstwa
   Dział Metodyczno-Organizacyjny

   Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   po konsultacji z lekarzem uprzejmie informuję, że: Jeśli leczenie zostało zakończone i od tego czasu minęły ponad 2 tygodnie, nie ma przeciwwskazań do oddania krwi. 🙂
   Pozdrawiam serdecznie
   Monika Kopeć
   Koordynator ds. Promocji Krwiodawstwa
   Dział Metodyczno-Organizacyjny

   Odpowiedz
  • Niestety nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Teoretycznie osoby po przebytej chorobie nowotworowej mogą być dawcami gdyż nie ma przepisów, które tego zabraniają. Z drugiej strony część lekarzy jednak nie dopuszcza tych osób do donacji. Proszę podać nam adres punktu w którym Pani chce oddać a się dokładnie dowiemy w RCKiK pod który podlega jakie jest stanowisko na ten temat ich lekarza. Chyba, że sama Pani przedzwoni.

   Odpowiedz
 60. Czy osoba która kiedyś chorowała na astmę a już nie bierze leków i ma zaświadczenie ze lekarz nie widzi przeciwskazań to może oddać krew

  Odpowiedz
  • Sama nieaktywna astma czyli taka jaką Pani ma nie dyskwalifikuje honorowego dawcy krwi. Natomiast wiele zależy od podejścia lekarza w danym RCKiK w którym zechce Pani oddać krew. To on na podstawie własnej wiedzy decyduje o ostatecznym dopuszczeniu kandydata do donacji.

   Odpowiedz
 61. Powiedziano mi, że przyjmowanie leków zmniejszających poziom trójglicerydów (statyny), czy też raczej wysoki poziom trójglicerydów jest absolutnym przeciwwskazaniem do oddawania krwi. Czy to prawa, bo jakoś trudno mi w to uwierzyć….

  Odpowiedz
  • Jak najbardziej zwiększony poziom trójglicerydów może być przeciwwskazaniem. Jest to związane z możliwością, że surowica krwi może stać się lipemiczna przez co krew ma zmienione właściwości. Natomiast czy jest to absolutne przeciwwskazanie dowiemy się pewnie we wtorek, bo poprosiliśmy o odpowiedź kilka RCKiK.

   Odpowiedz
   • No tak, ale skoro biorę leki, które obniżają poziom trójglicerydów, przez co ich poziom we krwi jest w normie, to nie mogą one zmieniać właściwości osocza. Czyż nie?

    Odpowiedz
    • Otrzymaliśmy odpowiedzi z RCKiK Radom i RCKiK Warszawa

     Przyjmowanie statyn jest przeciwwskazaniem do oddawania krwi, gdyż mają one działania uszkadzające płód ludzki. Bardzo wysoki poziom trójglicerydów też jest przeciwwskazaniem, gdyż wtedy osocze nie nadaje się do celów leczniczych.
     RCKiK w Wraszawie

     Przyjmowanie statyn oraz wysoki poziom trójglicerydów jest przeciwwskazaniem do oddawania krwi.
     RCKiK Radom

     Odpowiedz
    • W odpowiedz na Pana e-maila informuję, że wysoki poziom trójglicerydów jak i stosowanie leków obniżających ich poziom jest przeciwskazaniem do oddawania krwi.
     Z poważaniem

     Lek. Urszula Kawecka (RCKiK Szczecin)

     Odpowiedz
  • Wszystko zależy od lekarza. Najlepiej zapytać w RCKiKu w którym chcesz oddać. Np w Łodzi standardowym okresem karencji po przejściu półpaśca jest miesiąc po ustąpieniu objawów i zakończeniu leczenia.

   Odpowiedz
  • Wszystko zależy od tego z czego wynikała anemia. Jeżeli tylko z tego powodu, że organizm nie zdążył uzupełnić między donacjami żelaza to nie będzie problemu z dalszym oddawaniem krwi. Gdy jednak niedokrwistość wystąpiła z innych powodów decyzję podejmie indywidualnie lekarz RCKiK.

   Odpowiedz
 62. Pingback: Krew Dla Jezusa | JDA Łódź

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.