Ankiety dla dawców krwi

Przed oddaniem krwi lub jej składników kandydat na dawcę musi każdorazowo wypełnić ankietę dotyczącą jego stanu zdrowia. Ankieta jest pobierana w okienku rejestracji. Znajdują się w niej pytania które krwiodawca musi starannie przeczytać a następnie na nie rzetelnie i zgodnie z prawdą odpowiedzieć. Oprócz informacji o przebytych chorobach i obecnym stanie zdrowia w formularzu podaje się również swoje dane osobowe, które zostają umieszczone w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez dane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Pytania w arkuszach w poszczególnych RCKiK mogą się nieznacznie od siebie różnić.

Informujemy, że podane przez Pana / Panią w kwestionariuszu dane , zgodnie z Art. 17, ust. 1 Ustawy
o publicznej służbie krwi (Dz. U.2014 poz. 332 i Dz. U. 2016 poz. 823) zostaną umieszczone w rejestrach dawców krwi, będących zbiorem danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby publicznej służby krwi, których Administratorem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Informujemy, że na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu prawo do kontroli przetwarzania danych, dotyczących Pana / Pani, zawartych w rejestrach dawców krwi.
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją
Data ………………………….. Podpis krwiodawcy…………………………Imię i nazwisko ………………………….. Nr donacji …………………….
Data urodzenia …………………………………………………………….
PESEL …………………………………………………………………….
1 Czy już oddawał/a Pan/Pani krew? Jeżeli tak to w którym roku ostatnio? ………. Tak / Nie
2 Czy czuje się Pan/Pani obecnie zdrowy/a? Tak / Nie
3 Czy w ciągu ostatnich 7 dni przechodził/a Pan Pani jakieś zabiegi stomatologiczne? Tak / Nie
4 Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni chorował/a Pan/Pani lub pozostawał/a pod opieką lekarza albo miał/a gorączkę powyższej 38 stopni? ………. Tak / Nie
5a Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni przyjmował/a Pan/Pani lekarstwa (tabletki, zastrzyki, czopki, maści i inne).
Jeżeli tak to jakie i kiedy? ……….
Tak / Nie
5b Czy w ciągu ostatnich 3 dni przyjmował/a Pan/Pani lek, którego składnikiem jest kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna)? Tak / Nie
6 Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni przechodził/a Pan/Pani szczepienia?
Jeżeli tak, jakie? ……………. Kiedy? …………….
Tak / Nie
7 Czy zauważył/a Pan/Pani u siebie następujące objawy: a) nieuzasadniony spadek ciężaru ciała,
b) nieuzasadnioną gorączkę, c) powiększenie węzłów chłonnych?
Tak / Nie
8 Czy choruje Pan/Pani bądź chorował/a na jedno z niżej wymienionych schorzeń, ewentualnie odczuwa lub odczuwał/a niżej wymienione dolegliwości?

 • a) choroby układu krążenia (nadciśnienie), dolegliwości ze strony serca, zawał serca, duszność, udar mózgu
  Jeżeli tak, kiedy? …………..
 • b) choroby skóry, wypryski/wysypka, uczulenia, katar sienny, astma.
  Jeżeli tak, kiedy? …………..
 • c) cukrzyca, choroby krwi, przedłużone krwawienia, choroby naczyń krwionośnych, choroby nerek, choroby układu pokarmowego, choroby płuc, choroby nerwowe, choroby tarczycy, padaczka, nowotwór, zapalenie szpiku.
  Jeżeli tak, kiedy? …………..
 • d) kiła, rzeżączka, toksoplazmoza, bruceloza, gruźlica, mononukleoza zakaźna.
  Jeżeli tak, kiedy? …………..
 • e) gorączka Q, gorączka Zachodniego Nilu
  Jeżeli tak, kiedy? …………..
Tak / Nie
9 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy miał Pan/Pani wykonywaną gastroskopię, biopsję lub inne badanie diagnostyczne? Tak / Nie
10 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub od czasu ostatniego oddania krwi chorował/a Pan/Pani ciężko albo przebył/a poważny zabieg operacyjny lub wypadek?
Jeżeli tak, to jaki i kiedy? ……………..
Tak / Nie
11 Czy kiedykolwiek otrzymywał/a Pan/Pani transfuzje krwi lub jej składników? Tak / Nie
12 Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani biorcą przeszczepu (np. rogówki lub innych tkanek?
Jeżeli tak, to jakich? …………..
Tak / Nie
13 Czy kiedykolwiek otrzymywał/a Pan/Pani hormon wzrostu? Tak / Nie
14 Czy ktokolwiek z Pana/Pani rodziny cierpi lub cierpiał na chorobę Creutzfeldta-Jakoba? Tak / Nie
15 Czy Pan/Pani w okresie 01 stycznia 1980 roku do 31 grudnia 1996 roku przebywała łącznie przez okres 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji lub Irlandii? Tak / Nie
16 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przebywał Pan/Pani poza terenem Polski?
Jeżeli tak to gdzie i kiedy ……………..
Tak / Nie
17 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebywał Pan/Pani w krajach Afryki Środkowej i Zachodniej lub w Tajlandii? Tak / Nie
18 Czy mieszkał/a Pan/Pani lub przebywał/a na terenach endemicznego występowania: malarii lub innych chorób tropikalnych.
Jeżeli tak, kiedy i jakie? ………………..
Tak / Nie
19 Czy chorował Pan/Pani na malarię, inne chorób tropikalnych.
Jeżeli tak, kiedy i jakie? ………………..
Tak / Nie
20 Czy w ciągu ostatnich 28 dni przebywał Pan/Pani na terenach gdzie stwierdzono przypadki przeniesienia Wirusa Zachodniego Nilu na ludzi? Tak / Nie
21 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy wykonywano u Pana/Pani: tatuaż, akupunkturę, depilację kosmetyczną, przekłucia uszu lub innych części ciała, zabiegi kosmetyczne z naruszeniem powłok skórnych?
Jeżeli tak, kiedy? ………………….
Tak / Nie
22 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub od czasu ostatniego oddania krwi miał/a Pan/Pani
przypadkowy kontakt z krwią ludzką lub narzędziami zanieczyszczonymi krwią ludzką?
Tak / Nie
23 Czy kiedykolwiek przechodził/a Pan/Pani żółtaczkę?
Jeżeli tak, kiedy? …………………
Tak / Nie
24 Czy Pana/Pani partner życiowy lub seksualny w ciągu ostatnich 6 miesięcy przechodził żółtaczkę? Tak / Nie
25 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał/a Pan/Pani kontakt z zakaźnie chorym? Tak / Nie
26 Czy przeczytał i zrozumiał Pan/Pani “Informację o chorobach zakaźnych dla krwiodawców”?
Tak / Nie a) Czy był/a Pan/Pani narażona na ryzyko zakażenia (patrz “Informacja..”)? Tak / Nie
27 Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebywał/a na Pan/Pani w areszcie lub więzieniu? Tak / Nie
28 Czy kiedykolwiek zalecono Panu/Pani rezygnację z oddawania krwi? Tak / Nie
29 Czy wykonuje Pan/Pani niebezpieczną pracę (np. kierowca autobusu, nurek) lub ma niebezpieczne
hobby?
Tak / Nie
TYLKO DLA KOBIET
30 Czy jest Pani obecnie w ciąży lub była w ciąży w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub od czasu
ostatniej donacji krwi?
Jeżeli tak, proszę podać datę porodu ……………………………………….
Tak / Nie
31 Czy Pani miesiączkuje? Jeżeli tak, to kiedy ostatnio? ……………………………….. Tak / Nie
32 Czy w latach 1965 – 1985 otrzymywała Pani zastrzyki hormonów w celu leczenia niepłodności? Tak / Nie
Wyrażam zgodę na zabieg:
– pobrania krwi pełnej
– pobrania osocza metodą plazmaferezy
– pobrania krwinek płytkowych metodą trombaferezy
– pobrania krwinek białych metodą leukaferezy
– …………………….
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o rodzaju zabiegu i jego częstotliwości oraz o tym,
że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na oddanie krwi. Zostałem/am poinformowany/a o sposobie
przeprowadzenia zabiegu pobrania krwi i dających się przewidzieć następstwach dla mojego stanu zdrowia.
Oświadczam, że w zgodzie z moim sumieniem i posiadaną wiedzą podane wyżej informacje o przebytych
chorobach i obecnym stanie zdrowia są prawdziwe i dokładne.
Oświadczam, że :
– zapoznałam/em się z dostarczonymi materiałami informacyjnymi i zrozumiałam/em ich znaczenie,
– miałam/em możliwość wyjaśnienia wątpliwości,
– otrzymałam/em satysfakcjonujące odpowiedzi na wszystkie zadane pytania,Rozumiem, że mają one na celu ochronę mojego zdrowia jako dawcy i zapewnienie bezpieczeństwa biorcy krwi.
Uważam, że moja krew nadaje się do celów leczniczych. Oświadczam, że otrzymałem/am w przystępnej formie informacje na temat możliwości przetworzenia oddanego przeze mnie osocza w leki w przypadku niewykorzystania go do celów klinicznych. W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od zakończenia donacji jakichkolwiek objawów chorobowych,
zobowiązuję się do telefonicznego powiadomienia lekarza, który zakwalifikował mnie do oddania krwi. W razie otrzymania zawiadomienia o konieczności odbioru wyników badań zobowiązuję się do terminowego zgłoszenia się do centrum. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że jeżeli pomimo czterokrotnego zawiadomienia wyniki nie zostaną przeze mnie odebrane, centrum nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z tego faktu.
Data ……………… Podpis krwiodawcy ………………….

