Akty prawne

Ogólne akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi NOWE / (tekst jednolity)
Dz.U. 2024 poz. 281 / Data wydania: 2024-02-26 / Data ogłoszenia: 2024-02-29 / Data stanu prawnego: 2024-02-21
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 159 / Data wydania: 2021-01-25 / Data ogłoszenia: 2021-01-25 / Data wejścia w życie: 2021-01-26
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Dz.U. 2022 poz. 1279 / Data wydania: 2022-05-24 / Data ogłoszenia: 2022-06-20
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Dz.U. 2024 poz. 650 / Data wydania: 2024-04-16 / Data ogłoszenia: 2024-04-26 / Data wejścia w życie: 2024-05-11

Akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / tekst ujednolicony
Dz.U. 2022 poz. 2561 / Data wydania: 2022-11-24 / Data ogłoszenia: 2022-12-09 / Data stanu prawnego: 2022-11-24
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept
Dz.U. 2023 poz. 487 / Data wydania: 2023-02-06 / Data ogłoszenia: 2023-03-15
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Dz.U. 2014 poz. 1632 / Data wydania: 2014-09-16 / Data ogłoszenia: 2014-11-24
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
Dz.U. 2017 poz. 927 / Data wydania: 1996-05-29 / Data wejścia w życie: 1996-06-02 / Data obowiązywania: 1996-06-02
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602 / Data wydania: 2004-11-26 / Data ogłoszenia: 2004-12-09 / Data wejścia w życie: 2004-12-09 / Data obowiązywania: 2004-12-09
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł” Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Dz.U. 2022 poz. 1211 / Data wydania: 2022-05-20 / Data ogłoszenia: 2022-06-07 / Data wejścia w życie: 2022-06-21
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty
Dz.U. 2017 poz. 235 / Data wydania: 2017-02-06 / Data ogłoszenia: 2017-02-09 / Data wejścia w życie: 2017-09-10

Akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Dz.U. 2019 poz. 1259 / Data wydania: 2019-06-19 / Data ogłoszenia: 2019-07-08 / Data wejścia w życie: 2019-07-09
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu
Dz.U. 2017 poz. 1677 / Data wydania: 2017-08-24 / Data ogłoszenia: 2017-09-01 / Data wejścia w życie: 2017-09-16

Akty prawne dotyczące wysokości opłat za krew

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2024 r. NOWE
Dz.U. 2023 poz. 1430 / Data wydania: 2023-07-20 / Data ogłoszenia: 2023-07-26 / Data wejścia w życie: 2024-01-01 / Data wygaśnięcia: 2024-12-31

Inne akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę
Dz.U. 2021 poz. 1592 / Data wydania: 2021-08-27 / Data ogłoszenia: 2021-08-30 / Data wejścia w życie: 2021-08-31
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Dz.U. 2023 poz. 1742 / Data wydania: 2023-07-25 / Data ogłoszenia: 2023-08-30
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek
Dz.U. 2023 poz. 2326 / Data wydania: 2023-10-10 / Data ogłoszenia: 2023-10-26
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
Dz.U. 2021 poz. 2027 / Data wydania: 2021-10-18 / Data ogłoszenia: 2021-11-09 / Data wejścia w życie: 2021-12-09
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników
Dz.U. 2017 poz. 646 / Data wydania: 2017-03-07 / Data ogłoszenia: 2017-03-27 / Data wejścia w życie: 2017-04-11
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników
Dz.U. 2016 poz. 1845 / Data wydania: 2016-11-09 / Data ogłoszenia: 2016-11-15 / Data wejścia w życie: 2016-11-16
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2433 / Data wydania: 28.10.2004 / Data ogłoszenia: 15.11.2004 / Data wejścia w życie: 01.01.2005

Akty prawne dotyczące Narodowego Centrum Krwi

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi
Dz.Urz.MZ.10.9.60 / 08.07.2010 / 21.07.2010
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.7 / 2012-03-08 / Ogłoszony: 2012-03-12
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.19 / 2013-05-15 / Ogłoszony: 2013-05-17
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.35 / 2015-07-27 / Ogłoszony: 2015-07-29
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.1 / 2021-01-04 / Ogłoszony: 2021-01-05
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.42 / 2021-06-02 / Ogłoszony: 2021-06-02
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
DZ. URZ. Min. Zdr. 05.8.29 / 2005-05-17
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dz.Urz.MZ.07.19.99 / 2007-12-14

Dyrektywy Unii Europejskiej

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE
DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2004/33/WE w odniesieniu do najwyższych wartości pH dla koncentratów płytek krwi pod koniec okresu przechowywania (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Archiwum aktów prawnych

3 komentarze do “Akty prawne”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.