Dzień Dawcy Szpiku – jak wygląda sytuacja w Polsce?

16.09 Obchodzimy Światowy Dzień Dawcy Szpiku. Od roku 2018 liczba potencjalnych dawców wzrosła w Polsce o ponad 56%! Mimo to, co piąty pacjent nie znajduje odpowiedniego dawcy.

Dlaczego chorzy potrzebują również Ciebie?

Tylko 25% pancjentów znajduje dawcę wśród swoich bliskicj, 75% z nich zdanych jest na poszukiwanie swojego genetycznego bliźniaka. Dlatego mimo tego, że mamy w Polsce już ponad 2 miliony zarejestrowanych dawców – nasze potrzeby są znacznie większe.

Komórki szpiku kostnego, podobnie jak krew, są cennym lekiem, który nie może być wytworzony sztucznie. Często stanowią jedyną szansę na życie dla pacjentów, którzy ich potrzebują. Szpiku kostnego nie da się przechowywać, dlatego gdy pacjent potrzebuje przeszczepienia, rozpoczyna się proces poszukiwania zgodnego dawcy.

Przeszczepienie szpiku kostnego jest często jedyną metodą leczenia dla osób z niektórymi nowotworami i chorobami genetycznymi, które upośledzają zdolność szpiku kostnego do prawidłowej pracy.

Zgodnie z polskim prawem, dawcą szpiku może zostać każda zdrowa osoba dorosła, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Istnieją jednak pewne przeciwwskazania, takie jak cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, nadciśnienie tętnicze, alergia, zarażenie wirusem HIV, choroby nowotworowe, przebyty zawał i udar, otyłość i niedowaga, uzależnienie od alkoholu, narkotyków i leków.

Mimo dużego liczby zarejestrowanych dawców, nadal istnieje potrzeba zarejestrowania się jako potencjalny dawca, ponieważ nie każde krwiotwórcze komórki macierzyste pasują do wszystkich. Aby organizm nie odrzucił przeszczepu, dawca i biorca muszą wykazać zgodność markerów tkankowych HLA, co sprawia, że znalezienie odpowiedniego dawcy jest trudne.

Jeżeli chcesz uratować komuś życie, już dziś zarejestruj się w bazie dawców. Możesz zrobić to przez internet na przykład korzystając ze strony Fundacji DKMS albo oddając dodatkową próbkę krwi w centrach krwiodawstwa.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie niesprawiedliwych progów litrażowych dla kobiet

W 2018 roku przedstawiliśmy Wam jak wygląda różnica w czasie otrzymywania przez dawców i dawczynie odznak honorowych: Czy progi litrażowe przy ZHDK są sprawiedliwe? (gdy oddaje krew pełną). Zdania wśród Was były podzielone. W tym roku w lipcu w tej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich. Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia:

Szanowny Panie Doktorze,

w nawiązaniu do pisma z 2 lipca 2023 r., znak: XI.815.43.2021.ASZ, proszę o przyjęcie poniższego.

Zgodnie z dyrektywą 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE, w celu podnoszenia norm bezpieczeństwa odnoszących się do krwi i składników krwi, krwiodawstwo powinno być dobrowolne i nieodpłatne.

Również zgodnie z zaleceniem nr R (95) 14 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie ochrony zdrowia dawców i biorców w ramach transfuzji krwi, przyjętym w dniu 12 października 1995 r., ?oddawanie krwi, osocza lub składników krwi jest uważane za dobrowolne i nieodpłatne, jeżeli jest dokonywane przez osobę z jej własnej woli i nie daje podstaw do jakiejkolwiek zapłaty w formie pieniężnej lub w jakiejkolwiek równoważnej postaci?.

Należy mieć na uwadze, iż oddawanie krwi lub jej składników nie należy do katalogu praw człowieka. Krwiodawstwo nie ma na celu dyskryminacji, a możliwość oddawania krwi nie jest prawem jednostki. Jedynym prawem jest natomiast prawo do ochrony zdrowia i życia, co znajduje odzwierciedlenie w aktualnie obowiązujących przepisach.

