Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2005 rok

Polski Czerwony Krzyż corocznie sporządza roczne sprawozdania z działalności stowarzyszenia, które przedstawiane są każdego roku Krajowej Radzie Reprezentantów, najwyższej władzy stowarzyszenia. Przed przyjęciem przez Krajową Radę Reprezentantów sprawozdanie finansowe zawsze jest badane przez niezależnego audytora i opiniowane przez Główną Komisję Rewizyjną Polskiego Czerwonego Krzyża. Sprawozdanie za 2005 rok zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, ponieważ od 1 stycznia 2005 r. Polski Czerwony Krzyż ma status Organizacji Pożytku Publicznego.
2005
Podstawowe działania w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa w 2005 roku polegały na zachęcaniu do oddawania krwi oraz uświadamianiu społeczeństwu jej roli w ratowaniu życia i zdrowia. Grupami docelowymi tych działań były: młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych, studenci wyższych uczelni, a także osoby dorosłe ze środowisk wiejskich oraz małomiasteczkowych. W 2005 r. pobrano od dawców honorowych ogółem 421.073,72 litrów krwi, w tym 186.414 litrów od członków klubów HDK PCK. Krew oddało ogółem 441.103 dawców, w tym 161.459 członków i wolontariuszy zarejestrowanych w 1.321 klubach HDK PCK. Wśród form promocji honorowego krwiodawstwa realizowanych w 2005 r. należy wymienić:
II edycję turnieju “Młoda krew ratuje życie” w której wzięło udział 450 szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Organizatorami turnieju był: Zarząd Główny PCK, Krajowa Rada HDK PCK, publiczna służba krwi, zarządy okręgowe PCK, okręgowe rady HDK PCK, a współorganizatorami Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Do dnia 31.12.2005 r. w ramach Turnieju pozyskano 6.978,18 litrów krwi od 14.668 dawców,
projekt “Wakacyjna kropla krwi”. Podczas trwającej 3 miesiące akcji w województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, małopolskim, podlaskim i lubuskim przeprowadzono ponad 60 akcji poborów krwi w ambulansie PCK i pozyskano ok. 1.500 litrów od prawie 3 tysięcy dawców,
XIX Ogólnopolski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi, który odbył się 17 – 18 września 2005 r. w Sławie w woj. lubuskim. W rajdzie uczestniczyło 29 załóg. Imprezie towarzyszyła akcja pobierania krwi w ambulansie PCK,
“Dni Honorowego Krwiodawstwa” odbywające się tradycyjnie w listopadzie były okazją do organizowania uroczystości połączonych z wręczaniem wyróżnień i podziękowań najofiarniejszym krwiodawcom. W 2005 r. Prezydent RP nadał 696 odznaczeń państwowych długoletnim, zasłużonym honorowym dawcom krwi, w listopadzie i grudniu 2005 r. na terenie woj. śląskiego przeprowadzono 75 otwartych akcji poboru krwi w ambulansie PCK, podczas których pozyskano 1.598,80 litrów krwi od 3.200 osób. Łącznie w 2005 r. odbyły się 143 otwarte akcje poboru krwi z udziałem ambulansu PCK, w wyniku których uzyskano 2.120,60 litrów krwi od 4.363 dawców.
W 2005 r. Polski Czerwony Krzyż uzyskał dotację od Ministerstwa Zdrowia na realizację:
programu, aktywizującego lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączonego z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych dawców, programu promującego idee honorowego krwiodawstwa, połączony z wykorzystaniem najnowszych technik przekazu, programu propagowania i wdrażania idei honorowego krwiodawstwa wśród studentów połączonego z akcjami poboru krwi, programu ” Autotransfuzja ” jako alternatywa dla honorowego krwiodawstwa, w tym rodzinnego.
W ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia w 2005 roku na szczeblu centralnym podjęto następujące działania:
o opracowano raport dotyczący sytuacji honorowego krwiodawstwa w środowisku studenckim, który posłuży do stworzenia programu działania w tym środowisku,
o przygotowano i wydano w nakładzie 419.547 sztuk materiały szkoleniowo informacyjne (ulotki, plakaty, wywieszki) skierowane do młodzieży akademickiej,
o zorganizowano konkurs na edukacyjne gry komputerowe o tematyce honorowego krwiodawstwa, dla dzieci w wieku 7-9 i 10-12 lat. Spośród 15 nadesłanych prac konkursowych, opracowanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych wyłoniono 6 najlepszych. Ich autorzy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy oraz wydano płytę CD z nagrodzonymi grami, którą rozesłano do 6.000 szkół podstawowych w całym kraju.
W ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia w 2005 roku na szczeblu zarządów okręgowych i rejonowych PCK podjęto następujące działania:
zorganizowano ponad 2.450 spotkań krwiodawców z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z udziałem 18.039 osób, zorganizowano ogółem 424 imprezy dla społeczności lokalnych w formie spotkań integracyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych, pielgrzymek, uroczystych obchodów “Dni Honorowego Krwiodawstwa” w których uczestniczyło 78.149 osób. Przyczyniło się to do utrzymania i wzmacniania więzi wewnątrz klubowej krwiodawców, powiększania liczby członków oraz tworzenia nowych klubów HDK PCK, zorganizowano ponad 2.980 otwartych akcji pobierania krwi, w tym również z udziałem ambulansu PCK podczas których pozyskano 63.718, 80 litrów krwi od 99.761 dawców, utworzono 69 nowych klubów HDK PCK do których przystąpiło 1.192 członków i 1.868 wolontariuszy, podczas studenckich akcji honorowego krwiodawstwa pobrano ogółem 1.795,65 litrów krwi, wydano 56.915 szt. materiałów szkoleniowo-informacyjnych (ulotki, gadżety itp.) dotyczące autotransfuzji jako alternatywy dla honorowego krwiodawstwa, w tym rodzinnego. 1.321 klubów honorowych dawców krwi, zrzeszających 27.968 członków.
Źródło: www.pck.org.pl / www.oddajkrew.pl

3 komentarze do “Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2005 rok”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading