Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2006 rok

Polski Czerwony Krzyż corocznie sporządza roczne sprawozdania z działalności stowarzyszenia, które przedstawiane są każdego roku Krajowej Radzie Reprezentantów, najwyższej władzy stowarzyszenia.
UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK.
2006
Z kształtowaniem postaw prozdrowotnych ściśle związana jest działalność w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa. W 2006 r. 416.865 honorowych dawców krwi oddało ogółem 405.713 litrów krwi, w tym 157.671 członków i wolontariuszy Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK – 181.934 litrów. Dzięki działaniom promocyjnym Polski Czerwony Krzyż pozyskał 83.375 dawców pierwszorazowych.
W 2006 r. działania promujące honorowe krwiodawstwo skierowane były do środowisk młodzieży szkolnej i akademickiej a także społeczności lokalnych i strażaków. Oprócz dotychczas stosowanym metod i środków promocji korzystano z najnowszych technik takich jak Internet i telewizja.
Pierwsze zadanie statutowe, jakim jest promocja honorowego krwiodawstwa, realizowane było ze środków własnych Stowarzyszenia (od stycznia do maja 2006 r) a następnie dofinansowane w ramach konkursu
Ministerstwa Zdrowia przy udziale ponad 15 % środków własnych PCK. Przy realizacji zadania działania PCK wspierało w formie merytorycznej, rzeczowej i finansowej ponad 500 innych agend i podmiotów. Wśród współdziałających należy wymienić przedstawicieli lokalnych władz, samorządów, szkoły, służbę krwi, strażaków zawodowych i ochotników, policję, wojsko, zakłady pracy, prywatnych przedsiębiorców, parafie oraz inne organizacje i stowarzyszenia.
Wśród inicjatyw podejmowanych w 2006 r. należy wymienić:
1. Ogólnopolski Turniej “Młoda Krew Ratuje Życie – III edycja”.
W turnieju uczestniczyło ponad 400 szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Ponad 26.000 uczniów oddało blisko 14.000 litrów krwi. Uroczyste podsumowanie III edycji Turnieju odbyło się 14 czerwca 2006 r. w Światowy Dzień Krwiodawcy.
2. Ogólnopolska akcja “Wakacyjna Kropla Krwi”.
W 2006 r., w ramach akcji pobierano krew w ambulansie PCK w okręgach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Przeprowadzono ogółem 129 akcji poboru krwi w ambulansie, w trakcie których pobrano 2.250 litrów krwi od 5.000 dawców.
3. Ogólnopolski program “Strażacy w honorowym krwiodawstwie – Ognisty Ratownik-Gorąca Krew” – I edycja.
Celem programu jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa, pozyskanie jak największej ilości krwi oraz wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi. Dzięki programowi udało się zaktywizować lokalne środowiska miast i wsi, zachęcić do regularnego honorowego oddawania krwi. Zarówno strażacy jak i inne osoby przez nich zachęcone zadeklarowały chęć systematycznego oddawania krwi. W programie wzięło udział 130 jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz 252 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym: 806 strażaków PSP, 1531 strażaków OSP. Łącznie pozyskano 1.309 litrów krwi. Patronat honorowy nad tym projektem objęli Ministrowie Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.
4. Ogólnopolski Internetowy Konkurs “Nasza Szkoła promuje krwiodawstwo PCK”.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych. Polegał na stworzeniu podstrony o tematyce honorowego krwiodawstwa . Patronat Honorowy nad konkursem obleli Ministrowie Zdrowia i Edukacji Narodowej. W konkursie uczestniczyły 224 szkoły z całego kraju.
Ponadto:
1. wyprodukowano spot reklamowy pt. “Dać komuś nadzieję na nowe życie”. Projekt zrealizowany przez Zarząd Główny PCK, we współpracy z profesjonalną ekipą produkcyjną, w ramach reklamy społecznej, z charytatywnym udziałem aktorów. Spotowi towarzyszyły materiały promocyjne: baner planszowy, koszulki, breloczki reklamowe z napisem kierującym na stronę internetową, gdzie można nie tylko obejrzeć, ale i pobrać spot. Dotychczas udało się go wyemitować w Telewizji Aptecznej i Polsacie.
2. okazją do nasilenia promocji honorowego krwiodawstwa był “Tydzień PCK” oraz “Dni Honorowego Krwiodawstwa”. Wolontariusze na terenie całego kraju, na różnorodnych festynach, imprezach połączonych z pokazami pierwszej pomocy i ratownictwa zachęcali do oddawania krwi. Ubiegłoroczne majowe akcje poboru krwi były wspierane finansowo przez Deutsche Bank PBC S.A. (materiały promocyjne, poczęstunki regeneracyjne dla hdk). W okresie trwania akcji majowej współpracująca z PCK publiczna służba krwi pozyskała 1.542 l krwi od 3.426 dawców.
3. W uzgodnieniu z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w trakcie XII przystanku “Woodstok”, w dniach 27-29 lipca 2006 r. w Kostrzynie n/Odrą, PCK we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, Łodzi, Poznania i Zielonej Góry zorganizował akcję poboru krwi. W ciągu 3 dni pozyskano 340 l krwi od 756 dawców.
4. Kontynuowano promocję honorowego krwiodawstwa na 4 składach tramwajów warszawskich, co było możliwe dzięki przedłużeniu umowy z firmą “Tramwaje Warszawskie”.
Drugim zadaniem PCK w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa jest nadawanie tytułu i odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (ZHDK) na podstawie art. 7 ust 2 i 3 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. W ramach tego zadania wyprodukowano legitymacje wraz z odznakami, prowadzono ewidencje osób odznaczonych, wydawano honorowym dawcom krwi legitymacje i ich duplikaty, organizowano spotkania, na których wręczono ogółem 15.029 odznak ZHDK.
W 2006 r. najbardziej zasłużeni krwiodawcy zostali wyróżnieni:
– 281 odznaczeniami państwowymi,
– 348 odznakami “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,
– 55 wyróżnieniami “Kryształowe Serce”.
Bardzo ważną rolę w nakreślaniu programu działania PCK w zakresie honorowego krwiodawstwa odgrywa Krajowa Rada HDK. W 2006 r. Rada zorganizowała III Ogólnopolska Konferencję Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podczas której omawiane były problemy ruchu HDK PCK. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele parlamentu i resortu zdrowia. Ponadto opracowano program “Promocja honorowego krwiodawstwa – aktywizacja lokalnych środowisk społecznych do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych dawców” oraz “Program promujący idee honorowego krwiodawstwa połączony z wykorzystaniem najnowszych technik przekazu”. Prezydium Krajowej Rady HDK znowelizowało także kryteria i procedury postępowania przy wnioskowaniu o nadanie honorowym krwiodawcom orderów, odznaczeń państwowych i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Źródło: www.pck.org.pl / www.oddajkrew.pl

4 komentarze

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.