Należy podkreślić, iż określona częstotliwość oddawania krwi i jej składników przez kobiety jest uzasadniona uwarunkowaniami fizjologicznymi kobiety i ma na celu przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dawcy i biorcy. Należy przy tym wyjaśnić, iż żelazo jest pierwiastkiem niezbędnym do tworzenia krwinek czerwonych w szpiku kostnym i jako składnik hemoglobiny umożliwia przenoszenie tlenu z płuc do komórek organizmu. Pula żelaza w organizmie kobiety jest mniejsza niż u mężczyzny, dodatkowo ze względu na uwarunkowania fizjologiczne kobiet czas odbudowy utraty zapasów żelaza po donacji (czas kompensacji) jest dłuższy, co przekłada się na częstotliwość oddawania krwi przez kobiety. W Polsce, podobnie jak w wielu krajach europejskich, dopuszczalna częstość donacji krwi pełnej w ciągu roku w przypadku mężczyzn wynosi 6, natomiast u kobiet, ze względu na uwarunkowania fizjologiczne, wynosi 4, w odstępie czasowym nie krótszym niż 8 tygodni.

Wobec powyższego nie można dokonać zmian w zakresie odstępów między donacjami. Ewentualne zmiany przepisów w zakresie litrażu uprawniającego do uzyskania określonych odznaczeń, z uwagi na od wielu lat wydawane odznaczenia, spowodowałyby wysokie koszty operacyjne dla systemu publicznej służby krwi (wymiana dotychczasowych odznaczeń). Istotnym elementem jest również niekompletna ewidencja w systemach informatycznym, co dodatkowo spowodowałoby trudności w potwierdzaniu i weryfikacji objętości oddanej krwi lub równoważnych ilości jej składników. Niemniej jednak, w kontekście prac nad nową regulacją w zakresie materii dot. krwiodawstwa i krwiolecznictwa planowane jest wprowadzenie dodatkowe odznaczenie po oddaniu 50 litrów krwi lub równoważnych ilości jej składników dla mężczyzn i 40 litrów dla kobiet. Przy czym w opinii Polskiego Czerwonego Krzyża zasadnym jest rozważenie obniżenia litrażu dla kobiet z 40 do 35 litrów.

Podkreślania wymaga fakt, że krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność. Świadomość uratowania komuś życia jest jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa, a krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek. Dzięki tak szlachetnym, wrażliwym osobom, jak krwiodawcy, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji, ratowanie zdrowia, a także życia ciężko chorych oraz pomoc ofiarom wypadków. Dlatego wszelkie działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa leczenia krwią i jej składnikami, a priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo zarówno dawcy, i jak i biorcy.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2022

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z fragmentem sprawozdania dotyczącym krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2022.

W 2022 r. w Stowarzyszeniu działało 696 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK, zrzeszających 18 481 członków. Wśród działających klubów 13% stanowią młodzieżowe kluby, zrzeszające 1 381 członków. Kobiety w liczbie 5 434 stanowią 29% wszystkich członków klubów HDK PCK. Ilość pobranej krwi w przeliczeniu na krew pełną w 2022 r. pozyskana dzięki staraniom PCK, centra krwi zadeklarowały na poziomie 89 472,77 litrów. Stanowi to 15% całkowitej krwi oddanej honorowo w Polsce. W roku szkolnym 2022/2023 ogłoszono 20. Edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie “Młoda Krew Ratuje Życie”. Turniej trwa do 30 czerwca 2023 r. i adresowany jest do pełnoletnich uczniów szkół średnich, policealnych i pomaturalnych oraz studentów uczelni wyższych, jak również do uczniów/studentów, obywateli Ukrainy, którzy przebywają czasowo na terytorium Polski i uczęszczają do polskich szkół/uczelni wyższych. Do turnieju zgłosiło się 178 szkół ponadpodstawowych oraz 14 uczelni wyższych. Dodatkowo, w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, przeprowadzono w social mediach akcję promocyjno-edukacyjną. Krwiodawcy chcący wziąć udział w akcji zgłaszali się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, aby oddać krew pobrać odpowiednie zaświadczenie i przesłać je do PCK. W akcji udział wzięło blisko 150 osób, spośród których rozlosowano upominki. W ramach promocji honorowego krwiodawstwa w całym kraju prowadzone były akcje promujące honorowe oddawanie krwi w trakcie których dokonywano również poboru krwi. Łącznie zorganizowano 3 160 takich inicjatyw i pozyskano ponad 42 tys. litrów krwi. Do stałych form promujących honorowe krwiodawstwo należały konkursy plastyczne i literackie dla dzieci i młodzieży, zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pikniki oraz otwarte akcje poboru krwi.

