DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Tag : narodowe-centrum-krwi

Statystyki krwiodawstwa w 2012

W dniu dzisiejszym przedstawię Wam statystyki dotyczące działalności publicznej służby krwi w 2012 roku. Wszystkie dane dostarczane są w pierwszych miesiącach nowego roku przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jednak ich analiza zajmuje kolejnych kilka miesięcy. Należy zatem zaznaczyć, że dane zamieszczone poniżej są danymi szacunkowymi. Obecnie prowadzona jest szczegółowa weryfikacja tych danych.

  • liczba dawców ogółem: 609 033
  • liczba dawców honorowych: 608 599
  • liczba dawców płatnych: 434

  • liczba donacji krwi pełnej: 1 144 181
  • liczba donacji osocza: 20 124
  • liczba donacji płytek krwi: 34 228
  • liczba donacji krwinek białych: 102
  • inne: 3770

statystyki 2012

statystyki2012_1

Krwiodawcy nie powinni nadużywać wolnego od pracy

Zatrudniający ma udzielać zwolnień od pracy tym podwładnym, którzy są dawcami krwi, w dniu, w którym ją oddają, i na czas okresowego badania lekarskiego. Tak wynika z rządowego projektu założeń nowelizacji kodeksu pracy, który trafił do konsultacji społecznych. Zmiany polegają na przeniesieniu przepisów dotyczących krwiodawstwa z rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281 z późn. zm.) do ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. nr 106, poz. 681 z późn. zm.).

Bardziej szczegółowych rozwiązań w tym zakresie domagają się jednak pracodawcy. Ich zdaniem konieczne jest określenie czasu zwolnienia od pracy na oddanie krwi. Obecnie, choć nie wynika to wprost z przepisów, to jednak w praktyce wolne na oddanie krwi udzielane jest na cały dzień.

„Na przykład w górnictwie zdarzają się przypadki, gdy zwolnienie takie jest wykorzystywane przez pracowników zamiast urlopu na żądanie. Zgłaszają oni po prostu, że nie będą w danym dniu w pracy, bo oddają krew” – mówi Monika Gładoch, radca prawny, ekspert Pracodawców RP.

Podkreśla, że możliwe jest skorzystanie z opinii ekspertów ds. medycznych, którzy mogliby ustalić, jaki czas jest potrzebny na oddanie krwi i niezbędną regenerację, tak aby pracownik mógł bez przeszkód podjąć pracę.

„To byłaby ważna wskazówka dla ustawodawcy. Przepisy powinny wskazywać czas, na jaki przysługuje zwolnienie” – uważa Alina Giżejowska, radca prawny z Kancelarii Sobczyk i Współpracownicy.

Wskazuje, że propozycje pracodawców są zasadne, m.in. dlatego że przepisy nie ograniczają liczby zwolnień od pracy na oddawanie krwi. Przysługuje ono za każdym razem, gdy zatrudniony udaje się do punktu krwiodawstwa.

Nie ma też znaczenia wymiar czasu pracy, jaki w dniu oddawania krwi obowiązywał pracownika (zgodnie z rozkładem czasu pracy). Jeśli podwładny zdecyduje się na wizytę w stacji krwiodawstwa np. w dniu, w którym miał świadczyć pracę przez 12 godz., udziela mu się zwolnienia na ten dzień. Oczywiście pracodawca może na podstawie art. 8 k.p. twierdzić, że pracownik w takim przypadku nadużywa prawa, ale udowodnienie tego nie będzie proste.

„Sądzę, że ustawodawca mógłby rozważyć, czy nie należy ograniczyć w jakiś sposób nadużywania zwolnień. Warto zastanowić się, czy pracodawcy nie mogliby uzyskiwać informacji o tym, czy w oddawanej w stacji krwi był alkohol. W takim przypadku byłoby jasne, że pracownik nadużywa prawa” – twierdzi Alina Giżejowska.

