Akty prawne

krwiodawstwo

Jeżeli człowiek wymyślił państwo, to musiał następnie wymyślić reguły i sposoby według, których to państwo funkcjonuje, i znaleźć podmioty, które będą działać w imieniu tego państwa. – Prof. Jan Zimmermann

Akty prawne związane z honorowym krwiodawstwem

Poboru krwi w Polsce dokonują placówki Publicznej Służby Krwi. Ich działanie jest ściśle określone przepisami prawa. Normy te regulują zarówno krwiodawstwo jak i krwiolecznictwo. Najważniejsze z aktów znajdziecie na wykazie poniżej. Staram się być na bieżąco i aktualizować spis jak tylko zachodzą zmiany w przepisach prawa..

Ogólne akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dz.U. 2019 poz. 1222
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi nowy akt prawny
Data ogłoszenia: 2019-07-02 / Data wydania: 2019-06-06 / Data stanu prawnego: 2019-06-06
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. – tekst ujednolicony
Data ogłoszenia: 1997-09-11 / Data wydania: 1997-08-22 / Data wejścia w życie: 1999-01-01 / Data obowiązywania: 1999-01-01
Dz.U. 2017 poz. 1741
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Data ogłoszenia:2017-09-14 / Data wydania:2017-09-11 / Data wejścia w życie:2017-09-15

Akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

Dz.U. 2014 poz. 1632
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Data ogłoszenia:2014-11-24 / Data wydania:2014-09-16
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Data ogłoszenia:2004-09-27 / Data wydania:2004-08-27 / Data wejścia w życie:2004-10-01 / Data obowiązywania:2004-10-01
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi
Data ogłoszenia: 2004-12-09 / Data wydania: 2004-11-26 / Data wejścia w życie: 2004-12-09 / Data obowiązywania:2004-12-09
Dz.U. 2015 poz. 2098
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Data ogłoszenia:2015-12-10 / Data wydania:2015-11-27
Dz.U. 2017 poz. 235
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty
Data ogłoszenia: 2017-02-09 / Data wydania: 2017-02-06 / Data wejścia w życie: 2017-09-10

Akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Dz.U. 2017 poz. 1742
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi nowy akt prawny
Data ogłoszenia: 2019-07-08 / Data wydania: 2019-06-19 / Data wejścia w życie: 2019-07-09
Dz.U. 2017 poz. 2262
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Data ogłoszenia: 2017-12-06 / Data wydania: 2017-12-04 / Data wejścia w życie: 2017-12-07
Dz.U. 2017 poz. 1677
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Data ogłoszenia: 2017-09-01 / Data wydania: 2017-08-24 / Data wejścia w życie: 2017-09-16

Akty prawne dotyczące wysokości opłat za krew

Dz.U. 2017 poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.
Data ogłoszenia: 2018-08-29 / Data wydania: 2018-08-16 / Data wejścia w życie: 2019-01-01 / Data wygaśnięcia:2019-12-31

Inne akty prawne

Dz.U. 2017 poz. 2051
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Data ogłoszenia: 2017-11-06 / Data wydania: 2017-10-16 / Data wejścia w życie: 2017-11-07
Dz.U. 2019 poz. 1441
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne nowy akt prawny
Data ogłoszenia: 2019-08-01 / Data wydania: 2019-07-08 / Data wejścia w życie: 2019-10-02
Dz.U. 2017 poz. 1724
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek
Data ogłoszenia: 2017-09-09 / Data wydania: 2017-09-08 / Data wejścia w życie: 2017-09-10
Dz.U. 2017 poz. 1026
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
Data ogłoszenia: 2017-05-26 / Data wydania: 2017-05-16 / Data wejścia w życie: 2017-06-27
Dz.U. 2017 poz. 646
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników
Data ogłoszenia: 2017-03-27 / Data wydania: 2017-03-07 / Data wejścia w życie: 2017-04-11
Dz.U. 2016 poz. 1845
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników
Data ogłoszenia: 2016-11-15 / Data wydania: 2016-11-09 / Data wejścia w życie: 2016-11-16 / Data obowiązywania: 2016-11-16
Dziennik Ustaw 2011 nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Wydany: 2011-04-15 / Ogłoszony: 2011-06-01 / Wszedł w życie: 2011-07-01 / Obowiązuje od: 2011-07-01
Dziennik Ustaw 2005 nr 109 poz. 918
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Wydany: 14.06.2005 / Ogłoszony: 21.06.2005 / Wszedł w życie: 01.01.2006 / Obowiązuje od: 01.01.2006
Dziennik Ustaw 2010 nr 216 poz. 1426
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Wydany: 2010-11-05 / Ogłoszony: 2010-11-17 / Wszedł w życie: 2010-12-02 / Obowiązuje od: 2010-12-02
Dziennik Ustaw 2004 nr 243 poz. 2433
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Wydany: 28.10.2004 / Ogłoszony: 15.11.2004 / Wszedł w życie: 01.01.2005 / Obowiązuje od: 01.01.2005

