DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Tag : pck-2

Nowe legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi z PESELEM

   Dawcy krwi przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”. Honorowy Dawca Krwi otrzymuje legitymację „Honorowego Dawcy Krwi” wydaną przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki. Są to tzw. legitymacje donacyjne gdzie wbijane są pieczątki potwierdzające termin, rodzaj donacji oraz jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, która dokonała pobrania. Oprócz tego podstawowego tytułu dawca krwi może uzyskać tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, który to ma 3 stopnie. I tak

   Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej
składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub
odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

   Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”.

   Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
– przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”.

   Odznakę, o której mowa powyżej, wraz z legitymacją „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki. O wydaniu odznaki wraz z legitymacją Polski Czerwony Krzyż zawiadamia jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, która przekazała dane, będące podstawą jej nadania. Przekazanie danych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga zgody dawcy krwi wyrażonej w formie pisemnej.

   Polski Czerwony Krzyż, w ramach realizacji zadania prowadzi centralną ewidencję wydanych odznak i legitymacji oraz ich duplikatów. Wydatki związane z wydawaniem odznak honorowych i legitymacji, o których mowa, są pokrywane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

   Legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi zawierają następujące dane:
1) imię i nazwisko dawcy krwi;
2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość dawcy krwi;
3) nazwę i adres jednostki wystawiającej legitymację;
4) oznaczenie stopnia odznaki

   Zarówno legitymacje ZHDK jak i legitymacje donacyjne są ważne wyłącznie z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

UWAGA!
Wszystkie legitymacje wydane do tej pory na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych zachowują swoją ważność.

 

Wkładka legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia

Wkładka legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia

Wkładka legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia

Wkładka legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia

Wkładka legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia

Wkładka legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia

Okładka legitymacji Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia

Krwiobieg Kraków po raz 4

Krwiobieg Kraków 2017

   Głównym założeniem KRWIOBIEGU KRAKÓW jest organizacja biegu charytatywnego na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu. Krwiobieg to wydarzenie nie tylko dla tych, którzy biegają zawodowo, amatorsko lub biegną rano za uciekającym tramwajem! Krwiobieg to miejsce dla każdego, komu bliskie jest pomaganie i świadomość, że zwykłe „chcę” może zdziałać cuda i uratować komuś życie.
 

   „Oddając krew – darujesz życie” ? to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża, najstarszej i najbardziej wszechstronnej organizacji humanitarnej w Polsce, która od kilkudziesięciu lat zajmuje się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
 

   W Stowarzyszeniu obecnie działa 1 128 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK, zrzeszając blisko 200.000 członków i wolontariuszy, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu zjednując mu tym samym nowych sympatyków. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom promocyjnym, rocznie ok. 40 000 dawców decyduje się oddać krew po raz pierwszy. Wciąż jednak placówki medyczne borykają się z problemem zbyt małej ilości krwi, dlatego nie możemy ustawać w działaniach mających na celu propagowanie honorowego krwiodawstwa.
 

   Strukturę organizacyjną Ruchu tworzą kluby i rady HDK. Kluby, jako podstawowe jednostki organizacyjne PCK, zrzeszają dawców w środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy lub nauki. Podejmowane przez nie inicjatywy to m.in.: doraźne akcje poboru np. w odzewie na apel służby zdrowia, szkolenia, pogadanki, konkursy, wspólne wyjazdy lub imprezy sportowe. Rady HDK działają przy zarządach PCK wszystkich szczebli, a ich działalność dotyczy przede wszystkim koordynacji i inspiracji prac klubów oraz współpracy ze służbą krwi.
 

W czasie imprezy osoby chcące będą mogły oddać krew. Mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie będzie stał na Bulwarach Wiślanych od godz. 10:00. Rejestracja dawców możliwa będzie do godz. 15:00.

 

   Drodzy Krwiodawcy, jesteśmy Wam wdzięczni za Wasze poświęcenie oraz wkład w istnienie Ruchu HDK. Krwiodawstwo to dla Was satysfakcja, a dla potrzebujących Waszej krwi – szansa i bezcenny dar życia. Dziękujemy!
 

   Serdecznie Was zapraszamy do udziału w KRWIOBIEG KRAKÓW. Do zobaczenia!

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: Krwiobieg Kraków

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2016

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Przedstawiamy Państwu fragment sprawozdania merytorycznego Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdanie znajdziecie Państwo na stronach PCK.