Wyrażam zgodę na przechowywanie w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii materiału służącego do izolacji DNA/RNA lub izolowanego DNA/RNA po zakończeniu diagnostyki z zachowaniem tajemnicy danych oraz na wykorzystywanie mojego DNA/RNA do badań naukowych mających na celu rozszerzenie wiedzy na temat podłoża molekularnego antygenów komórek krwi oraz dotyczących czynników zakaźnych, z zachowaniemwarunków anonimowości.
Data …………….. Podpis krwiodawcy …………………..

Wyrażam zgodę, aby pobrana ode mnie krew i jej składniki zostały wydane za opłata do podmiotów leczniczych z przeznaczeniem do celów klinicznych, zgodnie z art. 19.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2014 poz. 332 i Dz. U. 2016 poz. 823).
Data ……………… Podpis krwiodawcy ………………….

Wyrażam zgodę, aby osocze, uzyskane z pobranej ode mnie krwi pełnej lub pobrane ode mnie metodą aferezy, w przypadku niewykorzystania go do celów klinicznych, zostało wydane za opłata do wytwórni farmaceutycznych, jako surowiec do wytwarzania leków.
Data ……………… Podpis krwiodawcy ………………….

Nie wyrażam zgody, aby osocze, uzyskane z pobranej ode mnie krwi pełnej lub pobrane ode mnie metoda aferezy, w przypadku niewykorzystania go do celów klinicznych, zostało wydane za opłata do wytwórni farmaceutycznych, jako surowiec do wytwarzania leków.
Data ……………… Podpis krwiodawcy ………………….

Uprzejmie prosimy, aby w przypadku zmiany miejsca zamieszkania (adresu), zawiadomić o tej zmianie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ……………………….
adres …………………………. telefon ……………………….
Data ……………………………………… Podpis krwiodawcy ……………………………………………….. ………….
Data ……………………………………… Podpis osoby sprawdzającej ……………………………………………….

83 komentarze do “Ankiety dla dawców krwi”

 1. Dzień dobry, czy jeżeli parę lat temu, lekarz uznał jako przeciwskazanie do oddania krwi fakt, że w dzieciństwie podejrzewano u mnie astmę (nigdy nie postawiono diagnozy, od ponad 20 lat nie mam żadnych objawów), to czy mogę próbować ponownie udać się do centrum krwiodawstwa z nadzieją że tym razem się uda?