Ponadto w listopadzie obchodzone były w całej Polsce “Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Z tej okazji organizowane były uroczyste spotkania, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane były odznaczenia państwowe, “Odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, “Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia. W uznaniu zasług dla honorowych dawców krwi PCK w 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej nadał łącznie 139 odznaczeń państwowych za zasługi w działalności społecznej na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa. 747 honorowych krwiodawców zostało również wyróżnionych przez Ministra Zdrowia Odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, a Kapituła “Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 38 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz innym osobom zasłużonym dla Ruchu HDK PCK. Ponadto Polski Czerwony Krzyż realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” w 2022 r. nadał 43 482 Tytuły Honorowe oraz wydał 1 665 duplikatów legitymacji ZHDK. Polski Czerwony Krzyż poprzez swojego przedstawiciela uczestniczył także w pracach działającej przy Ministrze Zdrowia – Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Przypomnijmy, że przed 1989 rokiem było ponad 4000 klubów HDK PCK.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2021 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2018 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2017 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2016 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2015 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2014 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2013 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2011 i 2012 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2010 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2009 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2008 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2007 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2006 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2005 rok
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2004 rok

Czy dojdzie do zmiany dostawcy czekolad dla dawców?

W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert dostawców czekolad dla dawców krwi. W ramach przetargu wpłynęły 2 oferty. Jedna z firmy Millano sp. z o.o. a druga z Terravity sp. z o.o..

Nazwa firmyKwota bruttoCena za jeden pakietWalory zdrowotne (punkty)
MILLANO Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA66 778 200,0022,50409
TERRAVITA Sp. z o.o69 716 440,8023,49403

Kilka słów tylko co do części “walory zdrowotne”.

Punktacja za walory zdrowotne zostanie przyznana na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym generowanym na platformie, przyjmując pakiet 9 czekolad za podstawę do dokonania obliczeń. Maksymalną liczba punków Zamawiający przyzna ofercie z najwyższą zawartością suchej masy kakaowej w zaoferowanym pakiecie. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punków.

Sposób obliczania suchej masy kakaowej pakietu: KC = (T1+T2) + (N1+N2+N3) + (M1+M2+M3+M4)

Gdzie:
Kc – procentowa zawartość masy kakaowej pakietu czekolad
T – procentowa zawartość suchej masy kakaowej w czekoladzie twardej gorzkiej (140% w 2 czekoladach)
N – procentowa zawartość suchej masy kakaowej w czekoladzie twardej deserowej (nie mniej niż 120% w 3 czekoladach)
M – procentowa zawartość suchej masy kakaowej w czekoladzie twardej mlecznej (nie mniej niż 120% w 4 czekoladach)

Oferty teraz zostaną sprawdzone pi zostanie ogłoszony wynik postępowania.

Czyżby doszło do zmiany dostawcy? 🙂

PS. Zwróćcie również uwagę jak podniosła się cena za pakiet. W 2021 roku MILLANO oferowało pakiet za 15,37 a TERAVITA za 14,61.


AKTUALIZACJA:
14.09.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty z więc firmy MILLANO.


Artykuły dotyczące wcześniejszych przetargów:
Nowy przetarg na pakiety czekolad
Kwestionariusz ankiety dotyczący rodzajów czekolad, które powinny znajdować się w składzie posiłku regeneracyjnego
W tym roku przetarg na dostarczanie czekolad wygrała ..
Kolejny przetarg na czekolady, jakie zmiany?
Nowe zasady zamawiania posiłku regeneracyjnego wydawanego przez RCKiK

Konkurs edukacyjny pn. “W wielkiej rodzinie krwiodawców”

Baner przedstawiający bawiących się ze sobą członków rodziny

Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi szuka nowych sposobów promowania honorowego krwiodawstwa. W najbliższym okresie zostanie przeprowadzony ogólnopolski konkurs pt “W wielkiej rodzinie krwiodawców” wraz z galą podsumowującą.
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: regionalnym oraz ogólnopolskim. Finał Konkursu w formie uroczystej Gali odbędzie się w Warszawie w październiku 2023 r.