Akty prawne dotyczące Narodowego Centrum Krwi

Dz.Urz.MZ.10.9.60
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi
08.07.2010 / 21.07.2010
DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.7
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2012-03-08 / Ogłoszony: 2012-03-12
DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.19
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2013-05-15 / Ogłoszony: 2013-05-17
DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.35
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2015-07-27 / Ogłoszony: 2015-07-29
Dz.Urz.MZ.05.8.29
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
2005-05-17
Dz.Urz.MZ.07.19.99
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
2007-12-14

Dyrektywy Unii Europejskiej

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE
DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2004/33/WE w odniesieniu do najwyższych wartości pH dla koncentratów płytek krwi pod koniec okresu przechowywania (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE
UWAGA!
Teksty aktów prawnych prezentowane na naszej stronie nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Archiwum aktów prawnych związanych z krwiodawstwem

Archiwum

Dziennik Ustaw 2005 nr 79 poz. 691
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 18.04.2005 / Ogłoszony: 09.05.2005 / Wszedł w życie: 24.05.2005 / Obowiązuje od: 24.05.2005 / Data uchylenia: 12.09.2017
Dziennik Ustaw 2007 nr 212 poz. 1568
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 09.11.2007 / Ogłoszony: 15.11.2007 / Wszedł w życie: 15.11.2007 / Obowiązuje od: 15.11.2007 / Data uchyklenia: 12.09.2017
Dziennik Ustaw 2010 nr 7 poz. 50
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 31.12.2009 / Ogłoszony: 18.01.2010 / Wszedł w życie: 02.02.2010 / Obowiązuje od: 02.02.2010 / Data uchylenia: 13.09.2017
Dziennik Ustaw 2015 poz. 1012
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 08.07.2015 / Ogłoszony: 22.07.2015 / Wszedł w życie: 06.08.2015 / Obowiązuje od: 06.08.2015 / Data uchylenia: 13.09.2017

Uchylone akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

Dziennik Ustaw 2004 nr 263 poz. 2625
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
Wydany: 07.12.2004 / Ogłoszony: 13.12.2004 / Wszedł w życie: 13.12.2004 / Obowiązuje od: 13.12.2004 / Data uchylenia: 01.01.2017
Dziennik Ustaw 2007 nr 214 poz. 1582
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
Wydany: 09.11.2007 / Ogłoszony: 16.11.2007 / Wszedł w życie: 01.11.2007 / Obowiązuje od: 16.11.2007 / Data uchylenia: 01.01.2017
Dziennik Ustaw 2006 nr 21 poz. 163
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych
Wydany: 19.01.2006 / Ogłoszony: 09.02.2006 / Wszedł w życie: 24.02.2006 / Obowiązuje od: 24.02.2006 / Data uchylenia: 11.09.2016
Dziennik Ustaw 2008 nr 118 poz. 761
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Wydany: 20.06.2008 / Ogłoszony: 04.07.2008 / Wszedł w życie: 19.07.2008 / Obowiązuje od: 19.07.2008 / Data uchylenia: 2010-02-27
Dziennik Ustaw 1998 nr 148 poz. 980
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki społecznej z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych.
Wydany: 02.12.1998 / Ogłoszony: 01.01.1999 / Wszedł w życie: 01.01.1999 / Obowiązuje od: 01.01.1999 / Data uchylenia: 2004-04-01
Dziennik Ustaw 1999 nr 60 poz. 652
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów krwiopochodnych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi.
Wydany: 15.06.1999 / Ogłoszony: 12.08.1999 / Wszedł w życie: 12.08.1999 / Obowiązuje od: 12.08.1999 / Data uchylenia: 2004-07-14

