Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Ulga podatkowa dla hdk

Informacje dotyczące darowizny za krew dla honorowych krwiodawców

Uwaga!
Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym oddadzą bezpłatnie krew lub jej składniki, mają prawo uwzględnić taką darowiznę w swoim zeznaniu podatkowym. Darowiznę taką należy odliczyć w roku podatkowym, w którym rozliczamy zeznanie PIT. To znaczy, że darowiznę przekazaną w 2021 r. uwzględnimy w deklaracji składanej w 2022 r. Pamiętaj jednakże, że masz również prawo dokonać korekty zeznań za lata ubiegłe.

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku (…) stanowi dochód (…) po odliczeniu kwot:
(…)
9) darowizn przekazanych na cele:
(…)
c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników
(…)
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej odliczają darowiznę w formularzu PIT-36PIT-37 lub PIT-37L.

Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odliczają darowiznę w formularzu PIT-28.

Konieczne jest dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym to wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa-RCKiK).

Pomniejszając swój dochód, w związku z honorowym oddaniem krwi, jednocześnie zmniejsza się podstawa opodatkowania. W konsekwencji niższa podstawa opodatkowania oznacza również niższy podatek do zapłaty. 

Wysokość odliczenia

Wysokość odliczenia na cele krwiodawstwa ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Kwotę darowizny otrzymujemy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub składnika) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł. Taka cena została ustalona przez Ministra Zdrowia w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

Wysokość ulgi zależy więc od ilości oddanej krwi i jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra krwi pełnej, płytek krwi więcej gdyż w zależności od tego czy są pobierane z dodatkowym osoczem czy nie nawet do 12 litrów, osocza można oddać najwięcej, bo aż 25 litrów. Pamiętajmy przy tym, że łączny limit z różnych darowizn np. na kult religijny, na rzecz pożytku publicznego, na rzecz krwiodawstwa w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu (w przypadku ryczałtu przychodu) podatnika. Jeżeli suma darowizn przekroczy to i tak podatnik może odliczyć tylko 6% dochodu.

Uwaga!
1) Stawka ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr krwi i jej składników dla celów podatkowych jest jednakowa i wynosi 130 zł. Nie ma innej stawki dla osocza czy płytek krwi. – Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 17 kwietnia 2009 r. DD3/0602/18/CRS/09/MBI9-3660 oraz DD3/066/107/CRS/09/1116.
2) Przy obliczaniu ulgi za składniki nie stosuje się przeliczników.
3) Aktualna interpretacja przepisów Darowizna krwi za 2017

Wpisz w poszczególne okienka zsumowane ilości oddanej krwi lub jej składników. Przykład: Oddałeś 3 razy krew pełną wpisz w okienko 1350 (3 x 450ml = 1350 ml).

Jak dokonuje się odliczenia?

Odliczenia z tytułu oddania krwi dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Korzystając z ulgi dla honorowych krwiodawców, należy dodatkowo wypełnić załącznik PIT/O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego. W przypadku tej ulgi, obdarowanym jest stacja krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew. PIT/O załączamy do odpowiedniego zeznania, w którym dokonujemy odliczenia od dochodu.

Forma elektroniczna Twój e-PIT

Twój e-PIT to przygotowane przez urząd skarbowy Twoje roczne rozliczenie. Znajdzie je po 15.02.2022 w e-Urzędzie Skarbowym znajdującym się pod adresem https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Aby mieć wgląd w dokumenty musisz się zalogować. Możesz to zrobić na 3 sposoby: przez login.gov.pl, podając swoje dane personalne lub przez aplikację mObywatel. 

Po zalogowaniu się masz dostęp do poszczególnych pozycji portalu:

Strona Główna Twój e-PIT

Klikasz Twój e-PIT i pokonujesz kolejne kroki procedury.

Klikasz “Dodaj darowizny”

Wybierasz “Krwiodawstwo” i wpisujesz kwotę odliczenia

Wypełniasz dane obdarowanego (wpisujesz nazwę i adres siedziby RCKiK nie oddziału terenowego czy punktu krwiodawstwa)

Forma papierowa:

PIT/O

PIT-36

PIT-37

Wysokość wydatków na cele związane z krwiodawstwem ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Przepisy jednak nie nakazują dołączać takowych zaświadczeń do zeznania. Są one wymagane tylko przy kontroli. Jednak …

Liczba osób, które skorzystały z ulgi oraz wysokość dokonanych odliczeń.
Rok Liczba podatników Kwota Średnia kwota Liczba podatników PIT-28 Kwota PIT-28
2013 113 251 (0,47 % ogółu podatników) 24 070 000 zł 213 zł 125 39 000
2014 121 244 (0,50 % ogółu podatników) 25 421 000 zł 210 zł 163 31 000
2015 133 709 (0,54 % ogółu podatników) 28 170 000 zł 211 zł 184 43 000
2016 139 374 (0,56 % ogółu podatników) 29 561 000 zł 212 zł 180 41 000
2017 145 792 (0,58 % ogółu podatników) 31 055 000 zł 213 zł 195 39 000
2018 148 057 (0,59 % ogółu podatników) 31 550 000 zł 213 zł 247 51 000
2019 152 699 (0,59 % ogółu podatników) 32 968 000 zł 216 zł 358 79 000
2020 – (- % ogółu podatników) – zł – zł 473 92 000
Ulotki Ministerstwa Finansów z lat ubiegłych
Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca “Ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców” w roku 2015
Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca “Ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców” w roku 2014
Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca “Ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców” w roku 2013
Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca “Ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców” w roku 2012
Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca “Ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców” w roku 2011
Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca “Ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców” w roku 2010
Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca “Ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców” w roku 2009

 

Podstawa prawna:

Źródło: Ministerstwo Finansów, ksiegowosc.infor.pl oraz pit.pl