I. Etap regionalny – I etap konkursu:

 1. Celem I etapu regionalnego jest wyłonienie 42 zgłoszeń (2 z regionu każdego z 21 RCKiK) do udziału w II etapie – ogólnopolskim i uroczystej Gali podsumowującej konkurs.
 2. Komisję konkursową do oceny prac na szczeblu regionalnym powołuje Dyrektor danego RCKiK. Komisja powinna się składać co najmniej z 5 osób, w tym osób z działu marketingu, promocji.
 3. Ocena prac przez Komisję konkursową odbywa się poprzez zsumowanie liczby punktów, jakie danej pracy konkursowej przyznali poszczególni członkowie Komisji konkursowej. Członek Komisji konkursowej, oceniając pracę konkursową, przyznaje jej liczbę punktów stanowiącą liczbę całkowitą z przedziału od 1 do 6, gdzie 6 oznacza najwyższą ocenę, jaka może zostać przyznana pracy, a 1 najniższą.
 4. Lista wyłonionych zgłoszeń z etapu regionalnego Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”.
 5. Konkurs będzie promowany w mediach społecznościowych ogólnopolskiej kampanii oraz RCKiK (Facebook, Instagram), serwisach internetowych (RCKiK, ogólnopolskiej kampanii “Twoja krew, moje życie”), w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całego kraju (plakaty, ulotki).
 6. W konkursie na szczeblu regionalnym może wziąć udział dowolna liczba zgłoszeń.

II. Etap ogólnopolski – II etap konkursu:

 1. Do konkursu na szczeblu ogólnopolskim awansują maksymalnie 2 prace w ramach każdego z RCKiK.
 2. Komisję konkursową do oceny prac na szczeblu ogólnopolskim powołuje Dyrektor NCK w Warszawie. Komisja powinna się składać co najmniej z 5 osób, w tym osób z działu marketingu, promocji.
 3. Ocena prac przez Komisję konkursową odbywa się poprzez zsumowanie liczby punktów, jakie danej pracy konkursowej przyznali poszczególni członkowie Komisji konkursowej. Członek Komisji konkursowej, oceniając pracę konkursową, przyznaje jej liczbę punktów stanowiącą liczbę całkowitą z przedziału od 1 do 6, gdzie 6 oznacza najwyższą ocenę, jaka może zostać przyznana pracy, a 1 najniższą.
 4. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie“.
 5. Ogłoszenie laureatów konkursu na szczeblu ogólnopolskim odbędzie się podczas uroczystej Gali podsumowującej konkurs.

Założenia Konkursu:

Celem Konkursu jest promowanie honorowego krwiodawstwa, edukacja w zakresie systematycznego oddawania krwi i jej składników oraz budowanie pozytywnych wzorców wśród rodzin (tj. rodziców i dzieci, dziadków i wnuków, etc.) na temat ofiarowania własnej krwi, by nieść pomoc pacjentom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami.

Zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe polega na rodzinnym przygotowaniu edukacyjnego nagrania video, omawiającego jedno z wiodących zagadnień kampanii tj. rodzice i dzieci, dziadkowie i wnukowie, etc.). Organizator nie zwraca kosztów przygotowania filmów.

Kluczowe jest, aby uczestnicy odpowiedzieli przynajmniej na jedno z poniższych pytań:

 1. Dlaczego warto zostać Honorowym Dawcą Krwi? (np. poczucie satysfakcji, radość z pomocy niesionej potrzebującym, ratowanie zdrowia i życia).
 2. Komu pomagają Honorowi Dawcy Krwi?
 3. Jak powinien wyglądać dzień z życia Krwiodawcy? (codzienne rytuały – zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, itd.).
 4. Dlaczego krew jest tak bardzo potrzebna?
 5. Jakie są najczęstsze mity nt. krwiodawstwa? (np. posiadanie tatuaży dyskwalifikuje mnie dożywotnio z możliwości oddawania krwi).