Źródło: Gazeta Prawna

Jeden dawca – jedno badanie – Wilno

„Rozpowszechnienie wirusów hepatotropowych wśród litewskich dawców krwi jest 10 razy większe niż w Estonii, 17 razy większe niż w Polsce, 95 razy większe niż we Włoszech i Hiszpanii oraz aż 375 razy większe niż w Niemczech” – głosiły napisy na plakatach podczas wczorajszej pikiety, zorganizowanej pod Ministerstwem Ochrony Zdrowia.

Tę akcję pod hasłem „Vienas donoras – vienas tyrimas” („Jeden dawca – jedno badanie”) zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz Hepatytu im. S. Lozoraitisa oraz nieformalny ruch „Vienas Vienas”. Aktywiści dążą w ten sposób do pozostawienia legalnym jedynego, indywidualnego badania krwi dawców. Obecnie litewskie centra krwiodawstwa mogą wykonywać badania mieszając w jednej probówce krew kilku lub nawet kilkunastu osób.

Źródło: Pełny tekst artykułu „Jeden dawca – jeden badanie”

Wakacje a zapasy RCKiK

Zaczęły się wakacje a wraz z nimi braki poszczególnych grup krwi w RCKiK. Najbardziej poszukiwane w letnie dni są grupy „minusowe” zwłaszcza 0, A, B. Z tymi grupami prawie wszystkie RCKiK mają problem. Zapasy są tylko dla sytuacji zagrażających życiu. Już na planowane operacje nie zawsze wystarcza. Dlatego centra szczególnie w okresie lipca i sierpnia z większą aktywnością proszą o oddawanie krwi. W mediach pojawiają się apele i informacje o organizowanych zbiórkach tzw. akcjach wyjazdowych. Oto grafika przedstawiająca stany magazynowe poszczególnych RCKiK na dzień 19 lipca.

Niestety nie mamy dostępu do wszystkich danych w związku z czym kilku RCKiK nie znajdziecie w tabelce. Pamiętajcie również, że stany magazynowe mogą się zmienić z dnia na dzień. Dlatego prosimy o bieżące sprawdzanie informacji na stronach poszczególnych RCKiK.

Transplantologia w 2011

Dzisiaj Poltransplant opublikował biuletyn z danymi z 2011 roku dotyczącymi transplantacji organów. Zapraszamy do lektury!
Transplantologia w 2011 – kliknij

transplatologia w 2011

Publiczna służba krwi to nie biznes – INFORMACJA PRASOWA

W związku z budzącym niepokój społeczny i krzywdzącym dla publicznej służby krwi wydźwiękiem publikacji zatytułowanej.: „Krew od honorowych krwiodawców dla koncernów farmaceutycznych- W środowisku wrze”, która ukazała się dzisiaj na portalach internetowych tokfm.pl i gazeta.pl wyjaśniam:
Honorowi Dawcy Krwi oddają nieodpłatnie w depozyt centrom krwiodawstwa najcenniejszy dar – czyli swoją krew – po to, by ratować zdrowie i życie innych ludzi potrzebujących przetoczenia krwi, jej składników, a także potrzebujących leków osoczopochodnych, natomiast centra krwiodawstwa przyjmując tą krew, biorą odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo uzyskiwanych z tej krwi składników, które z założenia mają ratować zdrowie i życie pacjentów. Działalność centrów krwiodawstwa nie może i nie powinna być rozpatrywana w kategoriach biznesu jako „handel krwią” – jest to nieuprawniona i nieodpowiedzialna interpretacja, mogąca nie tylko przynieść niepowetowaną szkodę idei honorowego krwiodawstwa w Polsce, ale również przyczynić się do zagrożenia życia i zdrowia osób chorych (w tym chorych ciężko i przewlekle) oraz poszkodowanych w wypadkach. Należy podkreślić, że jednostki organizacyjne publicznej służby krwi (Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) nie działają dla zysku, a leki wytwarzane z osocza, które pozostaje w nadwyżce po zabezpieczeniu potrzeb klinicznych, ratują życie i zdrowie pacjentów chorujących m.in. na hemofilię, a także pacjentów po przeszczepach, z niedoborami odporności.
Wprowadzenie do Kwestionariusza Dawcy zapisu dotyczącego wyrażenia przez Dawcę zgody na przekazanie oddanej krwi do przetworzenia na leki w przypadku niewykorzystania jej do celów klinicznych nastąpiło na podstawie rekomendacji, przedłożonej Ministrowi Zdrowia przez Krajową Radę do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w październiku 2011 r.
Centra krwiodawstwa (RCKiK) mają możliwość przekazania składników krwi oddanej przez Dawcę (w szczególności osocza) do przetworzenia w leki jedynie w przypadku niewykorzystania krwi lub jej składników do celów klinicznych. Zapobiega to przede wszystkim marnowaniu krwi oddanej przez Dawców (z powodu jej przeterminowania), ale także ponoszeniu kosztów jej utylizacji. Warunkiem wykorzystania krwi do celów innych niż kliniczne jest uzyskanie pisemnej zgody Dawcy.

