Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Akty prawne

Ogólne akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi / (tekst jednolity)
Dz.U. 2021 poz. 1749 / Data wydania: 2021-09-06 / Data ogłoszenia: 2021-09-27 / Data stanu prawnego: 2021-09-06
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 159 / Data wydania: 2021-01-25 / Data ogłoszenia: 2021-01-25 / Data wejścia w życie: 2021-01-26
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi NOWY
Dz.U. 2022 poz. 1279 / Data wydania: 2022-05-24 / Data ogłoszenia: 2022-06-20

Akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 / Data wydania: 2004-08-27 / Data ogłoszenia: 2004-09-27 / Data wejścia w życie: 2004-10-01
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept
Dz.U. 2020 poz. 2424 / Data wydania: 2020-12-30 / Data ogłoszenia: 2020-12-30 / Data wejścia w życie: 2021-01-01
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Dz.U. 2020 poz. 2424 / Data wydania: 2021-06-17 / Data ogłoszenia: 2021-06-22 / Data wejścia w życie: 2021-07-01
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Dz.U. 2014 poz. 1632 / Data wydania: 2014-09-16 / Data ogłoszenia: 2014-11-24
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602 / Data wydania: 2004-11-26 / Data ogłoszenia: 2004-12-09 / Data wejścia w życie: 2004-12-09
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł” Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” NOWY
Dz.U. 2022 poz. 1211 / Data wydania: 2022-05-20 / Data ogłoszenia: 2022-06-07 / Data wejścia w życie: 2022-06-21
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty
Dz.U. 2017 poz. 235 / Data wydania: 2017-02-06 / Data ogłoszenia: 2017-02-09 / Data wejścia w życie: 2017-09-10

Akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Dz.U. 2017 poz. 1742 / Data wydania: 2019-06-19 / Data ogłoszenia: 2019-07-08 / Data wejścia w życie: 2019-07-09
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu
Dz.U. 2017 poz. 1677 / Data wydania: 2017-08-24 / Data ogłoszenia: 2017-09-01 / Data wejścia w życie: 2017-09-16

Akty prawne dotyczące wysokości opłat za krew

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r.
Dz.U. 2021 poz. 1353 / Data wydania: 2021-07-22 / Data ogłoszenia: 2021-07-23 / Data wejścia w życie: 2022-01-01 / Data wygaśnięcia: 2022-12-31 NOWY

Inne akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę
Dz.U. 2021 poz. 1592 / Data wydania: 2021-08-27 / Data ogłoszenia: 2021-08-30 / Data wejścia w życie: 2021-08-31
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Dz.U. 2021 poz. 504 / Data wydania: 2021-02-17 / Data ogłoszenia: 2021-03-19
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Dz.U. 2022 poz. 1043 / Data wydania: 2022-05-11 / Data ogłoszenia: 2022-05-17 / Data wejścia w życie: 2022-06-01 NOWY
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek
Dz.U. 2017 poz. 1724 / Data wydania: 2017-09-08 / Data ogłoszenia: 2017-09-09 / Data wejścia w życie: 2017-09-10
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
Dz.U. 2021 poz. 2027 / Data wydania: 2021-10-18 / Data ogłoszenia: 2021-11-09 / Data wejścia w życie: 2021-12-09
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników
Dz.U. 2017 poz. 646 / Data wydania: 2017-03-07 / Data ogłoszenia: 2017-03-27 / Data wejścia w życie: 2017-04-11
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników
Dz.U. 2016 poz. 1845 / Data wydania: 2016-11-09 / Data ogłoszenia: 2016-11-15 / Data wejścia w życie: 2016-11-16
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 918 / Data wydania: 14.06.2005 / Data ogłoszenia: 21.06.2005 / Data wejścia w życie: 01.01.2006
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1426 / Data wydania: 2010-11-05 / Data ogłoszenia: 2010-11-17 / Data wejścia w życie: 2010-12-02
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2433 / Data wydania: 28.10.2004 / Data ogłoszenia: 15.11.2004 / Data wejścia w życie: 01.01.2005

Akty prawne dotyczące Narodowego Centrum Krwi

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi
Dz.Urz.MZ.10.9.60 / 08.07.2010 / 21.07.2010
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.7 / 2012-03-08 / Ogłoszony: 2012-03-12
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.19 / 2013-05-15 / Ogłoszony: 2013-05-17
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.35 / 2015-07-27 / Ogłoszony: 2015-07-29
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.1 / 2021-01-04 / Ogłoszony: 2021-01-05
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.42 / 2021-06-02 / Ogłoszony: 2021-06-02
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
DZ. URZ. Min. Zdr. 05.8.29 / 2005-05-17
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Dz.Urz.MZ.07.19.99 / 2007-12-14

