Liczba Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi korzystających w ramach dodatkowych uprawnień z zaopatrzenia w leki objęte refundacją

Liczba osób korzystających w ramach swoich uprawnień dodatkowych (art. 43 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.) z zaopatrzenia w leki objęte refundacją, posiadających tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz Zasłużonego Dawcy Przeszczepu (oznaczenie na recepcie “ZK“).

Rok Liczba osób
2017136982
2018141171
2019146143
2020136727
2021138919
2022145260

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii

W dniu 06.03 2023 r. odbyło się posiedzenie połączonych zespołów: Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii

Porządek obrad:

1. Uwagi do projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie;

2. Inwestycje w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce – doposażanie oddziałów (ref. min.Piotr Uściński, sekretarz stanu w Min. Rozwoju i Technologii);

3. Wsparcie służb mundurowych w ideę honorowego krwiodawstwa.

4. Dyskusja

Projekt nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie opublikowany

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie:
https://krwiodawcy.org/akty_prawne/dokument609943.pdf

Główne założenia projektu:


– zagospodarowanie nadwyżek osocza, powstanie Narodowego Frakcjonatora Osocza z siedzibą w Katowicach

– nowa odznaka po 40/50 litrach – odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu I stopnia (stara odznaka za 20 litrów otrzyma nazwę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu II stopnia)

– doprecyzowanie przepisu dotyczącego dnia wolnego dla pracy zmianowej. Obejmuje całą zmianę roboczą a nie tylko do końca dnia czyli 24:00

– wydanie rozporządzenia zawierającego przepisy dotyczące zwrotu kosztów dojazdu (nie jak do tej pory rozliczanie kosztów na podstawie przepisów dotyczących diet czy zarządzeń poszczególnych dyrektorów RCKiK)

– duplikaty odznak i legitymacji ZHDK odpłatne po koszcie wytworzenia a kolejne duplikaty po 10 zł (nadwyżki nad koszt wyprodukowania PCK przesyła na konto Narodowego Centrum Krwi)

– 2 dni wolnego na stałe (dzień donacji i następny)

– możliwość kwalifikacji dawców przez pielęgniarki (wymóg odpowiedniego wykształcenia i praktyki)

– możliwość przetaczania krwi biorcom przez osoby wykonujące dodatkowe zawody: ratownik, perfuzjonista. Przetaczanie dopuszczalne również w transporcie “międzyszpitalnym” przez LPR.

– określenie struktury całego systemu służby krwi oraz hierarchii i kompetencji poszczególnych jednostek wchodzących w jej skład w tym NCK

– kierownik (dyrektor) RCKiK może zawierać ze stowarzyszeniami o zasięgu ogólnopolskim lub zasięgu obejmującym obszar działania danej jednostki, zrzeszającymi honorowych dawców krwi, umowy na organizowanie akcji promowania honorowego krwiodawstwa oraz organizowania akcji poboru krwi.

– tytuł “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznakę honorową “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” ma znowu nadawać Polski Czerwony Krzyż.

– dopuszcza się, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, możliwość przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego i wywiadu medycznego w języku angielskim pod warunkiem, że:
1) kandydat na dawcę krwi albo dawca krwi przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 6 miesięcy i posługuje się biegle językiem angielskim;
2) osoba przeprowadzająca badanie kwalifikacyjne i wywiad medyczny posługuje się biegle językiem angielskim;
3) jednostka organizacyjna publicznej służby krwi dysponuje kwestionariuszami dawcy krwi w języku angielskim300 milionów złotych wsparcia dla podmiotów publicznej służby krwi

REACT-EU

Unia Europejska to wspólnota krajów znajdujących się na różnych poziomach rozwoju i mierzących się z wieloma różnymi wyzwaniami. Wiele z tych wyzwań jest wspólne dla wszystkich państw Unii. Dzięki Funduszom Europejskim wzmacniana jest konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, podejmowana jest walka z bezrobociem, a także realizowane są działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów. Wsparcie dotyczy różnych sektorów działalności. Jednym z nich jest sektor “Zdrowie“. To właśnie w ramach wzmocnienia tego sektora uruchomiono inicjatywę REACT-EU.

REACT-EU to kompleksowy i ambitny plan naprawczy, uruchomiony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na skutki pandemii COVID-19. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo a także wspieranie kryzysowych działań naprawczych mających na celu zabezpieczenie właściwej infrastruktury technicznej oraz sprzętowej w kontekście pandemii COVID-19. Pandemia osłabiła system ochrony zdrowia, a przeciwdziałanie temu procesowi poprzez wielokierunkowe wsparcie pozwoli niewątpliwie go wzmocnić oraz przygotować na kolejne zagrożenia epidemiologiczne w sposób zapewniający stabilizację systemu.

Mechanizm przewiduje również wsparcie podmiotów wchodzących w skład publicznej służby krwi w Polsce. Poniżej przedstawimy Wam szczegółowy wykaz Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które biorą udział w projekcie oraz przedstawimy po krótce działania oraz cele, które zostaną wsparte środkami finansowymi. Kwota dofinansowania to prawie 300 mln złotych.

