DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Badania u dawcy krwi

Kandydat na dawcę krwi i dawca krwi kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi lub jej składników na podstawie sprawdzenia wypełnionego kwestionariusza, badania lekarskiego i wyników badań laboratoryjnych. Kwestionariusz możecie zobaczyć na stronie Ankiety dla kandydatów na dawców. Natomiast badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi obejmuje:

 1. wywiad medyczny
 2. skrócone badanie przedmiotowe

Wywiad lekarski przeprowadzany przez lekarza kwalifikującego ma za zadanie wykryć sytuacje, w których oddawanie krwi jest przeciwwskazane. Przed każdym pobraniem krwi wykonywane jest również skrócone badanie przedmiotowe, które powinno uwzględniać w szczególności:

 1. ocenę wyglądu ogólnego, który może wskazywać na pozostawanie osoby badanej pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków oraz nadmierne pobudzenie psychiczne;
 2. stwierdzenie, czy istnieje nadmierna dysproporcja pomiędzy ciężarem ciała a wzrostem;
 3. stwierdzenie, czy istnieją odchylenia od:
  • – prawidłowej temperatury ciała,
  • – prawidłowych wartości tętna, w tym jego miarowości,
  • – prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego;
 4. określenie stanu węzłów chłonnych i skóry, w tym w okolicach miejsca wkłucia do żyły.

Przed każdorazowym oddaniem krwi należy oznaczyć stężenie hemoglobiny. Krew do badania u dawców pierwszorazowych oraz raz w roku u dawców regularnych pobierana jest z żyły przedramienia. Przed pozostałymi donacjami krew pobierana jest z palca (krew włośniczkowa). Coraz częściej można również spotkać się z nowoczesną metodą badania poziomu hgb – bez kłucia. W przypadku dawcy pierwszorazowego są pobierane dwie próbki krwi żylnej. Jedna z nich jest badana pod kątem wirusów a druga wykorzystywana jest do oznaczenia grupy krwi AB0 i Rh.

Badanie poziomu hemoglobiny jest obowiązkowe przed każdą donacją.

Badanie poziomu hemoglobiny jest obowiązkowe przed każdą donacją.

Przed zabiegiem trombaferezy (donacja krwinek płytkowych) lub leukaferezy (donacja krwinek białych) oznacza się dodatkowo:

 • – liczbę krwinek płytkowych
 • – liczbę krwinek białych

Próbki krwi każdej osoby zakwalifikowanej do pobrania krwi, osocza, trombaferezy, leukaferezy lub innego zabiegu wymagają oznaczenia:

 • – antygenu HBs,
 • – przeciwciał anty-HIV 1/2,
 • – przeciwciał anty-HCV,
 • – RNA HCV,
 • – DNA HBV,
 • – RNA HIV,
 • – odczynów kiłowych

Próbki do badań wirusologicznych należy pobierać od dawców podczas zabiegu pobierania krwi lub jej składnika.

Próbki do badań wirusologicznych należy pobierać od dawców podczas zabiegu pobierania krwi lub jej składnika.

Próbki do badań wirusologicznych należy pobierać od dawców podczas zabiegu pobierania krwi lub jej składnika.

Natomiast od kandydata na dawcę przy wcześniejszych badaniach kwalifikacyjnych. U dawców oddających regularnie krew pełną lub komórkowe składniki krwi obowiązuje oznaczenie raz w roku:

 • – stężenie hemoglobiny i wartości hematokrytu
 • – liczby krwinek czerwonych
 • – liczby krwinek płytkowych
 • – liczby krwinek białych
 • – składu procentowego krwinek białych (neutrofile, eozynofile, bazofile, limfocyty, monocyty)

Natomiast u dawców oddających regularnie osocze należy oznaczyć co najmniej raz w roku stężenie białka całkowitego i skład procentowy białek.

Zainteresowanym przypominamy, że przy rejestracji możemy zgłosić, że chcemy otrzymać wydruk wyniku badań. Jeżeli jest to centrum krwiodawstwa otrzymamy go „od ręki”. Jeżeli oddział terenowy lub punkt, który nie wykonuje badań analitycznych wynik będziemy mogli otrzymać lub samodzielnie odebrać w wyznaczonym czasie.

 

Przykładowy wydruk badań wykonywanych u honorowego dawcy krwi.

Wydruk przykładowych badań wykonywanych u honorowego dawcy krwi.

Wydruk przykładowych badań wykonywanych u honorowego dawcy krwi.

Wynik badań dawcy krwi

Wynik badań dawcy krwi

Opis wydruku:
– Hb – hemoglobina
– Ht – hematokryt
– RBC (Red Blood Cell) – krwinki czerwone
– WBC (White Blood Cell) – krwinki białe
– PLT (Platelets) – krwinki płytkowe (trombocyty)
– MCH – średnia zawartość hemoglobiny
– MCHC – średnie stężenie hemoglobiny
– MCV – średnia objętość krwinek czerwonych
– NE% – neutrofile
– EO% – eozynofile
– BA% – bazofile
– LY% – limfocyty
– MO% – monocyty

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

W 2016 roku portal krwiodawcy.org odwiedziliście:
1 499 057 razy
Dziękujemy!

Źródło: Google Analytics 2016