Honorowy dawca krwi w dniu w którym oddaje krew pozostaje w okresie ubezpieczenia (składkowym)

 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Głowala
Warszawa, 14-12-2016
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 7401 z dnia 13 listopada 2016 r., złożoną przez Panią Elżbietę Stępień, Posła na Sejm RP, w sprawie “niepokojącego zjawiska, dotyczącego dawców krwi”, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

 

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332, z późn. zm.), zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a także zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz zakres przysługujących pracownikom zwolnień od pracy, a także przypadku, w których za czas nieobecności lub zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, został, zgodnie z art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), określony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r., w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632). Zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. O przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności, zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, należy uprzedzić pracodawcę, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. Należy podkreślić, że uzyskanie zwolnienia od pracy w dniu oddawania krwi stanowi prawnie usankcjonowany przywilej krwiodawcy, zaś po stronie pracodawcy rodzi obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia z tego tytułu, w związku z czym odmowa pracodawcy w tym zakresie stanowić będzie naruszenie prawa. Za czas zwolnienia od pracy, związany z oddawaniem krwi, zgodnie z treścią § 16 ust. 1 rozporządzenia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, ustalonego w sposób określony w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289, z późn. zm.). Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 tego rozporządzenia, przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

 

Odnosząc się do pytań, dotyczących konieczności odpracowania czasu zwolnienia od pracy, związanego z oddawaniem krwi, uprzejmie informuję, iż powyższe stwierdzenie jest bezzasadne i nie znajduje poparcia w obowiązujących przepisach prawa. Wymaga podkreślenia, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się (z zastrzeżeniem ust. 2-5) okresy składkowe i nieskładkowe. Honorowy dawca krwi, korzystając ze zwolnienia od pracy w dniu, w którym oddaje krew, nadal pozostaje w okresie ubezpieczenia (składkowym), o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy honorowego dawcy krwi – w przypadku emerytury dla ubezpieczonych, urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. oraz renty z tytułu niezdolności do pracy – zostanie zatem uwzględniony w ogólnym stażu pracy jako okres składkowy, natomiast wynagrodzenie, które zostało pracownikowi wypłacone za ten dzień, od którego pracodawca ma obowiązek potrącić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zostanie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty. W przypadku emerytury dla ubezpieczonego, urodzonego po dniu 31 grudnia 1948 r., kwota składek na ubezpieczenie emerytalne odprowadzona od wynagrodzenia otrzymanego za ten dzień, zostanie uwzględniona w podstawie obliczenia emerytury. Tym samym, dzień wolny, udzielony przez pracodawcę pracownikowi będącemu krwiodawcą, nie powoduje dla pracownika negatywnych skutków w zakresie emerytur i rent. Okres ten jest bowiem uwzględniany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarówno przy ustalaniu prawa jak i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. W krajowym porządku prawnym nie obowiązuje żaden przepis, który wyłączałby okres zwolnień od pracy z tytułu oddawania krwi ze stażu pracy, uzasadniającego nabycie praw do emerytury, zmuszając dawcę do odpracowania tych zwolnień.

 

W Polsce obowiązuje zasada honorowego krwiodawstwa, która przejawia się w tym, iż krwiodawcy oddają krew dobrowolnie i bezpłatnie, z założenia kierując się altruistyczną chęcią pomocy potrzebującym. Samo oddanie krwi jest nieprzeliczalne na jakiekolwiek pieniądze, a po stronie krwiodawcy jest jednocześnie darem bezcennym, wobec faktu niemożności jej “wyprodukowania”.

 

Reasumując, korzystanie z dnia wolnego w dniu oddania krwi, na zasadach określonych w ustawie, nie rodzi obowiązku późniejszego odpracowania tej nieobecności i pozostaje bez wpływu na okoliczności związane z przejściem na emeryturę.

 

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Katarzyna Głowala

250 komentarzy

 • Aleksandra Fiedor

  witam
  pracuje w mundurowe w systemie 12h
  czy jeśli idę oddać krew to pokrywa mi pełna nieobecnośc na służbie tj 2x12h czy tylko po 8h za każdy dzień,?

 • Monika

  Witam, proszę o informację czy jeżeli oddam krew w czasie urlopu np. Poniedziałek, ale następny dzień (wtorek) będzie dla mnie dniem pracującym to czy w tym kolejnym dniu przysługuje mi dzień wolny za oddanie krwi?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Tak. Jeżeli oddasz w poniedziałek (urlop) krew to otrzymasz również wolne we wtorek. Jest to standardowa sytuacja chociażby dla osób, które oddają krew w niedzielę na akcjach wyjazdowych i otrzymują wolne na poniedziałek.

  • Krawczyk

   Witam ,dziś chcialam oddac krew i pierwszy raz miala troszkę za niską hemoglobine ,czy jak jutro oddam i będzie ok. To mogę mieć pokryty dzisiejszy i wczorajszy dzień. DZIS dostalam zwolnienie z powodu braku oddania nie była bym w stanie dojechac do pracy . Pozdrawiam

   • krwiodawca

    Witam serdecznie!
    A nie otrzymał Pan np 7 dniowej dyskwalifikacji. Czy lekarz powiedział Panu, że może Pan przyjść? Najczęściej lekarze pozwalają spróbować oddać po określonym czasie.

 • Wiktoria

  Witam! Pracuję na 1/4 etatu i pracodawca w dniu w którym oddawałam krew wpisał mi w grafik chorobowe, czy to prawidłowe? Czy w tym dniu mam 100% płatne czy 80% jak przy zwolnieniu chorobowym?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Nie, nie jest to prawidłowe zachowanie. Dzień w którym pracownik oddaje krew nie może być traktowany jako
   dzień chorobowego. Dzień ten jest dniem nieobecności usprawiedliwionej za którą pracownik zachowuje 100% wynagrodzenia. Dotyczy to wszystkich umów opartych na przepisach kodeksu pracy.

 • Izabela

  Witam serdecznie. Jestem Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi . Chciałabym oddać pierwszy raz płytki krwi . Moje pytanie jest takie czy należy mi się jakiś dzień wolnego na regenerację organizmu ?
  Pozdrawiam ?

 • Tomasz Rutkowski

  Pracuję na umowę zlecenie ponieważ przez pandemię musialem zmienić pracę. Czy przysługuje mi płatne wolne za dzień oddania krwi?

 • Dariusz

  Dzień Dobry,
  A ja z kolei zapytam czy pracodawców, którzy są honorowymi dawcami krwi przysługują jakieś ulgi z tytułu oddania krwi lub jej składników?