Lp. Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł Projektu
Wartość całkowita Wartość wsparcia Termin realizacji projektu
1 RCKiK w Lublinie
Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez kompleksowe wsparcie jednostki publicznej służby krwi
86,585,679.05 zł 52,583,000.00 zł I kw. 2020-III kw. 2023
2 RCKiK w Warszawie
Wsparcie publicznej służby krwi w rozwoju i modernizacji infrastruktury
76,610,189.90 zł 62,826,000.00 zł IV kw. 2021-IV kw.2023
3 RCKiK w Rzeszowie
Wsparcie infrastruktury technicznej w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz przygotowania systemu na przyszłe zagrożenia epidemiologiczne
28,544,032.77 zł 21,176,000.00 zł II kw. 2021-IV kw. 2023
4 RCKiK w Krakowie
Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności jednostki publicznej służby krwi
24,421,962.37 zł 17,595,000.00 zł IV kw. 2020-IV kw. 2023
5 RCKiK w Zielonej Górze
Wzmocnienie infrastrukturalne i sprzętowe w celu zwiększenia efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
21,957,127.71 zł 18,258,000.00 zł I kw. 2021-IV kw. 2023
6 RCKiK w Łodzi
Poprawa jakości świadczeń w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez unowocześnienie infrastruktury
18,140,696.31 zł 15,181,000.00 zł I kw. 2022-III kw. 2023
7 RCKiK w Katowicach
Budowa kompleksu mroźni oraz doposażenie jednostki publicznej służby krwi w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych
17,568,120.00 zł 14,292,000.00 zł II kw. 2020-II kw. 2023
8 RCKiK w Białymstoku
Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa
17,544,028.88 zł 13,373,000.00 zł III kw. 2019-III kw. 2023
9 RCKiK w Gdańsku
Poprawa funkcjonowania jednostki publicznej służby krwi poprzez unowocześnienie infrastruktury budowlanej i doposażenie w sprzęt
15,050,513.12 zł 12,273,000.00 zł III kw. 2021-IV kw. 2023
10 RCKiK w Raciborzu
Poprawa dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia w obszarze publicznej służby krwi poprzez rozwój infrastruktury technicznej
12,991,384.34 zł 10,968,000.00 zł I kw. 2020-III kw. 2023
11 RCKiK w Bydgoszczy
Wzmocnienie publicznej służby krwi poprzez unowocześnienie infrastruktury budowlanej i informatycznej
11,963,065.20 zł 9,724,000.00 zł III kw. 2021-II kw. 2023
12 RCKiK w Szczecinie
Działania naprawcze i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych poprzez wsparcie jednostki publicznej służby krwi
11,528,122.12 zł 9,682,000.00 zł I kw. 2020-III kw. 2023
13 RCKiK w Poznaniu
Wsparcie infrastruktury technicznej celem przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania pandemii COVID-19 oraz przygotowania systemu na przyszłe zagrożenia epidemiologiczne
10,790,194.53 zł 8,954,000.00 zł I kw. 2019-III kw. 2023
14 RCKiK w Radomiu
Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w rozwoju infrastruktury w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
8,680,020.06 zł 7,227,000.00 zł II kw. 2020-III kw. 2023
15 RCKiK w Wałbrzychu
Doposażenie i modernizacja pomieszczeń jednostki publicznej służby krwi jako niezbędne działania do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych
7,899,406.63 zł 6,909,000.00 zł I kw. 2021-III kw. 2023
16 RCKiK w Kielcach
Zakup wyposażenia w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa
4,872,723.35 zł 3,975,000.00 zł III kw. 2022-III kw. 2023
17 RCKiK we Wrocławiu
Unowocześnienie infrastruktury celem poprawy efektywności działania centrum krwiodawstwa oraz przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
4,499,491.48 zł 3,814,000.00 zł I kw. 2020-III kw. 2023
18 RCKiK w Opolu
Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez doposażenie w sprzęt
4,132,746.45 zł 3,754,000.00 zł I kw. 2020-III kw. 2023
19 RCKiK w Olsztynie
Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w zakresie działań naprawczych i usuwania skutków pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych
3,372,662.40 zł 2,836,000.00 zł IV kw. 2019-I kw. 2023
20 RCKiK w Kaliszu
Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt
2,969,099.93 zł 2,572,000.00 zł I kw. 2020 – III kw. 2023
21 RCKiK w Słupsku
Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych
1,681,255.67 zł 1,446,000.00 zł I kw. 2020-III kw. 2023
  Suma: zł 391,802,522.27 zł 299,418,000.00 zł  

Szczegółowy zakres poszczególnych projektów:

