Nowy wzór legitymacji honorowego dawcy krwi

Czy szykuje się kolejna zmiana dla honorowych dawców krwi? W projekcie nowego rozporządzenia załączono wzór legitymacji, która nie jak do tej pory jest książeczką ale kartą wielkości karty kredytowej. Czy to oznacza, że nie będzie już legitymacji donacyjnych, w które wbija się pieczątki? Nieraz książeczka ta jest jedynym dokumentem poświadczającym o liczbie donacji i ilości … Dowiedz się więcej

Propozycja ujednolicenia przerw między donacjami

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o tym, że w raz z nowelizacją ustawy o publicznej służbie krwi ma wejść w życie szereg rozporządzeń. Jednym z nich jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Jak ono wygląda obecnie możecie zobaczyć na naszej podstronie z aktami prawnymi https://krwiodawcy.org/akty-prawne … Dowiedz się więcej

Czy w 2017 roku zwiększy się ulga podatkowa dla dawców?

Jak niedawno pisałem zarówno na stronie jak i w mediach społecznościowych do ostatnio znowelizowanej ustawy o publicznej służbie krwi zostanie wydanych 13 aktów wykonawczych. Niektóre z tych rozporządzeń zostały już ogłoszone inne są w trakcie opiniowania i konsultacji. Poniżej możecie przeczytać uzasadnienie wprowadzenia Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i … Dowiedz się więcej

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi

   W dniu 6 sierpnia weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Zmiany nie są duże, jednak warto o nich wspomnieć. Pierwsza zmiana podyktowana jest wejściem w życie Dyrektywy Komisji 2014/110/UE z dnia 17 grudnia 2014 roku. Powyższa dyrektywa wprowadza zmiany w odniesieniu do czasowych kryteriów wykluczenia dawców w przypadku alogenicznych (gdy dawca i biorca to dwie różne osoby) pobrań krwi. Rozporządzenie nie różni się od projektu, który przedstawiłem Wam we wcześniejszym wpisie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków. Powyższy akt prawa wprowadził zmianę w punkcie 2.2.1 Choroby zakaźne. Dokładniej zmianie podlega sposób kwalifikowania kandydatów na dawców, którzy mogą być zakażeni Wirusem Zachodniego Nilu. Przypominam, że nosicielami wirusa są ptaki, ale na człowieka przenosi się za pośrednictwem komarów.

[table]

PRZED nowelizacją PO nowelizacji
Wirus Zachodniego Nilu (WNV) – 28 dni od dnia opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki
przeniesienia WNV na ludzi
Wirus Zachodniego Nilu (WNV) – 28 dni od dnia opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki
przeniesienia WNV na ludzi chyba, że indywidualne badanie metodą biologii molekularnej (wykrywające kwasy nukleinowe NAT) dało wynik ujemny

[/table]

   Oznacza to, że osoby, które wrócą do Polski z zagranicy a przebywały tam na terenach, gdzie występowały przypadki przeniesienia WNV na ludzi, muszą zostać zdyskwalifikowane czasowo na 28 dni. Jednak po nowelizacji przepisów centra krwiodawstwa otrzymują możliwość wykonania na koszt publicznej służby krwi u takiej osoby badań biologii molekularnej, których negatywny wynik pozwoliłby dopuścić taką osobę do oddania przed minięciem 28 dni. Jak widzicie o tym czy centrum będzie wykonywać je zalezy tylko od decyzji personelu medycznego stacji.
Informacje na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej są publikowane na stronach internetowych European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). W sezonie od czerwca do listopada powyższe informacje są co tydzień aktualizowane, a centra krwiodawstwa mają obowiązek ich śledzenia. W przypadku stwierdzenia co najmniej jednego przypadku zakażenia WNV stosuje się dyskwalifikację na danym obszarze w sezonie od czerwca do listopada, natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych oraz Kanady dyskwalifikacja na danym obszarze trwa cały rok. W przypadku aktualizowania powyższych informacji Konsultant Krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem NCK przekazuje aktualną sytuację epidemiologiczną do wiadomości i stosowania przez centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Obszar jest uznawany za endemiczny pod względem występowania WNV, jeżeli podczas pięciu kolejnych sezonów zostanie wykryte przynajmniej jedno potwierdzone laboratoryjnie zakażenie.

   Druga zmiana dotyczy punktu 3 umieszczonego w załączniku 1 a więc kryteriów dyskwalifikacji dawców krwi autologicznej, czyli takich którzy oddają krew sami dla siebie np. przed operacją. W tym zakresie nowelizacja ma tylko na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy 2004/33/WE i od teraz nie dopuszcza do autotransfuzji osób u których stwierdza się “aktywne zakażenie bakteryjne” a nie jak do tej pory “ostre zakażenie bakteryjne”. Dzięki wprowadzeniu tej zmiany zwiększy się bezpieczeństwo krwi i pochodnych z krwi na poziomie nie mniejszym niż w innych krajach Unii Europejskiej.
[table]

PRZED nowelizacją PO nowelizacji
ostre zapalenie bakteryjne aktywne zakażeenie bakteryjne

[/table]

   Centra krwiodawstwa oraz inne podmioty miały możliwość zgłoszenia uwag do powyższego rozporządzenia. Większych uwag jednak nie wniesiono przez co rozporządzenie ma taki sam kształt jak zaproponowany wcześniej projekt.

[button url=”http://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20151012.pdf” center=”yes” desc=”Pobierz dokument w formacie .pdf”]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. [/button]

RCKiK w Raciborzu zostanie połączone z RCKiK w Katowicach

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zostanie zmienione w oddział terenowy RCKiK w Katowicach. Przypomnijmy, że oba centra działają na terenie tego samego województwa. Takie połączenie ma poprawić jakość funkcjonowania publicznej służby krwi właśnie w tym regionie. Z jednej strony mają się powiększyć zapasy magazynowe centrum w Katowicach … Dowiedz się więcej

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi

Konieczność dokonania nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. Nr 79, poz. 691, z późn. zm.), wynika głównie z wejścia w życie Dyrektywy Komisji 2014/110/UE z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2004/33/WE Parlamentu Europejskiego i … Dowiedz się więcej

Opłaty za krew i jej składniki w 2014

Koniec roku tuż, tuż … więc Ministerstwo Zdrowia jak zwykle w ostatnich miesiącach przedstawia projekt rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. Został on zamieszczony na stronie internetowej ministerstwa w dniu 13 listopada 2013 roku celem uzgodnień zewnętrznych. Porównując go z aktualnym rozporządzeniem w sprawie określenia wysokości opłat … Dowiedz się więcej

Projekt rozporządzenia MZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 21 czerwca 2010 roku Projekt rozporządzenia Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami … Dowiedz się więcej

Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”. … Dowiedz się więcej