Tag : system

mObywatel w placówkach publicznej służby krwi

Oto treść maila jakiego otrzymaliśmy od jednego z dawców:

Imię: Marcin
RCKiK w …: Zawiercie
Komentarz: Dzien dobry
Proszę o udzielenie informacji. czy do procesu rejestracji w celu oddania krwi w punkcie RCCiK można posłużyć się wersją elektroniczną dowodu osobistego zawartego w aplikacji ministerstwa cyfryzacji “mObywatel”?
Powyższy dokument w formie elektronicznej potwierdzamy jest certyfikowanym profilem ePuap i akceptowany przez Banki, służby Policji, koleje itd.

Niestety same centra krwiodawstwa nie potwierdziły, że można korzystać z takiego sposobu potwierdzenia tożsamości. W związku z tym zwróciliśmy się z zapytaniem do Ministerstwa Zdrowia o możliwość honorowania aplikacji mObywatel w podmiotach wchodzących w skład publicznej służby krwi.

Poniżej zamieszczam odpowiedź:

Szanowny Panie,

 

w związku z Pana pismem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie możliwości wykorzystywania aplikacji mObywatel do potwierdzania tożsamości kandydatów na krwiodawców, uprzejmie informuje, że nie ma przeszkód, aby już teraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) do tych celów wykorzystywały publiczną aplikację mobilną – usługa mTożsamość (elektroniczny odpowiednik dowodu osobistego na urządzeniu mobilnym), w podobny sposób jak mogą to robić świadczeniodawcy weryfikujący tożsamość pacjentów w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 7 września 2019 r. ustawy z dnia 23 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy w związku z wdrążaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, świadczeniodawcy mają możliwość potwierdzania tożsamości pacjentów przez okazanie przez pacjenta dokumentu elektronicznego zawierającego jego dane osobowe na ekranie urządzenia mobilnego. Taki sposób identyfikacji pacjenta jest wystarczający do ustalenia jego tożsamości. Nie wymaga się nawet sprawdzania przez podmiot leczniczy tożsamości przy użyciu narzędzia mWeryfikator (III poziom weryfikacji – kryptograficzny), a więc podmiot leczniczy będzie mógł poprzestać na pierwszym poziomie weryfikacji dokumentu, chyba że poweźmie wątpliwości co do prawdziwości danych wyświetlanych na urządzeniu mobilnym.

 

W przypadku podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych zrównano prawnie okazanie dowodu osobistego z okazaniem dokumentu elektronicznego na ekranie urządzenia mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość. Nie ma zatem konieczności, aby pacjent w kontaktach z placówkami ochrony zdrowia legitymował się dowodem osobistym lub paszportem, wystarczy bowiem urządzenie mobilne z aktywną usługą mTożsamość.

 

Analogiczne rozwiązanie możemy zastosować w relacjach kandydat na krwiodawcę – RCKiK. Można ustalić tożsamość tej osoby na podstawie okazanego przez nią dokumentu elektronicznego wyświetlanego na urządzeniu mobilnym. Dopiero w przypadku gdy ten mechanizm weryfikacji tożsamości konkretnego pacjenta budzi wątpliwości osoby sprawdzającej, konieczne może okazać się wylegitymowanie się przez osobę sprawdzaną dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Mimo pozytywnej odpowiedzi pojawiły się u mnie jednak wątpliwości. Związane są np z tym, że w czasie potwierdzania tożsamości na poszczególnych stanowiskach w centrum krwiodawstwa może rozładować się bateria 🙂 co spowoduje, że nie będzie można dokonać tego potwierdzenia. Co wtedy? Wiem, wiem … kombinuje.

A co Wy myślicie o potwierdzaniu tożsamości telefonem?

E-krew – co to jest?

Co to jest e-krew?

e-krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby:
– dawców i kandydatów na dawców krwi,
– podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
– centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
– instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Poprawę jakości należy tutaj rozumieć jako usprawnienie wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie oraz skuteczne zarządzanie uzyskiwanymi i wykorzystywanymi danymi. W ramach projektu powstaną następujące e-usługi: dla dawców i kandydatów na dawców krwi:

– umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,
– profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak:
+ wyniki bezpłatnych badań,
+ zapotrzebowanie na określoną grupę krwi,
+ kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku
+ przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,
+ czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,
– uzyskanie zaświadczenia: dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny, dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy, zwolnienia na czas badań lekarskich oraz dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
– złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników; dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
– zamówienie krwi i jej składników,
– informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,
– uzyskanie informacji w ramach procedury “look back”,
– zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskania dostęp do ich wyników.

Dlaczego realizujemy projekt e-krew?

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem
w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników.
Naszym celem jest:
– ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
– dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
– optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
– podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.
Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli na zapewnienie nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów leczniczych w krew i jej składniki niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Jakie korzyści przyniesie projekt e-krew?

W wymiarze społecznym pozwoli na optymalizację strumieni podaży i popytu na krew i jej składniki dzięki:
– monitorowaniu i analizowaniu zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,
– dotarciu do dawców o określonych grupach krwi.
Oprócz niewątpliwych korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:
– dawcy krwi:
– zaoszczędzą czas,
– lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),
– podmioty lecznicze:
– zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb,
– centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa:
– zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów,
jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,
– skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem),
– zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców,
– instytucjom nadzorującym (Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Centrum Krwi, Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii):
– zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,
– będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu:Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem


Beneficjent: Centrum e-Zdrowia (dawniej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
– Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II “E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające wprowadzenie usług elektronicznych
zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.
– całkowita wartość projektu wynosi: 37 142 228,78 zł
– całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 34 714 003,78 zł.
– przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 34 714 003,78 zł, w tym:

  • z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej : 29 378 461,39 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,
  • z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej : 5 335 542,39 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Centrum e-Zdrowia odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań Centrum e-Zdrowia wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Partnerami projektu są:
1. Narodowe Centrum Krwi
2. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha Radom
15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kielce
24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Źródło: Centrum e-Zdrowia