fbpx

Honorowy dawca krwi w dniu w którym oddaje krew pozostaje w okresie ubezpieczenia (składkowym)

 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala
Warszawa, 14-12-2016
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 7401 z dnia 13 listopada 2016 r., złożoną przez Panią Elżbietę Stępień, Posła na Sejm RP, w sprawie „niepokojącego zjawiska, dotyczącego dawców krwi”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

 

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332, z późn. zm.), zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a także zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz zakres przysługujących pracownikom zwolnień od pracy, a także przypadku, w których za czas nieobecności lub zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, został, zgodnie z art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), określony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r., w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632). Zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. O przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności, zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, należy uprzedzić pracodawcę, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. Należy podkreślić, że uzyskanie zwolnienia od pracy w dniu oddawania krwi stanowi prawnie usankcjonowany przywilej krwiodawcy, zaś po stronie pracodawcy rodzi obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia z tego tytułu, w związku z czym odmowa pracodawcy w tym zakresie stanowić będzie naruszenie prawa. Za czas zwolnienia od pracy, związany z oddawaniem krwi, zgodnie z treścią § 16 ust. 1 rozporządzenia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, ustalonego w sposób określony w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289, z późn. zm.). Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 tego rozporządzenia, przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

 

Odnosząc się do pytań, dotyczących konieczności odpracowania czasu zwolnienia od pracy, związanego z oddawaniem krwi, uprzejmie informuję, iż powyższe stwierdzenie jest bezzasadne i nie znajduje poparcia w obowiązujących przepisach prawa. Wymaga podkreślenia, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się (z zastrzeżeniem ust. 2-5) okresy składkowe i nieskładkowe. Honorowy dawca krwi, korzystając ze zwolnienia od pracy w dniu, w którym oddaje krew, nadal pozostaje w okresie ubezpieczenia (składkowym), o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy honorowego dawcy krwi – w przypadku emerytury dla ubezpieczonych, urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. oraz renty z tytułu niezdolności do pracy – zostanie zatem uwzględniony w ogólnym stażu pracy jako okres składkowy, natomiast wynagrodzenie, które zostało pracownikowi wypłacone za ten dzień, od którego pracodawca ma obowiązek potrącić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zostanie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty. W przypadku emerytury dla ubezpieczonego, urodzonego po dniu 31 grudnia 1948 r., kwota składek na ubezpieczenie emerytalne odprowadzona od wynagrodzenia otrzymanego za ten dzień, zostanie uwzględniona w podstawie obliczenia emerytury. Tym samym, dzień wolny, udzielony przez pracodawcę pracownikowi będącemu krwiodawcą, nie powoduje dla pracownika negatywnych skutków w zakresie emerytur i rent. Okres ten jest bowiem uwzględniany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarówno przy ustalaniu prawa jak i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. W krajowym porządku prawnym nie obowiązuje żaden przepis, który wyłączałby okres zwolnień od pracy z tytułu oddawania krwi ze stażu pracy, uzasadniającego nabycie praw do emerytury, zmuszając dawcę do odpracowania tych zwolnień.

 

W Polsce obowiązuje zasada honorowego krwiodawstwa, która przejawia się w tym, iż krwiodawcy oddają krew dobrowolnie i bezpłatnie, z założenia kierując się altruistyczną chęcią pomocy potrzebującym. Samo oddanie krwi jest nieprzeliczalne na jakiekolwiek pieniądze, a po stronie krwiodawcy jest jednocześnie darem bezcennym, wobec faktu niemożności jej „wyprodukowania”.

 

Reasumując, korzystanie z dnia wolnego w dniu oddania krwi, na zasadach określonych w ustawie, nie rodzi obowiązku późniejszego odpracowania tej nieobecności i pozostaje bez wpływu na okoliczności związane z przejściem na emeryturę.

 

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Katarzyna Głowala

87 komentarzy

 • Mateusz

  Oddałem dzisiaj krew pełną jako ozdrowieniec, dostałem jeden dzień wolnego. W CK nic nie wiedzą o drugim dniu (aczkolwiek zdają sobie sprawę z obietnic rządu o dwuch dniach).
  Czy wiadomo już co się dzieje z projektem tej ustawy?