 • RCKiK w Białymstoku:
  • opracowanie dokumentacji projektowych budynków dla budowy budynku Terenowego Oddziału RCKiK w Łomży oraz dla przebudowy i dostosowania pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku, dokumentacji projektowej do przebudowy pomieszczeń dla urządzenia wykonującego czynności preanalityczne, dokumentacji projektowej zakupu i instalacji poczty pneumatycznej, dokumentacji projektowej aranżacji i zakupu wyposażenia wnętrz w budynku RCKiK w Białymstoku, opracowanie Studium wykonalności projektu.
  • prace budowlane zw. z wykonaniem budynku TO w Łomży, prace zw. z przebudową i rozbudową budynku RCKIK w Białymstoku, prace zw. z instalacja poczty pneumatycznej w budynku RCKIK w Białymstoku oraz prace adaptacyjne w obiekcie RCKIK w Białymstoku,
  • ­nadzór inwestorski nad robotami,
  • zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Białymstoku oraz oddziałów terenowych w Łomży i Hajnówce
  • zakup wyposażenia niemedycznego (w tym: informatycznego, laboratoryjnego, umeblowania)
  • zakup sprzętu do dezynfekcji,
  • zarządzanie projektem,
  • niezbędne działania promocyjne.
 • RCKiK w Bydgoszczy:
  • zakup nieruchomości na potrzeby trzech oddziałów terenowych – w Brodnicy, Inowrocławiu i Grudziądzu,
  • opracowanie dokumentacji – programów funkcjonalno-użytkowych projektowanych budynków,
  • roboty budowlane związane z realizacją nowych budynków na potrzeby oddziałów – w Brodnicy, Inowrocławiu i Grudziądzu,
  • zakup wyposażenia informatycznego,
  • niezbędne działania promocyjne.
 • RCKiK w Gdańsku:
  • ­ przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynków OT w Kościerzynie i Kartuzach,
  • opracowanie studium wykonalności projektu,­
  • zakup nieruchomości gruntowych w Kościerzynie i Kartuzach­ remont działu dawców w budynku głównej siedziby RCKiK w Gdańsku w tym modernizacja instalacji energetycznej z uwzględnieniem wymiany oświetlenia na energoszczędne,
  • montaż systemu paneli fotowoltaicznych, modernizacja instalacji CO z wymianą węzła CO­ budowa OT w Kościerzynie oraz w Kartuzach­ nadzór nad robotami budowlanymi,­
  • zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Gdańsku i podległych oddziałów terenowych,­
  • zakup wyposażenia niemedycznego na potrzeby RCKIK w Gdańsku i podległych oddziałów terenowych,­
  • niezbędne działania promocyjne,­
  • zarządzanie projektem.
 • RCKiK w Kaliszu:
  • roboty budowlane, w tym:
   • remont wnętrza przestrzeni ogólnodostępnej – holu dla dawców z korytarzem głównym, strefą dla osób oczekujących z wyodrębnieniem drugiego Gabinetu Lekarskiego i stołówki;
   • remont techniczny rozdzielni elektrycznej;
  • zakup sprzętu medycznego;
  • zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego, w tym: 
   • zakup sprzętu laboratoryjnego i informatycznego;
  • zakup wyposażenia socjalno-bytowego;
  • zakup sprzętu do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej.
 • RCKiK w Katowicach:
  • zakup działki w Pszczynie na potrzeby oddziału terenowego w Pszczynie;
  • roboty budowlane związane z wykonaniem kompleksu mroźni i prace w budynku zakupionym na potrzeby oddziału terenowego w Pszczynie;
  • zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby RCKIK w Katowicach i oddziałów terenowych w Bielsku-Białej, Cieszynie, Częstochowie, Bytomiu, Pszczynie, Zabrzu, Gliwicach, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej;
  • zakup mebli;
  • zakup wyposażenia kompleksowego systemu kontroli temperatury ciała za pomocą kamery termowizyjnej;
  • zakup mobilnego punktu poboru krwi;
  • automatyczny robot transportowy do kompleksu mroźni.
 • RCKiK w Kielcach:
  • zakup wyposażenia medycznego – mroźnie i fotele transfuzjologiczne,
  • zakup wyposażenia niemedycznego -sprzęt informatyczny,
  • niezbędne działania promocyjne
 • RCKiK w Krakowie:
  • budowę siedziby Terenowego Oddziału RCKiK w Nowym Sączu
  • zabudowę mroźniczą w budynku RCKiK w Krakowie (os. Na Skarpie 66)
  •  modernizację Działu Dawców, instalacji elektrycznej oraz wymianą okien w głównej siedzibie RCKiK w Krakowie (ul. Rzeźnicza 11).
  • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego i niemedycznego,
  • zakup środków transportu sanitarnego oraz środków ochrony indywidualnej.
 • RCKiK w Lublinie:
  • Umowa o dofinansowanie z RCKiK w Lublinie nie została jeszcze zawarta. Instytucja Pośrednicząca analizuje dokumentację dot. projektu. W związku z tym ostateczny zakres rzeczowy nie jest jeszcze znany.
 • RCKiK w Łodzi:
  •  zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prowadzenia działalności dla RCKiK w Łodzi oraz Terenowych Oddziałów.
  • zakup wyposażenia laboratoryjnego oraz informatycznego na potrzeby RCKiK w Łodzi oraz Terenowych Oddziałów.
  • remont głównej siedziby RCKiK w Łodzi, w tym zewnętrzny remont budynku wraz z przyległym terenem, budowę dwóch mroźni automatycznych wraz z remontem działu preparatyki, remont działu ekspedycji, magazynów, archiwum, wymianę instalacji wod.-kan. i c.o., wykonanie instalacji ppoż, remont serwerowni i wymianę okablowania, założenie instalacji fotowoltaicznej i wymianę oświetlenia oraz modernizację windy.
 • RCKiK w Olsztynie:
  • Przygotowanie projektu, opracowanie studium wykonalności
  • Wykonanie robót budowlanych na potrzeby Działu Preparatyki i Ekspedycji oraz Działu Laboratoryjnego RCKiK w Olsztynie
  • Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Olsztynie
  • Zakup wyposażenia niemedycznego na potrzeby RCKIK w Olsztynie
  • Niezbędne działania promocyjne,
 • RCKiK w Opolu:
  • zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla RCKiK w Opolu oraz OT w Nysie, OT
   w Kędzierzynie Koźlu, OT w Kluczborku i OT w Brzegu;
  • zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.
 • RCKiK w Poznaniu:
  •   Zakup nieruchomości w Gnieźnie
  • ­  Modernizacja budynku OT we Wrześni oraz w Gnieźnie 
  • ­  Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi
  • ­  Zakup samochodów specjalistycznych z zabudową chłodniczą
  • ­  Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Poznaniu i podległych oddziałów terenowych,
  • ­  Zakup wyposażenia niemedycznego na potrzeby RCKIK w Poznaniu i podległych oddziałów terenowych
  • ­  Zakup mobilnego punktu poboru krwi
 • RCKiK w Raciborzu:
  • roboty budowlane w Terenowym Oddziale RCKiK w Rybniku, w tym:
   • termomodernizacja ścian zewnętrznych;
   • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
   • roboty ślusarskie, instalacyjne;
  • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego;
  • zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego, w tym:
   • wyposażenie administracyjno – biurowe;