Ogólne zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 3. Konkurs jest podzielony na dwa etapy – regionalny (wyłonienie uczestników do II etapu) oraz ogólnopolski (uroczysta Gala podsumowująca konkurs z wyłonieniem laureatów).
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Przystąpienie do Konkursu oznacza:

 1. Akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w regulaminie.
 2. Oświadczenie Uczestnika, że jest autorem filmu i jego zgłoszenie na Konkurs nie narusza praw osób trzecich.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Filmy zgłaszane do konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia zespołowego, w którego skład wchodzą członkowie jednej rodziny, w tym min. 1 osoba pełnoletnia, przy czym zespół nie może być większy niż 4 osoby. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy w okresie, od ogłoszenia konkursu do upływu terminu zgłoszenia.

Jakie filmy nie będą dopuszczone do Konkursu:

Do Konkursu nie będą dopuszczone filmy, których treść:

 • narusza godność ludzką,
 • jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym,
 • wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej,
 • propaguje używki lub przemoc,
 • narusza przekonania religijne,
 • może mieć negatywny wpływ na wizerunek publicznej służby krwi lub Organizatora,
 • jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego,
 • jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi,
 • zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne lub rażące błędy językowe

Materiał video powinien być w całości przygotowany przez Uczestników (tj. rodziców i dzieci, dziadków i wnuków, etc.). Zabronione jest stosowanie zabiegów polegających na łączeniu elementów filmów pochodzących z innych źródeł.

W jaki sposób należy zgłosić pracę konkursową?

Pracę w odpowiednim formacie należy przesłać mailowo lub za pośrednictwem dedykowanej platformy. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia adresu mailowego lub platformy (wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami – “wyciek informacji”), na które będą przesyłane prace konkursowe. Za datę złożenia zgłoszenia do Konkursu uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji. W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs edukacyjny pt. “W wielkiej rodzinie Krwiodawców”. Prace dostarczone po terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę – jeden film.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące załączniki:

 1. Praca konkursowa:
  1. krótki film trwający od 60 do maksymalnie 180 sekund,
  2. video musi zawierać nazwę konkursu: film promujący honorowe oddawanie krwi pt. “W wielkiej rodzinie Krwiodawców”.
 2. Oświadczenia uczestników konkursu.

Szczegółowe wytyczne dotyczące wymaganego formatu, rozdzielczości oraz rozmiaru pliku filmowego, zostaną opracowane przez Wykonawcę.

Czy pracę konkursową można poprawić?

W przypadku kiedy praca konkursowa nie spełnia warunków technicznych a zostanie przesłana co najmniej 48 godzin (2 dni) przed zakończeniem Konkursu, będzie mogła zostać poprawiona do czasu zamknięcia Konkursu.

Nagrody w konkursie “W wielkiej rodzinie Krwiodawców”:

 1. Na uroczystej Gali zostaną wręczone 3 nagrody główne laureat I miejsce, II miejsce, III miejsce oraz 3 wyróżnienia.
 2. Nagrodą główną za zajęcia I miejsca jest: tytuł laureata konkursu “W wielkiej rodzinie Krwiodawców”, wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Warszawy, emisja opracowanego utworu na kanałach publicznej służby krwi, zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”.
 3. Nagrodą za zajęcia II miejsca jest: wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Krakowa oraz zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”.
 4. Nagrodą za zajęcia III miejsca jest: wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Gdańska oraz zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”.
 5. Nagrodami za wyróżnienia jest: zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”.
 6. W przypadku, kiedy laureat mieszka w miejscowości, wycieczkę do której obejmuje nagroda, organizator zapewni możliwość zmiany miejsca wycieczki na inną lokalizację spośród powyżej wskazanych.
 7. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

Celem Gali finałowej jest podsumowanie konkursu edukacyjnego pt. “W wielkiej rodzinie Krwiodawców“, nagrodzenie Laureatów Konkursu oraz prezentacja nagrodzonych materiałów filmowych.
Dzięki działaniom na rzecz podkreślania niezastąpionej roli Krwiodawców możliwe jest budowanie świadomości społecznej w zakresie honorowego krwiodawstwa oraz zwiększenie grupy osób, które w bezinteresowny sposób ofiarowują własną krew dla ratowania zdrowia i życia ludzi.
Termin wydarzenia: październik 2023 r.

Nowy przetarg na pakiety czekolad

Jakie zmiany w stosunku do poprzedniego przetargu? 1 czekoladę gorzką (były 3 będą 2) zamieniono na 1 czekoladę mleczną (były 3 będą 4). Pozostałe wymagania dotyczące czekolad pozostały niezmienione.