 • kolo

  Witam. Mam pytanie dotyczące dnia wolnego od pracy. Na zaświadczeniu z RCK widnieje tylko informacja że w dniu oddania krwi stan zdrowia nie pozwala wykonywać pracy. Czy zna ktoś odpowiedź ile ten dzień ma godzin?
  Czy jest to 8 h 12h czy 16 h czyli od rana do 24:00 danego dnia…
  Niestety służby mundurowe pracują 24h a więc pojawiają się nieścisłości jak liczyć dzień wolny od pracy?

 • Szponar

  Witam
  Czy każdy może oddać osocze i każdemu przysługują dwa dni wolne z racji tego? Czy tylko ozdrowieńcy? Pozdrawiam

 • Radek

  Witam.

  Pracownik pracuje w systemie równoważnym. Jak rozliczyć czas pracy w momencie, kiedy w danym dniu miał zaplanowane 12 godz pracy? Czy za ten dzień należy mu policzyć 12 godzin czy tak jak przy urlopach 8 godzin (i musi odpracować jeszcze 4 godz?)

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Sami nie mamy specjalisty od spraw prawa pracy dlatego szukamy zawsze pomocy u innych podmiotów. Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy:
   „Nie, dzień wolny to dzień wolny. Czyli przysługuje zwolnienie od pracy i wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy za 12 godzin.”

 • Pracownik

  W dniu w którym szlam oddać krew wzięłam urlop na żądanie, ponieważ zdarzyło się wcześniej że po badaniach wyniki mnie zdyskwalifikowały. Po udanym oddaniu krwi poinformowałam pracodawcę o tym. fakcie a następnie dostarczyłam zaświadczenie z o HDK, które początkowo zostało uwzględnione. Następnie po kilku tygodniach w ewidencji czasu pracy przywrócono urlop na żądanie a po HDK, nie ma śladu. Co w takim wypadku z urlopem i dniem wolnym za HDK?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Może Pan spróbować pobrać drugie zaświadczenie z RCKiK i ponownie je dostarczyć do kadr. Jeżeli to nie poskutkuje to możliwe, że w tym dniem już się nie da nic zrobić. Natomiast mając tą sytuację na uwadze przy takim zachowaniu pracodawcy zanim dostarczy się zaświadczenie bezposrednio do kadr zeskanować je lub zrobić zdjęcie i przesłać mailowo tak aby pozostał ślad.

 • Dorota

  Witam mam pytanie: w niedzielę mam nockę, a w poniedziałek chciałabym oddać osocze. Czy przysługuje mi dzień wolny, jeśli tak to jaka jest podstawa prawna oraz czy musze iść w niedzielę na nockę oraz czy po oddaniu osocza w poniedziałek też mam nockę wolną?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   W niedzielę musisz iść na nockę. Na oddanie krwi przysługuje dzień wolny. Natomiast przepisy tego dokładnie nie regulują. Kiedy prosiliśmy o interpretację przepisów przez MZ czy NCK to niestety potwierdzili wolne do godz 24:00. Podobna informacja jest zamieszczona na stronie NCK https://www.gov.pl/web/nck/po-donacji Jednak wiemy, że z częścią pracodawców pracownicy dochodzą do porozumienia, że mają wolne na całą noc. Niektórzy dawcy przedstawiali nam interpretacje, że jednak wolne nalezy się na 24 godziny. Ale tak jak mówię przepis tego dokładnie nie precyzuje i wszystko zależy od interpretacji.

 • Bartek

  Dzień dobry mam pytanie, czy mój dzień wolny w przypadku uczęszczania do szkoły średniej, może być nieobecnością usprawiedliwioną i obniżać mi frekwencję, skoro dla pracujących jest normalnie dniem wolnym płatnym?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jest dniem nieobecności usprawiedliwionej ale może obniżać frekwencję.
   PS. Co do porównania z pracodawcą to pracodawca ma prawo nie przyznać albo przyznać obniżoną premię frekwencyjną jeżeli takowa jest w danym zakładzie pracy.