Nadwyżka osocza, pozostająca po zabezpieczeniu potrzeb klinicznych, jest przeznaczana do frakcjonowania w celu uzyskania produktów osoczopochodnych niezbędnych do leczenia wielu grup chorych, u których konieczne jest zastosowanie tego typu leków – m.in. osób chorujących na hemofilię, pacjentów po przeszczepieniach, z niedoborami odporności. Planując zapewnienie społeczeństwu bezpiecznej ilości tych leków trzeba wziąć pod uwagę, że immunoglobuliny i albumina nie posiadają odpowiedników wytwarzanych metodami inżynierii genetycznej i muszą być wytwarzane z osocza ludzkiego.

Odnosząc się do kwestii odpłatnego oddawania krwi informuję, że Rada Europy zaleca i promuje zasady samowystarczalności dzięki dobrowolnemu i bezinteresownemu oddawaniu krwi i następująco je definiuje: „Donację uważa się za dobrowolną i bezpłatną, jeśli osoba oddaje krew, osocze lub komórkowe składniki krwi z własnej woli i nie otrzymuje za to żadnego wynagrodzenia, ani w formie pieniężnej, ani rzeczowej, ani w żadnej innej formie, którą można by uznać za substytut wynagrodzenia pieniężnego. Mieści się w tym również czas wolny od pracy poza zwolnieniem z pracy za czas niezbędny dla samego oddania krwi i dotarcia na miejsce donacji. Symboliczny podarunek, niewielki poczęstunek i zwrot bezpośrednich kosztów transportu nie stoją w sprzeczności z ideą dobrowolnych, bezpłatnych donacji.” [artykuł 2 Rekomendacji Rady Europy nr 6 (95) 14].
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) pobierają donacje (krwi pełnej lub pojedynczych składników krwi, takich jak płytki krwi, osocze, koncentrat krwinek czerwonych, etc.) od Honorowych Dawców, a następnie poddają je badaniom laboratoryjnym wirusologicznym i bakteriologicznymi, które mają na celu przygotowanie bezpiecznych składników krwi wykorzystywanych do celów leczniczych. Na jednostkach publicznej służby krwi spoczywa odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo składników krwi, związana z prawem biorcy do ochrony zdrowia (w tym przed przeniesieniem infekcji drogą transfuzji krwi). Obowiązkiem centrów jest zagwarantowanie, zgodnie z unijnymi standardami – pełnego bezpieczeństwa składników krwi wydawanych szpitalom, co nieodzownie związane jest z ponoszeniem przez RCKiK kosztów odpowiednich czynności i procedur. Centra ponoszą koszty związane z pobieraniem krwi, oddzielaniem jej składników i wydawaniem do lecznictwa w Polsce. Krew i jej składniki wydawane są do szpitali (podmiotów leczniczych) za opłatą, po cenach ustalanych corocznie w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wysokość opłat za krew i składniki krwi obliczana jest na podstawie całkowitych kosztów produkcji krwi i jej składników, związanych z pobieraniem krwi, oddzielaniem jej składników, ich przechowywaniem i wydawaniem. Dzięki wprowadzeniu szczegółowej procedury ustalania wysokości opłat za krew i jej składniki stworzono transparentne zasady ustalania wysokości tych opłat. Opłaty te pokrywają koszty, które centra krwiodawstwa ponoszą w związku z przygotowaniem krwi do wydania podmiotom leczniczym. Szpitale, zaopatrujące się w krew w regionalnych centrach (RCKiK-ach ) otrzymują środki finansowe na refundację kosztów zakupu krwi i jej składników od Narodowego Funduszu Zdrowia.
Reasumując, niezależnie od finalnego odbiorcy składników krwi, centra krwiodawstwa mają obowiązek stosować identyczne procedury zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, w związku z powyższym ponoszą określone koszty, niezależnie od przeznaczenia tego składnika.
Nadrzędnym celem działalności centrów krwiodawstwa jest zapewnienie odpowiedniej ilości składników krwi do celów klinicznych.