Łącznie liczba pakietów: 2 967 920

JEDEN PAKIET SKŁADA SIĘ Z 9 CZEKOLAD:
LPGatunek czekoladyLiczba
1Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej 70% (tzw. gorzka), maksymalnie 30 g cukru w 100 g produktu. 2
2Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej od 40% do 45% (tzw. deserowa) z dodatkami:
1. owoców np. morele, maliny, rodzynki (w ilości nie mniej niż 8%) – 1 szt.
2. orzechów – włoskie lub laskowe (w ilości nie mniej niż 15%) – 1 szt.
3. wiórków kokosowych (w ilości nie mniej niż 18%) – 1 szt.
Maksymalna zawartość cukru 48 g w 100 g produktu
3
3Czekolada twarda mleczna z zawartością suchej masy kakaowej nie mniej niż 30%, maksymalnie 55 g cukru w 100 g produktu4
 Razem:9

WYMAGANIA DOTYCZĄCE CZEKOLAD:

1. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

2. Zaoferowana tabliczka czekolady bez dodatków musi spełniać poniższe wymagania w zakresie poszczególnych cech:
a) kształt tabliczki: prawidłowy, bez uszkodzeń i nadłamań; nie dopuszcza się ukruszonych brzegów;
b) barwa: właściwa, czysta, równomierna;
c) powierzchnia górna: błyszcząca, gładka, bez nadruku oznaczeń producenta, z wyraźnym odciskiem wzoru formy, bez śladów uszkodzeń, dla czekolady mlecznej dopuszcza się lekko matową
d) powierzchnia dolna: gładka, matowa;
e) przełom: matowy, jednolity;
f) konsystencja: twarda, łamliwa, gładka;
g) zapach: charakterystyczny;
h) smak: charakterystyczny;

3. Zaoferowana tabliczka czekolady z dodatkami musi spełniać poniższe wymagania w zakresie poszczególnych cech:
a) kształt tabliczki: prawidłowy, bez uszkodzeń i nadłamań;
b) barwa: właściwa, czysta, równomierna;
c) powierzchnia górna bez nadruku oznaczeń producenta
d) przełom: niejednolity z widocznymi dodatkami;
e) konsystencja: twarda, łamliwa;
f) zawartość użytych dodatków: owoców np. morele, maliny, rodzynki (w ilości nie mniej niż 8%) orzechów – włoskie lub laskowe (w ilości nie mniej niż 15%), wiórków kokosowych (w ilości nie mniej niż 18%)
g) zapach: charakterystyczny;
h) smak: charakterystyczny;

4. Zamawiający nie dopuszcza wyrobów czekoladopodobnych.

5. Zamawiający nie dopuszcza czekolady nadziewanej, nadziewanej z półpłynnym nadzieniem.

6. Łączna wartość kaloryczna zestawu 9 sztuk tabliczek czekolady nie może być mniejsza niż 4500 kcal.

7. Zamawiający wymaga, żeby w składzie zaoferowanej czekolady (dotyczy czekolady w każdym gatunku) nie było poza tłuszczem kakaowym innych tłuszczów roślinnych m.in. oleju palmowego, kokosowego, shea, sal,

8. Zamawiający wymaga, żeby w składzie zaoferowanej czekolady (dotyczy czekolady w każdym gatunku) nie było syropu glukozowo-fruktozowego lub samego syropu fruktozowego lub glukozowego oraz substancji słodzących.

9. Tabliczka czekolady 100g.

OCENIANE KRYTERIA I ICH RANGA W OCENIE:
1.1. Oferowana cena – waga – 60 pkt (maksymalna wartość do uzyskania).
1.2. Walory zdrowotne – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),

Życzenia z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

 

Jak co roku, w dniu 14 czerwca przypada Światowy Dzień Krwiodawcy

W tym szczególnym Dniu obchodzimy święto naszych polskich Honorowych Dawców Krwi.

Jest to dzień szczególny, w którym nasze życzliwe myśli i wyrazy ogromnej wdzięczności płyną ku tym wszystkim wspaniałym ludziom, którzy bezinteresownie angażują się w ratowanie zdrowia i życia osób potrzebujących pomocy medycznej. Krew jest często jedynym i niczym nie dającym się zastąpić  ?lekiem,? który osoby zdrowe mogą zaoferować i przekazać osobom chorym.

