Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

Szanowni Państwo,

z okazji święta wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi składam podziękowania wszystkim Krwiodawcom i Przyjaciołom dzielenia się tym najcenniejszym dobrem. Dziękuję za ofiarność, zaangażowanie i oddanie idei bezinteresownego ofiarowania własnej krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Życzę, aby każdy dzień przynosił radość, satysfakcję i poczucie spełnienia misji honorowego krwiodawstwa. Krew jest bezcennym darem i symbolem życia. Dzielmy się tym niezastąpionym dobrem, które nosimy. Niech zawsze łączy nas krew, która ratuje życie.

Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Życzenia z Ministerstwa Zdrowia

Szanowni Krwiodawcy,

z okazji trwającego święta Honorowych Dawców Krwi serdecznie dziękuję za zaangażowanie, ofiarność w ratowanie zdrowia i życia pacjentów wymagających leczenia krwią oraz doskonałą współpracę z publiczną służbą krwi.

W imieniu swoim i Biorców krwi składam serdeczne podziękowania i wyrazy największej wdzięczności za aktywne działanie na rzecz honorowego krwiodawstwa. Życzę zdrowia, pomyślności i satysfakcji z czynienia dobra.

To wielki zaszczyt i honor wspólnie z Wami – Honorowymi Dawcami Krwi pełnić misję niesienia pomocy człowiekowi potrzebującemu bezcennego leku, którego nie można kupić ani wyprodukować. To właśnie dzięki oddaniu i poświeceniu min. Krwiodawców, pacjenci są spokojni i bezpieczni ponieważ wiedzą, że Dawcy krwi zawsze podadzą pomocną dłoń. Czynią to codziennie w sposób bezinteresowny i honorowy, a w przypadku nagłym natychmiast odpowiadają na apel służby krwi.

Małgorzata Lorek

Dyrektor Narodowego Centrum Krwi

Życzenia z Narodowego Centrum Krwi

?Jak co roku w dniach 22-26 trwają w naszym kraju obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Obchodzimy w tym czasie święto naszych polskich Honorowych Dawców Krwi??

W tych dniach zwracamy się życzliwą myślą ku tym wszystkim wspaniałym ludziom, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym. Krew jest przecież jedynym swojego rodzaju ?lekiem?, który osoby zdrowe mogą przekazać osobom chorym, dla których bardzo często jest to jedyna droga powrotu do zdrowia.

W tych uroczystych dniach pragniemy przekazać wszystkim Honorowym Krwiodawcom wyrazy wdzięczności. uznania, głębokiego szacunku za ich zaangażowanie i poświęcenie.
Z głębi serca życzymy tym wspaniałym ludziom zdrowia, pomyślności i powodzenia we wszystkich dziedzinach życia prywatnego, oraz zawodowego. 

Życzenia z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Projekt rozporządzenia dokonuje zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz. U. poz. 1724), które wydane zostało na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974).

Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw zdrowia został zobowiązany przez ustawodawcę do określenia, w drodze rozporządzenia, kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganego od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi przy pobieraniu, badaniu i preparatyce oraz wydawaniu krwi lub jej składników, a także wykazu stanowisk, w poszczególnych działach i pracowniach jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, związanych z pobieraniem, badaniem i preparatyką oraz wydawaniem krwi lub jej składników, mając na uwadze bezpieczeństwo dawców i biorców krwi oraz zapewnienie, aby kwalifikacje i wymagany staż pracy odpowiadał zakresowi zadań na danym stanowisku pracy.

W projekcie rozporządzenia zmieniającego uwzględniono wytyczne Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, będącej organem doradczym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw zdrowia, dotyczące załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia poprzez uporządkowanie struktury stanowisk w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Dotychczasowe brzmienie było nieczytelne i budziło wątpliwości interpretacyjne m. in. dotyczące wymagań dla kierownika oddziału terenowego, ponieważ stanowisko to nie było wprost wymienione w rozporządzeniu. Dokonano również weryfikacji stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi w szczególności na stanowiskach kierowniczych, co z kolei jest podyktowane zachodzącymi zmianami na rynku pracy, w szczególności trudnościami związanymi z zapewnieniem kadry posiadającej specjalizację zgodną z profilem danego działu lub pracowni. Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa coraz częściej sygnalizują problemy z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek. Uwzględniono ponadto problem z pozyskiwaniem diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją. Aktualnie występują duże trudności z uzyskaniem specjalizacji, ze względu na małą liczbę uczelni wyższych prowadzących szkolenia specjalizacyjne.

