Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi

   W dniu 6 sierpnia weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Zmiany nie są duże, jednak warto o nich wspomnieć. Pierwsza zmiana podyktowana jest wejściem w życie Dyrektywy Komisji 2014/110/UE z dnia 17 grudnia 2014 roku. Powyższa dyrektywa wprowadza zmiany w odniesieniu do czasowych kryteriów wykluczenia dawców w przypadku alogenicznych (gdy dawca i biorca to dwie różne osoby) pobrań krwi. Rozporządzenie nie różni się od projektu, który przedstawiłem Wam we wcześniejszym wpisie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków. Powyższy akt prawa wprowadził zmianę w punkcie 2.2.1 Choroby zakaźne. Dokładniej zmianie podlega sposób kwalifikowania kandydatów na dawców, którzy mogą być zakażeni Wirusem Zachodniego Nilu. Przypominam, że nosicielami wirusa są ptaki, ale na człowieka przenosi się za pośrednictwem komarów.

[table]

PRZED nowelizacją PO nowelizacji
Wirus Zachodniego Nilu (WNV) – 28 dni od dnia opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki
przeniesienia WNV na ludzi
Wirus Zachodniego Nilu (WNV) – 28 dni od dnia opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki
przeniesienia WNV na ludzi chyba, że indywidualne badanie metodą biologii molekularnej (wykrywające kwasy nukleinowe NAT) dało wynik ujemny

[/table]

   Oznacza to, że osoby, które wrócą do Polski z zagranicy a przebywały tam na terenach, gdzie występowały przypadki przeniesienia WNV na ludzi, muszą zostać zdyskwalifikowane czasowo na 28 dni. Jednak po nowelizacji przepisów centra krwiodawstwa otrzymują możliwość wykonania na koszt publicznej służby krwi u takiej osoby badań biologii molekularnej, których negatywny wynik pozwoliłby dopuścić taką osobę do oddania przed minięciem 28 dni. Jak widzicie o tym czy centrum będzie wykonywać je zalezy tylko od decyzji personelu medycznego stacji.
Informacje na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej są publikowane na stronach internetowych European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). W sezonie od czerwca do listopada powyższe informacje są co tydzień aktualizowane, a centra krwiodawstwa mają obowiązek ich śledzenia. W przypadku stwierdzenia co najmniej jednego przypadku zakażenia WNV stosuje się dyskwalifikację na danym obszarze w sezonie od czerwca do listopada, natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych oraz Kanady dyskwalifikacja na danym obszarze trwa cały rok. W przypadku aktualizowania powyższych informacji Konsultant Krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem NCK przekazuje aktualną sytuację epidemiologiczną do wiadomości i stosowania przez centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Obszar jest uznawany za endemiczny pod względem występowania WNV, jeżeli podczas pięciu kolejnych sezonów zostanie wykryte przynajmniej jedno potwierdzone laboratoryjnie zakażenie.

   Druga zmiana dotyczy punktu 3 umieszczonego w załączniku 1 a więc kryteriów dyskwalifikacji dawców krwi autologicznej, czyli takich którzy oddają krew sami dla siebie np. przed operacją. W tym zakresie nowelizacja ma tylko na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy 2004/33/WE i od teraz nie dopuszcza do autotransfuzji osób u których stwierdza się “aktywne zakażenie bakteryjne” a nie jak do tej pory “ostre zakażenie bakteryjne”. Dzięki wprowadzeniu tej zmiany zwiększy się bezpieczeństwo krwi i pochodnych z krwi na poziomie nie mniejszym niż w innych krajach Unii Europejskiej.
[table]

PRZED nowelizacją PO nowelizacji
ostre zapalenie bakteryjne aktywne zakażeenie bakteryjne

[/table]

   Centra krwiodawstwa oraz inne podmioty miały możliwość zgłoszenia uwag do powyższego rozporządzenia. Większych uwag jednak nie wniesiono przez co rozporządzenie ma taki sam kształt jak zaproponowany wcześniej projekt.

[button url=”http://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20151012.pdf” center=”yes” desc=”Pobierz dokument w formacie .pdf”]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. [/button]