 • Krzysztof Jakubowski

  Chciałbym prosić o interpretacje najlepiej popartą przepisami prawa.
  Opis sytuacji:
  Pracuje w systemie 3 zmianowym po 24 godziny od godz. 8:00 do godz. 8:00 kolejnego dnia.
  W dniu 10.12.2021 r. oddałem krew (dodam, że 10/11.12.2021 r. jest to dzień mojej pracy wynikający z półrocznego harmonogramu czasu pracy). Aktualne przepisy mówią, że należy mi się zaliczenie 2 dni za oddanie krwi czyli 24 godz. w moim przypadku.
  Jednak dnia 9.12.2021 r. przyszedłem do pracy z dyżuru domowego, więc pracowałem od godz. 8:00 dnia 9.12.2021 r. do 8:00 dnia 10.12.2021 r. udając się po pracy oddać krew. Problem w tym, że pracodawca zamiast zaliczyć mi 48 godz. to zaliczył mi 40 godz. nie zaliczając mi 8 godz. od 0:00 do 8:00 dnia 10.12.2021 r. Czy słusznie? Przepracowałem 24 godziny i po nich się udałem na krew usprawiedliwiając kolejne 24 godziny.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Na wstępie zaznaczymy, że nie podamy Ci żadnych dokładnych przepisów gdyż zarówno sama ustawa jak i rozporządzenie nie zawiera tak szczegółowych zapisów. Po pierwsze uważamy, że pracodawca “rozliczył” Cię prawidłowo. Jak rozumiem chcesz uwzględnienia dodatkowo godzin z dnia w którym pracowałeś a później poszedłeś oddać krew. To nie jest prawidłowa interpretacja przepisów. Spróbuje wytłumaczyć to na prostszym przykładzie. Spójrz na sytuację jaka występuje w przypadku osób, które w systemie zwykłym 8 godzinnym np. od 7:00-15:00 po pracy idą oddać krew. W takim przypadku osoby te samodzielnie rezygnują ze swojego uprawnienia. Pracownicy Ci będą mieli tylko wolny jeden dzień a mianowicie następny dzień po donacji (w okresie stanu epidemii). Wynagrodzenie wyrównujące również otrzymają tylko za dzień następny po donacji. W systemie kadrowo-płacowym liczba godzi pracy również zmniejszy się tylko o 8 godzin z dnia następnego po donacji. Czy w związku z tym nie jesteś pokrzywdzony? W pewnym sensie tak, gdyż teoretycznie zgłaszając chęć pójścia oddać krew wolne powinieneś dostać od godz. 00:00 10.12.2021. Niestety jeżeli pracodawca by zezwalał na takie rozwiązanie i również Ty byś zgodził się z niego korzystać ma ono jedną dużą wadę. W przypadku dyskwalifikacji otrzymałbyś zwolnienie godzinowe na czas badań a więc np. od godz 10:00-12:00. a nie od 00:00 co nakładałoby na Ciebie obowiązek odpracowania tych godzin. Niestety przy systemie 24 godzinnym nie ma możliwości (bez podjęcia ryzyka) wykorzystania w pełni uprawnienia dotyczącego 2 dni wolnych.

 • Kris

  Chciałbym prosić o interpretacje najlepiej popartą przepisami prawa.
  Opis sytuacji:
  Pracuje w systemie 3 zmianowym po 24 godziny od godz. 8:00 do godz. 8:00 kolejnego dnia.
  W dniu 10.12.2021 r. oddałem krew (dodam, że 10/11.12.2021 r. jest to dzień mojej pracy wynikający z półrocznego harmonogramu czasu pracy). Aktualne przepisy mówią, że należy mi się zaliczenie 2 dni za oddanie krwi czyli 24 godz. w moim przypadku.
  Jednak dnia 9.12.2021 r. przyszedłem do pracy z dyżuru domowego, więc pracowałem od godz. 8:00 dnia 9.12.2021 r. do 8:00 dnia 10.12.2021 r. udając się po pracy oddać krew. Problem w tym, że pracodawca zamiast zaliczyć mi 48 godz. to zaliczył mi 40 godz. nie zaliczając mi 8 godz. od 0:00 do 8:00 dnia 10.12.2021 r. Czy słusznie? Przepracowałem 24 godziny i po nich się udałem na krew usprawiedliwiając kolejne 24 godziny.

 • Mati20

  Mam pytanie czy pracodawca może potrącić premie miesieczną uznaniową za to , że sie oddaje honorowo krew ? Bo chce złożyć pismo w tej sprawie do pracodawcy z zapytaniem dlaczego za oddanie krwi jest premia miesięczna wliczona za dzien nieobecny w pracy. Czy to jest zgodnie z Polskim Kodeksem?

 • Aleksandra Sękal

  Witam,
  Czy w przypadku kiedy studiuje zaocznie co drugi weekend i udałabym się na oddanie krwi w dniu zajęć to z pewnością byłoby to nieobecność usprawiedliwiona?

 • Tomasz Nowakowski

  Witam,

  Czy zwolnienie godzinowe ze względu na brak możliwości oddania krwi, jest również 100% płatne?
  Czy krew można oddawać również w Centrum Krwiodawstwa w Katowicach na ulicy raciborskiej 15?

 • tomek9785 .

  Witam, pracuje na 3/4 grafik mam po 8h kierownik mi mówi że mi zaliczy po 6h dni oddawania krwi, czy ma rację ? Czy powinni zaliczyć 8h

   • krwiodawca

    Witam serdecznie!
    Nie, nie może. Każdy kto ma zawartą umowę na podstawie Kodeksu Pracy bez względu na jaką część etatu pracuje ma prawo do dnia wolnego na oddanie krwi (w czasie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego 2 dni). Pracodawca nie może wyznaczać terminu oddania dla dawcy. Ma natomiast obowiązek zwolnienia pracownika na ten czas oraz wypłacenia mu 100% wynagrodzenia.

 • Kate

  Dzień dobry, czy jeśli pójdę rano np w poniedziałek oddać krew, ale mi nie przyjmą (np przez zbyt słabe żyły, miałam tak kiedys) to w takim wypadku jeden dzień wolny z dwóch mi także przysługuje?

 • Wojciech

  Załóżmy taką sytuację, że ma zatrudnionych 100 pracowników. Codziennie w miesiącu roboczym 5 pracowników oddaje krew.
  Po dwudziestu dniach roboczych za 200 dni muszę zapłacić jak za dzień UW. zakładając, że mój koszt za dzień uw dla pracownika to 180 zł. w styczniu wypłacam pracownikom 36 000zł. Jeżeli sytuacja powtórzy się cyklicznie co dwa miesiące to w jednym roku muszę wypłacić 216 000 zł. Jak mam odzyskać koszty za honorowe i ,,bezpłatne” oddawanie krwi? Czy po prostu muszę ,,honorowo” ponieść wszystkie te koszty?
  Załóżmy, że mój kolega ma identyczną firmę. Z zatrudnionych 100 pracowników nikt nie oddaje krwi. Ma więc pełną obsadę pracowników na produkcji, co jest jednoznaczne z tym, że produkuje i zarabia więcej miesięcznie i nie wyda za urlopy za krew 216 000 zł. Po roku zaoszczędzone pieniądze może zainwestować w firmę i w jej rozwój na co mnie raczej stać nie będzie.
  Chciałbym zapytać gdzie tu jest sprawiedliwość i czy Państwo nie powinno rekompensować poniesionych kosztów przez pracodawcę?
  Przecież z oddanej krwi przez moich pracowników korzystają wszyscy Polacy, a może nie tylko.
  Sam oddaję krew, ale raz chciałbym się postawić po stronie pracodawcy. Prosiłbym o odpowiedź na moje pytanie.