Uchylone akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Dziennik Ustaw 2005 nr 65 poz. 573
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Wydany: 11.03.2005 / Ogłoszony: 21.04.2005 / Wszedł w życie: 06.05.2005 / Obowiązuje od: 06.05.2005 / Uchylony dnia: 12.09.2017
Dziennik Ustaw 2006 nr 180 poz. 1324
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Wydany: 21.08.2006 / Ogłoszony: 05.10.2006 / Wszedł w życie: 20.10.2006 / Obowiązuje od: 20.10.2006 / Data uchylenia: 2017-09-12
Dziennik Ustaw 1999 nr 84 poz. 939
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
Wydany: 1999-09-09 / Wszedł w życie: 1999-10-31 / Obowiązuje od: 1999-10-31 / Data uchylenia: 2006-10-20
Dziennik Ustaw 1998 nr 124 poz. 824
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych.
Wydany: 1998-09-14 / Wszedł w życie: 1998-10-15 / Obowiązuje od: 1998-10-15 / Data uchylenia: 24.02.2006
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 15 marca 2006 poz. 15
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Ogłoszony: 2006-03-15 / Wszedł w życie: 2006-03-15 / Obowiązuje od: 2006-03-15
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2007 poz. 101
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Ogłoszony: 2007-12-31 / Wszedł w życie: 2007-12-31 / Obowiązuje od: 2007-12-31

Uchylone akty prawne dotyczące wysokości opłat za krew

Dz.U. 2017 poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.
Data ogłoszenia: 2017-08-09 / Data wydania: 2017-07-31 / Data wejścia w życie: 2018-01-01 / Data wygaśnięcia:2018-12-31

Dziennik Ustaw 2016 poz. 1538

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r.
Wydany: 2016-09-15 / Ogłoszony: 2016-09-23 / Wejdzie w życie: 2017-01-01 / Data wygaśnięcia: 2017-12-31
Dziennik Ustaw 2015 poz. 1033
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r.
Wydany: 2015-07-08 / Ogłoszony: 2015-07-24 / Wejdzie w życie: 2016-01-01 / Obowiązuje od: 2016-01-01 / Data wygaśnięcia: 2015-12-31
Dziennik Ustaw 2014 poz. 1251
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.
Wydany: 2014-07-08 / Ogłoszony: 2014-09-09 / Wejdzie w życie: 2015-01-01 / Obowiązuje od: 2015-01-01 / Data wygaśnięcia: 2015-12-31
Dziennik Ustaw 2013 nr 0 poz. 958
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.
Wydany: 2013-12-12 / Ogłoszony: 2013-12-16 / Wejdzie w życie: 2014-01-01 / Obowiązuje od: 2014-01-01 / Data wygaśnięcia: 2014-12-31
Dziennik Ustaw 2012 nr 0 poz. 958
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.
Wydany: 2012-09-13 / Ogłoszony: 2012-08-24 / Wejdzie w życie: 2013-01-01 / Obowiązuje od: 2013-01-01 / Data wygaśnięcia: 2013-12-31
Dziennik Ustaw 2011 nr 220 poz. 1309
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.
Wydany: 2011-09-29 / Ogłoszony: 2011-10-14 / Wszedł w życie: 2012-01-01 / Obowiązuje od: 2012-01-01 / Data wygaśnięcia: 2012-12-31
Dziennik Ustaw 2010 nr 153 poz. 1031
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r.
Wydany: 2010-08-09 / Ogłoszony: 2010-08-23 / Wszedł w życie: 2011-01-01 / Obowiązuje od: 2011-01-01 / Data wygaśnięcia: 2011-12-31
Dziennik Ustaw 2009 nr 143 poz. 1173
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawi określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r.
Wydany: 20.08.2009 / Ogłoszony: 03.09.2009 / Wszedł w życie: 01.01.2010 / Obowiązuje od: 01.01.2010 / Data wygaśnięcia: 2010-12-31
Dziennik Ustaw 2008 nr 205 poz. 1286
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.
Wydany: 05.11.2008 / Ogłoszony: 2.11.2008 / Wszedł w życie: 01.01.2009 / Obowiązuje od: 01.01.2009 / Data wygaśnięcia: 2009-12-31
Dziennik Ustaw 2005 nr 153 poz. 1284
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r.
Wydany: 02.08.2005 / Ogłoszony: 12.08.2005 / Wszedł w życie: 01.01.2006 / Obowiązuje od: 01.01.2006 / Data wygaśnięcia: 2006-12-31
Dziennik Ustaw 2004 nr 159 poz. 1666
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki
Wydany: 09.07.2004 / Ogłoszony: 13.07.2004 / Wszedł w życie: 14.07.2004 / Obowiązuje od: 14.07.2004 / Data wygaśnięcia: 2005-01-01
Dziennik Ustaw 1998 nr 166 poz. 1267
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za krew i preparaty krwiopochodne wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.
Wydany: 31.12.1998 / Ogłoszony: 01.01.1999 / Wszedł w życie: 01.01.1998 / Obowiązuje od: 01.01.1998 / Data wygaśnięcia: 2004-07-14