 • Lopek

  Poinformowałem pracodawcę tydzień wcześniej o chęci oddania krwi i o dniu wolnym mi przysługującym. Zasugerował mi inny dzień ponieważ nie ma za mnie zastępstwa. Czy słusznie postąpił?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Otrzymywaliśmy na maila podobne zapytania. W formalnych odpowiedziach od pracodawców wskazywali oni następujący przepis z Kodeksu Pracy na podstawie którego wskazywali inny termin ze względu na brak zastępstwa: „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.” Niestety nie wiemy jak na taką interpretację przepisów spojrzał by sąd gdyż żaden z pytających nie wszedł na drogę prawną.

 • Adrian333

  Witam czy w związku z oddawaniem krwi mogą przysługiwać mi dwa dni wolne w jednym miesiącu? Mam na myśli sytuację gdy jednego dnia oddaje osocze a po dwóch tygodniach oddaje krew pełną?

 • MAD

  Witam czy w momencie kiedy mam do odpracowania godziny pracy, tzn mam dzień pracy 8h i dodatkowo odpracować 4h, to czy po oddaniu krwi, będę musiał odpracować te 4h?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Po pierwsze musisz pamiętać o tym, że będziesz musiał poinformować pracodawcę o chęci oddania krwi. Jest to obowiązek wprost wynikający z przepisów. W takim przypadku kiedy to pracodawca wie o tym, że będziesz chciał oddać krew może przenieść godziny do odpracowania na inny dzień.

 • Rayan

  Witam będę zdawał osocze 27go sierpnia i będę po nocce.I tego samego dnia również będę szedł na nockę od 22 do 6 rano. Czy po zdaniu osocza dostaje wolne również na tą nockę?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Dostaniesz zwolnienie. Jednak jest małe ale w interpretacji przepisów gdyż samo Narodowe Centrum Krwi na swojej stronie ma: Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (do godziny 24:00 w dniu oddania krwi); w przypadku wykonywania szczególnie niebezpiecznych zawodów powrót do pracy osoby ? krwiodawcy po oddaniu krwi możliwy jest najwcześniej po 12 godzinach. Z tego względu osoby te powinny zgłosić się do Centrum najpóźniej do godz. 9 ? 10, w przypadku gdy planują wykonywanie pracy bezpośrednio po godz. 24:00. Dokumentem poświadczającym fakt oddania krwi jest zaświadczenie wystawione przez placówkę publicznej służby krwi. Pracodawcę należy jednak uprzedzić o planowanej nieobecności. Można to zatem zrobić w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie, mailem itd.).

 • Małgorzata

  Witam. Pracuje na umowę zlecenie i opłacam dobrowolne chorobowe. Czy na takiej umowie będę miała opłacane zwolnienie z powodu oddania krwi? Pozdrawiam.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety nie. Do dnia wolnego mają prawo osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wolne za oddawanie krwi nie jest związane z ubezpieczeniem chorobowym. Jest to dzień usprawiedliwionej nieobecności za które dawca zachowuje 100% wynagrodzenia.

 • malutka

  Dzień dobry jaki jest czas na dostarczenie zaświadczenia pracodawcy o donacji. Pracodawca sam wyraża zgodę wie o planowanej nieobecności a potem żąda dostarczenia zaświadczenia w dniu pobrania krzycząc nie wiesz kiedy się dostarcza? Czy ma takie prawo?

 • Ilona

  Wszędzie jest mowa o wolnym po oddaniu krwi – czy wolne przysługuje również po oddaniu składników krwi, np. płytek?

 • Michał Tymiński

  A jeśli pracuje w porach nocnych tj 20:00-8:00, jak będzie rozliczany dzień wolny bo jeśli pójdę oddać krew o 12:00 A do pracy mam na 20:00 To co wtedy… jak z tym dniem wolnym należy się czy już nie.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety w tym przypadku sprawa jest sporna. Mieliśmy już takie zgłoszenia i niestety rozstrzygnięcia są w dwie strony. Część specjalistów od prawa twierdzi, że wolne przysługuje na dobę pracowniczą określoną jako od godziny rozpoczęcia do tej samej godziny następnego dnia. Jednak mamy też takie, że wolne określone tylko poprzez podanie dnia przysługuje tylko w tym dniu a więc do 24:00. Proszę pamiętać, zę wolne według przepisów nie jest nagrodą a ma umożliwiać oddanie krwi.