   • urządzenia do monitoringu;
   • wyposażenie socjalno-bytowe i infrastruktura dotycząca informatyzacji;
  • zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków
   do dezynfekcji;
  • zakup środków transportu do przewożenia krwi wyposażone w przedział chłodniczy i mroźnię do krwi i osocza
 • RCKiK w Radomiu:
  • roboty budowlane:
   • remont całej drogi dawcy od wejścia do oddania krwi i jej składników; remonty schodów; zmiana komunikacji rejestracji dawców, nowa szatnia dla personelu, oddzielenie dawców w pomieszczeniach mycia zgięcia łokciowego, reorganizacja sali pobrań;
   • przystosowanie do sytuacji pandemicznej Działu Preparatyki i Ekspedycji; Działu Laboratoryjnego/Wirusy/Serologia; montaż instalacji poczty pneumatycznej;
   • zaadaptowanie istniejącego pomieszczenia na mroźnię;
   • powiększenie, modernizacja parkingu;
   • instalacja, uruchomienie rozdzielni głównej w budynku głównym RCKiK w Radomiu poprawiającej bezpieczeństwo i bezawaryjność zasilania energetycznego;
   • modernizacja systemu energetycznego, przebudowa rozdzielni głównej i przyłączenie do sieci operatora instalacji fotowoltaicznej;
  • zakup wyposażenia medycznego;
  • zakup wyposażenia niemedycznego;
  • zakup środków ochrony indywidualnej;
  • zakup samochodu do transportu krwi.
 • RCKiK w Rzeszowie:
  • roboty budowlane:
   • przebudowa w pełni zautomatyzowanej mroźni automatycznej/magazyny osocza;
   • remont pomieszczeń magazynowych, łazienek, korytarzy oraz schodów wewnętrznych wraz z wykonaniem wentylacji;
   • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą istniejącego oświetlenia;
   • remont i przebudowa pochylni wraz z wykonaniem i montażem platformy transportowej;
   • remont pomieszczeń na potrzeby magazynów krwi i jej składników w Dziale Ekspedycji;
   • wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego;
   • montaż systemu poczty pneumatycznej;
   • rozbudowa budynku Terenowego Oddziału w Sanoku wraz zagospodarowaniem otoczenia oraz budową parkingu dla dawców;
   • wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w Terenowych Oddziałach;
  • zakup wyposażenia medycznego;
  • zakup wyposażenia niemedycznego.
 • RCKiK w Słupsku:
  • wykonane zostaną prace budowlane w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 21. Prace budowlane obejmować będą wykonanie ganku oraz montaż dźwigu zewnętrznego poprawiającego bezpieczeństwo transportu krwi między laboratoriami.
  • zakupione zostanie wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej dotyczącej krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
  • zakupione zostanie wyposażenie cyfrowe niezbędne do sprawnej działalności wnioskodawcy oraz do zwiększenia dostępności cyfrowej beneficjenta.
  • zakupione zostaną wyroby medyczne jednorazowego użytku zwiększające bezpieczeństwo personelu.
 • RCKiK w Szczecinie:
  • Zakup wyposażenia medycznego
  • Zakup wyposażenia niemedycznego
  • Wykonanie dokumentacji projektowej
  • Prace budowlane
  • Nadzór nad pracami budowlanymi
  • Działania informacyjno-promocyjne
  • Zarządzanie projektem
 • RCKiK w Wałbrzychu:
  • zakup nieruchomości w Jeleniej Górze – na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
   i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu na organizowanie Ekip Wyjazdowych w Jeleniej Górze;
  • roboty budowlane: prace modernizacyjne polegające na przystosowaniu pomieszczeń do poboru krwi w nieruchomości przeznaczonej dla Ekipy Wyjazdowej Jelenia Góra, w tym:
   • wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej;
   • wymiana sieci elektrycznej;
   • budowa ścianek działowych;
   • remont zaplecza sanitarnego;
  • zakup wyposażenia medycznego
  • zakup wyposażenia niemedycznego
  • zakup środków transportu – samochody sanitarne do przewozu krwi i jej składników
 • RCKiK w Warszawie:
  • zakup nieruchomości w dwóch lokalizacjach oraz budowę nowych siedzib,
  • modernizację infrastruktury budowlanej w siedzibie głównej wraz z rozbudową,
  • wyposażenie i doposażenie Centrum zarówno w lokalizacji głównej, jak i oddziałów terenowych w aparaturę
  • zakupienie mobilnego punktu poboru krwi.
  • opracowanie dokumentacji projektowej
  • obowiązkowe działania informacyjno-promocyjne.
 • RCKiK we Wrocławiu:
  • roboty budowlane – remont dachu budynku głównego dawców krwi w RCKiK we Wrocławiu uwzględniający wymianę membrany oraz roboty dekarsko-blacharskie dla zapewnienia prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy i realizacji zadań statutowych.
  • zakup wyposażenia medycznego – zakup na potrzeby RCKiK we Wrocławiu, w tym Terenowych Oddziałów urządzeń medycznych w celu zapewnienia nowego, niezawodnego sprzętu, jako podstawowych urządzeń do pobierania krwi pełnej i jej składników, co jest szczególnie istotne w sytuacji pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych.
  • zakup wyposażenia niemedycznego – zakup wyposażenia (m.in. laboratoryjnego, sprzętu informatycznego) na potrzeby RCKiK we Wrocławiu, w tym Terenowych Oddziałów, w celu zapewnienia nowego, niezawodnego sprzętu, jako podstawowych urządzeń niezbędnych do preparatyki i diagnostyki pobranej krwi i jej składników, szczególnie w warunkach pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych.
  • zakup urządzeń do dezynfekcji – doposażenie w urządzenia do dezynfekcji służące do bezpośredniego zwiększenia bezpieczeństwa dawców krwi i pracowników służby krwi a szczególnie w sytuacji panującej pandemii COVID – 19 oraz innych chorób zakaźnych.
  • działania informacyjno-promocyjne – oznaczenie zakupionych urządzeń naklejkami informacyjnymi o projekcie oraz umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej na budynku głównym RCKiK we Wrocławiu.
 • RCKiK w Zielonej Górze:
  • usługi prac projektowych oraz przygotowanie kosztorysów na potrzeby modernizacja pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją oraz budowy budynku Działu Laboratoryjnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przyległego.
  • prace budowlane  – na potrzeby modernizacji pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją; budowy budynku Działu Laboratoryjnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przyległego, a także roboty budowlane dotyczące zmiany funkcjonalności pomieszczenia z przystosowaniem do sali szkoleń
  • nadzór inwestorski nad robotami,
  • ­zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKiK w Zielonej Górze oraz oddziałów terenowych ,
  • zakup wyposażenia niemedycznego (w tym: informatycznego, laboratoryjnego, umeblowania),
  • zarządzanie projektem,
  • niezbędne działania promocyjne.