W 2016 r. w Stowarzyszeniu działało 1.076 klubów Honorowych Dawców Krwi zrzeszających 26.624 członków Stowarzyszenia i 49.549 wolontariuszy. Liczba honorowych dawców krwi zrzeszonych w innych niż Kluby jednostkach organizacyjnych PCK wyniosła: członków – 2.635, wolontariuszy – 5.522. Honorowi dawcy krwi PCK oddali 131.125,80 litrów krwi, co stanowi 27,32% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych.
W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 3.072 różnego rodzaju akcje, imprezy itp., w tym XIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2015/2016, w ramach której pozyskano łącznie 14.523 litrów krwi od 20.748 uczniów i 4.684 studentów. W 14, okręgach udział wzięło 276 szkół ponadgimnazjalnych i pomaturalnych oraz 16 uczelni wyższych.
Stowarzyszenie w 2016 roku przeprowadziło:

 • XI edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do XI edycji Programu przystąpiły 53 jednostki PSP oraz 190 jednostek OSP, łącznie 3.177 strażaków oddawało krew i promowało ideę honorowego krwiodawstwa. W efekcie realizacji Programu od 1 stycznia 2016 r. do 10 grudnia 2016 r. w 14 okręgach, które złożyły sprawozdanie, pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 7.260 litrów krwi;
 • IX edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą „Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche), w 191 miejscowościach 16 polskich województw. Oprócz pobierania krwi organizowane były z tej okazji także akcje promujące honorowe krwiodawstwo, pokazy pierwszej pomocy i ratownictwa, konkursy plastyczne oraz występy artystyczne. W ciągu 5 miesięcy 2016 r. ponad 4.171 osób oddało 1.877 litrów krwi;
 • VIII edycję akcji z Klubami Motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych – „Motoserce”-„Krew jest Darem Życia”. Podczas Akcji pozyskano blisko 2.225 litrów krwi.

Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 33.682 Tytuły Honorowe.

W listopadzie każdego roku obchodzone są uroczyście „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK”, w trakcie których najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane są odznaczenia państwowe, Odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK, „Kryształowe Serce”, Odznaki ZHDK i inne wyróżnienia.

W 2016 r. PCK wręczył, podczas uroczystości krwiodawczych, nadane w 2015 r. przez Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz za krzewienie idei czerwonokrzyskiej, w tym:

 • Złoty Krzyż Zasługi – 28 osobom;
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 52 osobom;
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 48 osobom.
Ponadto Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w 2016 r. przyznał:
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 3 osobom;
 • Złoty Krzyż Zasługi – 59 osobom;
 • Srebrny Krzyż Zasługi – 85 osobom.
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 85 osobom.
Minister Zdrowia nadał 224 Odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” a kapituła „Kryształowego Serca” przyznała to wyróżnienie 69 osobom zasłużonym w rozwoju Ruchu HDK PCK.
Rok 2016 był rokiem jubileuszowym dla dwóch, posiadających w środowisku honorowych dawców krwi PCK wieloletnią tradycję, imprez integracyjno-promocyjnych.
W czerwcu na terenie Pomorskiego Okręgu PCK (Mikoszewo k/Gdańska) odbył się XL Ogólnopolski Rajd HDK PCK „Czerwona Róża”: z udziałem 295 krwiodawców z 23 Klubów HDK z terenu całego kraku oraz jednej drużyny rajdowej z Niemiec. W ostatni weekend sierpnia 2016 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego PCK w Sławie odbył się XXX Ogólnopolski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi PCK. Uczestniczyło w nim ponad 200 krwiodawców z 14 województw. Ponadto w październiku 2016 r. na Bulwarach Czerwińskiego w Krakowie odbył się 3.KrwioBIEG Kraków, którego głównym celem jest promocja honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego trybu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu. Wydarzenie skierowane jest zarówno do profesjonalistów z branży sportowej, amatorów jak i do każdego, komu bliskie jest propagowanie honorowego krwiodawstwa i świadomość, że tylko dzięki krwiodawcom, którzy z dobroci serca dzielą się cząstką siebie – możliwe jest codzienne ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. W trzeciej edycji KrwioBIEGu uczestniczyło 515 biegaczy. Do oddania krwi zgłosiło się 53 osoby, spośród których zakwalifikowano do oddania 42, a ilość oddanej krwi to 18,9 litra.