/-/Agnieszka Gołąbek
Rzecznik Prasowy

KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa

Już od 5 lat krakowscy studenci organizują KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa – akcję promującą krwiodawstwo oraz świadomą transplantologię.

Dla inicjatorów ten wyjątkowy jubileusz stanowi świetną okazję do rozszerzenia akcji promującej krwiodawstwo na kolejne polskie miasta. Tegoroczna edycja KRKRKR, dzięki porozumieniu Samorządów Studenckich, odbędzie się w Krakowie oraz 5 innych miastach Polski: Katowicach, Gliwicach, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie pod nazwą KRajowy KRwiecień KRwiodawstwa.

W każdym z nich, w największych ośrodkach uczelnianych, odbędą się konferencje, pokazy ratownicze, tematyczne imprezy w klubach i najważniejsze – zbiórki krwi.W Krakowie akcja ruszy już 26 marca i potrwa do 26 kwietnia 2012 roku.

Krew będzie można oddać w dniach:
26.03 – 30.03 – Akademia Górniczo – Hutnicza
3.04 – Uniwersytet Papieski
4.04 – Akademia Sztuk Pięknych
11.04 – 12.04 – Uniwersytet Jagielloński,
18.04 – 20.04 – Politechnika Krakowska
18.04 – 19.04 – Uniwersytet Rolniczy
23.04 – Uniwersytet Jagielloński
24.04 – 25.04 – AWF
25.04 – 26.04 – Uniwersytet Pedagogiczny

Dodatkowo, wszystkich chętnych zapraszamy 4 kwietnia do Centrum Dydaktyczno – Kongresowego na ulicy Św. Łazarza 16 na konferencję „Transplantologia – Życie po życiu”, w ramach której będzie można uczestniczyć w spotkaniu z dawcami i biorcami organów.

Fabryka frakcjonowania osocza – ciąg dalszy

Jak wiecie w 2010 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na budowę i uruchomienie pierwszej w Polsce fabryki przetwarzania osocza, w której będą produkowane leki m.in. dla chorych na hemofilię i białaczkę. Ma ona powstać do końca 2015 r. Teraz kupujemy leki dla chorych za granicą i mamy pełne magazyny nadwyżek osocza od naszych dawców. Ma to się zmienić dzięki właśnie tej fabryce. Miesiąc temu Minister Zdrowia zatwierdził rekomendację Zespołu Konkursowego. Tak więc:

MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
Warszawa, 13 lutego 2012 r.

KOMUNIKAT w sprawie fabryki przetwarzania osocza

Minister Zdrowia informuje, iż 6 grudnia 2011 r. Zespół Konkursowy powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia w celu przeprowadzenia postępowania na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz przetwarzania osocza w tej fabryce ocenił Aplikację złożoną przez Konsorcjum Octapharma w ww. postępowaniu konkursowym i przyjął uchwałę zawierającą rekomendację dla Ministra Zdrowia do podpisania ?Porozumienia o współdziałaniu mającym na celu zapewnienie dostępności leków osoczopochodnych wytwarzanych na terenie RP z osocza pochodzącego od polskich dawców? z Inwestorem – Konsorcjum Octapharma.

W dniu 9 lutego 2012 r. Minister Zdrowia zatwierdził rekomendację Zespołu Konkursowego, tj. w terminie związania z warunkami zawartymi w złożonej Aplikacji, który upływa 15 lutego 2012 r.

/-/ Agnieszka Gołąbek
Rzecznik Prasowy

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016