 • Łukasz

  Witam. Jestem mundurowym. Przełożeni zakazali mi oddawania krwi w dzien kiedy mam służbę. Powiedziano mi abym oddawal krew w dni eolne od pracy czy maja prawo decydowac o tym kiedy ja mam oddawć krew?
  I czy jeżeli oddam krew w dniu wolnym od pracy to czy moge liczyć na nadgodziny za tą okoliczność?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Nie, nie mają prawa zakazać Ci oddawać krwi w dniach kiedy masz służbę. Pracodawca ma obowiązek zwolnienia Cię z zajęć służbowych. Mówi o tym wprost ustawa o publicznej służbie krwi (https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D2021000015901.pdf): “zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;”. Dokładne przepisy znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20141632.pdf). Jeżeli oddajesz w dzień wolny nie należą Ci się nadgodziny ani też odbiór dnia wolnego.
   PS. Zdarza się, że pracodawca w Twoim przypadku “wojsko” podnosi kwestie tzw. współżycia społecznego: “Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.”

 • Alfred

  Witam, czy konieczne jest bycie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, aby móc bezpłatnie oddać krew i jej składniki?

 • Krwiodawca 01

  Dzień dobry, czy to normalne, że za dwa dni za oddanie krwi obcięta jest premia? Podkreślam, że wypisujemy na te dni urlop okolicznościowy.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jeżeli premia jest uznaniowa to pracodawca ma prawo zmniejszać ją według uznania. Za dni w których oddaje się krew nie powinno się wypisywać urlopu okolicznościowego. Jest to “nieobecność usprawiedliwiona za którą pracownik zachowuje wynagrodzenie”.

 • Łukasz

  Witam. Czy oddając krew w piątek moge iść dobrowolnie w sobotę na nadgodziny do pracy (wykorzystać tylko 1 z 2 dni wolnego które mi przysługuje?)

  • krwiodawca

   Witam serdecznie1
   Możę Pan wykorzystać jeden dzień wolny ale musi to być dzień donacji. Nie może to być drugi dzień czyli ten po dniu donacji. W RCKiK wypełnia Pan oświadczenie, że chce Pan tylko jeden dzień.

 • Marcin

  Dzień dobry
  oddając krew w niedzielę (będący dniem wolnym od pracy) mam wolny dodatkowo poniedziałek, w przypadku gdybym oddał krew w poniedziałek, mam wolny poniedziałek oraz wtorek ? dodatkowo chciałbym zaznaczyć że nie przeszedłem oficjalnie covid19

 • Michał

  Witam, pracuje w służbach mundurowych i jestem honorowym dawcom krwi, jak co mc chodzę i oddaje płytki krwi. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi ponieważ pierwszy raz byłem oddać płytki krwi weekend, gdzie w ślubie mój weekend był pracujący i od przełożonych dowiedziałem się, ze teraz będę na minusie jeżeli chodzi o godziny pracy. Bo wolne od pracy przysługuje tylko w tyg. Nie weekendy. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi ponieważ budzi to moje wątpliwości, ewentualnie artykuł, który mógłbym przedstawić przełożonemu.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Wolne za oddawanie krwi przysługuje w dniu donacji oraz w dniu następnym. Bez względu jakie są to dni tygodnia. Zatem jeżeli wykonuje Pan pracę w sobotę albo niedzielę to dni te również są dla Pana wolne i zachowuje Pan za nie 100% wynagrodzenia. Podstawa prawna: https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20141632.pdf Jedynie kiedy nie otrzymuje Pan wynagrodzenia za dzień w którym Pan oddaje krew lub jej składnik to dzień w którym Pan ma planowo wolne od pracy.

   • Michał

    Czyli rozumiem, że nie może mi przełożony naliczyć jakby więcej dni wolnych w mc z uwagi na to, że w weekend, który przypadał mi pracujący miałem wolne i w związku z tym wyszło, że mc mam za dużo wolnego i stad te minusowe godziny.

   • Szakal

    Witam, mam pytanie. Pracuje od pon do piątku, w czwartek idę oddać krew, pracodawca zgodził się że mogę iść oddać krew w czwartek ale w piątek mam być w pracy, co mam zrobić z tym fantem, ostatnio nie było problemu z 2dniami wolnego.

    • krwiodawca

     Witam serdecznie!
     Zgodnie z przepisami piątek tez masz wolny. Jeżeli chcesz możesz złożyć skargę i wejść na drogę prawną z pracodawcą możesz to zrobić poprzez zgłoszenie zaistniałej sytuacji do Okręgowego Inspektoratu Pracy.

 • Marta

  Witam serdecznie,

  Jeżeli oddałam krew w piątek to dni wolne od pracy należą mi się w piątek i sobotę czy w piątek i poniedziałek.
  Nadmienię ,że pracuje od poniedziałku do piątku.

 • jerzy

  Witam, czy jeśli pracuje w dwóch miejscach, w jednym na umowę o prace w drugim na umowę zlecenie. Zdałem krew i zaświadczenie zaniosłem tylko do pracy (umowa o prace) a na zlecenie pracowałem, czy zaświadczenie z krwiodastwa idzie do ZUSu? czy będą jakieś problemy z tutułu tego że w jednej pracy byłej w drugiej nie?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Nie, nie będzie miał Pan z tego tytułu żadnych problemów. Zaświadczenie z RCKiK to nie jest zwolnienie lekarskie i centrum nie wysyła go do ZUS.

 • Paweł s.

  Witam. Czy będąc dwa dni na urlopie powiedzmy weekend (sobota i niedziela) i oddając krew w sobotę zostanie mi potrącony urlop czy dostanę zwolnienie ?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Pracownikowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny z tytułu oddania krwi w trakcie urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ze zwolnienia, o którym mowa wyżej pracownik może skorzystać wyłącznie w dniu, w którym miał świadczyć pracę. Jest to bowiem zwolnienie od pracy. Jeżeli pracownik oddaje krew w trakcie urlopu wypoczynkowego, a więc w okresie, w którym nie świadczy pracy, to nie ma podstaw do udzielenia mu z tego tytułu zwolnienia od pracy. Pracownik nie może też domagać się z tego tytułu dodatkowego dnia wolnego po zakończeniu urlopu.

 • Patrycja

  A co w przypadku jeżeli idę oddać krew i nie przechodzę samego badania krwi co w takim przypadku? Muszę wrócić do pracy jeżeli zakład jest 40km od mojego miejsca zamieszkania?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Zgodnie z przepisami wolne przysługuje też na czas badań. W takim wypadku jest wypisywane zwolnienie godzinowe. Jeżeli masz daleko to rzeczywiście mogą być problemy.

 • Zainteresowana

  Oddałam dzisiaj krew z tego tytułu należy mi się dwa dni wolnego dzisiaj i jutro. Dostałam takie zaświadczenie i z tad teraz moje pytanie czy te wolne to idzie z mojego urlopu czy jest dodatkowo. Kto za to płaci czy nie jest to przypadkiem traktowane jako zwolnienie lekarskie? Bo jeżeli tak to pracuje w systemie akordowym i zostanie mi za jeden dzień potrącona cała premie.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jest to dodatkowe wolne. Nie obniża wymiaru urlopu. 100% wynagrodzenia za te 2 dni wraz z kosztami ponosi pracodawca. Premia może być potrącana jeżeli jest uznaniowa.

 • Krwiodawca

  Witam. Jeżeli jestem na zwolnieniu lekarskim to czy mogę oddać w tym czasie krew ? Czy mogę ponieść przez to jakieś konsekwencje ?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jeżeli choroba nie stanowi przeciwwskazania do oddawania to może Pan oddać krew. Nie może Pani jednak zanieść do pracy zaświadczenia potwierdzającego oddanie krwi. Żadne dane nie są przekazywane z Krajowego Rejestru Dawców Krwi do ZUS.

 • Darek

  Jestem na umowie zlecenie, mam opłacane składki emerytalne , rentowe i chorobowe. Czy w przypadku oddania krwi przysługuje mi wolne?

  • krwiodawca

   Cytat z PIP:
   “Na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek zwolnienia od pracy pracownika będącego krwiodawcą. Jak wynika z treści art. 2 Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. “

 • Dodo

  Czy oddając krew podczas urlopu, można go odebrać w innym terminie? Tak jak w przypadku zwolnienia lekarskiego?

 • Kasia

  Witam jesli krew odam o godzinie 11 a do pracy mam na 18 to mam wolny ten dzien i czy moge 2 razy odac krew w miesiącu np w dniu 13 i 19

 • Agata

  Dzień dobry, jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (karta nauczyciela), chciałabym się dowiedzieć, czy mi też przysługuje prawo do dodatkowego urlopu, po oddaniu osocza (jestem po przebytym covid19) oraz czy jest ewentualnie możliwość oddania osocza w godzinach popołudniowych (po pracy). Pozdrawiam serdecznie

 • ela

  Dzień dobry,
  Prowadzę własną działalność, chciałabym zapytać czy zwolnienie z krwiodawstwa jest traktowane jak zwolnienie lekarskie?

 • Angelika

  Dzień dobry,
  Czy przysługuje mi wolny poniedziałek jeśli oddawałam krew w niedzielę na objazdowym oddawaniu a na zaświadczeniu widnieje taki zapis: “…pani … oddała dzisiaj krew i stan zdrowia wyżej wymienion w dniu 28-02-2021 nie pozwala na wykonywanie pracy.. ”

  Pracodawca nie zaliczył mi wolnego poniedziałku i zabrał mi to z urlopu, ponieważ na zaświadczeniu nie było, że przysługują mi 2 dni wolne. Czy coś jeszcze powinno być na zaświadczeniu aby ten dzień był uznany?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Zgodnie z przepisami dniami wolnymi w czasie stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego są dzień oddania i dzień następny. Zaświadczenie powinno uwzględniać ten przepis prawny w związku z czym powinno zawierać takie sformułowanie by pracodawca nie miał wątpliwości co do tego, że należą się 2 dni. Centrum powinno ustalić taki wzór zaświadczenia by określało wprost, że za oddanie krwi należą się 2 dni. Należy również nadmienić, że istnieje możliwość wystawienia przez centrum zwolnienia 1 dniowego na wniosek dawcy https://krwiodawcy.org/czy-moge-skorzystac-tylko-z-jednego-dnia-wolnego i Twoje zwolnienie może być tak potraktowane przez pracodawcę.

    • krwiodawca

     Jedynie na drodze oficjalnego sporu, najpierw wewnątrzzakładowego a jeżeli do złożonego pisma negatywnie się ustosunkuje pracodawca prawnego na drodze sądowej. Możesz wcześniej spróbować przez Państwową Inspekcję Pracy. Podaj nam punkt krwiodawstwa, który wydaje zwolnienia bez zaznaczenia o 2 dniach wolnego.

 • Ewa honorowy dawca krwi

  Witam. Mam pytanie odnośnie sytuacji kiedy nie dojdzie do oddania krwi ponieważ wyniki wyszły źle. Ostatnio miałam taką sytuację i dostałam zwolnienie ze stacji na 5h jako że jestem na całym etacie to rozumując powinnam wrócić na 3h do pracy i problem zaczyna się w momencie kiedy kadrowa uważa nie ma czegoś takiego jak zwolnienie na kilka godzin po czym wraca się do pracy i się loguje do niej. Według Pani kadrowej na dzień kiedy planuję oddać krew w grafiku powinnam wklepać sobie pracę i ewentualnie jeśli nie dojdzie do oddania krwi to powinnam wrócić do pracy i zalogować ten czas jako “wyjście służbowe” Czy ktoś się orientuje jak to wygląda? Bo przynoszę zwolnienie z krwiodawstwa na te 5h i według kadrowej ona z takim zwolnieniem nie może bić zrobić ani zalogować mi tego w pracy jako HDK czyli nieobecność usprawiedliwia płatna

 • Tomasz Szadkowski

  Czy pracując w trybie harmonogram zrównoważony też przysługuje wolne? Czy trzeba się wbić w dzień wolny od pracy?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Tak, należy Ci się wolne. Posiadanie prawa do wolnego i zachowania 100% wynagrodzenia za dzień wolny nie jest uzależniony od systemu pracy a od sposobu zawarcia umowy o pracę. Przywilej ten należy się wszystkim, którzy zawierają umowy o pracę na podstawie przepisów kodeksu pracy. Nie należy się natomiast osobom, które zawierają umowy cywilnoprawne. Musisz natomiast mieć na uwadze to czy pracodawca nie stwierdzi, że przy wyborze dni na oddawanie krwi kiedy masz np 12 godzinne zmiany nie naruszasz zasad współżycia społecznego.

 • Julia

  Czy jeżeli odmówiono mi donacji ze względu na to że ważyłam według lekarz za mało( 51kg) mogę po paru dniach iść oddać krew gdzieś indziej? Czy jest to jak z za niską hemoglobiną? I muszę czekać miesiąc?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jeżeli chodzi o masę ciała to przepis mówi o minimalnej masie 50 kg oraz braku dysproporcji między tą wartością a wzrostem. W pierwszym przypadku lekarz powinien trzymać się sztywno tych 50 kg, drugi punkt jest uznaniowy. Lekarz na podstawie swojej wiedzy decyduje czy ta dysproporcja występuje. Najłatwiej jest używać BMI, jednak nie każdy lekarz uznaje tą metodę za właściwą. Jeżeli zaś chodzi o kolejne podejście to wszystko zależy od tego czy wpisany został okres dyskwalifikacji, czy tylko jej powód. Jeżeli tylko powód to może Pani spróbować gdzie indziej. Musi Pani jednak brać pod uwagę, że w każdym punkcie z danego centrum będzie widoczny powód wcześniejszej dyskwalifikacji.

 • Szymon

  Witam,
  czy w momencie, w którym zostanę zdyskwalifikowany i ostatecznie nie uda mi się oddać krwi, będzie przysługiwał mi dzień wolny? Mam tu na myśli wykluczenie na podstawie badań już tam na miejscu

 • Szymon

  Cześć,
  od jakiegoś czasu przyjmuję lek, który nie wiem czy nie dyskwalifikuje mnie z dalszego oddawania krwi.
  Chciałbym jednak się upewnić na 100%, stąd pytanie czy w momencie kiedy pójdę oddać krew, ale ostatecznie zostanę zdyskwalifikowany to przysługuje mi dzień wolny i dostanę zaświadczenie czy nie?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

 • Szymon

  Witam,

  Chciałbym dowiedzieć się, kto w sytuacji dwóch dni wolnego za oddanie krwi/osocza, płaci za mój urlop. Chodzi o to czy pracodawca z własnej kieszeni pokrywa koszty mojego urlopu czy zwraca się do jakiejś instytucji np. ZUS, w celu pokrycia kosztów mojego urlopu.

