Petycja dotycząca uprawnień dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Słowem wstępu… art. 63 Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej … Dowiedz się więcej

Na jakim etapie jest wprowadzanie systemu e-krew?

Do 31 grudnia 2023 roku miał zostać uruchomiony system e-krew. Pytacie się czy tak będzie. Oto odpowiedź: Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że System e-Krew w zakresie podstawowym jest wdrożony pilotażowo od listopada br. w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. W pozostałych Centrach system e-Krew jest wdrożony w zakresie koniecznym do obsługi podstawowych usług dla … Dowiedz się więcej

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie do kosza?

Już kilka osób pytało mnie w mailach co z projektem ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Minęło już 6 miesięcy od konsultacji społecznych a na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie pojawił się jak dotąd dokument zawierający stanowisko Ministra Zdrowia do przedstawionych podczas konsultacji opinii i postulatów różnych środowisk. Dodatkowo koniec IX kadencji Sejmu wzbudził wśród naszych … Dowiedz się więcej

Problemów ciąg dalszy … e-krew

7 listopada Centrum e-Zdrowie (państwowa jednostka budżetowa odpowiedzialna za informatyzację sektora ochrony zdrowia, powołana przez Ministra Zdrowia) opublikowało zakładkę Krwiodawstwo w Internetowym Koncie Pacjenta (tylko w wersji na przeglądarki). Dawcy mogli zobaczyć interfejs oraz opcje jakie w przyszłości mają zostać zaimplementowane w aplikacji. Niestety mimo iż była to wersja produkcyjna to było wiele nieprawidłowości. Po … Dowiedz się więcej

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych

Kilka tygodni temu informowaliśmy was o tym, że rozpoczęto prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty, zwanym dalej “rozporządzeniem”,  które wydane zostało … Dowiedz się więcej

Uprawnienie do korzystania poza kolejnością w podmiotach świadczących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Szanowny Panie, w odpowiedzi na zapytanie w sprawie uprawnień do korzystania poza kolejnością w podmiotach świadczących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Departament Lecznictwa zwraca się z prośbą o przyjęcie poniższego. Zgodnie z art. 47c ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 świadczeniobiorca, który posiada tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy … Dowiedz się więcej

Cena mobilnych punktów poboru krwi ostro w górę

Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) pobierają krew w swoich siedzibach, w oddziałach (RCKiK) lub stacjach terenowych (WCKiK MON), a także w systemie ekipowym, który polega na uruchomieniu mobilnego punktu poboru krwi, działającego przez kilka godzin lub kilka dni w roku i obsługiwanego przez ekipę składającą się z wykwalifikowanego personelu. Taki system pracy pozwala dotrzeć pracownikom … Dowiedz się więcej

Najwyższa Izba Kontroli prosi dawców o wypełnienie ankiety

Najwyższa Izba Kontroli podjęła kontrolę koordynowaną funkcjonującego obecnie w Polsce systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Sprawdza, czy umożliwia on bezpieczne i dostosowane do aktualnych potrzeb zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki. Wiemy, że postęp medycyny i możliwość przeprowadzania coraz bardziej skomplikowanych zabiegów, prowadzi do znacznego wzrostu zużycia krwi i jej składników, w porównaniu z … Dowiedz się więcej

Propozycja nowych przerw między donacjami oraz okresu dyskwalifikacji po tatuażu, zabiegach

Propozycje zmian w rozporządzeniu: Zgodnie z upoważnieniem ustawowym określonym w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi minister właściwy do spraw zdrowia ustala m.in. kryteria kwalifikacji kandydatów na dawców i dawców krwi i jej składników. W tym zakresie rozwiązywany jest problem ograniczonej liczby personelu jednostek publicznej służby … Dowiedz się więcej