Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2005 rok

Polski Czerwony Krzyż corocznie sporządza roczne sprawozdania z działalności stowarzyszenia, które przedstawiane są każdego roku Krajowej Radzie Reprezentantów, najwyższej władzy stowarzyszenia. Przed przyjęciem przez Krajową Radę Reprezentantów sprawozdanie finansowe zawsze jest badane przez niezależnego audytora i opiniowane przez Główną Komisję Rewizyjną Polskiego Czerwonego Krzyża. Sprawozdanie za 2005 rok zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, ponieważ od 1 stycznia 2005 r. Polski Czerwony Krzyż ma status Organizacji Pożytku Publicznego.
2005
Podstawowe działania w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa w 2005 roku polegały na zachęcaniu do oddawania krwi oraz uświadamianiu społeczeństwu jej roli w ratowaniu życia i zdrowia. Grupami docelowymi tych działań były: młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych, studenci wyższych uczelni, a także osoby dorosłe ze środowisk wiejskich oraz małomiasteczkowych. W 2005 r. pobrano od dawców honorowych ogółem 421.073,72 litrów krwi, w tym 186.414 litrów od członków klubów HDK PCK. Krew oddało ogółem 441.103 dawców, w tym 161.459 członków i wolontariuszy zarejestrowanych w 1.321 klubach HDK PCK. Wśród form promocji honorowego krwiodawstwa realizowanych w 2005 r. należy wymienić:
II edycję turnieju “Młoda krew ratuje życie” w której wzięło udział 450 szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Organizatorami turnieju był: Zarząd Główny PCK, Krajowa Rada HDK PCK, publiczna służba krwi, zarządy okręgowe PCK, okręgowe rady HDK PCK, a współorganizatorami Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do dnia 31.12.2005 r. w ramach Turnieju pozyskano 6.978,18 litrów krwi od 14.668 dawców,
projekt “Wakacyjna kropla krwi”. Podczas trwającej 3 miesiące akcji w województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, małopolskim, podlaskim i lubuskim przeprowadzono ponad 60 akcji poborów krwi w ambulansie PCK i pozyskano ok. 1.500 litrów od prawie 3 tysięcy dawców,
XIX Ogólnopolski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi, który odbył się 17 – 18 września 2005 r. w Sławie w woj. lubuskim. W rajdzie uczestniczyło 29 załóg. Imprezie towarzyszyła akcja pobierania krwi w ambulansie PCK,
“Dni Honorowego Krwiodawstwa” odbywające się tradycyjnie w listopadzie były okazją do organizowania uroczystości połączonych z wręczaniem wyróżnień i podziękowań najofiarniejszym krwiodawcom. W 2005 r. Prezydent RP nadał 696 odznaczeń państwowych długoletnim, zasłużonym honorowym dawcom krwi, w listopadzie i grudniu 2005 r. na terenie woj. śląskiego przeprowadzono 75 otwartych akcji poboru krwi w ambulansie PCK, podczas których pozyskano 1.598,80 litrów krwi od 3.200 osób. Łącznie w 2005 r. odbyły się 143 otwarte akcje poboru krwi z udziałem ambulansu PCK, w wyniku których uzyskano 2.120,60 litrów krwi od 4.363 dawców.
W 2005 r. Polski Czerwony Krzyż uzyskał dotację od Ministerstwa Zdrowia na realizację:
programu, aktywizującego lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączonego z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych dawców, programu promującego idee honorowego krwiodawstwa, połączony z wykorzystaniem najnowszych technik przekazu, programu propagowania i wdrażania idei honorowego krwiodawstwa wśród studentów połączonego z akcjami poboru krwi, programu ” Autotransfuzja ” jako alternatywa dla honorowego krwiodawstwa, w tym rodzinnego.
W ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia w 2005 roku na szczeblu centralnym podjęto następujące działania:
o opracowano raport dotyczący sytuacji honorowego krwiodawstwa w środowisku studenckim, który posłuży do stworzenia programu działania w tym środowisku,
o przygotowano i wydano w nakładzie 419.547 sztuk materiały szkoleniowo informacyjne (ulotki, plakaty, wywieszki) skierowane do młodzieży akademickiej,
o zorganizowano konkurs na edukacyjne gry komputerowe o tematyce honorowego krwiodawstwa, dla dzieci w wieku 7-9 i 10-12 lat. Spośród 15 nadesłanych prac konkursowych, opracowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych wyłoniono 6 najlepszych. Ich autorzy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy oraz wydano płytę CD z nagrodzonymi grami, którą rozesłano do 6.000 szkół podstawowych w całym kraju.
W ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia w 2005 roku na szczeblu zarządów okręgowych i rejonowych PCK podjęto następujące działania:
zorganizowano ponad 2.450 spotkań krwiodawców z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z udziałem 18.039 osób, zorganizowano ogółem 424 imprezy dla społeczności lokalnych w formie spotkań integracyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych, pielgrzymek, uroczystych obchodów “Dni Honorowego Krwiodawstwa” w których uczestniczyło 78.149 osób. Przyczyniło się to do utrzymania i wzmacniania więzi wewnątrz klubowej krwiodawców, powiększania liczby członków oraz tworzenia nowych klubów HDK PCK, zorganizowano ponad 2.980 otwartych akcji pobierania krwi, w tym również z udziałem ambulansu PCK podczas których pozyskano 63.718, 80 litrów krwi od 99.761 dawców, utworzono 69 nowych klubów HDK PCK do których przystąpiło 1.192 członków i 1.868 wolontariuszy, podczas studenckich akcji honorowego krwiodawstwa pobrano ogółem 1.795,65 litrów krwi, wydano 56.915 szt. materiałów szkoleniowo-informacyjnych (ulotki, gadżety itp.) dotyczące autotransfuzji jako alternatywy dla honorowego krwiodawstwa, w tym rodzinnego. 1.321 klubów honorowych dawców krwi, zrzeszających 27.968 członków.
Źródło: www.pck.org.pl / www.oddajkrew.pl

2 komentarze

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.