 • Carlos

  Oddaje krew regularnie od wielu lat. Pracuje w jednej firmie. Firma ta uznaje mi ten dzień(dwa dni) jako urlop okolicznościowy. Jest to zgodne z prawem? Znaczy czy to jakoś negatywnie dla mnie nie wpływa?

 • Bushido

  Źle się trochę wyraziłem, w dniu oddawania krwi nie mam urlopu tylko po prostu nieobecność usprawiedliwioną, chodziło mi bardziej o to że na pasku z wypłatą (za 8h w ten dzień) mam niecałe 18 zł. a za 8h normalnego urlopu 150 zł, kolega dzwonił do kadr i mu powiedzieli że wszystko jest prawidłowo, czy jest jakiś przepis na który mogli by się powołać? wypłacając taką kwotę.

  • krwiodawca

   § 12. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.
   (…)
   § 16. 1.6) Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2 i 2b, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.
   https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20141632.pdf

 • Bushido

  Witam
  Chodzę oddawać krew już od jakiegoś czasu, za dzień urlopu na oddanie krwi dostaje od zakładu 18 zł tym czasem za dzień urlopu normalnego dostaje około 150 zł. Czy pracodawca może mi wypłacić taką kwotę za dzień krwiodawstwa? I czy może podeprzeć się jakimś przepisem ze ma prawo tyle wypłacać?
  Dodam że mam stała pensje za cały miesiąc pracy. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Dzień wolny zarówno w dniu donacji jak i następny w systemie kadrowym powinien być zaznaczony jako nieobecność usprawiedliwiona za która pracownik zachowuje 100% wynagrodzenia. W żadnym wypadku ten dzień nie może być traktowany jako urlop. Jest to niezgodne z prawem.

 • Zibi

  Jak to konkretnie wygląda w przepisach? Pracownik musi odpowiednio wcześniej poinformować o zamiarze oddania krwi, musi brać pod uwagę opinie pracodawcy, czy może dowolnie sobie wybierać dzień?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Może sobie wybrać jaki dzień chce. Natomiast musi się liczyć, że pracodawca ma również swoje prawa i powołuje się często na taki ogólny przepis, który mówi, że z “Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego”. Sądy to tłumaczą no. tak, że jeżeli pracownik wie, że w danym dniu jest zaplanowana jakaś dodatkowa praca, która może wykonać tylko ten pracownik to nie powinien on wybierać tego dnia na oddanie krwi. Natomiast pracodawca nie ma prawa wskazywać dnia w którym pracownik może oddać krew. To jest sprzeczne z przepisami.

 • Zibi

  Witam, pracodawca wymusza na mnie pójście w piątek na oddanie krwi, ponieważ pracuję w systemie pn-pt, a ja chciałbym iść w czwartek na co się powołać?

 • 123456

  Dzień dobry, wielo krotnie zgłaszałem tydzień prędzej ze chce oddać krew a pracodawca za każdym razem mi odmawiał. Co w tej sytuacji robić?

 • Dawid

  Witam. Mam pytanie byłem w piątek na krwi pracodawcę poinformowalem w ten sam dzień w który poszedłem oddac krew. I miałem za to problemy i pracodawca zabrał mi 20% premia bo powiedział mi że jak się idzie na krew trzeba informować tydzień wcześniej. Czy miał do tego prawo żeby zabrać mi 20% premi

 • Ciekawy

  Pracodawca nie placi mi za dni w ktorych oddaje krew tlumaczac sie ze jest to zaklad który zatrudnia mniej niz 20osob i usprawiedliwienie takiego dnia jest tylko jego dobra wola. Pracuje na czas nieokreślony na normalnej umowie na caly etat. Czy pracodawca mowi prawde?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Nieprawda. Nie ma takich ograniczeń. Każda osoba zatrudniona na umowę opisaną przez Kodeks Pracy ma prawo do wolnego oraz zachowania 100% wynagrodzenia za czas określony przez centrum krwiodawstwa.

 • Piotr

  Witam byłem oddać krew lecz zostałem zdyskwalifikowany ale zaświadczenie lekarz mi wypisał do godziny 13 jak to będzie liczone u pracodawcy gdy pracuje do 14 i czy będzie to płatne ?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Będą płatne godziny w których Pan nie był w pracy. rozporządzenie stanowi, że za czas przeznaczony na badania również pracownik ma zagwarantowane wynagrodzenie.

 • MIKI

  Witam pracuje na umowie zleceniu i mam powyżej 26 roku życia, odprowadzam składki.
  Czy jeśli ustalam grafik na tydzień do przodu i w dniu w którym mam ustalana prace pójdę oddać krew to otrzymam wolne i będzie za to zapłacone? Jeśli tak to ile, 80% od średniej wynagrodzenia?

 • Bankz

  Witam, jeśli pracuję zmianowo i na dniu wolnym od pracy wynikający z grafiku ( tj. w dzień powszedni) pójdę oddać krew, to czy z tego tytułu należą mi się jakieś godziny pracy czy po prostu z racji, że poszedłem na dniu wolnym nic mi nie przysługuje? Zaznaczę tu, że nie chodzi mi o przysługujący dodatkowy dzień wolny w czasie epidemii.
  Innymi słowy czy za oddanie krwii w dniu powszednim, ale wolnym od pracy, pracodawca powinien mi wpisać godziny pracy, czy nie?

   • Marika

    Witam,
    Mimo przekazania pracodawcy zwolnienia za oddanie krwi, ten kazał podpisać mi dzień urlopu tłumacząc ,że musi mieć jakąś “podkładkę ” pod zwolnienie. Tak to powinno wyglądać czy powinno wystarczyć dostarczanie zwolnienia?

    • krwiodawca

     Witam serdecznie!
     W 100% zaświadczenie potwierdzające oddanie krwi jest wystarczającym dokumentem do usprawiedliwienia nieobecności. Sprawdź obecnie ile masz dni urlopu, czy pracodawca nie pomniejszył Ci te liczby.

 • Paweł

  Witam pracuję w systemie zrównoważonym po 12 godz czyli dzień/noc i np. W poniedziałek idę rano oddać krew i dostaje 2 dni wolnego czyli poniedziałek i wtorek, ale we wtorek mam nocke do pracy ide na godz. 18-tą i pracuje do środy do 6 rano to wtedy mam całą noc wolne czy tylko we wtorek do 24 w nocy?

 • KLAUDIA

  dzień dobry! czy jeśli w sierpniu oddam po raz 4 krew pełna (jestem kobietą), to mogę później oddawać plytki krwi i mieć normalnie wolne? I jak często mogę oddawać plytki krwi?

 • Tomasz

  Witam. Jeśli podczas urlopu oddałem krew. Nie było planowane. To czy pracodawca po przedstawieniu zwolnienia powinien zwrócić /cofnąć 1 dzień urlopu? Tak jak to ma miejsce w sytuacji L4 podczas urlopu. Pracodawca cofa urlop gdyż jest chorobowe. Czy tak jest w przypadku oddania krwi? Powinien cofnąć dzień urlopu?

 • Anna

  Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie 2 dni wolnych po oddaniu krwi. Co w sytuacji gdy krwiodawca odda krew w piątek, dniem następnym jest sobota, a krwiodawca pracuje w systemie poniedziałek-piątek? Czy dniem następnym w tym przypadku będzie poniedziałek?

 • Własna działalność

  Witam
  Prowadzę salon fryzjerski, sama. Chciałaby iść oddać pierwszy raz krew i jestem ciekawa czy za te 2 dni gdy salon będzie zamknięty dostanę zwrot ? Czy dostanę jakiś papier by odzyskać pieniążki za te 2 dni postoju salonu? Jeżeli tak to w jaki sposób i gdzie później to załatwiać ?
  Z góry dziękuję i pozdrawiam

 • Alina Marciniak

  Witam. Dziś miałam nieudane oddanie krwi. Ukłuto mnie w obie ręce, jednak żyłki nie znaleziono. Kiedy mogę powtórnie podejść do oddania krwi ?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Nie ma ustalonej przepisami przerwy to takim zdarzeniu. Czas dyskwalifikacji zależy od lekarza kwalifikującego w danym punkcie. Może się nawet zdarzyć, że nie nałożył on żadnej dyskwalifikacji.

 • Mateusz

  Oddałem dzisiaj krew pełną jako ozdrowieniec, dostałem jeden dzień wolnego. W CK nic nie wiedzą o drugim dniu (aczkolwiek zdają sobie sprawę z obietnic rządu o dwuch dniach).
  Czy wiadomo już co się dzieje z projektem tej ustawy?

 • kolo

  Witam. Mam pytanie dotyczące dnia wolnego od pracy. Na zaświadczeniu z RCK widnieje tylko informacja że w dniu oddania krwi stan zdrowia nie pozwala wykonywać pracy. Czy zna ktoś odpowiedź ile ten dzień ma godzin?
  Czy jest to 8 h 12h czy 16 h czyli od rana do 24:00 danego dnia…
  Niestety służby mundurowe pracują 24h a więc pojawiają się nieścisłości jak liczyć dzień wolny od pracy?

 • Szponar

  Witam
  Czy każdy może oddać osocze i każdemu przysługują dwa dni wolne z racji tego? Czy tylko ozdrowieńcy? Pozdrawiam

 • Radek

  Witam.

  Pracownik pracuje w systemie równoważnym. Jak rozliczyć czas pracy w momencie, kiedy w danym dniu miał zaplanowane 12 godz pracy? Czy za ten dzień należy mu policzyć 12 godzin czy tak jak przy urlopach 8 godzin (i musi odpracować jeszcze 4 godz?)

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Sami nie mamy specjalisty od spraw prawa pracy dlatego szukamy zawsze pomocy u innych podmiotów. Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy:
   “Nie, dzień wolny to dzień wolny. Czyli przysługuje zwolnienie od pracy i wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy za 12 godzin.”

 • Pracownik

  W dniu w którym szlam oddać krew wzięłam urlop na żądanie, ponieważ zdarzyło się wcześniej że po badaniach wyniki mnie zdyskwalifikowały. Po udanym oddaniu krwi poinformowałam pracodawcę o tym. fakcie a następnie dostarczyłam zaświadczenie z o HDK, które początkowo zostało uwzględnione. Następnie po kilku tygodniach w ewidencji czasu pracy przywrócono urlop na żądanie a po HDK, nie ma śladu. Co w takim wypadku z urlopem i dniem wolnym za HDK?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Może Pan spróbować pobrać drugie zaświadczenie z RCKiK i ponownie je dostarczyć do kadr. Jeżeli to nie poskutkuje to możliwe, że w tym dniem już się nie da nic zrobić. Natomiast mając tą sytuację na uwadze przy takim zachowaniu pracodawcy zanim dostarczy się zaświadczenie bezposrednio do kadr zeskanować je lub zrobić zdjęcie i przesłać mailowo tak aby pozostał ślad.

 • Dorota

  Witam mam pytanie: w niedzielę mam nockę, a w poniedziałek chciałabym oddać osocze. Czy przysługuje mi dzień wolny, jeśli tak to jaka jest podstawa prawna oraz czy musze iść w niedzielę na nockę oraz czy po oddaniu osocza w poniedziałek też mam nockę wolną?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   W niedzielę musisz iść na nockę. Na oddanie krwi przysługuje dzień wolny. Natomiast przepisy tego dokładnie nie regulują. Kiedy prosiliśmy o interpretację przepisów przez MZ czy NCK to niestety potwierdzili wolne do godz 24:00. Podobna informacja jest zamieszczona na stronie NCK https://www.gov.pl/web/nck/po-donacji Jednak wiemy, że z częścią pracodawców pracownicy dochodzą do porozumienia, że mają wolne na całą noc. Niektórzy dawcy przedstawiali nam interpretacje, że jednak wolne nalezy się na 24 godziny. Ale tak jak mówię przepis tego dokładnie nie precyzuje i wszystko zależy od interpretacji.

 • Bartek

  Dzień dobry mam pytanie, czy mój dzień wolny w przypadku uczęszczania do szkoły średniej, może być nieobecnością usprawiedliwioną i obniżać mi frekwencję, skoro dla pracujących jest normalnie dniem wolnym płatnym?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jest dniem nieobecności usprawiedliwionej ale może obniżać frekwencję.
   PS. Co do porównania z pracodawcą to pracodawca ma prawo nie przyznać albo przyznać obniżoną premię frekwencyjną jeżeli takowa jest w danym zakładzie pracy.

 • Lopek

  Poinformowałem pracodawcę tydzień wcześniej o chęci oddania krwi i o dniu wolnym mi przysługującym. Zasugerował mi inny dzień ponieważ nie ma za mnie zastępstwa. Czy słusznie postąpił?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Otrzymywaliśmy na maila podobne zapytania. W formalnych odpowiedziach od pracodawców wskazywali oni następujący przepis z Kodeksu Pracy na podstawie którego wskazywali inny termin ze względu na brak zastępstwa: “Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.” Niestety nie wiemy jak na taką interpretację przepisów spojrzał by sąd gdyż żaden z pytających nie wszedł na drogę prawną.

 • Adrian333

  Witam czy w związku z oddawaniem krwi mogą przysługiwać mi dwa dni wolne w jednym miesiącu? Mam na myśli sytuację gdy jednego dnia oddaje osocze a po dwóch tygodniach oddaje krew pełną?

 • MAD

  Witam czy w momencie kiedy mam do odpracowania godziny pracy, tzn mam dzień pracy 8h i dodatkowo odpracować 4h, to czy po oddaniu krwi, będę musiał odpracować te 4h?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Po pierwsze musisz pamiętać o tym, że będziesz musiał poinformować pracodawcę o chęci oddania krwi. Jest to obowiązek wprost wynikający z przepisów. W takim przypadku kiedy to pracodawca wie o tym, że będziesz chciał oddać krew może przenieść godziny do odpracowania na inny dzień.

 • Rayan

  Witam będę zdawał osocze 27go sierpnia i będę po nocce.I tego samego dnia również będę szedł na nockę od 22 do 6 rano. Czy po zdaniu osocza dostaje wolne również na tą nockę?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Dostaniesz zwolnienie. Jednak jest małe ale w interpretacji przepisów gdyż samo Narodowe Centrum Krwi na swojej stronie ma: Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (do godziny 24:00 w dniu oddania krwi); w przypadku wykonywania szczególnie niebezpiecznych zawodów powrót do pracy osoby ? krwiodawcy po oddaniu krwi możliwy jest najwcześniej po 12 godzinach. Z tego względu osoby te powinny zgłosić się do Centrum najpóźniej do godz. 9 ? 10, w przypadku gdy planują wykonywanie pracy bezpośrednio po godz. 24:00. Dokumentem poświadczającym fakt oddania krwi jest zaświadczenie wystawione przez placówkę publicznej służby krwi. Pracodawcę należy jednak uprzedzić o planowanej nieobecności. Można to zatem zrobić w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie, mailem itd.).