Dyrektywy Unii Europejskiej

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE
DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2004/33/WE w odniesieniu do najwyższych wartości pH dla koncentratów płytek krwi pod koniec okresu przechowywania (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE

UWAGA: Teksty aktów prawnych prezentowane na naszej stronie nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

[su_spoiler title=”Archiwum aktów prawnych związanych z krwiodawstwem” icon=”arrow”]

Archiwum

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Dz.U. 2015 poz. 2098 / Data ogłoszenia:2015-12-10 / Data wydania:2015-11-27 / Data uchylenia: 25.05.2021
Dziennik Ustaw 2005 nr 79 poz. 691
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 18.04.2005 / Ogłoszony: 09.05.2005 / Wszedł w życie: 24.05.2005 / Obowiązuje od: 24.05.2005 / Data uchylenia: 12.09.2017
Dziennik Ustaw 2007 nr 212 poz. 1568
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 09.11.2007 / Ogłoszony: 15.11.2007 / Wszedł w życie: 15.11.2007 / Obowiązuje od: 15.11.2007 / Data uchyklenia: 12.09.2017
Dziennik Ustaw 2010 nr 7 poz. 50
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 31.12.2009 / Ogłoszony: 18.01.2010 / Wszedł w życie: 02.02.2010 / Obowiązuje od: 02.02.2010 / Data uchylenia: 13.09.2017
Dziennik Ustaw 2015 poz. 1012
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 08.07.2015 / Ogłoszony: 22.07.2015 / Wszedł w życie: 06.08.2015 / Obowiązuje od: 06.08.2015 / Data uchylenia: 13.09.2017

Uchylone akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

Dziennik Ustaw 2004 nr 263 poz. 2625
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
Wydany: 07.12.2004 / Ogłoszony: 13.12.2004 / Wszedł w życie: 13.12.2004 / Obowiązuje od: 13.12.2004 / Data uchylenia: 01.01.2017
Dziennik Ustaw 2007 nr 214 poz. 1582
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
Wydany: 09.11.2007 / Ogłoszony: 16.11.2007 / Wszedł w życie: 01.11.2007 / Obowiązuje od: 16.11.2007 / Data uchylenia: 01.01.2017
Dziennik Ustaw 2006 nr 21 poz. 163
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których odtanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych
Wydany: 19.01.2006 / Ogłoszony: 09.02.2006 / Wszedł w życie: 24.02.2006 / Obowiązuje od: 24.02.2006 / Data uchylenia: 11.09.2016
Dziennik Ustaw 2008 nr 118 poz. 761
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Wydany: 20.06.2008 / Ogłoszony: 04.07.2008 / Wszedł w życie: 19.07.2008 / Obowiązuje od: 19.07.2008 / Data uchylenia: 2010-02-27
Dziennik Ustaw 1998 nr 148 poz. 980
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki społecznej z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z odtaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych.
Wydany: 02.12.1998 / Ogłoszony: 01.01.1999 / Wszedł w życie: 01.01.1999 / Obowiązuje od: 01.01.1999 / Data uchylenia: 2004-04-01
Dziennik Ustaw 1999 nr 60 poz. 652
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów krwiopochodnych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi.
Wydany: 15.06.1999 / Ogłoszony: 12.08.1999 / Wszedł w życie: 12.08.1999 / Obowiązuje od: 12.08.1999 / Data uchylenia: 2004-07-14

Uchylone akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Dziennik Ustaw 2005 nr 65 poz. 573
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Wydany: 11.03.2005 / Ogłoszony: 21.04.2005 / Wszedł w życie: 06.05.2005 / Obowiązuje od: 06.05.2005 / Uchylony dnia: 12.09.2017
Dziennik Ustaw 2006 nr 180 poz. 1324
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Wydany: 21.08.2006 / Ogłoszony: 05.10.2006 / Wszedł w życie: 20.10.2006 / Obowiązuje od: 20.10.2006 / Data uchylenia: 2017-09-12
Dziennik Ustaw 1999 nr 84 poz. 939
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
Wydany: 1999-09-09 / Wszedł w życie: 1999-10-31 / Obowiązuje od: 1999-10-31 / Data uchylenia: 2006-10-20
Dziennik Ustaw 1998 nr 124 poz. 824
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których odtanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych.
Wydany: 1998-09-14 / Wszedł w życie: 1998-10-15 / Obowiązuje od: 1998-10-15 / Data uchylenia: 24.02.2006
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 15 marca 2006 poz. 15
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Ogłoszony: 2006-03-15 / Wszedł w życie: 2006-03-15 / Obowiązuje od: 2006-03-15
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2007 poz. 101
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Ogłoszony: 2007-12-31 / Wszedł w życie: 2007-12-31 / Obowiązuje od: 2007-12-31

Uchylone akty prawne dotyczące wysokości opłat za krew

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 1768 / Data wydania: 2020-10-12 / Data ogłoszenia: 2020-10-12 / Data wejścia w życie: 2021-01-01 / Data wygaśnięcia: 2021-12-31
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r.
Dz.U. 2019 poz. 1611 / Data ogłoszenia: 2019-08-26 / Data wydania: 2019-08-12 / Data wejścia w życie: 2020-01-01 / Data wygaśnięcia: 2020-12-31
Dz.U. 2017 poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.
Data ogłoszenia: 2018-08-29 / Data wydania: 2018-08-16 / Data wejścia w życie: 2019-01-01 / Data wygaśnięcia:2019-12-31
Dz.U. 2017 poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.
Data ogłoszenia: 2017-08-09 / Data wydania: 2017-07-31 / Data wejścia w życie: 2018-01-01 / Data wygaśnięcia:2018-12-31
Dziennik Ustaw 2016 poz. 1538
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r.
Wydany: 2016-09-15 / Ogłoszony: 2016-09-23 / Wejdzie w życie: 2017-01-01 / Data wygaśnięcia: 2017-12-31
Dziennik Ustaw 2015 poz. 1033
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r.
Wydany: 2015-07-08 / Ogłoszony: 2015-07-24 / Wejdzie w życie: 2016-01-01 / Obowiązuje od: 2016-01-01 / Data wygaśnięcia: 2015-12-31
Dziennik Ustaw 2014 poz. 1251
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.
Wydany: 2014-07-08 / Ogłoszony: 2014-09-09 / Wejdzie w życie: 2015-01-01 / Obowiązuje od: 2015-01-01 / Data wygaśnięcia: 2015-12-31
Dziennik Ustaw 2013 nr 0 poz. 958
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.
Wydany: 2013-12-12 / Ogłoszony: 2013-12-16 / Wejdzie w życie: 2014-01-01 / Obowiązuje od: 2014-01-01 / Data wygaśnięcia: 2014-12-31
Dziennik Ustaw 2012 nr 0 poz. 958
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.
Wydany: 2012-09-13 / Ogłoszony: 2012-08-24 / Wejdzie w życie: 2013-01-01 / Obowiązuje od: 2013-01-01 / Data wygaśnięcia: 2013-12-31
Dziennik Ustaw 2011 nr 220 poz. 1309
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.
Wydany: 2011-09-29 / Ogłoszony: 2011-10-14 / Wszedł w życie: 2012-01-01 / Obowiązuje od: 2012-01-01 / Data wygaśnięcia: 2012-12-31
Dziennik Ustaw 2010 nr 153 poz. 1031
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r.
Wydany: 2010-08-09 / Ogłoszony: 2010-08-23 / Wszedł w życie: 2011-01-01 / Obowiązuje od: 2011-01-01 / Data wygaśnięcia: 2011-12-31
Dziennik Ustaw 2009 nr 143 poz. 1173
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawi określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r.
Wydany: 20.08.2009 / Ogłoszony: 03.09.2009 / Wszedł w życie: 01.01.2010 / Obowiązuje od: 01.01.2010 / Data wygaśnięcia: 2010-12-31
Dziennik Ustaw 2008 nr 205 poz. 1286
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.
Wydany: 05.11.2008 / Ogłoszony: 2.11.2008 / Wszedł w życie: 01.01.2009 / Obowiązuje od: 01.01.2009 / Data wygaśnięcia: 2009-12-31
Dziennik Ustaw 2005 nr 153 poz. 1284
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r.
Wydany: 02.08.2005 / Ogłoszony: 12.08.2005 / Wszedł w życie: 01.01.2006 / Obowiązuje od: 01.01.2006 / Data wygaśnięcia: 2006-12-31
Dziennik Ustaw 2004 nr 159 poz. 1666
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki
Wydany: 09.07.2004 / Ogłoszony: 13.07.2004 / Wszedł w życie: 14.07.2004 / Obowiązuje od: 14.07.2004 / Data wygaśnięcia: 2005-01-01
Dziennik Ustaw 1998 nr 166 poz. 1267
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za krew i preparaty krwiopochodne wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.
Wydany: 31.12.1998 / Ogłoszony: 01.01.1999 / Wszedł w życie: 01.01.1998 / Obowiązuje od: 01.01.1998 / Data wygaśnięcia: 2004-07-14