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2015 rok

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

W 2015 r. w Stowarzyszeniu działało 1.128 klubów HDK PCK zrzeszających 25.524 członków PCK i 61.302 wolontariuszy, którzy oddali 133.523,54 litrów krwi, co stanowi prawie 30% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju zorganizowano 3.350 różnego rodzaju akcji, imprez itp. W tym:
– XII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie”, której udział wzięło 25.473 uczniów i 4.274 studentów, którzy oddali w sumie 17.416 litrów krwi;
– X edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. W efekcie realizacji programu od stycznia do grudnia 2015 roku w 14 okręgach pozyskano łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 9.343,521 litrów krwi;
– VIII edycję akcji „Zbieramy Krew dla Polski” wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pn „Grupa Muszkieterów”, w tym 22 tygodnie ponad 3.600 osób oddało 1.622 litry krwi;
– VII edycję akcji z klubami motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych – Motoserce „Krew jest darem życia”, która odbyła się 18 kwietnia w 90 miastach, w których pozyskano 3.684 litry krwi.
PCK realizując w 2015 roku zadania ustawowe w zakresie nadawania tytułu honorowego i odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia, nadał ponad 32.117 tytułów i odznak honorowych. Akcje lokalne w tym zakresie zorganizowały:
– Lubuski Oddział Okręgowy PCK w Zielonej Górze – X Konferencja pt ” Bezcenny Dar”, której tematem jest transplantacja i krwiodawstwo
– Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu – happening „Tramwajady PCK”, zabytkowy edukacyjny tramwaj propagujący ideę honorowego krwiodawstwa.
14 czerwca 2015 roku w Światowy Dzień Krwiodawcy Stowarzyszenie wraz z partnerem firmą 3M (Viscoplast), rozpoczęło kampanię pn „Znak oddania”, zachęcającą do honorowego krwiodawstwa.

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK 2015

22 listopada rozpoczęły się Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Jest to coroczne „święto”, które podkreśla wagę krwiodawstwa i jest dobrym momentem na złożenie podziękowań krwiodawcom za ich dar serca. Poniżej zamieszczamy życzenia a zarazem podziękowania złożone na nasze ręce przez Narodowe Centrum krwi i Ministerstwo Zdrowia.

Życzenia z Ministerstwa Zdrowia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w 2015 roku

Życzenia z Narodowego Centrum Krwi z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za rok 2014

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Przedstawiamy Państwu fragment sprawozdania merytorycznego Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdanie znajdziecie Państwo na stronach PCK.

W 2014 r. w Stowarzyszeniu działało 1.114 Klubów Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zrzeszających 23.551 zrzeszających 23.746 członków PCK i 61.490 wolontariuszy, którzy oddali 138.061,56 litrów krwi, co stanowi prawie 30% ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych. W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano szereg inicjatyw, a wśród nich zorganizowano 3.378 rożnego rodzaju akcji, imprez itp., w tym:

 • XI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie”,
 • IX edycję Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie ” Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”
 • Edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą „Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche).
 • VI edycję akcji z Klubami Motocyklowymi zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych ? „Motoserce”-„Krew jest Darem Życia”,
Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, dofinansowane przez Ministra Zdrowia nadano ponad 28.434 Tytuły i Odznaki Honorowe, Zarząd Główny PCK wydał 360 duplikatów legitymacji do Odznak „ZHDK”.

Archiwum fragmentów sprawozdań Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczących krwiodawstwa:

Krwiobieg

21 i 22 maja 2011 roku, w 16 miastach w Polsce, tj. tam gdzie fundacja posiada swoje oddziały, przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, odbędzie się akcja zbiórki krwi. Towarzyszyć będą jej gry i zabawy dla dzieci oraz koncerty lokalnych zespołów.

Celem pośrednim Krwiobiegu jest uświadamianie społeczeństwu istoty honorowego krwiodawstwa, informowanie o procedurach oddawania krwi oraz promocja zdrowia jako wartości bezcennej.

krwiobieg

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2010 rok

UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2010
Efektem działań w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa w 2010 r. było funkcjonowanie 1.296 Klubów HDK PCK (w tym 57 nowo utworzonych), zrzeszających 25.597 członków i ponad 118.582 wolontariuszy, którzy oddali 158.869 litrów krwi.
W ramach działań promocyjnych na terenie całego kraju podejmowano różne inicjatywy, a wśród nich zorganizowano 3.421 rożnego rodzaju imprez i akcji, w tym:
– VII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Wyższych Uczelni „Młoda Krew Ratuje Życie”, w której wzięło udział 759 szkół i uczelni wyższych, 51.664 uczniów i 7.304 studentów, którzy oddali 32.348, 132 litrów krwi;
– V edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Strażak Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W projekcie uczestniczyło 41 jednostek PSP i 180 jednostek OSP oraz 21 jednostek ratowniczo-gaśniczych. W okresie od 1.01 do 10.12.2010 r. w 14 województwach pozyskano 6.162 litry krwi od strażaków oraz zachęconych przez nich osób;
– III edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” – wspólnie z grupą niezależnych przedsiębiorców pod nazwą „Grupa Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche). Akcja odbywała się na terenie 14 województw, w 135 miastach. Pozyskano 1.572 litry krwi od 3.539 dawców. Poborowi krwi towarzyszyły pokazy pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne promujące zdrowy styl życia i honorowe krwiodawstwo;
– II edycję akcji z Klubami Motocyklowymi „Motoserce” – „Krew jest Darem Życia”. Pozyskano 2.449 litrów krwi.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2009 rok

UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2009
Efektem działań w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa w 2009 r. było funkcjonowanie 1.361 Klubów HDK PCK (w tym 96 nowo utworzonych), zrzeszających 26.677 członków i ponad 110.400 wolontariuszy, którzy oddali 145.055 litrów krwi. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2.327 akcji poboru krwi z udziałem 169.890 dawców, w tym 63.964 osób oddało krew po raz pierwszy.
Realizowano zadanie publiczne zlecone przez Ministra Zdrowia: Program aktywizujący środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych dawców. W ramach zadania zorganizowano 1432 akcje edukacyjno-informacyjne (w tym 575 z udziałem ambulansów służby krwi i ambulansu PCK) w trakcie których 41.866 dawców (w tym 14.424 po raz pierwszy) oddało 20.865,320 litrów krwi honorowo.
W ramach zadania Polskiego Czerwonego Krzyża wynikającego z ustawy o publicznej służbie krwi dot. nadawania tytułu i odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – 17.985 osobom wręczono ww. odznakę.
W 2009 r. nadano najbardziej zasłużonym w honorowym krwiodawstwie:
o 66 wyróżnień „Kryształowe Serce”,
o 261 odznak Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,
o 43 „Złote Krzyże Zasługi”,
o 102 „Srebrne Krzyże Zasługi”,
o 133 „Brązowe Krzyże Zasługi”
Wśród wielu inicjatyw mających na celu promowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi realizowanych w 2009 r. należy wymienić:
o VII edycję ogólnopolskiej akcji dla szkół średnich i uczelni wyższych „Młoda Krew Ratuje Życie” odbywającej się pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, w którym wzięło udział 619 szkół średnich, 36.189 uczniów oraz 51 uczelni i szkół wyższych, 4.360 studentów. Od września do grudnia uczestnicy akcji oddali ok.17.000 litrów krwi,
o IV edycję ogólnopolskiego programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie: „Ognisty Ratownik Gorąca Krew”, organizowanego pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W programie uczestniczyło 71 jednostek PSP, 384 jednostek OSP oraz 46 jednostek ratowniczo-gaśniczych; od 1 stycznia do 10 grudnia 2009 r. w 14 okręgach pozyskano łącznie od strażaków i osób przez nich zachęconych 5.786 litrów krwi,
o II edycję akcji „Zbieramy krew dla Polski” organizowaną z „Grupą Muszkieterów” (sieć supermarketów Intermarche i Bricomarche) na terenie 13 okręgów przez 7 miesięcy. Pozyskano 1.600 litrów krwi. Poborowi krwi w ambulansie PCK i ambulansach RCKiK towarzyszyły pokazy udzielania pierwszej pomocy, konkursy dla dzieci oraz inne działania promujące honorowe krwiodawstwo, zdrowie i zdrowy styl życia,
o akcję poboru krwi w trakcie „Przystanku Woodstock” w Kostrzynie n/Odrą organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy; w ramach której pozyskano 1.069 litrów krwi,
o I edycję ogólnopolskiej akcji „Motoserce” – „Krew jest darem życia”, organizowaną we współpracy z motocyklistami zrzeszonymi w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych – zebrano 1.300 litrów krwi. 4 kwietnia 2009 r. w całej Polsce organizowano imprezy plenerowe, w trakcie których obywał się pobór krwi, koncerty znanych grup rockowych, pokazy pierwszej pomocy, różne konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Akcję wspierali prezydenci miast, gminy, lokalne samorządy, firmy i media.
o akcję „Wakacyjna kropla krwi” – działania ogólnopolskie dzięki którym w 2009 r. pozyskano 10.000 litrów krwi.
Ponadto zgodnie z porozumieniem z PKP Energetyka dot. utworzenia nowych, zakładowych Klubów HDK PCK przy wszystkich wojewódzkich oddziałach firmy a także organizowanie akcji poboru krwi ph. „Energia dla Życia” powstało 8 klubów zrzeszających 222 krwiodawców, zorganizowano 7 akcji, pozyskano 65,250 litrów krwi.
Prowadzono także promocję krwiodawstwa we współpracy z firmą „Tramwaje Warszawskie Sp. z.o.o.” reklama na 6 wagonach tramwajowych.
Wśród inicjatyw terenowych służących promocji honorowego krwiodawstwa i integracji środowiska warto wymienić:
o Wojewódzkie Zawody Piłki Siatkowej Klubów HDK PCK, które odbyły się 18.04.09 r. w Kędzierzynie-Koźlu, z udziałem 7 drużyn (Międzyzakładowy Klub HDK PCK w Głubczycach, Klub HDK PCK w Krapkowicach i 5 reprezentacji Młodzieżowych Klubów HDK z miasta Kędzierzyna-Koźla),
o Okręgowe Zawody Strzeleckie Honorowych Dawców Krwi PCK zorganizowane przez Międzyzakładowy Klub HDK w Nysie, w dniu 23 maja 2009 r. w których uczestniczyło 12 zespołów 5-osobowych. Natomiast 21 października 2009 r. odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Młodzieżowych Klubów HDK PCK w Nysie zorganizowane przez Kluby HDK PCK przy Komendzie Powiatowej Policji i przy I LO „Carolinum” w Nysie. W zawodach tych wzięło udział 7 drużyn 3-osobowych,
o Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Honorowych Dawców Krwi PCK, które odbyły się 27 czerwca 2009 r. na zbiorniku wodnym Młyny k. Rudnik. Organizatorem zawodów był Klub HDK PCK przy TeDrive Poland Sp.z.o.o. w Praszce,
o Festyn dla krwiodawców i ich rodzin połączony z Wojewódzkimi Zawodami Piłki Plażowej Honorowych Dawców Krwi PCK, który odbył się 18-19 lipca 2009 r. w Pietrowicach Głubczyckich,
o VI Mistrzostwa Województwa Opolskiego Honorowych Dawców Krwi PCK w kręgle, zorganizowane 7 listopada 2009 r. w Opolu przez Klub HDK PCK przy PGE Elektrownia Opole S.A. W zawodach tych uczestniczyło 14 drużyn 4-osobowych,
o Akcje KRwiecień KRwiodawstwa w KRakowie ? w ciągu 12 dni na terenie 9 krakowskich uczelni zebrano 398 litrów krwi od 899 osób (studenci, wykładowcy, mieszkańcy Krakowa),
o XXXIII Ogólnopolski Rajd „Czerwona Róża”, który odbył się w dniach 9-13 czerwca 2009 r.,
o „Świadectwo Społecznej Dojrzałości” – organizowana po raz trzeci przez Podkarpacki
o Zarząd Okręgowy PCK, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie: 1.850 uczestników oddało 832,500 ml krwi,
o X Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Klubów HDK PCK zorganizowane 25 kwietnia 2009 r. w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie z udziałem 10 drużyn reprezentujących 6 rejonów województwa zachodniopomorskiego,
o Ogólnopolski Rajd Samochodowy połączony z poborem krwi w Sławie, organizowany przez Lubuski Zarząd Okręgowy PCK w Zielonej Górze.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2008 rok

UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2008
Jedną z najważniejszych dziedzin działalności statutowej Polskiego Czerwonego Krzyża jest promocja honorowego krwiodawstwa. W 2008 r. obchodziliśmy 50 lecie Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Oficjalna inauguracja obchodów jubileuszu miała miejsce podczas Ogólnopolskiej Konferencji Honorowego
Krwiodawstwa w Wąsoszach k/Konina (maj 2008 r.). Jubileuszowy charakter nadano też ogólnopolskim
rajdom „Czerwona Róża” w okręgu małopolskim oraz rajd samochodowy w Sławie (okręg lubuski).
Głównym akcentem obchodów 50 lecia był VIII Marsz Pokoju Honorowych Dawców Krwi PCK
zorganizowany przez Zarząd Rejonowy i Rejonową Radę HDK PCK w Bielsku-Białej. Bardzo ważnym
elementem obchodów jubileuszu było wręczenie odznaczeń państwowych najbardziej zasłużonym
honorowym dawcom krwi w Warszawie, w Belwederze a także spotkania w Senacie.
Z okazji 50 lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK Zarząd Główny wydał medal okolicznościowy,
sfinansowany ze środków własnych okręgów, rejonów, klubów Honorowych Dawców Krwi oraz sponsorów.
Medalem wyróżniono 4.173 osoby i instytucje.
W 2008 r. działały 1.364 kluby Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszające 22.813 członków PCK i blisko 117.000 wolontariuszy, którzy oddali 159.444 litry krwi. Dzięki działaniom promocyjnym Polski Czerwony Krzyż pozyskał 43.929 dawców pierwszorazowych, organizując 1.946 akcji poboru krwi.
Działalność w zakresie honorowego krwiodawstwa finansowana była (od stycznia do połowy sierpnia) ze środków własnych Stowarzyszenia oraz z dotacji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przy 17,10 % wkładu środków własnych.
W 2008 r. kontynuowane były następujące projekty:
1. Strażacy w honorowym krwiodawstwie. „Ognisty Ratownik- Gorąca Krew” III edycja wspólnego projektu PCK, Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas którego strażacy zorganizowali 825 akcji oddając łącznie 3.876 litrów krwi. Dodatkowo osoby zachęcone przez
strażaków oddały 1.880 litrów krwi.
2. V edycja Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, w efekcie której 35.467 uczniów i 6.855 studentów oddało 21.337 litrów krwi. Z nowym rokiem szkolnym i akademickim rozpoczęła się VI edycja konkursu, do której zgłosiło się 586 szkół i 44 uczelnie wyższe. Do grudnia 2008 r. 18.784 uczniów oddało 8.526 litrów krwi i 4.513 studentów – 2.069 litrów krwi
W ramach zadania publicznego realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia od sierpnia do grudnia 2008 r. odbyło się 896 akcji informacyjno-edukacyjnych połączonych z pobieraniem krwi, w których wzięło udział 28.859 honorowych krwiodawców. W ramach tych akcji pozyskano 12.947 litrów krwi.
Polski Czerwony Krzyż wraz z Grupa Muszkieterów, siecią sklepów Intermarche i Bricomarche przeprowadził ogólnopolska akcje „Zbieramy krew dla Polski”. W ciągu 7 miesięcy zorganizowano 83 akcje poboru krwi przy sklepach, w trakcie których od 2.658 dawców pobrano 1.200 litrów krwi.
Ponadto Polski Czerwony Krzyż zorganizował we współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, Poznania, Warszawy i Zielonej Góry akcję poboru krwi w trakcie przystanku ?Woodstock? w Kostrzynie n/Odrą. Pozyskano 673,65 l krwi od 1.417 dawców.
Kontynuowano współpracę z Zarządem Spółki „Tramwaje Warszawskie” w ramach której Spółka udostępnia nieodpłatnie powierzchnię reklamową na 6 wagonach tramwajowych, na których umieszczone są motywy promujące honorowe krwiodawstwo.
W ramach realizacja zadania Polskiego Czerwonego Krzyża wynikającego z art.7 ust. 2 i 3 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi ? nadawania tytułu i odznaki honorowej ?Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi?, w 2008 r. nadano i wręczono 14.648 odznak.
Ponadto najbardziej zasłużeni krwiodawcy zostali wyróżnieni:
– 241 odznaczeniami państwowymi,
– 610 odznaką Ministra Zdrowia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
– 41 „Kryształowym Sercem”.

Czerwona Nitka 30 sekund

Spot w ramach kampanii Twoja krew, moje życie

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 15 czerwca 2016

... zobacz inne spoty ...
Film edukacyjny NCK

Widzieliście film edukacyjny Narodowe Centrum Krwi. 5-minutowy spot propaguje honorowe krwiodawstwo. Jak Wam się podoba? Film stworzony został w ramach kampanii Twoja krew, moje życie Obejrzyj i PODAJ DALEJ! #czerwonanitka https://www.facebook.com/krwiodawcy/videos/1164644343556434/

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 10 lipca 2016

... zobacz inne spoty ...
Kto to jest bohater?

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 29 września 2016

... zobacz inne spoty ...

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016