 • Majkel

  Dobry Wieczór.
  W dniu dzisiejszym próbowałem oddać krew, niestety ze względu na wyniki zostałem dyskwalifikowany.
  Otrzymałem zaświadczenie że byłem na badaniach krwi w godzinach 10-14.
  Wg harmonogramu pracy tego dnia przypadła druga zmiana od 14.
  Mistrz zmianowy stwierdził że zaświadczenie „nic nie znaczy”
  Czy miał rację?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jeżeli centrum krwiodawstwa lub oddział terenowy wystawił zwolnienie godzinowe to usprawiedliwia ono tylko nieobecność w pracy w określonych godzinach.

 • AdmiLolka

  Dzień dobry, co jeśli z przyczyn zdrowotnych nie zostałam dopuszczona do oddania krwi? Otrzymałam zaświadczenie z rckik które usprawiedliwia moja nieobecność z pracy na 3 h. Czy jeśli pracuje w 8h systemie pracy powinnam tego dnia przepracować jeszcze tylko 5 a za te 3 zostanie mi wypłacone wynagrodzenie? Czy muszę te 3 godziny nieobecności odpracować? Pozdrawiam

 • Schmidtke

  Pracowałam na umowę na czas nieokreślony do końca sierpnia, od września zmieniłam pracę za wypowiedzeniem,do sierpnia byłam 1 raz oddać krew korzystając z dnia wolnego, pracodawca „budżetówka” nie wypłacił mi 13 pensji czy miał prawo

 • Schmidtke

  Witam, pracowałam 6m-cy w zakładzie budżetowym, w tym czasie oddałam krew 2 razy i wykorzystałam 2 dni wolne które mi przysługiwały na oddanie krwi, pracodawca odliczył mi te dwa dni od 6 m-cy i nie wypłacił mi 13 pensji, czy ma do tego prawo?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Tak, niestety musimy potwierdzić niekorzystną interpretację przepisów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
   „W związku z przedstawionymi uregulowaniami, przy obliczaniu wysokości należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie uwzględnia się wynagrodzenia, do którego zachowuje prawo pracownik będący krwiodawcą, za czas zwolnienia od pracy w celu oddania krwi oraz przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich (§ 12 i 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632). Nie uwzględnia się także wynagrodzenia m.in. za czas innych zwolnień od pracy wymienionych w ww. rozporządzeniu, jak również wynagrodzenia otrzymanego za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopu dla poratowania zdrowia, zwolnień od pracy, o których mowa w art. 37 i 188 Kodeksu pracy. Z przywołanych przepisów wynika, iż generalną zasadą jest, że podstawą wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany.”

 • Asia

  Witam!

  Jak wygląda sytuiacja gdry w trakcie pracy (8-16) oddałam krew, co zajęło mi 2h.
  Nie otrzymałam godzinnego zaświadczenia, lecz na całościowe.

  Jak rozliczane są przepracowane godziny?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   W takim przypadku Twój pracodawca powinien wypłacić Ci wynagrodzenie adekwatne do liczby przepracowanych przez Ciebie godzin. Kadry obliczają najpierw jaka jest stawka na godzinę i mnożą przez liczbę przepracowanych godzin. Chyba, że jesteś na jakimś „niestandardowym” systemie wynagrodzenia.

 • Sylwia

  Dzień dobry,

  Czy jeśli pracownik nie pobiera zwolnienia z Centrum Krwiodawstwa to czy pracodawca/ZUS/jakikolwiek urząd dostaje jakieś automatyczne powiadomienie o wizycie pracownika?

 • Iwona

  Witam. 12 lutego poszłam oddać krew jednak z przyczyn zdrowotnych nie oddałam. Nie było mnie na pierwszych 2 godzinach pracy na pozostałe stawiłam się do zakładu pracy. Pracodawca rząda ode mnie teraz zaświadczenia przyczyn nieobecności na 2 godzinach. Czy muszę mieć takie zaświadczenie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa? Jeśli tak, to w jaki sposób je uzyskać skoro ze względu na korona wirusa dopiero 23 marca ma przyjechać ambulans do mojego miasta.
  Dziękuję za odpowiedź.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Tak, RCKiK wystawi godzinowe zaświadczenie. Proszę się skontaktować bezpośrednio z siedzibą centrum i poprosić o przesłanie zaświadczenia pocztą.

