Brakuje krwi

E-krew – co to jest?

Co to jest e-krew?

e-krew to realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby:
– dawców i kandydatów na dawców krwi,
– podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
– centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
– instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Poprawę jakości należy tutaj rozumieć jako usprawnienie wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie oraz skuteczne zarządzanie uzyskiwanymi i wykorzystywanymi danymi. W ramach projektu powstaną następujące e-usługi: dla dawców i kandydatów na dawców krwi:

– umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,
– profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak:

– wyniki bezpłatnych badań,
– zapotrzebowanie na określoną grupę krwi,
– kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku – przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,
– czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,

– uzyskanie zaświadczenia: dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny, dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy, zwolnienia na czas badań lekarskich oraz dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
– złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników; dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
– zamówienie krwi i jej składników,
– informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,
– uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,
– zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskania dostęp do ich wyników.

Dlaczego realizujemy projekt e-krew?

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem
w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników.
Naszym celem jest:
– ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
– dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
– optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
– podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.
Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli na zapewnienie nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów leczniczych w krew i jej składniki niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Jakie korzyści przyniesie projekt e-krew?

W wymiarze społecznym pozwoli na optymalizację strumieni podaży i popytu na krew i jej składniki dzięki:
– monitorowaniu i analizowaniu zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,
– dotarciu do dawców o określonych grupach krwi.
Oprócz niewątpliwych korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:
– dawcy krwi:
– zaoszczędzą czas,
– lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),
– podmioty lecznicze:
– zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb,
– centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa:
– zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów,
jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,
– skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem),
– zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców,
– instytucjom nadzorującym (Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Centrum Krwi, Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii):
– zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,
– będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu: „Projekt e-Krew ? Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”
Beneficjent: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II ?E-administracja i otwarty rząd? Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające wprowadzenie usług elektronicznych
zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.
Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 37 142 228,78 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 34 714 003,78 zł.
Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 34 714 003,78 zł, w tym:

 • z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej : 29 378 461,39 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 • z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej : 5 335 542,39 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. CSIOZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CSIOZ
  wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Partnerami projektu są:
– Narodowe Centrum Krwi
– Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
– Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ

Źródło:
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Zwrot kosztów dojazdu do stacji krwiodawstwa ujednolicony

Szanowny Panie Marszałku,

 
     Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371, z późn. zm.) Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi i Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, a koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 r. poz. 167), zwanego dalej „rozporządzeniem”, środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

 

    Jednocześnie, w odpowiedzi na głosy płynące ze środowiska krwiodawców oraz dostrzegając problemy wynikające z faktu, iż szczegółowe zasady zwrotów kosztów przejazdu są regulowane poprzez wewnętrzne przepisy Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK), Narodowe Centrum Krwi, tj. państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, zgodnie z treścią zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 60, z późn. zm.), realizując m.in. zadania związane z nadzorem nad organizacją pobierania krwi powołało Zespół ds. ujednolicenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dawcy do CKiK. Efektem działania powyższego Zespołu było wypracowanie jednolitych zasad zwrotu kosztów przejazdu honorowego dawcy krwi do jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (jopsk) na terenie całego kraju, spójnych z rozporządzeniem. Powyższe wytyczne zostały przekazane do wszystkich CKiK celem ich wdrożenia.

 

   Zgodnie z wypracowanymi zasadami zwrotu kosztów przejazdu dawcy do CKiK, dawcy krwi przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca stałego pobytu (miejsca zamieszkania) do najbliższej jopsk i z powrotem. Sposób obliczenia trasy: najbliższa jopsk – adres zamieszkania dawcy podany podczas rejestracji. Zwrot przysługuje również dawcom oddającym krew lub jej składnik w czasie tzw. ekip wyjazdowych z wyłączeniem ekip organizowanych w miejscach pracy, nauki, na tych samych zasadach: miejsce zamieszkania – ekipa najbliższej jopsk. Wysokość kosztów zwrotu przejazdu ustalana jest na podstawie przedłożonego biletu komunikacji publicznej (miejskiej, PKS, II klasa PKP), przy czym przyjmuje się, iż podróż powinna odbywać się najtańszym dostępnym dla krwiodawcy środkiem komunikacji. W przypadku braku możliwości dokumentowania kosztów przejazdu (np. zgubienie biletu), dawca składa pisemne oświadczenie o dokonaniu wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

 

   Ponadto dopuszcza się dokonanie zwrotu kosztów przejazdu innymi środkami transportu np. samochodem na podstawie decyzji dyrektora CKiK, podjętej w uzgodnieniu z dawcą, w szczególności w sytuacjach:

– gdy dawca ma utrudniony dojazd środkami komunikacji publicznej do jopsk;

– gdy nie może oddać krwi lub jej składników w godzinach i dniach, które obowiązują w najbliższym jopsk (oddział terenowy, ekipa wyjazdowa);

– w wyjątkowych, uzasadnionych medycznie, przypadkach związanych z pilnym zapotrzebowaniem na krew lub jej składniki na ratunek życia.

