Tag : osobisty

Dokumenty umożliwiające rejestrację w punkcie krwiodawstwa

Każdy kto oddawał kiedykolwiek krew wie, że pierwszym etapem oddawania krwi jest rejestracja dawcy. W obecnym okresie pandemicznym odbywa się ona dwuetapowo. Wstępna, krótka ankieta dotycząca stanu zdrowia/COVID-19 oraz normalna rejestracja dawcy w systemie teleinformatycznym. Właściwa rejestracja kandydata na dawcę krwi i dawcy krwi polega na potwierdzeniu tożsamości osoby chcącej oddać krew lub jej składniki, wprowadzeniu wstępnych danych do Krajowego Rejestru Dawców Krwi oraz wykonanie innych czynności (wydruk kodów kreskowych) umożliwiających przeprowadzenie kolejnych procedur na poszczególnych stanowiskach.

Jak wspomnieliśmy kandydat na dawcę lub dawca krwi musi przedstawić dokument, który pozwoli na jego zarejestrowanie. Kiedyś uznawany był tylko dowód osobisty. Z czasem przepisy się zmieniły. Musiały uwzględniać możliwość wystąpienia nowych sytuacji np. chęć oddania krwi przez obcokrajowca.  W związku z tym kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi musiał przedstawić dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić jego tożsamość, zawierający numer PESEL, a w przypadku obcokrajowców odpowiednik PESEL bądź identyfikator dokumentu, np. paszportu. Dopuszczalne było również przedstawienie dokumentu ze zdjęciem i dodatkowo wydanego przez upoważnioną instytucję zaświadczenia odnośnie numeru PESEL. Aby ułatwić rejestrację oraz ujednolicić zbierane dane uproszczono wspomniany przepis co spowodowało, że  kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi musiał przedstawić dokument zawierający numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL: serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Z czasem jednak okazało się, że są również inne dokumenty, które w łatwy sposób pozwalają dawcy na potwierdzenie tożsamości. Dodatkowo pojawiła się możliwość korzystania z aplikacji mObywatel w placówkach publicznej służby krwi

Jak jest obecnie? Nadal najważniejszym polskim dokumentem tożsamości jest dowód osobisty. Jednak dokumentem tożsamości mogą być też inne dokumenty. Obecnie obowiązujące przepisy w placówkach publicznej służby krwi mówią, że kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi potwierdza swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu, karty stałego pobytu, książeczki żeglarskiej, żołnierskiej karty tożsamości albo przy użyciu dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.) przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość. Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi, będący cudzoziemcem, nie posiadający prawa pobytu na terytorium RP, potwierdza swoją tożsamość przez okazanie dokumentu zawierającego: zdjęcie, imiona i nazwisko, datę urodzenia, serię oraz numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Przy rejestracji personel medyczny ma obowiązek zaznaczyć rodzaj okazanego dokumentu.

 

Możecie się spotkać, że centra krwiodawstwa zezwalają potwierdzić tożsamość dawcy na podstawie prawa jazdy, legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej. Jednak dokumenty te nie są wprost wymienione z nazwy w przepisach.

mObywatel w placówkach publicznej służby krwi

Oto treść maila jakiego otrzymaliśmy od jednego z dawców:

Imię: Marcin
RCKiK w …: Zawiercie
Komentarz: Dzien dobry
Proszę o udzielenie informacji. czy do procesu rejestracji w celu oddania krwi w punkcie RCCiK można posłużyć się wersją elektroniczną dowodu osobistego zawartego w aplikacji ministerstwa cyfryzacji “mObywatel”?
Powyższy dokument w formie elektronicznej potwierdzamy jest certyfikowanym profilem ePuap i akceptowany przez Banki, służby Policji, koleje itd.

Niestety same centra krwiodawstwa nie potwierdziły, że można korzystać z takiego sposobu potwierdzenia tożsamości. W związku z tym zwróciliśmy się z zapytaniem do Ministerstwa Zdrowia o możliwość honorowania aplikacji mObywatel w podmiotach wchodzących w skład publicznej służby krwi.

Poniżej zamieszczam odpowiedź:

Szanowny Panie,

 

w związku z Pana pismem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie możliwości wykorzystywania aplikacji mObywatel do potwierdzania tożsamości kandydatów na krwiodawców, uprzejmie informuje, że nie ma przeszkód, aby już teraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) do tych celów wykorzystywały publiczną aplikację mobilną – usługa mTożsamość (elektroniczny odpowiednik dowodu osobistego na urządzeniu mobilnym), w podobny sposób jak mogą to robić świadczeniodawcy weryfikujący tożsamość pacjentów w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 7 września 2019 r. ustawy z dnia 23 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy w związku z wdrążaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, świadczeniodawcy mają możliwość potwierdzania tożsamości pacjentów przez okazanie przez pacjenta dokumentu elektronicznego zawierającego jego dane osobowe na ekranie urządzenia mobilnego. Taki sposób identyfikacji pacjenta jest wystarczający do ustalenia jego tożsamości. Nie wymaga się nawet sprawdzania przez podmiot leczniczy tożsamości przy użyciu narzędzia mWeryfikator (III poziom weryfikacji – kryptograficzny), a więc podmiot leczniczy będzie mógł poprzestać na pierwszym poziomie weryfikacji dokumentu, chyba że poweźmie wątpliwości co do prawdziwości danych wyświetlanych na urządzeniu mobilnym.

 

W przypadku podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych zrównano prawnie okazanie dowodu osobistego z okazaniem dokumentu elektronicznego na ekranie urządzenia mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość. Nie ma zatem konieczności, aby pacjent w kontaktach z placówkami ochrony zdrowia legitymował się dowodem osobistym lub paszportem, wystarczy bowiem urządzenie mobilne z aktywną usługą mTożsamość.

 

Analogiczne rozwiązanie możemy zastosować w relacjach kandydat na krwiodawcę – RCKiK. Można ustalić tożsamość tej osoby na podstawie okazanego przez nią dokumentu elektronicznego wyświetlanego na urządzeniu mobilnym. Dopiero w przypadku gdy ten mechanizm weryfikacji tożsamości konkretnego pacjenta budzi wątpliwości osoby sprawdzającej, konieczne może okazać się wylegitymowanie się przez osobę sprawdzaną dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Mimo pozytywnej odpowiedzi pojawiły się u mnie jednak wątpliwości. Związane są np z tym, że w czasie potwierdzania tożsamości na poszczególnych stanowiskach w centrum krwiodawstwa może rozładować się bateria 🙂 co spowoduje, że nie będzie można dokonać tego potwierdzenia. Co wtedy? Wiem, wiem … kombinuje.

A co Wy myślicie o potwierdzaniu tożsamości telefonem?