 • Mariusz Górecki

  Czy mogę oddać krew i skorzystać z prawa do zwolnienia z pracy (umowa o pracę) i tego samego dnia podjąć inną pracę (umowa zlecenie, inne godziny pracy)?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Wykorzystanie zaświadczenia zależy od Pana woli. Dlatego może Pan przedstawić takowe w jednym zakładzie pracy a w drugim z niego nie korzystać. Jednak Pana sytuacja jest inna gdyż druga praca jest na umowę zlecenie a w tym przypadku nawet nie ma Pan prawa do dnia wolnego.

 • Mariusz

  Czy w dniu w którym oddałem krew mogę skorzystać z prawa do zwolnienia od pracy (umowa o pracę) i iść do drugiej pracy (umowa zlecenie, inne godziny pracy)?

 • Mariusz Gal

  Mam pytanie czy jeśli w pracy na przykład w piątek miałem wolny dzień bo byłem w niedzielę a w tym wolnym dniu oddałem krew to pracodawca powinien zaliczyć mi wolne z tytułu krwiodawstwa i nadpracowane godziny oddać w innym terminie. Czy w wyniku zaplanowanego wolnego dnia w pracy przepadnie mi dzień wolny z tytułu krwiodawstwa?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jeżeli oddałeś krew w dzień wolny od pracy nie masz prawa do wynagrodzenia. Pracodawca nie musi nic Ci oddawać. Taki dzień wolny „przepada”.

 • Mariola

  Witam, czy kiedy nie oddaję krwi a tylko jestem na badaniu weryfikacyjnym takze należy mi się dzień wolny?i czy jest on płatny?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Zgodnie z przepisami przysługuje Ci zwolnienie na czas wykonania badań. Musisz brać pod uwagę w takim przypadku, że jeżeli pójdziesz w południe to w przypadku zwolnienia godzinowego może nie objąć pierwszych godzin w których powinieneś być w pracy. Oczywiście jeżeli centrum wypisało zwolnienie godzinowe to te godziny są jako nieobecność usprawiedliwiona za którą zachowujesz 100% prawo do wynagrodzenia. Są, że niektóre centra mimo nie oddania krwi wypisują zwolnienie na cały dzień.

 • Daniel

  Witam.
  Jeśli danego miesiąca oddawałem krew i normatyw na ten miesiac był 168 godzin (21 dni pracujacych).
  Pracodawa wyplacił mi za 168 godzin + dodatek urlopowy okolicznosciowy, to oznacza ze bylem na krwi i pracowałem rownoczesnie w tym dniu? Czy pracodawca powinnien mi obnizyc normatyw o te 8 godzin (w sensie dac jeden dzien urlopu okolicznosciwego), a reszte dac do nadgodzin jesli przepracowalem ten normatyw mimo tego jednego dnia?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Nie, nie powinien obniżać wymiaru czasu pracy. Dzień w którym oddaje się dzień to nieobecność usprawiedliwiona płatna 100%. Na ten dzień kadry nie powinny udzielać urlopu okolicznościowego. Dzień ten należy traktować tak jakby był Pan normalnie w pracy.

 • Adam Kumycz

  Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy pracownikowi który oddał krew bezpośrednio po wyjściu z pracy przysługuje dzień wolny? Nadmienię że w okresie zimowym praca polega na odśnieżaniu i nie ma ściśle ustalonych godzin tylko zależy od warunków atmosferycznych a w dniu po oddaniu krwi pracy nie było i nie była zaplanowana.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jeżeli dobrze rozumiem to pyta się Pan czy pracodawca ma obowiązek dać pracownikowi dodatkowy dzień wolny za to, że oddał krew w dniu w którym wcześniej wykonywał pracę. Nie, pracodawca nie ma takiego obowiązku. Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na czas potrzebny by mógł oddać krew określony przez punkt krwiodawstwa. Jeżeli pracownik zrobił to po pracy przepis ten go nie dotyczy. Inaczej by było gdyby zrobił to przed pracą. W takim przypadku dzień w którym oddał krew jest dniem wolnym za który zachowuje 100% wynagrodzenia.

 • Iwona D.

  Dzień dobry.

  Zgodnie z informacjami tutaj zawartymi wykorzystanie zwolnienia otrzymanego w Centrum Krwiodawstwa jest dobrowolne. Zatem co dzieje się w sytuacji kiedy oddaję krew rano, wracam do pracy i po jakimś czasie (ale w dniu donacji, w godzinach pracy) dzieje się wypadek, np. tracąc przytomność uderzam się w głowę. Czy pracodawca może nie uznać tego zdarzenia jako wypadek przy pracy argumentując, że dobrowolnie zrezygnowałam z udzielonego mi dnia wolnego i pozostałam w pracy na własną odpowiedzialność? A nawet dodatkowo obciążyć za zniszczenie mienia gdyby takie wystąpiło?

  Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam!

 • Monika

  Witam.
  Pracownik oddał krew, po czym powrócił do pracy. Czy zgodne z prawem będzie uznanie mu przepracowanych godzin jako praca w godzinach nadliczbowych, które będzie mógł odebrać w innym, dowolnym dniu?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Nie. Jeżeli pracownik wrócił do pracy godziny pracy rozlicza się „normalnie”. Gdyby oddał krew np rano a miał na zmianę „popołudniową” i w ogóle nie skorzystał z prawa do wolnego i zachowania wynagrodzenia traktuje się go jakby krwi w ogóle nie oddawał.

 • Hdk

  Witam, jak powinno być liczone. Jeśli oddawalem krew i dostałem zwolnienie z pracy, a pracuje 4dni w tyg po 10h. ( krew oddawalem w dniu, w którym powinienem być w pracy). Czy zwolnienie dotyczy całego dnia czy 8h? Szef każe mi odrobić te 2h – czy ma rację?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Zwolnienie otrzymuje się na cały dzień tak mówią przepisy. Problem pojawia się gdy „dniówka” zaczyna się i kończy w dwa różne dni np. nocki. Podstawa prawna: https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20141632.pdf „Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.” RCKiK zawsze pod warunkiem, że oddasz krew wystawiają zwolnienie na dany dzień, nie na określone godziny.

   • Natka

    Dzień dobry, jeżeli w poradni pracuje na 1/4 etatu umowy o pracę i akurat dzień oddania krwi wypada na dzień mojej pracy to czy pracodawca musi uznać zwolnienie w celu oddania krwi? Czy może się uchylić że nie mam tam całego etatu więc mi się to nieliczy.

    • krwiodawca

     Witam serdecznie!
     Zwolnienie dotyczy całego dnia. Nie ma znaczenia na jaką część etatu dawca ma umowę. Danie dnia wolnego dawcy ma na celu umożliwienie oddania krwi oraz regenerację organizmu.

  • Mad

   Witam mam pytanie jeśli normalnie mam 8h pracy ale musiałem np w danym dniu odrobić 4h pracy to czy po oddaniu krwi będę musiał odrabiać te 4h w inny dzień ?

 • Ryszard Kobielak

  Witam serdecznie . Proszę określić, czy zwolnienie z pracy w dniu donacji jest zasadne, gdy zaczynamy pracę od godziny 22 do 6.00 ?

 • Alberto

  a jak to się ma do tzw. 13.
  W moim przypadku została ona obniżona przez oddanie krwi (6 dni) – tak jakbym korzystał z L4

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Tzw. 13 jest wypłacana za faktycznie wykonywaną pracę. Dlatego obniżanie jej jest zgodne z prawem. Podobnie obniżenie premii uznaniowej. Nic na to nie poradzimy.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy zostało wydane na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) a więc dotyczy tylko pracowników, którzy mają umowy regulowane KP a umowa zlecenie jest to umowa regulowana przez KC więc nie masz takiej możliwości. Oczywiście pracodawca sam może Ci uznawać takie dni jako 100% pełnopłatne jednak jako takiego nie ma obowiązku.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.