Inne uchylone akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dziennik Ustaw 2013 nr 0 poz. 5
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Wydany: 2012-12-11 / Ogłoszony: 2013-01-04 / Wszedł w życie: 2013-01-19 / Obowiązuje od: 2013-01-19 / Uchylony dnia: 2017-09-12
Dziennik Ustaw 2010 nr 159 poz. 1072
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Wydany: 2010-08-09 / Ogłoszony: 2010-08-31 / Wszedł w życie: 2010-09-15 / Obowiązuje od: 2010-09-15 / Data uchylenia: 2012-07-02
Dziennik Ustaw 2005 nr 191 poz. 1607
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Wydany: 2005-09-19 / Ogłoszony: 2005-10-03 / Wszedł w życie: 2005-11-03 / Obowiązuje od: 2005-11-03 Data uchylenia: 2012-07-02
Dziennik Ustaw 2004 nr 247 poz. 2482
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
Wydany: 2004-11-04 / Ogłoszony: 2004-11-19 / Wszedł w życie: 2004-12-04 / Obowiązuje od: 2004-12-04 / Uchylony dnia: 10.09.2017
Dziennik Ustaw 1991 nr 91 poz. 408
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. – tekst ujednolicony
Wydany: 1991-08-30 / Ogłoszony: 1991-10-14 / Wszedł w życie: 1992-01-15 / Obowiązuje od: 1992-01-15 / Data uchylenia: 2011-07-01
Monitor Polski 1996 Nr 54 Poz.494
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi musi przyjmować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych.
Wydany: 1996-08-08 / Wszedł w życie: 1996-09-20 / Obowiązuje od: 1996-09-20 / Data uchylenia: 1999-01-01
Monitor Polski 1978 Nr 28 Poz.103
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1978 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania wpisu grup krwi w dokumentach stwierdzających tożsamość.
Wydany: 1978-08-02 / Wszedł w życie: 1978-08-31 / Obowiązuje od: 1978-08-31 / Data uchylenia: 1984-07-01
Monitor Polski 1952 Nr 1 Poz.17
Uchwała nr 931 Prezydium Rządu z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie wynagrodzenia krwiodawców za dostarczanie krwi.
Wydany: 1951-12-28 / Wszedł w życie: 1952-01-11 / Obowiązuje od: 1952-01-01 / Data uchylenia: 1981-12-07
Monitor Polski 1950 Nr 129 Poz.1612
Uchwała Prezydium Rządu z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie wynagrodzenia krwiodawców za dostarczanie krwi.
Wydany: 1950-11-29 / Wszedł w życie: 1950-12-11 / Obowiązuje od: 1950-12-11 / Data uchylenia: 1952-01-01
Monitor Polski 1949 Nr 22 Poz.359 tom 1
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie zaliczenia stacji konserwacji i przetaczania krwi prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż do zakładów społecznych służby zdrowia.
Wydany: 1949-03-31 / Wszedł w życie: 1949-04-15 / Obowiązuje od: 1949-04-01 / Data uchylenia: 1975-07-17
Dziennik Ustaw 1937 nr 66 poz. 504
Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1937 r. o krwiodawcach.
Wydany: 04.08.1937 / Ogłoszony: 11.09.1937 / Wszedł w życie: 12.10.1937 / Obowiązuje od: 12.10.1937 / Data uchylenia: 10.04.1952

Uchylone akty prawne dotyczące Narodowego Centrum Krwi

Dz.Urz.MZ.06.15.76
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi
12.10.2006
Dz.Urz.MZ.07.10.38
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
14.06.2007 / 20.06.2007
Dz.Urz.MZ.08.08.39
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
23.07.2009 / 29.07.2009
Czerwona Nitka 30 sekund

Spot w ramach kampanii Twoja krew, moje życie

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 15 czerwca 2016

... zobacz inne spoty ...
Film edukacyjny NCK

Widzieliście film edukacyjny Narodowe Centrum Krwi. 5-minutowy spot propaguje honorowe krwiodawstwo. Jak Wam się podoba? Film stworzony został w ramach kampanii Twoja krew, moje życie Obejrzyj i PODAJ DALEJ! #czerwonanitka https://www.facebook.com/krwiodawcy/videos/1164644343556434/

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 10 lipca 2016

... zobacz inne spoty ...
Kto to jest bohater?

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 29 września 2016

... zobacz inne spoty ...

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016