Informacje uzyskane z:

Wydział Oceny i Monitorowania
Departament Oceny Inwestycji

Problemy z odznaką resortową HDK-ZdZN

Jeżeli śledzicie fora internetowe czy kanały społecznościowe możecie spotkać się z komentarzami w których dawcy zwracają i wskazują problemy na jakie natknęli się przy uzyskiwaniu odznaki resortowej Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Ministerstwo Zdrowia w piśmie odniosło się do nich:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na zapytanie, złożone w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w sprawie wydawania odznak ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu“, proszę o przyjęcie poniższego.

Czy istnieje rejestr kolejności wydawania medali Zasłużony dla Zdrowia Narodu?
Narodowe Centrum Krwi (NCK) od 2006 r. prowadzi rejestr prawidłowo sporządzonych wniosków o wydanie odznaczeń ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Rejestr ten zawiera m.in. datę wpływu wniosku (po uprzedniej weryfikacji czy został prawidłowo sporządzony), datę nadania przez ministra właściwego do spraw zdrowia ww. tytułu i numer legitymacji oraz datę przekazania odznak do Wnioskodawcy celem wręczenia krwiodawcy.

Jak długo trwa i dlaczego procedowanie wymienionego wyżej odznaczenia?
Na czas procedowania nadania odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” ma wpływ zarówno I etap postępowania, który następuje przed jego złożeniem do NCK, tj. sporządzenie i potwierdzenie przez Wnioskodawcę wniosku, czas przekazania go do Narodowego Centrum Krwi, jak również II etap, tj. po wpłynięciu wniosku do NCK. Czas procedowania w zakresie etapu II uzależniony jest przede wszystkim od liczby składanych do NCK wniosków. Wszystkie wnioski, które wpływają do NCK są następnie wprowadzane do systemu i rozpatrywane zgodnie z zasadą kolejności wpływu. Niezwłocznie po ich weryfikacji legitymacje są przekazywane do podpisu Ministra Zdrowia, a następnie Wnioskodawca zostaje poinformowany o możliwości odbioru odznaczenia.

W jaki sposób krwiodawca składający poprzez RCKiK może monitorować proces otrzymania przedmiotowego medalu? Proszę o wskazanie zasad monitorowania.
W celu otrzymania informacji czy wniosek został już przekazany do NCK, a także w jakim terminie, należy zwrócić się z zapytaniem do Wnioskodawcy. W przypadku gdy wniosek o nadanie odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wpłynął już do Narodowego Centrum Krwi, w celu ustalenia etapu procedowania powyższego wniosku, krwiodawca może skontaktować się bezpośrednio z NCK, które zweryfikuje przedmiotowy wniosek w ww. systemie i udzieli informacji o jego statusie.

Czy prowadzone są w MZ prace nad usprawnieniem tego procesu?
Mając na względzie długi czas procedowania wniosków o nadanie przedmiotowej odznaki w niektórych regionach kraju Narodowe Centrum Krwi wystosowało do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pismo z prośbą o przekazywanie ww. wniosków z częstotliwością co najmniej raz/dwa razy na miesiąc, co pozwoli poprawić efektywność tego procesu i uniknąć długiego okresu procedowania i nadania odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Ponadto, odpowiadając na potrzeby dawców, podmiotów realizujących działalność leczniczą, centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi, realizowany jest projekt “e-Krew – informatyzacja publicznej
służby krwi oraz rozwoju nadzoru nad krwiolecznictwem”. Projekt e-Krew przewiduje m.in. możliwość składania przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wniosków o nadanie odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, weryfikację statusu wniosku oraz informowanie dawca o możliwości odbioru odznaki. Do czasu uruchomienia systemu e-Krew Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zostały poproszone o niezwłoczne i regularne przesyłanie wniosków do Narodowego Centrum Krwi.

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Agnieszka Beniuk-Patoła
Zastępca Dyrektora

Na jakim etapie są prace nad Ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej (wprowadzającą 2 dni wolnego dla dawców krwi na stałe)?

W dniu 09.03.2023 r. Sejm ustalił ostateczną wersję ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej zawierającą przepisy (Art. 42) wprowadzające zmiany w ustawie o publicznej służbie krwi m.in. 2 dni wolnego (dzień donacji i następny) dla dawców krwi i jej składników na stałe. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisania.

Prace w Radzie Ministrów:

 • 29 października 2022 – udostępnienie w serwisie “Rządowy Proces Legislacyjny” projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (projekt na tym etapie prac nie zawiera przepisów dotyczących 2 dni wolnego dla dawców krwi)
 • 29 października 2022 – przekazanie projektu do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych
 • 22 grudnia 2022 – opinia Rządowego Biura Legislacyjnego (Komisja Prawnicza)
 • Grudzień 2022 – Ministerstwo Zdrowia odnosi się do uwag z konsultacji społecznych, uzgodnień resortowych oraz opinii Komisji Prawniczej
 • 29 grudnia 2022 – zakończenie przez Stały Komitet Rady Ministrów prac nad projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej
 • 3 stycznia 2023 – Rada Ministrów, po dyskusji, przyjęła projekt ustawy oraz zdecydowała o skierowaniu go do Sejmu

Prace w Sejmie:

 • 3 stycznia 2023 – Projekt wpłynął do Sejmu
 • 12 stycznia 2023 – Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
 • 25 stycznia 2023 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu
  Podjęte decyzje:
  Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy (wynik: 11 za, 428 przeciw, 2 wstrzymało się. W związku z nieodrzuceniem projektu skierowano projekt do Komisji Zdrowia celem rozpatrzenia poprawek zgłoszonych przez posłów podczas I czytania.
 • 25 stycznia 2023 – Praca w Komisji Zdrowia po I czytaniu
  Sprawozdanie Komisji Zdrowia wraz ze zmienionym projektem przekazano do Sejmu (Komisja wprowadza do projektu Art. 42. wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi – 2 dni wolnego na stałe)
 • 26 stycznia 2023 – II czytanie na posiedzeniu Sejmu
  Podjęte decyzje:
  Skierowano projekt ponownie do komisji celem rozpatrzenia poprawek oraz przedstawienia sprawozdania
 • 26 stycznia 2023 – Praca w Komisji Zdrowia po II czytaniu
 • 26 stycznia 2023 – Sprawozdanie Komisji Zdrowia – zaleca się przyjąć część poprawek
 • 26 stycznia 2023 – III czytanie na posiedzeniu Sejmu
  Podjęte decyzje:
  Głosowanie nad całością projektu ustawy (wynik: 258 za, 14 przeciw, 178 wstrzymało się)
  Uchwalono ustawę wraz z przyjętymi poprawkami
 • 27 stycznia 2023 – Ustawę przekazano Prezydentowi (nie do podpisania a do zapoznania się) i Marszałkowi Senatu

Prace w Senacie:

 • 27 stycznia 2023 – Marszałek Senatu skierował ustawę do senackiej Komisji Zdrowia
 • 10 luty 2023 – Kancelaria Senatu wydała opinię do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej
  Zawarte wnioski:
  Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu proponuje wykreślenie m.in. punktu dotyczącego zmian w ustawie o publicznej służbie krwi (2 dni wolnego na stałe) z prac gdyż proponowana zmiana przepisów nie pozostaje w związku z projektem Ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej przedłożonym w Sejmie.
 • 20 luty 2023 – Komisji Zdrowia wnioskuje o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy m.in poprzez wykreślenie artykułu dotyczącego wprowadzenia 2 dni wolnego na stałe.
 • 22 luty 2023 – Rozpatrzenie projektu Ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej
 • 22 luty 2023 – Komisja Zdrowia rozpatrzyła zgłoszone w czasie obrad Senatu poprawki
 • 22 luty 2023 – Senat wprowadził poprawki do Ustawy (wykreślił przepis wprowadzający 2 dni wolnego, które to miałyby być na stałe dla dawców krwi)

Prace w Sejmie:

 • 23 luty 2023 – skierowanie projektu ustawy do sejmowej Komisji Zdrowia
 • 7 marca 2023 – Poprawka skreślająca przepis wprowadzający 2 dni wolnego nie uzyskała akceptacji sejmowej Komisji Zdrowia. Komisja ta będzie proponowała odrzucenie poprawki przez Sejm.
 • 9 marca 2023 – Sejm odrzucił poprawkę zaproponowaną przez Senat i uchwalił ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej zawierającą przepis wprowadzający zmiany w ustawie o publicznej służbie krwi m.in. 2 dni wolnego (dzień donacji i następny) dla dawców krwi i jej składników.
 • 10 marca 2023 – Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu

W dniu 09.03.2023 r. Sejm ustalił ostateczną wersję ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej zawierającą przepisy (Art. 42) wprowadzające zmiany w ustawie o publicznej służbie krwi m.in. 2 dni wolnego (dzień donacji i następny) dla dawców krwi i jej składników na stałe. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisania.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii

17:00 – Powitanie i przedstawienie problemów i potrzeb w zakresie krwiodawstwa (Wicher Patryk, przewodniczący Zespołu)
17:09 – Informacja na temat zaawansowania prac nad projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (Agnieszka Beniuk-Patoła, zastępca dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia)
17:13 – Przedstawienie podstawowych założeń ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (dr n. ekon. Sebastian Twaróg. Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi.)
17:16 – Przewodniczący kieruje pytania do zaproszonych przedstawicieli instytucji oraz zgromadzonych gości:
– problem górnictwa
– dodatek emerytalny
– dodatkowe przywileje
17:19 – Głos zabiera przedstawiciel SHDK RP (Marek Krzysztof Roman, wiceprezes)
17:22 – Głos zabiera przedstawiciel PCK (Mariusz Malewicz, Członek Zarządu Głównego PCK)
17:29 – Głos zabiera przedstawiciel pacjentów (Piotra Fonrobert, Członek Zarządu Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych)
17:31 – Przewodniczący na temat systemu informowania sms-em, różnych ulg gminnych w transporcie, przekazywanie osocza do fabryk, specjalny fundusz dla pracodawcy
17:34 – Andrzej Lis (krwiodawca) przedstawia poszczególne problemy
17:38 – Głos zabiera Fryderyk Kampinos (poseł)
17:43 – Problem maksymalnego wieku dawcy (Marek Krzysztof Roman, wiceprezes SHDK RP)
17:45 – Przewodniczący odnosi się do uwag
17:46 – Andrzej Lis o “blokadzie wiekowej”
17:47 – Głos na temat problemu górników, fundusz dla pracodawców zabiera Marcin Stanecki (dyrektor Departament Prawa Pracy)
17:57 – Przedstawienie problemu oświadczenia o osoczu (dr n. ekon. Sebastian Twaróg. Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi.)
18:03 – Przewodniczący o problemie zgłaszania chęci oddania pracodawcy
18:04 – Czekolady 🙂
18:07 – Przewodniczący o programie inwestycyjnym dla RCKiK (zakupy nieruchomości, krwiobusów, remonty)
18:10 – Zmiany w centrach krwiodawstwach: standardy jakości i zarządzanie (dr n. ekon. Sebastian Twaróg. Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi.)
18:13 – Głos Dyrektorów RCKiK
18:26 – Przewodniczący o wsparciu dla RCKiK
18:29 – Głos na temat zakresu ustawowego zabiera przedstawiciel pacjentów (Piotra Fonrobert, Członek Zarządu Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych)
18:32 – Propozycja wsparcia pacjentów przez RCKiK, akcje edukacyjne (Katarzyna Lisowska, Stowarzyszenie Hematonkologiczni)
18:33 – O kampanii edukacyjnej “Twoja krew moje życie” (dr n. ekon. Sebastian Twaróg. Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi.)
18:34 – Dyrektor RCKiK w Warszawie o edukacji najmłodszych
18:35 – Przewodniczący o centrum edukacji o krwiodawstwie w Nowym Sączu
18:36 – O prelekcjach SHDK RP (Marek Krzysztof Roman, wiceprezes)
18:37 – Podziękowanie i zakończenie obrad

2 dni wolnego na stałe?

Oto zmiana jaką chcą wprowadzić posłowie do ustawy o publicznej służbie krwi

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974 i 2280) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 9:
a) w ust. 1 pkt 1otrzymuje brzmienie:
1) zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140);“,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
“1a. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1, jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.”;
2) w art. 9a:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b) w ust. 3 uchyla się pkt 1;

Oznacza to, że przepis dotyczący 2 dni wolnego na czas stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii zostaje wykreślony (art. 9a) i zostaje on wprowadzony na stałe (art. 9) do ustawy publicznej służby krwi.

Projekt Ustawy O Krajowej Sieci Onkologicznej, strona 36 – https://krwiodawcy.org/akty_prawne/910.pdf

Obecnie obowiązujące przepisy znajdziecie tu, strona 6 – https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D2021000174901.pdf

O zniżce na leki dla ZHDK raz jeszcze

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.), zwanej dalej “uośoz” świadczeniobiorcy, który posiada tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu“, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:
1) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy,
2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów
na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.

Ponadto, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424 ze zm.) – w przypadku gdy recepta zawiera kod uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny za odpłatnością wynikającą z określonego przez nią uprawnienia dodatkowego pacjenta, przy czym w drodze odstępstwa, jeżeli kod uprawnienia dodatkowego występuje w zbiegu z oznaczeniem “X” albo “100%” dotyczącym odpłatności, osoba wydająca realizuje receptę zgodnie z tym oznaczeniem (pełnopłatnie), z wyjątkiem przypadku, kiedy oznaczenie to występuje w zbiegu z kodem uprawnienia dodatkowego, o którym mowa w lp. 2 albo 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, albo w lp. 6 tego załącznika, jeżeli na recepcie przepisano lek określony w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy o świadczeniach – w takiej sytuacji recepta realizowana jest zgodnie z uprawnieniem reprezentowanym przez ten kod;”.

Powyższy przepis należy rozumieć w taki sposób, że w przypadku zbiegu na jednej recepcie oznaczenia “100%” / “X” oraz kodu “ZK”, uprawnienie reprezentowane przez ten kod co do zasady nie jest honorowane (uznaje się tylko oznaczenie “100%” / “X”, które “wyłącza” stosowanie kodu “ZK”).

Z art. 96a ust. 8 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) wynika, że jeżeli na recepcie, na której przepisano produkt leczniczy, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych widnieje oznaczenie “100%” / “X” odnoszące się do odpłatności za ten produkt, oznacza to, że produktów przepisywany jest poza zakresem wskazań refundacyjnych.

Mając na uwadze tak się przedstawiający stan prawny, należałoby uznać, że zbieg na jednej recepcie dotyczących tego samego produktu leczniczego oznaczenia 100%” i kodu “ZK” za irracjonalne.

Jak bowiem wskazano powyżej, oznaczenie “100%” / “X”, wpisane na recepcie jako oznaczenie odpłatności za produkt leczniczy, który co do zasady jest objęty refundacją (widnieje na obowiązującym obwieszczeniu refundacyjnym) powinno być rozumiane tak, że dany produkt leczniczy nie jest refundowany we wskazaniu, ze względu na które ten produkt ten został pacjentowi przepisany na danej recepcie.

Tymczasem oznaczenie “ZK” odnosi się do produktów leczniczych objętych refundacją, z uwzględnieniem objętych nią wskazań.

Tym samym ww. oznaczenie i kod, współistniejące na jednej recepcie należałoby uznać za wzajemnie wykluczające. Stąd przyjęto, wyższość oznaczenia “100%” / “X” nad kodem uprawnienia dodatkowego “ZK”, który w tej sytuacji jest derogowany (uchylony/nieobowiązujący).

Odnośnie dawców krwi/przeszczepu wyjątek, o którym zresztą mowa w zacytowanym wcześniej § 8 ust. 1 pkt 8 lit. c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, stanowią produkty lecznicze, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 uośoz, objęte wykazem zawartym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 43 ust. 4 uośoz, tzn. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1211).

W przypadku tych kilkunastu produktów leczniczych, na dotyczącej ich recepcie współistnienie oznaczenia “100%” /”X” oraz kodu “ZK” można uznać za uzasadnione jako dotyczące produktu nieobjętego refundacją ze środków publicznych, tylko finansowanego na odrębnej podstawie, tzn.na podstawie ww. art. 43 uośoz. W ich przypadku, przy zbiegu na danej recepcie ww. oznaczeń honorowane, w drodze wyjątku, powinno być oznaczenie “ZK“.

Odnosząc się do sedna zadanego przez Pana pytania, tj. rozstrzygnięcia, czy w opisanych sytuacjach “zbiegu” ww. oznaczenia i kodu (pomijając ostatnią z poruszonych kwestii, czyli wykazu leków dla dawców krwi lub przeszczepu na podstawie dedykowanego rozporządzenia z art. 43 ust. 4 uośoz) dopuszczalna jest ingerencja farmaceuty w treść tak, nie inaczej wystawionej recepty, Departament wskazuje, że w świetle obowiązujących w tej tematyce przepisów prawa nie widzi takiej możliwości. Co najwyżej farmaceuta (albo inna osoba realizująca receptę) mógłby, na podstawie wzmiankowanego wcześniej § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept mógłby uzupełnić, względnie poprawić kod “ZK” (np. gdyby był nieczytelny, czy wpisany w sposób niepełny, dajmy na to jako “Z”), gdyż przepis ten daje taką możliwość (kod ZK nie jest przez ten przepis wyłączony, w jego własnej treści, z jego zastosowania).

Niemniej jednak, w przypadku zbiegu kodu “ZK i oznaczenia “100%” / “X”, aktualna treść analizowanego rozporządzenia, w ocenie Departamentu nie daje możliwości ingerencji czy swobody wyboru osobie realizującej receptę, tylko formułuje w tym zakresie jednoznaczną instrukcję postępowania, którą szczegółowo opisano powyżej.

W tym miejscu należy nadmienić, że Minister Zdrowia w tym zakresie wydał komunikat, z którym można zapoznać się na stronie resortu pod adresem.


