Tag : konkurs

Konkurs “Zgoda na Życie”

Konkurs w ramach kampanii "Zgoda na Życie"

Konkurs w ramach kampanii “Zgoda na Życie”

   Czym dla Ciebie jest “Zgoda na życie”? Jak opiszesz to, co dla Ciebie najcenniejsze? Jeśli też uważasz, że warto wyrazić zgodę i przekazać drugiemu człowiekowi dar życia, kiedy Twoje dobiegnie końca ? weź udział w naszym konkursie! Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmiku, w którym dokończysz zdanie “Zgadzam się, bo życie to?” .

UWAGA! Film może mieć maksymalnie 7 sekund. I pamiętaj ? nie nagrywaj wstępu ?Zgadzam się, bo życie to??. Powiedz tylko zakończenie zdania. Organizator odeśle Ci następnie link do Twojego nagrania na YouTubie kampanii.

   Jeśli post, w którym go udostępnisz na Facebooku, zbierze największą liczbę głosów ? wygrywasz! Jest o co walczyć, ponieważ nagrody za pierwsze i drugie miejsce to Gift Card na przygodę życia z:
https://prezentmarzen.com/ o wartości odpowiednio 1000 i 500 PLN.

Zgłoszenia możecie przesyłać do 29 lutego!

Link do podstrony konkursu: http://zgodanazycie.pl/konkurszycieto

Przykładowe filmy:


Postępowanie konkursowe

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM
Zespół Konkursowy powołany przez Ministra Zdrowia
informuje, że wszczyna się postępowanie konkursowe na:

WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ I ŚRODKAMI NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA OSOCZA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE

Warunki Konkursu dostępne są na stronach:

1. Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl
2. Narodowego Centrum Krwi www.nck.gov.pl
3. Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia www.zzpprzymz.pl

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką składającego wniosek, z dopiskiem:

KONKURS NA WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ I ŚRODKAMI NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA OSOCZA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE.

w terminie do dnia 21.01.2011 roku, do godziny 15.00. na adres: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa

Na pytania dotyczące sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do postępowania konkursowego, zadane do dnia 7.01.2011 r. na adres korespondencyjny: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1; 00-080 Warszawa, tel.: 22 556 49 00, fax 22 556 49 30, e-mail: konkurs@nck.gov.pl, Zespół Konkursowy opublikuje odpowiedzi na stronach internetowych: www.mz.gov.pl, www.nck.gov.pl, www.zzpprzymz.pl

Zespół Konkursowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

DO NINIEJSZEGO KONKURSU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Warunki konkursu

Zebranie zespołu

Pierwsze posiedzenie Zespołu Konkursowego

W dniu 4 listopada 2010 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Konkursowego powołanego w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów, Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Narodowego Centrum Krwi, Konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, którzy zostali powołani w skład Zespołu Konkursowego przez Ministra Zdrowia.
Jednocześnie w posiedzeniu Zespołu Konkursowego uczestniczyli przedstawiciele niebędący członkami Zespołu z głosem doradczym, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu Konkursowego.
Na posiedzeniu przewodniczący Zespołu Konkursowego wręczył powołania członkom Zespołu oraz wyznaczył spośród członków Zespołu Konkursowego ? sekretarza. Ponadto przedstawił harmonogram prac Zespołu Konkursowego, regulamin organizacyjny prac Zespołu Konkursowego oraz projekt warunków konkursu.
Ustalony został również termin kolejnego posiedzenia Zespołu Konkursowego.
W dniu wczorajszym wszyscy uczestnicy posiedzenia Zespołu Konkursowego sygnowali oświadczenia, w których zobowiązali się do nie ujawniania informacji związanych z całym przebiegiem postępowania konkursowego, mając na uwadze ważny interes Ministra Zdrowia i Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.

Roztrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” na rok 2010.

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” w zakresie: wykonania projektu, na podstawie którego zostanie zorganizowana i przeprowadzona ogólnopolska i regionalna multimedialna kampania społeczna promująca honorowe krwiodawstwo.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia w dniu 28 lipca 2010 r., do realizacji programu zdrowotnego pn.: ?Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych? na rok 2010 w zakresie: wykonania projektu, na podstawie którego zostanie zorganizowana i przeprowadzona ogólnopolska i regionalna multimedialna kampania społeczna promująca honorowe krwiodawstwo została wyłoniona niżej wymieniona jednostka:
1. Dynamics PR 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12 – środki przyznane w wysokości 6.129.531,40 zł.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu – na adres: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa.

O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Narodowego Centrum Krwi.

Lista ofert do programu

Ogłoszenie dotyczące listy oferentów spełniających wymagania formalne i nie spełniających wymagań w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” w zakresie: wykonania projektu, na podstawie którego zostanie zorganizowana i przeprowadzona ogólnopolska i regionalna multimedialna kampania społeczna promująca honorowe krwiodawstwo. Trzy firmy, które do przetargu się zgłosiło nie spełniło  wymagań formalnych. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia unieważniło przetarg.

Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”.
I. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania na rok 2010 obejmującego: Wykonanie projektu oraz organizacja i przeprowadzenie na jego podstawie ogólnopolskiej oraz regionalnej multimedialnej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo.
II. Cele programu pn.: “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”.
Celem ogólnym programu jest osiągnięcie przez Rzeczpospolitą Polską samowystarczalności zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne poprzez optymalne wykorzystanie potencjału jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi i honorowych dawców krwi.
Cele szczegółowe programu:
– Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu krwiodawstwa.
– Przełamywanie mitów i stereotypów związanych z oddawaniem krwi.
– Pozyskanie dawców pierwszorazowych i zachęcenie do regularnego oddawania krwi.
– Edukacja dzieci i młodzieży.

“Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, potwierdzoną przez Departament Budżetu Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, wysokość planu wydatków po zmianach na 2010 rok w ramach rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej, na realizację programu zdrowotnego pn.: “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych” dla zadania propagowania honorowego krwiodawstwa wynosi 6.164 tys. zł.”

Ogłoszenie
Załączniki