W tym uroczystym Dniu pragniemy, aby do wszystkich naszych Honorowych Krwiodawców dotarły wyrazy naszej wdzięczności, uznania i  głębokiego szacunku za Ich zaangażowanie i poświęcenie.

Wszystkim tym wspaniałym ludziom życzymy z głębi serca zdrowia, wszelkiej pomyślności i powodzenia we wszystkich dziedzinach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego.

Z głębi serca dziękujemy!

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Życzenia z Narodowego Centrum Krwi

ŁACZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE
BO TETNI W NAS DOBRO

Szanowni Krwiodawcy,

W dniu Światowego Dnia Krwiodawcy Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi i przyjaciołom honorowego krwiodawstwa mam zaszczyt złożyć najserdeczniejsze Życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i radości z dzielenia się dobrem.

Dzięki szlachetnej postawie Honorowych Dawców Krwi każdego dnia ratowane są konkretne osoby: niemowlęta, dzieci, matki, ojcowie, przyjaciele, babcie, dziadkowie, etc. Odpowiedzialność za zdrowie oraz życie pacjentów wymagających leczenia krwią i jej składnikami zależy nie tylko od rozwoju medycyny, czy wspaniałych lekarzy, ale przede wszystkim od Was – Krwiodawców, którzy w bezinteresowny sposób ofiarujecie cząstkę siebie.

Krwiodawcy – jesteście filarem krwiolecznictwa. To wielki honor współpracować z Wami na rzecz honorowego krwiodawstwa w Polsce. To waśnie dzięki Wam – ludziom dobrej woli, pacjenci przebywający w szpitalach mogą poczuć prawdziwe świadectwo wrażliwości, empatii | zaangażowania.

Niech taczy nas krew, ktéra ratuje Zycie. Bo tetni w nas dobro.

Małgorzata Lorek
Dyrektor NCK

Życzenia od Ministra Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

14 czerwca

Szanowni Panstwo,

z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy dziękuje za zaangażowanie i bezinteresowne dzielenie się
krwią. W imieniu wszystkich biorców krwi składam wyrazy wdzięczności.

W tym wyjątkowym dniu życzę Państwu dużo zdrowia, radości i satysfakacji z faktu dzielenia się
bezcennym darem, który daje pacjentom wiarę i nadzieje.

Każdego dnia dzięki Honorowym Dawcom Krwi ratowane jest życie i zdrowie wielu ludzi, którzy
zdani sq wytqcznie na ofiarność drugiego człowieka.

Dziękuje, ze zawsze można liczy? na Honorowych Dawców Krwi. Są Państwo wspaniałym
przykładem bezinteresownego działania na rzecz innych.

Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Światowy Dzień Krwiodawcy 2023

W 2022 r. funkcjonowały 23 centra krwiodawstwa (w tym 2 centra resortowe) oraz 135 oddziałów terenowych (w tym 7 stacji terenowych MON). Zbiorowość krwiodawców liczyła około 620 tys. osób. Krwiodawcy przekazali łącznie 1 420 tys. donacji krwi pełnej i jej składników. Wśród dawców 75% stanowili ci, którzy oddali krew więcej niż jeden raz, tj. dawcy wielokrotni stali i powtórni. Podobnie jak przed rokiem, najwięcej krwi pobrano w największych województwach pod względem liczby mieszkańców: śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Bazując na danych dla województw zauważono, że największa liczba krwiodawców przypadających na 10 tys. mieszkańców występuje w województwie podlaskim. W porównaniu do danych za 2021 r. znacząco wzrosła liczba donacji pobranego osocza (z 56,4 tys. do 85,9 tys.)

Publiczna służba krwi działa na zasadzie dobrowolnego oraz bezpłatnego oddawania krwi i jej składników.
Honorowe krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność. Świadomość uratowania życia jest jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa. Dzięki krwi ofiarowanej przez Honorowych Dawców Krwi codziennie mogą być wykonywane m.in. skomplikowane zabiegi i operacje, wymagające zabezpieczenia dużych ilości krwi i jej składników, jak również ratowane jest życie pacjentów z chorobami rozrostowymi i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii.