Tag : fabryka-przetwarzania-osocza

Fabryka frakcjonowania osocza – ciąg dalszy

Jak wiecie w 2010 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na budowę i uruchomienie pierwszej w Polsce fabryki przetwarzania osocza, w której będą produkowane leki m.in. dla chorych na hemofilię i białaczkę. Ma ona powstać do końca 2015 r. Teraz kupujemy leki dla chorych za granicą i mamy pełne magazyny nadwyżek osocza od naszych dawców. Ma to się zmienić dzięki właśnie tej fabryce. Miesiąc temu Minister Zdrowia zatwierdził rekomendację Zespołu Konkursowego. Tak więc:

MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
Warszawa, 13 lutego 2012 r.

KOMUNIKAT w sprawie fabryki przetwarzania osocza

Minister Zdrowia informuje, iż 6 grudnia 2011 r. Zespół Konkursowy powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia w celu przeprowadzenia postępowania na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz przetwarzania osocza w tej fabryce ocenił Aplikację złożoną przez Konsorcjum Octapharma w ww. postępowaniu konkursowym i przyjął uchwałę zawierającą rekomendację dla Ministra Zdrowia do podpisania ?Porozumienia o współdziałaniu mającym na celu zapewnienie dostępności leków osoczopochodnych wytwarzanych na terenie RP z osocza pochodzącego od polskich dawców? z Inwestorem – Konsorcjum Octapharma.

W dniu 9 lutego 2012 r. Minister Zdrowia zatwierdził rekomendację Zespołu Konkursowego, tj. w terminie związania z warunkami zawartymi w złożonej Aplikacji, który upływa 15 lutego 2012 r.

/-/ Agnieszka Gołąbek
Rzecznik Prasowy

Postępowanie konkursowe

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM
Zespół Konkursowy powołany przez Ministra Zdrowia
informuje, że wszczyna się postępowanie konkursowe na:

WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ I ŚRODKAMI NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA OSOCZA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE

Warunki Konkursu dostępne są na stronach:

1. Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl
2. Narodowego Centrum Krwi www.nck.gov.pl
3. Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia www.zzpprzymz.pl

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką składającego wniosek, z dopiskiem:

KONKURS NA WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ I ŚRODKAMI NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA OSOCZA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE.

w terminie do dnia 21.01.2011 roku, do godziny 15.00. na adres: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa

Na pytania dotyczące sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do postępowania konkursowego, zadane do dnia 7.01.2011 r. na adres korespondencyjny: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1; 00-080 Warszawa, tel.: 22 556 49 00, fax 22 556 49 30, e-mail: konkurs@nck.gov.pl, Zespół Konkursowy opublikuje odpowiedzi na stronach internetowych: www.mz.gov.pl, www.nck.gov.pl, www.zzpprzymz.pl

Zespół Konkursowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

DO NINIEJSZEGO KONKURSU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Warunki konkursu

Zebranie zespołu

Pierwsze posiedzenie Zespołu Konkursowego

W dniu 4 listopada 2010 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Konkursowego powołanego w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów, Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Narodowego Centrum Krwi, Konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, którzy zostali powołani w skład Zespołu Konkursowego przez Ministra Zdrowia.
Jednocześnie w posiedzeniu Zespołu Konkursowego uczestniczyli przedstawiciele niebędący członkami Zespołu z głosem doradczym, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu Konkursowego.
Na posiedzeniu przewodniczący Zespołu Konkursowego wręczył powołania członkom Zespołu oraz wyznaczył spośród członków Zespołu Konkursowego ? sekretarza. Ponadto przedstawił harmonogram prac Zespołu Konkursowego, regulamin organizacyjny prac Zespołu Konkursowego oraz projekt warunków konkursu.
Ustalony został również termin kolejnego posiedzenia Zespołu Konkursowego.
W dniu wczorajszym wszyscy uczestnicy posiedzenia Zespołu Konkursowego sygnowali oświadczenia, w których zobowiązali się do nie ujawniania informacji związanych z całym przebiegiem postępowania konkursowego, mając na uwadze ważny interes Ministra Zdrowia i Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.