  Odpowiedz
  • Szanowny Pani,
   Dyskwalifikacja z powodu podejrzenia astmy mogła być wprowadzona do Krajowego Rejestru Dawców Krwi jako stała więc “ktoś” będzie musiał ją zdjąć. Znając postępowanie lekarzy nie zdejmą jej tylko na podstawie tego, że powiesz, że podejrzenia były fałszywe. Na 100% lekarz kwalifikujący będzie chciał zobaczyć zaświadczenie od lekarza POZ albo pulmonologa o braku przeciwwskazań. Lekarze nie mogą zdejmować dyskwalifikacji tylko na podstawie oświadczenia dawcy. Jednak w pierwszej kolejności musisz sprawdzić czy rzeczywiście ta dyskwalifikacja jest wprowadzona do systemu. Skontaktuj się w związku z tym bezpośrednio z RCKiK.

   Odpowiedz
 2. Dzień dobry. 3-4 lata temu w moim mieście był autobus krwiodawstwa. Wypełniając ankietę Pani dr. zauważyła, że wpisałam iż przechodziłam żółtaczkę typu B w 2014 r. zabrała mnie do pokoju i powiedziała, że dożywotnio nie mogę oddawać krwi. Czy tak jest? Czy faktycznie nie mogę nikomu pomóc. Leczę się też na dnę moczanowa i stosuje lek argadopin czy to też mnie dyskwalifikuje?

  Odpowiedz
 3. Gdzie można znaleźć mapę krajów, w których wizyta wyklucza oddanie krwi na 6 miesięcy (np. z powodu występowania żółtej febry) lub przez 12 miesięcy (malaria)?
  2 miesiące temu byłam w Brazylii, ale nie w dżungli i nie wiem, czy to mnie wyklucza.
  Dużo podróżuję i chętnie korzystałabym z takiej mapki.

  Odpowiedz
 4. Witam,
  moje pytanie dotyczy kwestii technicznych. Chodzi mi o zwolnienie z pracy na dzień oddawania krwi. Wiem, że przysługuje jeden wolny dzień, ale co w przypadku, kiedy na etapie badań nie zostanie się dopuszczonym do oddawania krwi (raz miałam taką sytuację)? Czy w takim wypadku również przysługuje wolny dzień. W instytucji, w której pracuję, niestety nie wiedzą, a chciałabym być gotowa, jeżeli będę musiała wrócić tego dnia do pracy.
  Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Kwestia ta nie jest unormowana przepisami. Część centrów wypisuje zwolnienie na kilka godzin, inne wydają zwolnienie na cały dzień tak jakby dawca oddał krew.

   Odpowiedz
 5. Witam! Zamierzam po raz pierwszy oddać krew. Czy stałe używanie tabletek przeciw nadciśnieniu (Bisocard 5mg/dzien) nie będzie przeszkodą? Ciśnienie przed leczeniem miałem ok. 160/100 a obecnie 120/70.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Niestety nie jestem jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie gdyż mogą być dwa skrajnie różne podejścia lekarzy. Zgodnie z ogólną zasadą przez cały okres stosowania leku oraz przez określony okres po zaprzestaniu jego stosowania nie należy oddawać krwi. Zawsze należy zapytać lekarza kwalifikującego do oddania krwi, jak długo należy odczekać po odstawieniu leku, gdyż leki różnie długo utrzymują się we krwi. Jedak Pan przyjmuje lek na stałe co może być powodem dyskwalifikacji. Z drugiej strony wiem, że część lekarzy kwalifikujących dopuszcza osoby z leczonym nadciśnieniem utrzymującym się w normie do oddawania. Dlatego najlepiej zadzwonić do punktu w którym będzie się oddawać krew i dopytać się. Lekarz kwalifikujący może wyrazić zgodę na oddawanie krwi po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta. Jest to więc sprawa indywidualna.

   Odpowiedz
 6. Dzień dobry. Bardzo proszę o wyjaśnienie nowych zapisów w kwestionariuszu dawcy. Mianowicie zgoda na sprzedaż składników krwi, czy mogę odmówić? Chciałabym aby moja krew służyła tylko do ratowania ludzkiego życia a nie wpierała koncerny farmaceutyczne????