 • Małgorzata

  Witam. Pracuje na umowę zlecenie i opłacam dobrowolne chorobowe. Czy na takiej umowie będę miała opłacane zwolnienie z powodu oddania krwi? Pozdrawiam.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety nie. Do dnia wolnego mają prawo osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wolne za oddawanie krwi nie jest związane z ubezpieczeniem chorobowym. Jest to dzień usprawiedliwionej nieobecności za które dawca zachowuje 100% wynagrodzenia.

   • Kris

    Jeśli moja wypłata jest uzależniona od wykonanej pracy, wiec pensje dostanę lecz niższa jeśli będę 1 dzień w domu oddając krew. Czy pracodawca ma obowiązek naliczyć za ten dzień dniówkę jak za urlop mimo tego ze wypłatę będę miał mimo wszystko wyższa niż na umowie ???

 • malutka

  Dzień dobry jaki jest czas na dostarczenie zaświadczenia pracodawcy o donacji. Pracodawca sam wyraża zgodę wie o planowanej nieobecności a potem żąda dostarczenia zaświadczenia w dniu pobrania krzycząc nie wiesz kiedy się dostarcza? Czy ma takie prawo?

 • Ilona

  Wszędzie jest mowa o wolnym po oddaniu krwi – czy wolne przysługuje również po oddaniu składników krwi, np. płytek?

 • Michał Tymiński

  A jeśli pracuje w porach nocnych tj 20:00-8:00, jak będzie rozliczany dzień wolny bo jeśli pójdę oddać krew o 12:00 A do pracy mam na 20:00 To co wtedy… jak z tym dniem wolnym należy się czy już nie.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety w tym przypadku sprawa jest sporna. Mieliśmy już takie zgłoszenia i niestety rozstrzygnięcia są w dwie strony. Część specjalistów od prawa twierdzi, że wolne przysługuje na dobę pracowniczą określoną jako od godziny rozpoczęcia do tej samej godziny następnego dnia. Jednak mamy też takie, że wolne określone tylko poprzez podanie dnia przysługuje tylko w tym dniu a więc do 24:00. Proszę pamiętać, zę wolne według przepisów nie jest nagrodą a ma umożliwiać oddanie krwi.

 • Majkel

  Dobry Wieczór.
  W dniu dzisiejszym próbowałem oddać krew, niestety ze względu na wyniki zostałem dyskwalifikowany.
  Otrzymałem zaświadczenie że byłem na badaniach krwi w godzinach 10-14.
  Wg harmonogramu pracy tego dnia przypadła druga zmiana od 14.
  Mistrz zmianowy stwierdził że zaświadczenie “nic nie znaczy”
  Czy miał rację?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jeżeli centrum krwiodawstwa lub oddział terenowy wystawił zwolnienie godzinowe to usprawiedliwia ono tylko nieobecność w pracy w określonych godzinach.

 • AdmiLolka

  Dzień dobry, co jeśli z przyczyn zdrowotnych nie zostałam dopuszczona do oddania krwi? Otrzymałam zaświadczenie z rckik które usprawiedliwia moja nieobecność z pracy na 3 h. Czy jeśli pracuje w 8h systemie pracy powinnam tego dnia przepracować jeszcze tylko 5 a za te 3 zostanie mi wypłacone wynagrodzenie? Czy muszę te 3 godziny nieobecności odpracować? Pozdrawiam

 • Schmidtke

  Pracowałam na umowę na czas nieokreślony do końca sierpnia, od września zmieniłam pracę za wypowiedzeniem,do sierpnia byłam 1 raz oddać krew korzystając z dnia wolnego, pracodawca “budżetówka” nie wypłacił mi 13 pensji czy miał prawo

 • Schmidtke

  Witam, pracowałam 6m-cy w zakładzie budżetowym, w tym czasie oddałam krew 2 razy i wykorzystałam 2 dni wolne które mi przysługiwały na oddanie krwi, pracodawca odliczył mi te dwa dni od 6 m-cy i nie wypłacił mi 13 pensji, czy ma do tego prawo?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Tak, niestety musimy potwierdzić niekorzystną interpretację przepisów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
   “W związku z przedstawionymi uregulowaniami, przy obliczaniu wysokości należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie uwzględnia się wynagrodzenia, do którego zachowuje prawo pracownik będący krwiodawcą, za czas zwolnienia od pracy w celu oddania krwi oraz przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich (§ 12 i 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632). Nie uwzględnia się także wynagrodzenia m.in. za czas innych zwolnień od pracy wymienionych w ww. rozporządzeniu, jak również wynagrodzenia otrzymanego za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopu dla poratowania zdrowia, zwolnień od pracy, o których mowa w art. 37 i 188 Kodeksu pracy. Z przywołanych przepisów wynika, iż generalną zasadą jest, że podstawą wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany.”

 • Asia

  Witam!

  Jak wygląda sytuiacja gdry w trakcie pracy (8-16) oddałam krew, co zajęło mi 2h.
  Nie otrzymałam godzinnego zaświadczenia, lecz na całościowe.

  Jak rozliczane są przepracowane godziny?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   W takim przypadku Twój pracodawca powinien wypłacić Ci wynagrodzenie adekwatne do liczby przepracowanych przez Ciebie godzin. Kadry obliczają najpierw jaka jest stawka na godzinę i mnożą przez liczbę przepracowanych godzin. Chyba, że jesteś na jakimś “niestandardowym” systemie wynagrodzenia.

 • Sylwia

  Dzień dobry,

  Czy jeśli pracownik nie pobiera zwolnienia z Centrum Krwiodawstwa to czy pracodawca/ZUS/jakikolwiek urząd dostaje jakieś automatyczne powiadomienie o wizycie pracownika?

 • Iwona

  Witam. 12 lutego poszłam oddać krew jednak z przyczyn zdrowotnych nie oddałam. Nie było mnie na pierwszych 2 godzinach pracy na pozostałe stawiłam się do zakładu pracy. Pracodawca rząda ode mnie teraz zaświadczenia przyczyn nieobecności na 2 godzinach. Czy muszę mieć takie zaświadczenie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa? Jeśli tak, to w jaki sposób je uzyskać skoro ze względu na korona wirusa dopiero 23 marca ma przyjechać ambulans do mojego miasta.
  Dziękuję za odpowiedź.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Tak, RCKiK wystawi godzinowe zaświadczenie. Proszę się skontaktować bezpośrednio z siedzibą centrum i poprosić o przesłanie zaświadczenia pocztą.

 • Mariusz Górecki

  Czy mogę oddać krew i skorzystać z prawa do zwolnienia z pracy (umowa o pracę) i tego samego dnia podjąć inną pracę (umowa zlecenie, inne godziny pracy)?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Wykorzystanie zaświadczenia zależy od Pana woli. Dlatego może Pan przedstawić takowe w jednym zakładzie pracy a w drugim z niego nie korzystać. Jednak Pana sytuacja jest inna gdyż druga praca jest na umowę zlecenie a w tym przypadku nawet nie ma Pan prawa do dnia wolnego.

 • Mariusz

  Czy w dniu w którym oddałem krew mogę skorzystać z prawa do zwolnienia od pracy (umowa o pracę) i iść do drugiej pracy (umowa zlecenie, inne godziny pracy)?

 • Mariusz Gal

  Mam pytanie czy jeśli w pracy na przykład w piątek miałem wolny dzień bo byłem w niedzielę a w tym wolnym dniu oddałem krew to pracodawca powinien zaliczyć mi wolne z tytułu krwiodawstwa i nadpracowane godziny oddać w innym terminie. Czy w wyniku zaplanowanego wolnego dnia w pracy przepadnie mi dzień wolny z tytułu krwiodawstwa?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jeżeli oddałeś krew w dzień wolny od pracy nie masz prawa do wynagrodzenia. Pracodawca nie musi nic Ci oddawać. Taki dzień wolny “przepada”.

 • Mariola

  Witam, czy kiedy nie oddaję krwi a tylko jestem na badaniu weryfikacyjnym takze należy mi się dzień wolny?i czy jest on płatny?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Zgodnie z przepisami przysługuje Ci zwolnienie na czas wykonania badań. Musisz brać pod uwagę w takim przypadku, że jeżeli pójdziesz w południe to w przypadku zwolnienia godzinowego może nie objąć pierwszych godzin w których powinieneś być w pracy. Oczywiście jeżeli centrum wypisało zwolnienie godzinowe to te godziny są jako nieobecność usprawiedliwiona za którą zachowujesz 100% prawo do wynagrodzenia. Są, że niektóre centra mimo nie oddania krwi wypisują zwolnienie na cały dzień.

 • Daniel

  Witam.
  Jeśli danego miesiąca oddawałem krew i normatyw na ten miesiac był 168 godzin (21 dni pracujacych).
  Pracodawa wyplacił mi za 168 godzin + dodatek urlopowy okolicznosciowy, to oznacza ze bylem na krwi i pracowałem rownoczesnie w tym dniu? Czy pracodawca powinnien mi obnizyc normatyw o te 8 godzin (w sensie dac jeden dzien urlopu okolicznosciwego), a reszte dac do nadgodzin jesli przepracowalem ten normatyw mimo tego jednego dnia?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Nie, nie powinien obniżać wymiaru czasu pracy. Dzień w którym oddaje się dzień to nieobecność usprawiedliwiona płatna 100%. Na ten dzień kadry nie powinny udzielać urlopu okolicznościowego. Dzień ten należy traktować tak jakby był Pan normalnie w pracy.

 • Adam Kumycz

  Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy pracownikowi który oddał krew bezpośrednio po wyjściu z pracy przysługuje dzień wolny? Nadmienię że w okresie zimowym praca polega na odśnieżaniu i nie ma ściśle ustalonych godzin tylko zależy od warunków atmosferycznych a w dniu po oddaniu krwi pracy nie było i nie była zaplanowana.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jeżeli dobrze rozumiem to pyta się Pan czy pracodawca ma obowiązek dać pracownikowi dodatkowy dzień wolny za to, że oddał krew w dniu w którym wcześniej wykonywał pracę. Nie, pracodawca nie ma takiego obowiązku. Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na czas potrzebny by mógł oddać krew określony przez punkt krwiodawstwa. Jeżeli pracownik zrobił to po pracy przepis ten go nie dotyczy. Inaczej by było gdyby zrobił to przed pracą. W takim przypadku dzień w którym oddał krew jest dniem wolnym za który zachowuje 100% wynagrodzenia.

 • Iwona D.

  Dzień dobry.

  Zgodnie z informacjami tutaj zawartymi wykorzystanie zwolnienia otrzymanego w Centrum Krwiodawstwa jest dobrowolne. Zatem co dzieje się w sytuacji kiedy oddaję krew rano, wracam do pracy i po jakimś czasie (ale w dniu donacji, w godzinach pracy) dzieje się wypadek, np. tracąc przytomność uderzam się w głowę. Czy pracodawca może nie uznać tego zdarzenia jako wypadek przy pracy argumentując, że dobrowolnie zrezygnowałam z udzielonego mi dnia wolnego i pozostałam w pracy na własną odpowiedzialność? A nawet dodatkowo obciążyć za zniszczenie mienia gdyby takie wystąpiło?

  Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam!

 • Monika

  Witam.
  Pracownik oddał krew, po czym powrócił do pracy. Czy zgodne z prawem będzie uznanie mu przepracowanych godzin jako praca w godzinach nadliczbowych, które będzie mógł odebrać w innym, dowolnym dniu?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Nie. Jeżeli pracownik wrócił do pracy godziny pracy rozlicza się “normalnie”. Gdyby oddał krew np rano a miał na zmianę “popołudniową” i w ogóle nie skorzystał z prawa do wolnego i zachowania wynagrodzenia traktuje się go jakby krwi w ogóle nie oddawał.

 • Hdk

  Witam, jak powinno być liczone. Jeśli oddawalem krew i dostałem zwolnienie z pracy, a pracuje 4dni w tyg po 10h. ( krew oddawalem w dniu, w którym powinienem być w pracy). Czy zwolnienie dotyczy całego dnia czy 8h? Szef każe mi odrobić te 2h – czy ma rację?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Zwolnienie otrzymuje się na cały dzień tak mówią przepisy. Problem pojawia się gdy “dniówka” zaczyna się i kończy w dwa różne dni np. nocki. Podstawa prawna: https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20141632.pdf “Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi.” RCKiK zawsze pod warunkiem, że oddasz krew wystawiają zwolnienie na dany dzień, nie na określone godziny.

   • Natka

    Dzień dobry, jeżeli w poradni pracuje na 1/4 etatu umowy o pracę i akurat dzień oddania krwi wypada na dzień mojej pracy to czy pracodawca musi uznać zwolnienie w celu oddania krwi? Czy może się uchylić że nie mam tam całego etatu więc mi się to nieliczy.

    • krwiodawca

     Witam serdecznie!
     Zwolnienie dotyczy całego dnia. Nie ma znaczenia na jaką część etatu dawca ma umowę. Danie dnia wolnego dawcy ma na celu umożliwienie oddania krwi oraz regenerację organizmu.

  • Mad

   Witam mam pytanie jeśli normalnie mam 8h pracy ale musiałem np w danym dniu odrobić 4h pracy to czy po oddaniu krwi będę musiał odrabiać te 4h w inny dzień ?

 • Ryszard Kobielak

  Witam serdecznie . Proszę określić, czy zwolnienie z pracy w dniu donacji jest zasadne, gdy zaczynamy pracę od godziny 22 do 6.00 ?

 • Alberto

  a jak to się ma do tzw. 13.
  W moim przypadku została ona obniżona przez oddanie krwi (6 dni) – tak jakbym korzystał z L4

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Tzw. 13 jest wypłacana za faktycznie wykonywaną pracę. Dlatego obniżanie jej jest zgodne z prawem. Podobnie obniżenie premii uznaniowej. Nic na to nie poradzimy.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy zostało wydane na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) a więc dotyczy tylko pracowników, którzy mają umowy regulowane KP a umowa zlecenie jest to umowa regulowana przez KC więc nie masz takiej możliwości. Oczywiście pracodawca sam może Ci uznawać takie dni jako 100% pełnopłatne jednak jako takiego nie ma obowiązku.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.