Z tego względu projekt wprowadza następujące zmiany:

1)     w dziale dawców oraz dziale pobierania kierownikiem może zostać lekarz lub pielęgniarka albo położna posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa, jednocześnie odstąpiono od wymogu posiadania specjalizacji zgodnej z profilem tych działów, a także skrócono wymagany staż pracy w danym dziale do 2 miesięcy;

2)     w dziale ekspedycji skrócono wymagany czas stażu pracy dla lekarzy, niezbędny do objęcia stanowiska kierowniczego. Ponadto doprecyzowano, iż tytuł specjalisty zgodny z profilem działu oznacza posiadanie specjalizacji z dziedziny transfuzjologii klinicznej, hematologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii oraz medycyny ratunkowej (dotyczy lekarzy), natomiast w przypadku diagnostów laboratoryjnych – specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;

3)     z uwagi na fakt, iż w strukturach organizacyjnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa występuje wyodrębniony dział laboratoryjny, który pełni funkcje medycznego laboratorium diagnostycznego, wydzielono ten dział;

4)     w dziale laboratoryjnym oraz działach lub pracowniach analiz lekarskich, a także działach lub pracowniach czynników zakaźnych kierownikami tych jednostek mogą być diagności laboratoryjni lub lekarze ze specjalizacją przydatną do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, bez wskazywania, iż specjalizacja ta musi być zgodna z profilem działu. Ponadto skrócono wymagany staż pracy w tych działach i pracowniach;

5)     w dziale lub pracowni immunologii transfuzjologicznej utrzymano wymagany staż pracy dla kierownika, jednocześnie doprecyzowując, iż diagności laboratoryjni muszą posiadać specjalizację z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, a lekarze specjalizację w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;

6)     w dziale preparatyki dopuszczono możliwość zatrudniania na stanowisku kierownika mikrobiologów, biologów i biotechnologów oraz dokonano korekty wymaganego stażu pracy na tych stanowiskach;

7)     w dziale zapewnienia jakości dopuszczono możliwość zatrudniania na stanowisku kierownika farmaceutów oraz określono wymagany staż pracy na tym stanowisku;

8)     z uwagi na sygnalizowane trudności w pozyskaniu lekarzy na stanowiskach kierowników oddziałów terenowych, Krajowa Rada ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zarekomendowała możliwość pełnienia tej funkcji przez osoby posiadające wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, przy czym w praktyce oddziały terenowe są merytorycznie nadzorowane przez lekarzy z działu pobierania lub działu dawców lub też przez kierownika jednostki posiadającego specjalizację w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;

9)     w związku z faktem, iż struktura organizacyjna w poszczególnych jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi jest zróżnicowana, w projekcie ujęto możliwość powoływania kierownika działów, które nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia oraz określono wymagane kwalifikacje i staż dla takich kierowników;

10) na stanowisku asystenta albo asystenta diagnostyki laboratoryjnej umożliwiono zatrudnienie osób będących ratownikami medycznymi.

Celem zaproponowanych zmian jest umożliwienie centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa zatrudnianie na stanowiskach kierowniczych, w poszczególnych działach i pracowniach osób o innych specjalizacjach, niż dotychczas wymagane, a które jednocześnie dają gwarancję, iż bezpieczeństwo dawców, jaki i pacjentów będzie zapewnione. Zmiany te przyczynią się też do usprawnienia funkcjonowania centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które stale borykają się z trudnościami związanymi z pozyskaniem pracowników spełniających wymagania, określone w obowiązującym rozporządzeniu. Nadanie nowego brzmienia i zakres wprowadzanych zmian w załączniku nr 1, w porównaniu z obecnym brzmieniem, spowodowały konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w załączniku nr 2 w celu zachowania ich spójności. Dodatkowo w załączniku nr 2 usunięto odwołania do załącznika nr 1 (lp. 4-6, 8, 9, 11 i 12 w załączniku nr 2).

Jednocześnie w projekcie zawarto regulację przejściową, umożliwiającą osobom zatrudnionym w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa w dniu wejścia w życie rozporządzenia, które nie spełniają wymagań określonych nowymi przepisami, uzupełnienie posiadanego wykształcenia w okresie 7 lat od dnia jego wejścia w życie.

Rozporządzenie przewiduje, że jego wejście w życie nastąpi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa 2022

Terminy Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa w 2022 roku

Oddając krew, pomagasz potrzebującym! Możesz to zrobić już 17 listopada. Weź udział w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa w 11. miastach: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Na wszystkich czekają atrakcyjne upominki!

Od lat w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa oddajemy krew i jej składniki, pomagając w ratowaniu zdrowia i życia chorym oraz potrzebującym. To inicjatywa pracowników PKO Banku Polskiego, z których wielu krew oddaje regularnie i honorowo. Działają w całym kraju. Ostatnio, we wrześniu, zorganizowali zbiórkę krwi w Krakowie.

Oddanie krwi jest proste i niewymagające, a może uczynić wiele dobra. Jednostka krwi może uratować życie aż trzem osobom. Cieszę się, że przy każdej akcji do naszego grona dawców wielokrotnych zawsze dołączają nowe osoby. Dzięki temu nas – Honorowych Dawców Krwi jest coraz więcej. Zachęcajmy do tego innych, bo warto! – mówi Jacek Dziduszko, dyrektor ds. Sprzedaży w Regionalnym Oddziale Detalicznym w  Krakowie PKO Banku Polskiego.

Celem Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa jest pozyskiwanie krwi, ale też uświadomienie, jak wielkie ma ona znaczenie. Organizatorem akcji jest Fundacja PKO Banku Polskiego współpracująca z Narodowym Centrum Krwi.

W jesiennej BAHK 2022 krew będzie można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 11 miastach kraju.

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, 17 listopada 2022 r.

 1. Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23; w godz. 7:00-15:20;
 2. Bydgoszcz, ul. Księdza R. Markwarta 8; w godz. 7:30-18:30;
 3. Gdańsk, ul. J. Hoene-Wrońskiego 4; w godz. 7:15-17:15;
 4. Kraków, ul. Rzeźnicza 11; w godz. 7:30-17:00;
 5. Katowice, ul. Raciborska 15; w godz. 7:00-16:30;
 6. Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej; w godz. 7:30-17:00;
 7. Łódź, Franciszkańska 17/25; w godz. 6:30 – 18:30;
 8. Poznań, ul. Marcelińska 44; w godz. 7:00-18:00;
 9. Szczecin, al. Wojska Polskiego 80/82; w godz. 7:00 – 15:00;
 10. Warszawa, ul. Saska 63/75; w godz., 9:00-17:00;
 11. Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9; w godz. 7:00-17:30.

Każdy krwiodawca otrzyma upominek! Wystarczy, że zarejestruje się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informując, że bierze udział w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa, a następnie zgłosi się na stoisko wolontariuszy Fundacji PKO Banku Polskiego. Tam, na hasło “Fundacja” krwiodawca otrzyma atrakcyjny upominek.

Dołącz do nas w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa!

Źródło: Fundacja PKO Bank Polski

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjenta oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego oraz Transplantologii

 • 11:06 Powitanie gości przez przewodniczącego,
 • 11:11 początek wystąpienia Dyrektor Narodowego Centrum Krwi: projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, organizacja publicznej służby krwi, pielęgniarki jako personel kwalifikujący dawców, przetaczanie krwi przez ratowników i perfuzjonistów,
 • 11:07 nowe odznaczenie dla dawców,
 • 11:18 oddawanie krwi przez obcokrajowców,
 • 11:20 brak jasności w przepisach międzynarodowych oraz pozostałe działania na arenie międzynarodowej,
 • 11:22 problematyka starzenia się społeczeństwa, wiek dawcy,
 • 11:24 pytanie przewodniczącego o Krajowy Rejestr Dawców Krwi,
 • 11:26 pytanie przewodniczącego o podawanie krwi w akcjach ratowniczych,
 • 11:26 pytanie przewodniczącego o odznaczenia,
 • 11:27 pytanie przewodniczącego o obcokrajowców,
 • 11:28 pytanie przewodniczącego o wiek dawcy,
 • 11:29 informacja o Andrzeju Lisie i rekordach Guinnesa
 • 11:30 pytania przewodniczącego do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Pracy: niechęć pracodawcy do oddających krew, dodatkowy fundusz dla pracodawców, oddawanie krwi płatnie poza granicami, dobrowolny dodatek do emerytury dla dawców z dużym litrażem
 • 11:34 problem górników
 • 11:36 Dyrektor NCK o systemie e-krew
 • 11:37 sms do dawców o możliwości oddania krwi i podziękowanie za oddanie
 • 11:39 przedstawiciel Ministerstwa Pracy o zwolnieniu pracownika z pracy, dodatkowy fundusz dla pracodawców, dodatki do emerytur,
 • 11:42 przewodniczący zadaje dodatkowe pytania przedstawicielowi Ministerstwa Pracy
 • 11:45 przedstawiciel Ministerstwa Pracy zapewnia, że resort przenalizuje temat
 • 11:46 poseł o doprecyzowaniu zgłaszania oddawania krwi,
 • 11:48 SHDK RP: stosunek pracodawca-pracownik, integracja baz RCKiK i resortowych,
 • 11:53 Dyrektor NCK odpowiada o integrację w systemie e-krew + informacja o wspólnej bazie badań,
 • 11:55 Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK: problemy na linii pracownik-pracodawca, dane o uprawnieniach ZHDK w mObywatel czy IKP,
 • 11:59 przewodniczący o pomyśle wprowadzenia uprawnień w elektronicznych aplikacjach mObywatel, IKP, różne poziomy dla ZHDK różnego stopnia,
 • 12:02 Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK o pomyśle przewodniczącego zespołu,
 • 12:03 poseł przewodnicząca Gomuła o problemach pracownik-pracodawca, stworzenia nagrody (lauru) dla pracodawców wspierających krwiodawstwo,
 • 12:05 Dyrektor NCK odpowiada na pytania, certyfikaty dla pracodawców już są nadawane, przypomnienie o gali z wyróżnieniami,
 • 12:07 przewodniczący o wcześniej zgłoszonych pomysłach,
 • 12:09 poseł o wprowadzeniu grupy krwi do dowodów osobistych,
 • 12:10 Dyrektor NCK o pomyśle grupy krwi w dowodzie osobistym,
 • 12:13 przewodniczący o pomyśle z grupą krwi w dowodach osobistych,
 • 12:14 poseł precyzuje pomysł z grupą krwi w dowodzie,
 • 12:15 Dyrektor NCK dodatkowo odpowiada na pomysł o grupie krwi w dowodzie
 • 12:17 przewodniczący prosi o głos profesora ,
 • 12:18 profesor hematologii o pomyśle z grupą krwi w dowodach (zmiana grupy krwi po transplantacji),
 • 12:19 poseł proponuje zakodować grupę krwi w dowodzie, czyli bez nadruku w dowodzie, która byłaby aktualizowana z bazy, dostęp do informacji miałyby tylko służby,
 • 12:21 przedstawiciel pacjentów o krwiolecznictwie,
 • 12:23 Dyrektor NCK odpowiada na pytanie przedstawiciela pacjentów,
 • 12:26 profesor hematologii o bezpieczeństwie produktów krwiopochodnych,
 • 12:28 Dyrektor NCK uzupełnia informacje o bezpieczeństwie produktów krwiopochodnych,
 • 12:31 przewodniczący zgłasza chęć przyjrzenia się z bliska pracy centrum krwiodawstwa poprzez wizytę w nim, prezentacja procesu oddawania krwi i tworzenia produktów krwiopochodnych,
 • 12:32 poseł przypomina o osobach-dawcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • 12:33 poseł pyta o braki krwi, jak będą wyglądały braki w przyszłości,
 • 12:34 Dyrektor NCK odpowiada na temat braków krwi, wiek dawców,
 • 12:39 przewodniczący dziękuje za udział w posiedzeniu i kończy debatę,
 • 12:42 przewodniczący wspomina o dodatkowych środkach na modernizację centrów krwiodawstwa,
 • 12:43 Dyrektor NCK o oddawaniu krwi przez dawców zagranicą i zaleczeniu jej do litrażu w Polsce,
 • 12:46 Koniec posiedzenia.