 

   W tym przypadku dawca zobowiązany jest okazać w CKiK do wglądu dowód rejestracyjny. Wysokość kosztów przejazdu własnym pojazdem stanowi iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.).

 

   Natomiast w sytuacji, gdy dawca nie jest właścicielem samochodu, oprócz dowodu rejestracyjnego, należy przedstawić do wglądu umowę użyczenia pojazdu lub pisemną zgodę na korzystanie z pojazdu. Zwrot kosztów przejazdu otrzymuje osoba ponosząca faktycznie wydatki tj. właściciel, współwłaściciel pojazdu lub osoba, której użyczono pojazd.

 

   Pragniemy zaznaczyć, iż powyższe zasady zwrotu kosztów przejazdu dawcy do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi stanowią próbę wypracowania kompromisu wobec bardzo zróżnicowanego podejścia CKiK do przedmiotowej sprawy .

 

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego propagujących honorowe krwiodawstwo, dawstwo szpiku i narządów

Jak pewnie wiecie lub nie w tym roku część podatników (PIT 37 i PIT 38) nie będzie musiała składać papierowych deklaracji podatkowych w Urzędzie Skarbowym. Od 16 lutego na portalu stworzonym przez Ministerstwo Finansów będzie dostępna dla nich usługa „Twój e-PIT”. Urząd nas wyręczy i sam wyliczy podatki za ubiegły rok. Podatnicy nie będą musieli więc wypełniać dokumentów PIT 37 i PIT 38. Oczywiście będą mieli do nich wgląd i możliwość dokonania korekty np. ze względu na chęć przekazania 1% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP).

Jeżeli nie wiesz, które organizacje propagujące krwiodawstwo, dawstwo szpiku lub narządów mają status OPP to możesz skorzystać z wyszukiwarki http://pozytek.ngo.pl/ albo z wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

Instrukcja krok po kroku w jaki sposób przekazać swój 1% podatku na OPP (po 15.02.2019):

 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.
 2. Uwierzytelnij się
  1. Wpisz swoje dane:
   1. PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
   2. kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
   3. kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok
  2. lub użyj profilu zaufanego
 3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.
 4. Jeśli robisz to po raz pierwszy:
  1. wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
  2. wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  3. zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku
 5. Jeśli chcesz zmienić OPP:
  1. wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  2. wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1% 
  3. wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  4. zatwierdź tę zmianę
 6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
  1. wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  2. nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
  3. zatwierdź tę zmianę
 7. zaakceptuj i wyślij zeznanie

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.  Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

Źródło: Ministerstwo Finansów

Serdecznie zachęcam Was do przekazywania swojego 1% podatku na rzecz OPP. Często ten składnik stanowi ważną część finansowania danej organizacji i pozwala jej na sprawne funkcjonowanie.

Możesz również zobaczyć jakie organizacje otrzymywały 1% podatku w latach poprzednich:

Ogólnopolska zbiórka krwi na hasło „200 lat Administracji Drogowej”

W związku z jubileuszem 200 lat istnienia Centralnej Administracji Drogowej pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad postanowili uczcić rocznicę organizując akcję ogólnopolskiej zbiórki krwi. Do udziału w honorowym oddawaniu krwi zachęcamy również przedstawicieli administracji publicznej, innych administracji drogowych z zarządów dróg wojewódzkich i powiatowych, pracowników branży drogowej, oraz wszystkie osoby, którym bliska jest idea pomagania.

Ogólnopolska zbiórka krwi realizowana jest dzięki współpracy z Narodowym Centrum Krwi, a krew pobierana jest przez 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Akcja trwa do 31 grudnia 2019 r.

Pamiętajmy, aby oddając krew podać hasło zbiórki „200 lat Administracji Drogowej”.

Zapraszamy do udziału w zbiórce krwi. Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”.

Międzynarodowe poszukiwania krwi dla 2-letniej Zainab

2-letnia Zainab Mughal potrzebuje bardzo rzadkiej grupy krwi. Ta krew potrzebna jest po to by pokonać nowotwór. To czy 2-latka przeżyje było m.in. uzależnione od tego czy znajdą się własnie dawcy o ściśle określonej grupie krwi. Poznaj historię Zainab.

Ta mała dziewczynka w tak młodym wieku zachorowała na neuroblastomę – nowotwór występujący tylko u dzieci. Rodzice dowiedzieli się o tym w październiku 2018 roku. W chwili rozpoznania choroby 50 procent pacjentów jest w wieku jak Zainab poniżej 2 roku życia, 75 procent poniżej 4 roku życia. Lekarze twierdzą, że guz w brzuszku dziewczynki rozwijał się przez prawie połowę jej życia. Rozpoczął się wyścig z czasem. Walka z guzem wymagała dwóch przeszczepów szpiku kostnego i serii transfuzji  w celu uzupełnienia krwi.

„W tamtym dniu otrzymaliśmy wyniki i te wyniki były bardzo złe. Wszyscy płakaliśmy. To była najgorsza rzecz, jakiej się spodziewaliśmy” – wspomina tata dziewczynki Raheel Mughal.

Niestety pojawił się kolejny problem … grupa krwi dziewczynki. Tata i mama oddali krew do badań, aby sprawdzić, czy są kompatybilnymi dawcami. Nie byli. Inni członkowie rodziny i przyjaciele udali się do szpitala, aby również ich krew została określona pod względem fenotypu. Niestety nie było wśród nich odpowiednich dawców.

Postanowiono szukać dawców z tą bardzo rzadką grupą krwi poza granicami. Centrum Krwiodawstwa OneBlood z Orlando (Floryda, Stany Zjednoczone) podjęło działania by znaleźć odpowiednich dawców o określonej grupie krwi. Niestety przeszukiwania nie dawały rezultatów. Ludzie, którzy najprawdopodobniej mają odpowiednią grupę krwi, są pochodzenia pakistańskiego, indyjskiego lub irańskiego – informuje wspomniane Centrum Krwiodawstwa, które prowadzi poszukiwania. Ale nawet w tych wybranych populacjach jest niewiele osób, które mają krew, której Zainab nie odrzuci. Krew Zainab jest dlatego niezwykle rzadka, ponieważ nie ma w niej określonego antygenu. 
Antygen o którym mowa należy do układu grupowego „Indian”. Nazwa układu pochodzi od nazwy państwa Indii gdzie po raz pierwszy odkryto fenotyp. W skład układu wchodzą dwa antygeny:
– „Indian A” (In a )
– „Indian B” (In b )
In a  występuje u 0,1% większości populacji ale u 4% mieszkańców Indii oraz u około 12% Arabów.
In b  występuje u 99% ludzi różnych populacji ale u 96% mieszkańców Indii
Aby dana krew mogła być podana Zainab, musi nie mieć antygenu Indian B. Oczywiście krew musi być zgodna również w układzie ABO. Dziewczynka jeżeli chodzi o ten układ to może otrzymać krew grupy 0 albo A.


 U człowieka do roku 2014 opisano trzydzieści pięć układów grupowych krwi np. ABO czy Rh w których występuje ok. 300 antygenów.   Większość z nich nie ma klinicznego znaczenia. Jest jednak „grupa” kilkunastu, które takie znaczenie mają a podanie krwi niezgodnej w danym układzie może doprowadzić do powikłań poprzetoczeniowych. Dlatego w transfuzjologii dobór właściwej grupy krwi dla biorcy jest bardzo ważny i ma decydujący wpływ na leczenie. Niewielki procent ludzi w tym Zainab produkuje przeciwciała, które są reakcją na pojawienie się lub nie w organizmie antygenów. Organizm w takim przypadku odrzuci krew o danej grupie. Trzeba jednak pamiętać, że Ci ludzie również ulegają wypadkom i chorują na schorzenia, których leczenie może wymagać przeprowadzenia transfuzji krwi. Są więc centra krwiodawstwa, które to w swoich systemach komputerowych oraz między sobą szukają dawców z rzadkimi grupami krwi aby w razie potrzeby poprosić ich o jej oddanie.

Takim wyszukiwaniem zajmuje się między innymi Bright’s. Jest częścią zespołu, który przeszukuje i tworzy bazę danych z dawcami mającymi rzadką grupę krwi. Zespół ten pracuje całą dobę przez 365 dni w roku.
Jednak sprawa Zainab jest tak wyjątkowa, że ??Bright – który pracuje w branży od 20 lat – musiał zajrzeć do podręcznika, aby dowiedzieć się więcej na temat jej grupy krwi.

Obecnie centrum krwiodawstwa OneBlood współpracuje nad sprawą z Amerykańskim Programem Dawców Rzadkich Grup Krwi (
American Rare Donor Program – ARDP) , organizacją, która łączy darczyńców z potrzebującymi pacjentami na całym świecie. W przypadku Zainab znaleziono na początku trzech zgodnych dawców – jeden mieszka w Londynie, a dwóch pozostałych znajdują się w Stanach Zjednoczonych. To obiecujący znak, jednak nadal to za mało. Zasady i przepisy ograniczają częstotliwość oddawania krwi przez dawców. Lekarze Zainab musiałby pobrać krew od 10 dawców, aby zapewnić, że kiedy Zainab będzie potrzebować transfuzji krwi, on będzie mógł ją jej zapewnić.

Już ponad 1000 osób pochodzenia irańskiego, indyjskiego lub pakistańskiego oddało krew, próbując znaleźć tą właściwą dla Zainab. Rodzice Zainab zdają sobie sprawę, że to dopiero początek walki. Postanowili jednak przeprowadzić kampanię uświadamiającą wykorzystując jako element kampanii historię Zainab i ogromnej ilości zdjęć dzieci walczących z chorobą jak ich córka. Ona sama jest jeszcze zbyt młoda, by w pełni zrozumieć powagę tego, czego potrzebuje. Ale jej ojciec ma nadzieję, że pewnego dnia wytłumaczy jej, jak grupa ludzi, których nie znali, uratowała jej życie.

„To skromna prośba i proszę o to z całego mojego serca” – powiedział Mughal w filmie wyprodukowanym przez OneBlood. „Życie mojej córki bardzo zależy od krwi. …

„To, co robisz, by uratować ludzkie życie, uratować życie mojej córki, jest niesamowite. Kiedy moja córka dorośnie, powiem jej jaki podjęto wysiłek aby uratować jej życie.

2 stycznia tego roku został odnaleziony czwarty dawca z Wielkiej Brytanii. Wieści o dodatkowym dawcy pojawiły się miesiąc po tym, jak OneBlood ogłosiła, że ??zidentyfikowała trzech zgodnych dawców dla Zainab. Centrum potrzebuje od siedmiu do dziesięciu dawców, aby wesprzeć długoterminowe potrzeby transfuzji dla dziewczynki. Dlatego poszukiwania wciąż trwają. Wspomniana powyżej organizacja ARDP została poinformowana przez swoich międzynarodowych kolegów, że czwarty potencjalny dawca został znaleziony w Wielkiej Brytanii. ARDP poczyniła więc przygotowania, aby jednostka krwi przyleciała do Stanów Zjednoczonych. Po otrzymaniu tejże jednostki krwi zespół referencyjny OneBlood przeprowadził testy zgodności i potwierdził czy dawczyni jest w 100% zgodna z Zainab. W związku z powyższym OneBlood będzie kontynuować poszukiwania na całym świecie, dopóki nie znajdzie co najmniej trzech do sześciu dodatkowych dawców dla Zainab.

W ubiegłym miesiącu OneBlood otrzymał ponad 22 000 e-maili od osób, które potencjalnie spełniają wstępnie określone kryteria dawcy dla ??Zainab. Dawcy Ci są kontaktowani z OneBlood lub z innymi centrami krwiodawstwa.

Wysiłki zmierzające do znalezienia kompatybilnej krwi Zainab to wszechstronny wysiłek całej sieci banków krwi. Prawie dwa tuziny centrów krwiiodawstwa aktywnie współpracują z OneBlood, aby znaleźć odpowiednich dawców. Do tej pory zespół laboratorium referencyjnego OneBlood przetestował ponad 2200 jednostek krwi. Testowanie odbywa się przez całą dobę. 

Personel OneBlood twierdzi, że reakcja społeczeństwa chcącego pomóc Zainab jest bezprecedensowa. Zwiększa również świadomość na zróżnicowane potrzeby centrów krwiodawstwa i na to, że każda grupa krwi jest ważna.

Informacje o akcji poszukiwania można znaleźć na stronie  www.oneblood.org/zainab / Washington Post

Darowizna na krwiodawstwo za 2018 rok

Odliczeniu od dochodu/przychodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa, które są realizowane przez honorowych dawców krwi. Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników (bez stosowania przelicznika mówiącego o równoważnych ilościach składników odpowiadających 1 litrowi oddanej krwi pełnej).

Ilość oddanej krwi i składników w litrach x 130 zł = Odliczenie od dochodu (PIT-37) lub przychodu (PIT-28)

Co można odliczyć

Odliczyć można kwotę faktycznie dokonanej darowizny – nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu/przychodu darczyńcy. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego, na działalność pożytku publicznego oraz na kształcenie zawodowe.

Których darowizn nie można odliczyć

Nie odlicza się darowizn zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów albo odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne/odliczonych od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co jest potrzebne, żeby odliczyć darowiznę

Wysokość darowizny należy udokumentować zaświadczeniem od jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. W zaświadczeniu podawana jest ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenie to nie jest potrzebne przy składaniu deklaracji podatkowej a tylko przedstawiane powinno być na żądanie organu podatkowego. Warto jednak gdy oddaje się składniki krwi a w legitymacji honorowego dawcy krwi są „niejednoznaczne” zapisy np. separator komórkowy albo E-5 pobrać zaświadczenie na którym to będą podane dokładne ilości oddanego składnika. Dodatkowo osoby posiadające nowe legitymacje (bez możliwości wbijania pieczątek) mogą nie pamiętać ilości pobranej krwi lub składnika lub liczby donacji.

Jak odliczyć darowiznę

Darowiznę odlicza się:

1) w trakcie roku podatkowego przy: – obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej oraz z najmu, dzierżawy, które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, – obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 2) po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Podatnik, który odlicza darowiznę jest zobowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi.

Ile osób korzysta z możliwości odliczania darowizny?

Liczba osób, które skorzystały z ulgi oraz wysokość dokonanych odliczeń.
RokLiczba podatnikówKwotaŚrednia kwotaLiczba podatników PIT-28Kwota PIT-28
2013113 251 (0,47 % ogółu podatników)24 070 000 zł213 zł39 000
2014121 244 (0,50 % ogółu podatników)25 421 000 zł210 zł31 000
2015133 709 (0,54 % ogółu podatników)28 170 000 zł211 zł18443 000
2016139 374 (0,56 % ogółu podatników)29 561 000 zł212 zł18041 000
2017145 792 (0,58 % ogółu podatników)31 055 000 zł213 zł19539 000

Podstawa prawna

– art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty
– art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK 2018

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa składamy na ręce wszystkich Honorowych Dawców Krwi serdeczne życzenia: zdrowia, radości oraz pogody ducha. Dziękujemy jednocześnie za to, że dzielicie się swoją krwią dając nadzieję biorcom na powrót do zdrowia a nawet ratując im życie. W 2017 roku krew oddało ponad 600 000 osób co pozwoliło pomóc kilkuset tysiącom potrzebującym.  Dziękujemy!

Czy progi litrażowe przy ZHDK są sprawiedliwe?

To nie będzie zwykły artykuł. Dzisiaj zadam Wam proste pytanie, które sam otrzymałem od jednego z zaniepokojonych dawców. Dotyczy ono progów jakie ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służby krwi  ustala aby otrzymać odznaki honorowe „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Odznaka ta jest 3-stopniowa: brązowa, srebrna i złota. W związku z tym, że kobieta może oddać krew pełną tylko 4 razy w roku powyższe odznaki są jej nadawane przy niższych progach litrażowych ale czy to oznacza, że otrzyma je po tym samym czasie co mężczyzna. Dawca, który do mnie napisał wskazywała, że mimo tak ustalonych wartości kobieta musi oddawać krew „dłużej”.  Postanowiłem to sprawdzić. Poniżej zobaczycie tabelkę z ilością donacji oraz czasem jaki musi upłynąć by dawca/dawczyni mogła otrzymać odznakę ZHDK.  Czy również uważacie, że progi dla kobiet powinny być jeszcze niższe? Czy może to, że oddają mniejszą liczbę razy w roku krew jest usprawiedliwieniem, że muszą oddawać dłużej?  

Oczywiście bierzemy pod uwagę tylko krew pełną gdyż w przypadku składników krwi nie ma różnic między kobietą a mężczyzną.

Krwiodawstwo w kinie?

   Kilka tygodni temu pisałem na temat nowego sposobu promowania krwiodawstwa przez Ministerstwo Zdrowia (MZ). Akcja polega na wywieszeniu w największych miastach (gdzie są siedziby centów krwiodawstwa), w często uczęszczanych przez mieszkańców miejscach plakatów, bilbordów i citylightów. Część z Was wyraziła w komentarzach i mailach wątpliwość w efektywnościach takiego działania.  Teraz MZ zapowiada kontynuacje działań promocyjnych. Już we wrześniu w wybranych kinach w Polsce będziecie mogli zobaczyć krótki spot. Przed nim jednak otrzymacie słodką „niespodziankę” w postaci czekoladek/krówek reklamujących oddawanie krwi.

   Akcja zostanie przeprowadzona podobnie jak poprzednia w kinach, w 21 miastach, w których siedziby główne mają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, tj. Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Racibórz, Radom, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Dodatkowo, w ramach realizacji ww. akcji Wykonawca zobowiązany jest do emisji spotu promującego honorowe krwiodawstwo (Zamawiający dysponuje spotami promocyjnymi: 15 sek., lub 30 sek.).

 
 

 
 

Przykładowe klatki wyświetlane podczas akcji

 


 


 

Ulotka rozdawana w kinie

 


 

Grafiki zamieszczone powyżej są tylko grafikami poglądowymi.

Słodko jest się dzielić

Zasady akcji „Słodko jest się dzielić”

Kto otrzyma bon?
Bon podarunkowy otrzyma 15 pierwszych osób, które oddadzą krew (lub jej składniki) w siedzibach głównych Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we wtorek, środę lub czwartek we wrześniu 2018 roku.

Gdzie zrealizujesz bon?
Czekolady napijesz się w miejscu, którego adres znajdziesz na swoim bonie. Podaj go obsługującej Cię kelnerce.

Czy mogę zamówić coś innego w ramach bonu?
Nie. Bon obowiązuje tylko na konkretną czekoladę w danej lokalizacji.

Czy mogę podzielić bon na dwie wizyty?
Nie. Ideą kampanii jest dzielenie się z innymi. W ramach bonu otrzymujesz dwie filiżanki czekolady, byś mógł drugą filiżankę czekolady podarować bliskiej lub nieznajomej osobie przy stoliku obok. Odbierz dwie czekolady w ramach jednego zamówienia i podziel się. Bo słodko jest się dzielić.

Jak długo ważny jest bon?
Bon zrealizujesz tylko do 14 października 2018 r., więc nie czekaj i zaproś bliską osobę do pijalni czekolady już dziś.

Kelnerka nie uznaje bonu. Co zrobić?
Zadzwoń do Opiekuna Projektu – tel. 695 165 605.

Powyżej opisana ogólnopolska akcja promująca honorowe krwiodawstwo „JAK SŁODKO JEST SIĘ DZIELIĆ” jest realizowana w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”. Całkowity koszt akcji to ponad 174 000 złotych. Realizacja powyższego zadania w 2018 r. została zaplanowana tak, aby poszczególne działania w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej krwiodawstwo były realizowane kolejno po sobie, aby zagwarantować i utrzymać stałe zainteresowanie krwiodawców, co ma na celu zapewnienie odpowiedniej ilości krwi i jej składników na potrzeby lecznictwa. Łączna liczba kuponów na czekoladę jaka będzie dostępna dla 2 osób to 3 780 szt. co zapewnienia 7 560 szt. gorących czekolad. W ramach akcji każde RCKiK otrzyma po 180 kuponów. O akcji będziecie mogli usłyszeć w radiu lokalnym oraz przeczytać w prasie.

Czerwona Nitka 30 sekund

Spot w ramach kampanii Twoja krew, moje życie

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 15 czerwca 2016

... zobacz inne spoty ...
Film edukacyjny NCK

Widzieliście film edukacyjny Narodowe Centrum Krwi. 5-minutowy spot propaguje honorowe krwiodawstwo. Jak Wam się podoba? Film stworzony został w ramach kampanii Twoja krew, moje życie Obejrzyj i PODAJ DALEJ! #czerwonanitka https://www.facebook.com/krwiodawcy/videos/1164644343556434/

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 10 lipca 2016

... zobacz inne spoty ...
Kto to jest bohater?

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 29 września 2016

... zobacz inne spoty ...

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016