Z wyrazami szacunku
Łukasz Szmulski
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

Najważniejsze informacje:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mogą korzystać bezpłatnie lub z dużą zniżką z leków zawartych na 2 wykazach:
 1. leki refundowane – kliknij żeby zobaczyć
 2. leki, które dawca może stosować w związku, z oddawaniem krwi – kliknij aby zobaczyć
 • Aby otrzymać lek ze zniżką trzeba mieć receptę od lekarza.
 • Przy wypisywaniu recepty lekarz powinien wpisać kod “ZK” i nie wpisywać odpłatności 100%
 • Jeżeli lekarz wpisze jednak zarówno kod “ZK” jak i odpłatność “100%” to:
  – jeżeli lek jest lekiem z pierwszej listy leków refundowanych farmaceuta nie może wydać leku ze zniżką (lub bezpłatnie) i trzeba zapłacić 100% za lek
  – jeżeli lek jest lekiem z drugiej listy leków, które dawca może stosować w związku, z oddawaniem krwi farmaceuta może wydać lek ze zniżką (lub bezpłatnie)
 • Przy realizacji recepty w aptece powinniśmy mieć legitymację ZHDK (niektóre apteki po wprowadzeniu numeru legitymacji nie wymagają jej przy kolejnych wizytach, jednak wymóg prawny jej posiadania jako taki istnieje)


Informator dla dawcy koncentratu granulocytarnego

Koncentrat granulocytarny można oddać tylko na wezwanie centrum. Jest on bardzo rzadko pobierany (ok. 100 pobrań rocznie w całej Polsce).

Co to są granulocyty?

Granulocyty – jest to jeden z rodzajów białych krwinek

Co to jest koncentrat granulocytarny?

Koncentrat granulocytarny stanowią zawieszone w osoczu granulocyty, otrzymane od jednego dawcy
metodą leukaferezy (proces polegający na odseparowaniu granulocytów z krwi pełnej za pomocą separatora komórkowego). Tak otrzymany preparat zawiera również pozostałe rodzaje komórek jak inne krwinki białe, krwinki czerwone oraz krwinki płytkowe. Składnik powinien być przetoczony natychmiast po otrzymaniu. Dopuszcza się przechowywanie (w temperaturze od 20°C do 24°C.) KG do 24 godzin od chwili rozpoczęcia zabiegu leukaferezy. Zalecane jest stosowanie specjalistycznych pojemników transportowych zapewniających utrzymanie stałej temperatury. Składnik ten przed wydaniem do zastosowania klinicznego musi być napromieniowany.

CO ZROBIC, ABY ODDAC KONCENTRAT GRANULOCYTARNY?

 • grupa krwi dawcy musi być zgodna z grupa krwi biorcy
 • trzeba spełniać takie same kryteria zdrowotne jak do oddania krwi pełnej.
 • koncentratu granulocytarnego NIE MOGA oddawać osoby, które kiedykolwiek w życiu miały wykonana TRANSFUZJE lub kiedykolwiek były w CIĄŻY. Wynika to z ryzyka wytworzenia przeciwciał anty-HLA podczas trwania ciąży / podczas transfuzji.

JAK WYGLADA KWALIFIKACJA DO ODDANIA KONCENTRATU GRANULOCYTARNEGO?

ETAP 1 -wstępna kwalifikacja
Kandydat zgłasza się do RKCiK w danym mieście na wstępną kwalifikacje.

Wstępna kwalifikacja obejmuje:
-ocenę układu żylnego
-badanie lekarskie
-badania laboratoryjne.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani otrzymują od lekarza RCKiK formularze, które są NIEZBĘDNE do przeprowadzenia stymulacji oraz pobrania koncentratu granulocytarnego.

W dniu zgłoszenia się na wstępną kwalifikacje Kandydatowi przystukuje zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy lub szkole.

ETAP 2- oczekiwanie na wyniki badan

Po pozytywnej wstepnej kwalifikacji kandydat oczekuje na wyniki badan laboratoryjnych. Kandydat pozostaje w kontakcie telefonicznym z lekarzem RCKiK koordynującym procedurę.

Po uzyskaniu wyników badan lekarz RCKiK kontaktuje się z kandydatami, którzy zostali wytypowani do stymulacji. W czasie rozmowy telefonicznej lekarz RCKiK ustala z kandydatem dzień stymulacji oraz dzień i godzinę zgłoszenia się na oddanie koncentratu granulocytarnego.

UWAGA! Możliwe, ze stymulacja odbędzie się w tym samym dniu co wstępna kwalifikacja. Należy w związku z tym pozostać w gotowości.

ETAP 3 – stymulacja

Stymulacja polega na podaniu czynnika wzrostowego G-CSF. Dawca otrzymuje jednorazowo podskórnie czynnik wzrostowy, który podnosi liczbę granulocytów. Nie ma obecnie danych, aby jednorazowe podawanie czynnika wzrostowego spowodowało trwałe negatywne skutki dla Dawcy.

Na podanie czynnika wzrostowego G-CFS dawca udaje się w wyznaczone miejsce.

Personel podaje czynnik wzrostowy i w razie potrzeby pobiera próbki na dodatkowe badania.

Po podaniu czynnika wzrostowego osoba odpowiedzialna wypełnia formularz potwierdzający wykonanie stymulacji.

ETAP 4 -leukafereza

W dniu następującym po stymulacji o godzinie ustalonej z lekarzem RCKiK Dawca zgłasza się do rejestracji RCKiK. Dawca powinien mieć ze sobą wypełniony formularz potwierdzający wykonanie stymulacji.

Do oddania należy się odpowiednio przygotować:

 • wyspać sią i wypocząć
 • nie zgłaszać się po wysiłku fizycznym
 • dobrze się nawodnić, wypić min. 2 | płynów w ostatnich 12 h

-max 1h przed oddaniem zjeść posiłek – unikać tłustych potraw

 • nie spoczywać alkoholu w 24 h przed donacją
 • zabrać ze sobą przekąskę, którą można zjeść w razie wydłużenia czasu oczekiwania na
  oddanie

Sam zabieg leukaferezy trwa około 2-3 godziny. Należy doliczyć do tego czas potrzebny na zarejestrowanie się i wykonanie niezbędnych badań oraz czas odpoczynku po zabiegu.

Jeśli w tym samym dniu wykonywanych jest kilka zabiegów leukaferezy czas oczekiwania na zabieg może się wydłużyć.

W dniu leukaferezy Dawcy przysługuje dzień wolny od pracy lub nauki – Dawca otrzymuje zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy lub szkole.

Źródło: RCKiK w Krakowie


Akcja Planuje Długie Życie
Akcja Profilaktyka 40 Plus