Przewodniczący Zespołu: Patryk Wicher

Poseł: Władysław Kurowski

Dyrektor Narodowego Centrum Krwi: dr n. med. i n. o zdr. inż. Małgorzata Lorek

Wicedyrektor Narodowego Centrum Krwi: dr n. ekon. Sebastian Twaróg

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia (Z-ca Departamentu Lecznictwa): Agnieszka Bieniuk-Patoła

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych): Konrad Miłoszewski

Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (Dyrektor Departamentu Prawa Pracy): Marcin Stanecki

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta (naczelnik wydziału w Departamencie Strategii i Działań Systemowych): Anna Stelmach-Młynarska

Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK: Mariusz Malewicz

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie: Beata Mazurek

Wiceprezes SHDK RP: Marek Krzysztof Roman

Dyrektor Medyczny Polskiego Banku Komórek Macierzystych w Warszawie: Dr hab. n. med. Emilian Snarski (hematlog)

Członek Zarządu Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych: Piotra Fonrobert

Izba Gospodarcza “Farmacja Polska”: Marek Wleklik

Poziom białka istotny szczególnie dla dawców osocza

Osocze a białko

Osocze w dużej mierze składa się z wody, ale zawiera również niezbędne białka, takie jak przeciwciała oraz białka biorące udział w procesie krzepnięcia. Dawcy osocza muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne i przejść badania, w tym okresowe badanie stężenie białka w osoczu. Jeśli stężenie białka będzie poniżej 6 g/I, nie będzie można pobrać osocza. Z tego powodu ważne jest, aby dawcy utrzymywali poprzez prawidłową dietę wyższy poziom białka podczas oddawania osocza.

Zalecane dzienne spożycie białka dla osób dorosłych wynosi 0,9 g/kg masy ciała/dobę, jednakże osobom o zwiększonej aktywności fizycznej, ale także dawcom oddającym osocze zaleca się spożycie białka na poziomie około 1,4 do 2 g/kg masy ciała na dobę.

Produkty, które zawierają najwięcej białka

Produkty pochodzenia zwierzęcego, które dostarczają białka pełnowartościowego to jaja, mleko i jego przetwory, w tym sery, mięso, w tym drób i ryby. Zawartość białka (gram białka na 100 gram danego produktu):

-chuda wołowina (19-21)

-sery żółte (19-30)

-chuda wędlina (20),

-sery twarogowe (18-21)

-kurczak (19)

-chuda wieprzowina (16)

-całe jajka (13)

-jogurty (4-9)

Produkty roślinne mają mniejszą ilość niezbędnych aminokwasów, dlatego są one źródłem białka niepełnowartościowego. Zawartość białka (gram białka na 100 gram danego produktu):

-soja (35)

-fasola (22)

-orzechy włoskie (16)

-płatki owsiane (12) kasza jęczmienna (8,8)

-ryż (6,7) -groszek zielony (6,7)

-chleb pszenno-razowy (6,5)

-chleb żytni razowy (4,7)

Materiał opracowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Sprawozdanie Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące krwiodawstwa

Fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący działu krwiodawstwo za rok 2021.

HONOROWE KRWIODAWSTWO

PCK w ramach zadań statutowych prowadzi działania na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi. “Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom PCK ponad 60 lat.

W 2021 r. w Stowarzyszeniu działały 922 Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK, zrzeszające 23 988 członków oraz 28 715 wolontariuszy , którzy oddali łącznie 119 367,64 litry krwi. Niezwykłym wydarzeniem w 2021 r. było oddanie setnego litra krwi przez jednego z honorowych dawców krwi z terenu okręgu małopolskiego. Wynik ten został zakwalifikowany do wpisania do Księgi Rekordów Guinnessa. Jednocześnie warto zaznaczyć, że wielu krwiodawców zrzeszonych w klubach HDK oddało ponad przeciętną ilość krwi np. 170 czy 210 litrów krwi.

W ramach działań promocyjnych Polski Czerwony Krzyż na terenie całego kraju zorganizował 2440 różnego rodzaju akcji/ inicjatyw związanych z promowaniem honorowego krwiodawstwa, przykładowo:

– akcja Krwiodawcza Banku Pekao i PCK w wyniku której zebrano 24 750 litrów krwi, – na terenie Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK zorganizowano 95 otwartych akcji poboru, podczas których udało się pozyskać 2 380,45 litrów krwi,

– na terenie Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK zorganizowano 327 otwartych akcji poboru. Akcje organizowane były m.in. we współpracy z lokalnymi samorządami, parafiami, jednostkami OSP i innymi partnerami. Część z akcji połączona była z pozyskiwaniem potencjalnych dawców szpiku kostnego,

– w Pomorskim Oddziale Okręgowym PCK, w Poddąbiu odbył się w dniach 7-12 czerwca 2021 r. 44 Rajd Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Kazimierza Nowaka. Uczestniczyło w nim 160 osób z 13 Klubów HDK PCK. W programie imprezy znalazły się m.in.: konkursy wiedzy o honorowym krwiodawstwie, o PCK i o regionie, testy sprawnościowe. Organizatorzy przygotowali także bogatą ofertę imprez turystycznych, związanych z poznawaniem Pomorza,

– na terenie Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK organizowany był konkurs “Dar krwi, darem życia” dla honorowych krwiodawców oraz wielobój sportowy,

– na terenie Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK odbył się 42 Wojewódzki Konkurs Plastyczny o tematyce Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża skierowany do wszystkich placówek oświatowych województwa lubuskiego. Na konkurs wpłynęły 802 prace z 84 placówek oświatowych. Nagrodzono 78 dzieci i młodzieży. Wszystkie nagrodzone prace zostały umieszczone na wystawie w Biurze Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze.

Okres pandemii obejmujący rok szkolny 2020/2021 (nauka zdalna) wpłynął na możliwość organizowania dotychczasowych programów promocji krwiodawstwa. Dotyczyło to m.in. programu “Młoda krew ratuje życie”. Nie mniej jednak część placówek zaangażowanych w latach poprzednich, kontynuowała w miarę możliwości to działanie (m.in. Lubuski, Opolski, Mazowiecki, Świętokrzyski i Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK).

Podobna sytuacja dotyczyła Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie “Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, trwającego od stycznia do grudnia 2021 r. Należy zaznaczyć, że np. na terenie Lubuskiego Oddziału Okręgowego w programie uczestniczyło 11 jednostek PSP i OSP. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i jego Oddziały Terenowe pobrały 426,53 litrów krwi “strażackiej”.

Ponadto akcje krwiodawstwa organizowane były także we współpracy ze służbami mundurowymi: Policją, Strażą Graniczną, Służbą Więzienną pod hasłem “Niepodległą mamy we krwi”, “Nasza krew, nasza Ojczyzna”, “Na Straży życia”.

Dodatkowo należy wspomnieć, że Lubelski Oddział Okręgowy PCK w 2021 r. rozpoczął realizację trzyletniego projektu dotyczącego Honorowego Krwiodawstwa pt. “Nowy model funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa – atrakcyjny wolontariat dla dorosłych”. Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu osób dorosłych, wzmocnienie ruchu honorowe& krwiodawstwa w województwie lubelskim oraz zapewnienie samowystarczalności regionu w zaopatrzenie w krew i jej składniki. Efektem prowadzonej kampanii promocyjnej jest utworzenie 21 zespołów w całym w województwie lubelskim. Po ocenie efektów programu może on stać się programem ogólnopolskim Polskiego Czerwonego Krzyża.

W dniach 22-26 listopada ubr. obchodzone były w całej Polsce “Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Z tej okazji organizowane były uroczyste spotkania, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane były odznaczenia

państwowe, Odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, “Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia. W uznaniu zasług dla honorowych dawców krwi PCK w 2021 roku Prezydent Rzeczypospolite nadał łącznie 122 odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej.

Ponadto Polski Czerwony Krzyż realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadał 38 289 Tytuły Honorowe oraz wydał 1362 duplikaty legitymacji ZHDK.

609 honorowych krwiodawców zostało wyróżnionych przez Ministra Zdrowia Odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a Kapituła “Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 44 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz innym osobom zasłużonym dla Ruchu HDK PCK.

Polski Czerwony Krzyż poprzez swojego przedstawiciela uczestniczył także w pracach działającej przy Ministrze Zdrowia – Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Skład Komitetu Sterującego do spraw projektu e-Krew

W skład Komitetu wchodzą:  

 1. Przewodniczący Komitetu Sterującego e-Krew – Waldemar Kraska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia; 
 2. Główny Użytkownik – Małgorzata Lorek, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi; 
 3. Główny Dostawca – Bartosz Jaroszewski, Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia (Zastępca Dyrektora do Spraw Architektury i Usług e-Zdrowia), Centrum e-Zdrowia; 
 4. Nadzór Projektu po stronie Głównego Użytkownika – Agnieszka Beniuk-Patoła, Zastępca Dyrektora Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia; 
 5. Przedstawiciel Głównego Użytkownika: 
 • płk mgr inż. Tomasz Stefański, Dyrektor Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, 
 • prof. Jolanta Antoniewicz-Papis, przedstawiciel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 
 • Ewa Zawilińska, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, 
 • Michał Szafrański, Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Ekonomicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, 
 • Bartłomiej Wnuk, Narodowe Centrum Krwi; 
 1. Sekretarz Komitetu Sterującego e-Krew – Edyta Kostrzewa, Centrum e-Zdrowia. 

Do zadań Komitetu należy: 

 1. monitorowanie realizacji Projektu; 
 2. zatwierdzanie dokumentacji zarządczej projektu (w tym planów i zasad); 
 3. weryfikacja zgodności Projektu z przyjętymi celami; 
 4. rozpatrywanie wszelkich odchyleń; 
 5. zatwierdzanie ukończonych etapów; 
 6. odpowiadanie na prośby Kierownika Projektu o wytyczne realizacyjne; 
 7. podejmowanie decyzji na temat zagadnień przekazywanych przez Kierownika Projektu; 
 8. komunikacja z interesariuszami i otoczeniem Projektu.

Nowy skład Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

W dniu 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie Narodowego Centrum Krwi odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na lata 2022 – 2024. Powołania Członków nowej kadencji zostały wręczone przez Pana Waldemara Kraskę – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Czym zajmuje się Krajowa Rada do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa? KRdsKiK doradza ministrowi zdrowia i przygotowuje dla niego różnego rodzaju opinie. Do jej głównych zadań należy ocena działalności publicznej służby krwi. Opiniuje programy rozwoju polskiego krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także projekty aktów prawnych.

Do głównych kompetencji Krajowej Rady do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa należy:

 • sprawdzanie i opiniowanie medycznych zasad: pobierania krwi, oddzielania jej składników i ich wydawania;
 • monitorowanie prawodawstwa Unii Europejskiej i przygotowywanie propozycji jego zmian w zakresie zasad pobierania krwi ludzkiej, oddzielania jej składników, przechowywania i obrotu;
 • współpracowanie z organizacjami międzynarodowymi, które prowadzą działalność w zakresie pobierania krwi ludzkiej, oddzielania jej składników, przechowywania i obrotu;
 • współpracowanie z organizacjami oraz stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, których celem jest rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • na wniosek ministra zdrowia opiniowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie organizacji i zarządzania publiczną służbą krwi.

Członkowie Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w kadencji 2022-2024:

1) Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon – Przewodniczący
(Krajowy Konsultant w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, dyrektor RCKiK w Białymstoku)
2) Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda – Zastępca Przewodniczącego
(dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii),
3) lek. med. Beata Mazurek
(Specjalista Transfuzjologia Kliniczna, Dział Ekspedycji z Sekcją Rozliczeniowo-Sprawozdawczą – RCKiK w Krakowie),
4) prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Korsak
(kierownik Zakładu Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego),
5) mgr Karolina Biernot-Pamuła
(Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie),
6) prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
(kierownik Zakładu Transfuzjologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii),
7) mgr Michał Szafrański
(Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Ekonomicznych RCKiK w Katowicach),
8) dr n. med. Iwona Rajca Biernacka
(Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, dyrektor RCKiK w Opolu),
9) dr n. o zdr. Ewa Zawilińska
(dyrektor RCKiK w Rzeszowie),
10) lek. med. Monika Fabisz-Kołodzińska
(dyrektor RCKiK w Zielonej Górze),
11) lek. med. Natalia Haffner
(Specjalista Transfuzjologii Klinicznej, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w WCKiK,
12) mgr Jacek Rusinowski
(dyrektor CKiK MSWiA),
13) mgr Mariusz Malewicz ? Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża,
14) mgr Renata Rumińska ? Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi.

Czy mogę oddać krew nie mając 18 lat?

Aktem prawnym, który określa kryteria dopuszczenia dawców krwi do oddawania krwi i jej składników jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. To właśnie w nim znajdziemy informację zarówno o minimalnym wieku wymaganym aby zostać dawcą krwi i jej składników jak i górnej granicy tego kryterium.

Wiek:
18-65 lat
między 17 a 18 lat na warunkach określonych w art. 15 ust. 2 ustawy
– dawcy pierwszorazowi w wieku powyżej 60 lat – do decyzji lekarza w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi
– dawca wielokrotny powyżej 65 lat – po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi

Tak jak to, że osoba pełnoletnia może oddać krew (jeżeli spełnia również pozostałe kryteria z rozporządzenia) nie jest niczym nadzwyczajnym tak podpunkt, który mówi, że osoby między 17 a 18 rokiem życia mogą oddać krew jest znany niewielu osobom. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zaznaczono w nim, że dawca w tym wieku może oddać krew na określonych dodatkowo warunkach. Jakie to warunki?

Art 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1996 r. o publicznej służbie krwi:

Jeżeli przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze, kandydatem na dawcę krwi lub dawcą krwi może zostać również osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 17. roku życia, po wyrażeniu przez nią oraz przez jej przedstawiciela ustawowego, w obecności lekarza, w formie pisemnej, zgody na pobranie. (…)

Jak widać są 2 wymogi:
– występują i przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze
– wyrażenie zgody kandydata na dawcę oraz jego przedstawiciela ustawowego

I tak jak opiekun prawny często się zgadza tak lekarze kwalifikujący nie potwierdzają wystąpienia względów leczniczych czy fizjologicznych. Poniżej możecie zobaczyć grafikę reprezentującą wiek dawców krwi. W 2021 roku lekarze dopuścili 10 osób (2 kobiety, 8 mężczyzn) w wieku między 17 a 18 rokiem życia do oddania krwi lub jej składników. Ogółem krew i jej składniki w 2021 roku oddało łącznie 615927 osób. Jak więc widać bardzo rzadko kiedy tak młoda osoba jest dopuszczana do donacji.

Co z osobami poniżej 17 roku życia? One nie mogą oddawać krwi bezwzględnie.

Liczba dawców
2020 – 570 077
Liczba donacji
2020 – 1 215 469

Szczepionka Novavax a oddawanie krwi

W związku z dopuszczeniem do użytku na ternie Unii Europejskiej szczepionki białkowej firmy Novavax o nazwie Nuvaxovid przeciw COVID-19 (…) Narodowe Centrum Krwi po konsultacji z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w przypadku podania tej szczepionki, obowiązuje taki sam okres dyskwalifikacji czasowej jaki został wprowadzony po szczepionkach mRNA, czyli 48 godzin.

Okresy dyskwalifikacji po szczepieniu