  Odpowiedz
 7. witam.
  kilka lat temu byłam stałym krwiodawcą.po zmianie miejsca zamieszkania nie mam zbytnio gdzie oddać krwi. najbliższy punkt ambulatoryjny w Rawiczu został zlikwidowany a do Gostynia mam prawie 60km.w oddalonym o 12 km. Miliczu też nie ma punktu ambulatoryjnego.czy jest szansa na zmiane tego stanu rzeczy?;-)

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Kontaktowaliśmy się z Narodowym Centrum Krwi w sprawie likwidowanych stałych punktów krwiodawstwa. W udzielonej odpowiedzi NCK tłumaczy, że działania takie są podyktowane względami ekonomicznymi. Zamiast stałych punktów są akcje wyjazdowe realizowane przy pomocy mobilnych punktów poboru krwi. Podlegasz pod Wrocław czy Poznań?

   Odpowiedz
    • Rzeczywiście nie ma zbyt wielu zbiórek w okolicy w najbliższym czasie. Niestety podejrzewam, że jeżeli chodzi o dodatkowe punkty poboru to nie ma żadnych szans na zmianę. Jedynie co można to spróbować we własnym lokalnym środowisku zorganizować zbiórkę krwi. Sprawdzić czy będą chętni i ilu. Następnie powiadomić o tym RCKiK i ustalić datę przyjazdu krwiobusu. Można również sprawdzić jak jest ze zwrotem kosztów dojazdu w placówkach podległych pod RCKiK w Poznaniu.

     Odpowiedz
    • Rzeczywiście nie ma zbyt wielu zbiórek w okolicy w najbliższym czasie. Niestety podejrzewam, że jeżeli chodzi o dodatkowe punkty poboru to nie ma żadnych szans na zmianę. Jedynie co można to spróbować we własnym lokalnym środowisku zorganizować zbiórkę krwi. Sprawdzić czy będą chętni i ilu. Następnie powiadomić o tym RCKiK i ustalić datę przyjazdu krwiobusu. Można również sprawdzić jak jest ze zwrotem kosztów dojazdu w placówkach podległych pod RCKiK w Poznaniu.

     Odpowiedz
 8. Witam 1,5 tyg. temu oparzylam nogę o rurę wydechową motocykla stosuję żel hydrokoloidowy ze srebrem rana się nie sączy oraz nie ma stanu zapalnego czy mogę oddać krew ? Jezeli nie to ile czasu należy odczekać po zagojeniu rany?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Według naszej wiedzy powinna Pani poczekać na zgojenie się ran bez potrzeby dodatkowego okresu po wygojeniu. Oczywiście ostateczną decyzję o dopuszczeniu do donacji decyduje lekarz w RCKiK. Zalecamy dodatkowy kontakt telefoniczny z punktem w którym chce pani oddać w celu potwierdzenia informacji.

   Odpowiedz
 9. Witam 🙂
  Obejrzałem filmik w internecie o Australijczyk James Harrison, który stawia się w punkcie krwiodawstwa co tydzień od 60 lat. Właśnie oddał krew po raz 1101 w swoim życiu.
  Moje pytanie, czy jest taka możliwość, że u nas w Polsce tak można po wykryciu przeciwciał, czy oddając krew co tydzień jest to pełne 450 ml czy mniej?
  Czy są j nas w kraju tacy ludzie?
  Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   ten Pan oddaje osocze. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce również istnieje taka możliwość, jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach (za zgodą lekarza). Standardowo osocze oddaje się co 2 tygodnie. W związku z powyższym nie ma w Polsce kogoś z taką dużą liczbą donacji ale są osoby, które oddały w przeliczeniu ponad 140 litrów krwi.

   Odpowiedz
 10. Witam.
  Wczoraj przeszłam zabieg ablacji. Czy to oznacza, że będę musiała odczekać 6 miesięcy zanim ponownie oddam krew?

  Odpowiedz
 11. Witam 🙂
  Mam takie pytanie 🙂
  Złożyłem wniosek o książeczkę odznaczeń jakieś pół roku temu, która mi się należy i jak długo jeszcze mam na nią czekać?
  Czy to tak zawsze długo trwa?
  Dodam jeszcze, że wszystko wypełnione zostało co potrzeba, żeby tą książeczkę otrzymać.
  Pozdrawiam 🙂

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Czy składałeś wniosek w oddziale rejonowym czy okręgowym? Jednak uważam, że bez względu w którym składałeś nie powinno to tak długo trwać. Proszę zadzwonić do oddziału w którym był składany wniosek i się zapytać co się dzieje. Raz dawca nam opisał sytuację w której okazało się, że Poczta zgubiła całą paczkę ze wszystkimi odznakami. Oczywiście nikt składających o tym nie poinformował.

   Odpowiedz
   • Składałem w RCKiK w Szczecinie.
    Zadzwonię i się zapytam.
    Dziękuję za szybką odpowiedź i pozdrawiam serdecznie 🙂

    Odpowiedz
 12. Witam mam pytanie jezeli mialam robiona punkcje lendzwiowa tydzien temu czy moge oddac krew w najbliszym czasie ? Punkcje mialam robiona do badan kontrolnych

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Według naszej wiedzy nie. Jednak ostateczną decyzję podejmuje lekarz kwalifikujący w RCKiK w którym chce się oddać krew. Jeżeli napiszesz nam gdzie chcesz oddać zadzwonimy i zapytamy się dokładniej.

   Odpowiedz
 13. Witam, bardzo bym chciała oddać krew, jednak w ostatnim czasie leczyłam się z zapalenia opuszków dwunastnicy i miałam wykonywaną w związku z tym gastroskopię oraz brałam lek Controloc. Czy w związku z tym nie mogę być krwiodawcą i jeśli tak, to jak długo i dlaczego?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Po gastroskopii należy odczekać 6 miesięcy. Natomiast co do samej choroby się nie wypowiem. Należy zapytać się bezpośrednio lekarza kwalifikującego w punkcie w którym chce się oddać. Jeżeli ma Pani daleko do centrum proszę przedzwonić.

   Odpowiedz
 14. Wiem ze po urodzeniu Dzidziusia trzeba czekac pół roku aby oddac krew.Czy ten czas obejmuje zarówno poród naturalny jak i cc?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Tak bez względu na sposób porodu przerwa wynosi 6 miesięcy. Dodatkowo nadmienię, że krwi nie można oddawać również w czasie karmienia piersią. Niektóre centra wprowadzają nawet 3 miesięczny okres karencji po zaprzestaniu karmienia.

   Odpowiedz
 15. Jeśli chodzi o miesiączkowanie jaki powinien być okres czasu w których można oddawać krew ? 3 dni przed jej rozpoczęciem i 3 dni po jej zakończeniu ?

  Odpowiedz
 16. Witam 🙂
  Wczoraj przez moją nie uwagę rozciąłem sobie palec u ręki, rana głęboka, przykleiłem przylepne paski do zamykania ran, założyłem opatrunek i pojechałem do lekarza, zrobiono mi zastrzyk przeciw tężcowy i kolejne dwa zastrzyki mam wziąść co miesiąc.
  1. Czy w trakcie tych zastrzyków mogę oddać swoją krew w PCK?
  2. Jak nie to po jakim czasie będę mógł oddawać krew?
  3. Czy w PCK zrobią mi dodatkowe badania krwi?
  Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedzi 🙂

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Każdy taki zastrzyk dyskwalifikuje Cię na kilka dni. Niestety jest też druga sprawa jak podejdzie do rany lekarz kwalifikujący w RCKiK. Chodzi o to, że dyskwalifikowane są osoby, które ze względu na ranę i sposób jej powstania są narażone na zakażenie. Stopień prawdopodobieństwa określa sam lekarz. Najlepiej zadzwoń i zapytaj się w RCKiK.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Tak, branie powyższego leku jest przeciwwskazaniem do oddawania krwi. Po ostatniej dawce należy odczekać co najmniej 2 tygodnie. Dodatkowo sama astma może być przeciwwskazaniem. Każdy przypadek jest jednak rozpatrywany indywidualnie przez lekarza kwalifikującego. Jeżeli masz daleko do stacji to lepiej zadzwonić i się zapytać jak do astmy podchodzi lekarz dokładnie z tego punktu w którym chcesz oddać krew.

   Odpowiedz
 17. Witam, jestem dawcą krwi od kilku lat, na dzień dzisiejszy oddałam 10,350 ml i w sumie nie korzystałam z żadnych przywilejów z tego tytułu, stąd moje pytanie- czy muszę podjąć jakieś dodatkowe czynności np. pójść do jakiegoś urzędu aby skorzystać chociażby z ulgi na komunikację miejską, czy w ogóle taka ulga na dzień dzisiejszy mi przysługuje. Poza tym w jaki sposób mogę starać się na uzyskanie odznaczenia III i II stopnia . Z góry dziękuje za odp.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zacznę od końca 🙂 Jak uzyskać odznakę możesz przeczytać w tym artykule https://krwiodawcy.org/odznaki-zasluzony-honorowy-dawca-krwi W skróconej wersji droga jest następująca: pobierasz z RCKiK zaświadczenie o ilości oddanej krwi i zanosisz je do najbliższej placówki PCK. Co do ulgi w komunikacji to niestety ale ulga ta jest ulgą gminną co oznacza, że każda jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie decyduje czy wprowadzi taką zniżkę czy nie. Te które zapiszą ją w uchwale mogą zdecydować czy ulga należy się krwiodawcom z całej Polski na terenie gminy czy tylko dawcom – jej mieszkańcom. Jak widzisz może być bardzo różnie. http://krwiodawcy.org/ulgi-w-komunikacji-miejskiej

   Odpowiedz
 18. Witam
  Bylem wczoraj oddac krew, lekarz na wizycie zaproponowal mi oddanie plytki krwi pierwszy raz od 2011 roku, zgodzilem sie i powiedzialb ze to trwa okolo jednej godziny i po oddaniu tych plytek bede mogl przyjsc za cztery tygodnie ponownie oddac krew. Czekajac po odbior wynikow zawolano mnie do innego lekarza i powiedziano mi czy moge oddac krew pelna bo skladnikow plytek beda mieli za duzo, zgodzilem sie i oddalem pelna krew.
  Od czego zalezy ze oddajac plytki krwi moge przyjsc za 4 tygodnie ponownie, a pelna krew po 2 miesiacach?
  Czy oddajac plytki krwi to jest taksamo zapisane w ksiazeczce jak bym oddal pelna krew?
  Jakie moga wystapic obiawy niepozadane po oddaniu plytek krwi?
  Czy po oddaniu plytek krwi czy po miesiacu mozna je ponownie oddac czy juz nie?
  Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Krew pełni różne funkcje w organizmie: dostarcza komórkom tlen, zabiera dwutlenek węgla, stanowi barierę obronną ustroju. Każda z tych funkcji jest wykonywana przez inny składnik krwi. Najwięcej i najbardziej “odpowiedzialne” zadania spełniają krwinki czerwone. Oznacza to, że najbardziej obciążającymi donacjami są donacje krwinek czerwonych oraz krwi pełnej. Przy oddawaniu osocza czy płytek organizm “mniej” traci gdyż oddaje się tylko jeden ze składników a nie wszystkie jak w przypadku krwi pełnej. W związku z tym przerwy między oddaniami mogą być krótsze. Długość przerw reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Podstawowe przerwy masz opisane tutaj https://krwiodawcy.org/przerwy-miedzy-donacjami W książeczce masz wpisywane donacje, które oddałeś. Przykładowe pieczątki zobaczyć możesz na samym dole podstrony https://krwiodawcy.org/metody-pobierania-krwi Po oddaniu płytek w związku z długością zabiegu możesz mieć bardziej odczuwalny ból ręki z której oddawałeś. Żadnych dodatkowych objawów nie powinno być.

   Odpowiedz
 19. Witam 🙂
  Mam takie pytanie.
  Jestem Honorowym Dawcą Krwi już od 2011 roku i oddałem 17 razy po 450ml.
  Gdzie mogę znaleźć w Szczecinie baseny czy siłownie, w których ceny biletów są zniżki przez to, że jestem Honorowym Dawcą Krwi?
  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

  Odpowiedz
 20. Chciałabym zapytać czy założenie 2 małych szwów jest zaliczane do drobnych zabiegów chirurgicznych czy większych ?

  Odpowiedz
 21. witam????oddaje krew od 2004 roku i mam już na liczniku ok 12 litrów. ostatnio jak by łam oddać krew przy wywiadzie lekarka zapytała o żylaki wiec pokazalam jakie mam. założyła mi bana dożywotnio. kazała mi zrobić usg żył i wtedy ewentualnie ściągnie mi bana.na usg nie wyszło ze jest źle tylko ze jest żylaki ale jest drożny itp. dziś jak u niej byłam to i tak mi powiedziała że mam dalej dożywotni zakaz oddawania krwi. czy mogę się jakoś od jej decyzji odwołać?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Według lekarzy i przepisów są dwa rodzaje zabiegów: małe i duże zabiegi operacyjne. To do którego należy w/w zależy od lekarza w RCKiK. Ciężko więc jednoznacznie powiedzieć czy wystarczy 2 miesiące. Zgodnie z przepisami mały zabieg to karencja 1 tydzień, duży to zależnie od RCKiK 4 lub 6 miesięcy.

   Odpowiedz
 22. Dzień dobry!
  Jestem dawcą krwi od 2 lat. Niedawno rozpoczęłam kuracje zwalczającą trądzik i zażywam Tetralysal (300 mg). Zastanawiam się czy nadal mogę oddawać krew czy muszę zaczekać do skończenia kuracji.
  Pozdrawiam 😉

  Odpowiedz
 23. Witam, chciałabym zadać jedno ważne pytanie. Bardzo bardzo chciałabym móc oddawać krew czy zostać potencjalnym dawcą szpiku, ale nie jestem pewna czy mogę. Mam niewielką łuszczycę. Nie jest ona w żaden sposób leczona. Słyszałam z różnych źródeł różne informacje, także to jest dla mnie niejasne : “choroby autoimmunologiczne nie poddające się dobrej kontroli leczniczej ? do indywidualnego ustalenia”.

  Odpowiedz
 24. Witam, chciałabym oddać krew ze wskazaniem. Gdzie powinnam się udać? Potrzebne jest mi do tego jakieś zaświadczenie?
  Dodam, że najbliższy punkt oddania krwi znajduje się w odległości ponad 30 km ode mnie, dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy mogłabym to zrobić gdzieś bliżej, w przychodni, lub ośrodku zdrowia, ewentualnie szpitalu.

  Odpowiedz
 25. Mam pytanie pare lat temu oddawałam krew , gdyz wrodzinie mamy honorowych dawców krwi i chciałam to kontynłowac . Podczas badan wyszedł jakiś błąd serologiczny i wpisali mnize ma żółtaczke typu b potem z warszawy albo poznania dostalam badania ze jest wszystko w pozadku ze to tylko blad. Lekarz z opola mnie nie wykreślił i w woj opolskim niemoge odawac krwi a w innych moge jak to zrobic abym w soim woj mogla oddawc krew??

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Tak. Padaczka jest powodem stałej dyskwalifikacji.

   Poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN ? ośrodkowego układu nerwowego).

   Odpowiedz
 26. Witam, mam pytanie odnośnie przeciwwskazań do oddawania krwi. Czy kołatanie serca, które zdarza się średnio 3/4 razy w tygodniu (czasami częściej) wyklucza mnie z możliwości oddania krwi?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Powinnaś zadzwonić do RCKiK i poprosić o połączenie bezpośrednie z lekarzem. Niestety możesz zostać zdyskwalifikowana. Dodatkowo mam pytanie: czy jesteś w związku z tymi problemami z sercem pod kontrolą lekarza specjalisty?

   Odpowiedz
 27. Witam, czy osoby z niedoczynnością tarczycy mogą oddać krew (BRh-). Osoba jest pod stałą opieką endokrynologa, niedoczynność jest leczona (przyjmowanie Eutyroxu 75), parametry krwi są w normie.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Niedoczynność tarczycy stanowi przeciwwskazanie do oddawania krwi. Oczywiście każdy lekarz podejmuje decyzję na podstawie wywiadu z pacjentem. Przyjmowanie leku też może być problemem. Nie pobiera się w tym okresie od dawcy krwi. Najlepiej zapytaj się w punkcie w którym chcesz oddać. Jeżeli masz daleko to zadzwoń aby nie iść na próżno.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.