DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Akty prawne

krwiodawstwo

Jeżeli człowiek wymyślił państwo, to musiał następnie wymyślić reguły i sposoby według, których to państwo funkcjonuje, i znaleźć podmioty, które będą działać w imieniu tego państwa. – Prof. Jan Zimmermann

Akty prawne związane z honorowym krwiodawstwem

Poboru krwi w Polsce dokonują placówki Publicznej Służby Krwi. Ich działanie jest ściśle określone przepisami prawa. Normy te regulują zarówno krwiodawstwo jak i krwiolecznictwo. Najważniejsze z aktów znajdziecie na wykazie poniżej. Staram się być na bieżąco i aktualizować spis jak tylko zachodzą zmiany w przepisach prawa..

Ogólne akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dziennik Ustaw 1997 nr 106 poz. 681
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. – tekst ujednolicony nowy akt prawny
Wydany: 22.08.1997 / Wszedł w życie: 01.01.1999 / Obowiązuje od: 01.01.1999
Dziennik Ustaw 2005 nr 79 poz. 691
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi nowy akt prawny
Wydany: 11.09.2017 / Ogłoszony: 14.09.2017 / Wszedł w życie: 15.09.2017 / Obowiązuje od: 15.09.2017

Akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

Dziennik Ustaw 1996 nr 60 poz. 281
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Wydany: 15.05.1996 / Wszedł w życie: 02.06.1996 / Obowiązuje od: 02.06.1996
Dziennik Ustaw 2004 nr 210 poz. 2135
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Wydany: 2004-08-27 / Ogłoszony: 2004-09-27 / Wszedł w życie: 2004-10-01 / Obowiązuje od: 2004-10-01
Dziennik Ustaw 2004 nr 261 poz. 2602
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi
Wydany: 26.11.2004 / Ogłoszony: 09.12.2004 / Wszedł w życie: 09.12.2004 / Obowiązuje od: 09.12.2004
Dziennik Ustaw 2010 nr 23 poz. 119
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Wydany: 2010-02-03 / Ogłoszony: 2010-02-12 / Wszedł w życie: 2010-02-27 / Obowiązuje od: 2010-02-27
Dziennik Ustaw 2014 poz. 1360
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Wydany: 2014-09-19 / Ogłoszony: 2014-10-08 / Wszedł w życie: 2014-10-23 / Obowiązuje od: 2014-10-23
Dziennik Ustaw 2017 poz. 235
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty nowy akt prawny
Wydany: 2017-02-06 / Ogłoszony: 2017-02-09 / Wszedł w życie: 2017-09-10/dd>

Akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Dziennik Ustaw 2006 nr 180 poz. 1324
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi nowy akt prawny
Wydany: 11.09.2017 / Ogłoszony: 14.09.2017 / Wszedł w życie: 15.09.2017 / Obowiązuje od: 15.09.2017
Dziennik Ustaw 2017 poz. 1677
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nowy akt prawny
Wydany: 24.08.2017 / Ogłoszony: 01.09.2017 / Wszedł w życie: 15.09.2017 / Obowiązuje od: 15.09.2017

Akty prawne dotyczące wysokości opłat za krew

Dziennik Ustaw 2016 poz. 1538
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r.
Wydany: 2016-09-15 / Ogłoszony: 2016-09-23 / Wejdzie w życie: 2017-01-01 / Wygaśnie: 2017-12-31
Dziennik Ustaw 2017 poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r. nowy akt prawny
Wydany: 2017-07-31 / Ogłoszony: 2017-08-09 / Wejdzie w życie: 2018-01-01 / Wygaśnie: 2018-12-31

Inne akty prawne

Dziennik Ustaw 2017 poz. 1724
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek nowy akt prawny
Wydany: 08.09.2017 / Ogłoszony: 09.09.2017 / Wszedł w życie: 10.09.2017
Dziennik Ustaw 2017 poz. 1026
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników nowy akt prawny
Wydany: 16.05.2017 / Ogłoszony: 26.05.2017 / Wszedł w życie: 27.06.2017
Dziennik Ustaw 2017 poz. 646
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników nowy akt prawny
Wydany: 07.03.2017 / Ogłoszony: 27.03.2017 / Wszedł w życie: 11.04.2017
Dziennik Ustaw 2016 poz. 1845
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników nowy akt prawny
Wydany: 09.11.2016 / Ogłoszony: 15.11.2016 / Wszedł w życie: 16.11.2016 / Obowiązuje od: 16.11.2016
Dziennik Ustaw 2011 nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Wydany: 2011-04-15 / Ogłoszony: 2011-06-01 / Wszedł w życie: 2011-07-01 / Obowiązuje od: 2011-07-01
Dziennik Ustaw 2005 nr 109 poz. 918
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Wydany: 14.06.2005 / Ogłoszony: 21.06.2005 / Wszedł w życie: 01.01.2006 / Obowiązuje od: 01.01.2006
Dziennik Ustaw 2010 nr 216 poz. 1426
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Wydany: 2010-11-05 / Ogłoszony: 2010-11-17 / Wszedł w życie: 2010-12-02 / Obowiązuje od: 2010-12-02
Dziennik Ustaw 2004 nr 243 poz. 2433
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Wydany: 28.10.2004 / Ogłoszony: 15.11.2004 / Wszedł w życie: 01.01.2005 / Obowiązuje od: 01.01.2005

Akty prawne dotyczące Narodowego Centrum Krwi

Dz.Urz.MZ.10.9.60
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi
08.07.2010 / 21.07.2010
DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.7
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2012-03-08 / Ogłoszony: 2012-03-12
DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.19
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2013-05-15 / Ogłoszony: 2013-05-17
DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.35
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2015-07-27 / Ogłoszony: 2015-07-29
Dz.Urz.MZ.05.8.29
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
2005-05-17
Dz.Urz.MZ.07.19.99
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
2007-12-14

Dyrektywy Unii Europejskiej

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE
DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2004/33/WE w odniesieniu do najwyższych wartości pH dla koncentratów płytek krwi pod koniec okresu przechowywania (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE
UWAGA!
Teksty aktów prawnych prezentowane na naszej stronie nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Archiwum aktów prawnych związanych z krwiodawstwem

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016