Inne uchylone akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dziennik Ustaw 2013 nr 0 poz. 5
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Wydany: 2012-12-11 / Ogłoszony: 2013-01-04 / Wszedł w życie: 2013-01-19 / Obowiązuje od: 2013-01-19 / Uchylony dnia: 2017-09-12
Dziennik Ustaw 2010 nr 159 poz. 1072
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Wydany: 2010-08-09 / Ogłoszony: 2010-08-31 / Wszedł w życie: 2010-09-15 / Obowiązuje od: 2010-09-15 / Data uchylenia: 2012-07-02
Dziennik Ustaw 2005 nr 191 poz. 1607
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Wydany: 2005-09-19 / Ogłoszony: 2005-10-03 / Wszedł w życie: 2005-11-03 / Obowiązuje od: 2005-11-03 Data uchylenia: 2012-07-02
Dziennik Ustaw 2004 nr 247 poz. 2482
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
Wydany: 2004-11-04 / Ogłoszony: 2004-11-19 / Wszedł w życie: 2004-12-04 / Obowiązuje od: 2004-12-04 / Uchylony dnia: 10.09.2017
Dziennik Ustaw 1991 nr 91 poz. 408
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. – tekst ujednolicony
Wydany: 1991-08-30 / Ogłoszony: 1991-10-14 / Wszedł w życie: 1992-01-15 / Obowiązuje od: 1992-01-15 / Data uchylenia: 2011-07-01
Monitor Polski 1996 Nr 54 Poz.494
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi musi przyjmować w związku z odtaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych.
Wydany: 1996-08-08 / Wszedł w życie: 1996-09-20 / Obowiązuje od: 1996-09-20 / Data uchylenia: 1999-01-01
Monitor Polski 1978 Nr 28 Poz.103
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1978 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania wpisu grup krwi w dokumentach stwierdzających tożsamość.
Wydany: 1978-08-02 / Wszedł w życie: 1978-08-31 / Obowiązuje od: 1978-08-31 / Data uchylenia: 1984-07-01
Monitor Polski 1974 Nr 49 Poz.299
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Ogłoszony: 1974-12-28 / Wydany: 1974-12-20 / Wszedł w życie: 1975-01-01 / Obowiązuje od: 1975-01-01 / Data uchylenia: 1996-06-02
Monitor Polski 1969 Nr 36 Poz.276
Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie akcji honorowego krwiodawstwa.
Wydany: 1969-08-11 / Wszedł w życie: 1969-08-23 / Obowiązuje od: 1969-08-23 / Data uchylenia: 2001-03-30
Monitor Polski 1952 Nr 1 Poz.17
Uchwała nr 931 Prezydium Rządu z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie wynagrodzenia krwiodawców za dostarczanie krwi.
Wydany: 1951-12-28 / Wszedł w życie: 1952-01-11 / Obowiązuje od: 1952-01-01 / Data uchylenia: 1981-12-07
Monitor Polski 1951 Nr 03 Poz.1509
Pismo okólne nr 188 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie zwolnień od pracy krwiodawców.
Wydany: 1951-12-24 / Wszedł w życie: 1951-12-24 / Obowiązuje od: 1951-12-24 / Data uchylenia: 1975-01-01
Monitor Polski 1950 Nr 129 Poz.1612
Uchwała Prezydium Rządu z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie wynagrodzenia krwiodawców za dostarczanie krwi.
Wydany: 1950-11-29 / Wszedł w życie: 1950-12-11 / Obowiązuje od: 1950-12-11 / Data uchylenia: 1952-01-01
Monitor Polski 1949 Nr 22 Poz.359 tom 1
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie zaliczenia stacji konserwacji i przetaczania krwi prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż do zakładów społecznych służby zdrowia.
Wydany: 1949-03-31 / Wszedł w życie: 1949-04-15 / Obowiązuje od: 1949-04-01 / Data uchylenia: 1975-07-17
Dziennik Ustaw 1937 nr 66 poz. 504
Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1937 r. o krwiodawcach.
Wydany: 04.08.1937 / Ogłoszony: 11.09.1937 / Wszedł w życie: 12.10.1937 / Obowiązuje od: 12.10.1937 / Data uchylenia: 10.04.1952

Uchylone akty prawne dotyczące Narodowego Centrum Krwi

Dz.Urz.MZ.06.15.76
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi
12.10.2006
Dz.Urz.MZ.07.10.38
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
14.06.2007 / 20.06.2007
Dz.Urz.MZ.08.08.39
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
23.07.2009 / 29.07.2009