Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Obecna ustawa o publicznej służbie krwi obowiązuje od 1997 roku. W nowym akcie prawnym pojawiają się następujące zmiany:

 • podział odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” na trzy stopnie uzależnione tylko od ilości oddanej krwi.
 • określenie, że dzień wolny należy się tylko w dniu w którym się oddaje krew lub jej składniki i tylko do godz. 24:00
 • powrót do starego nazewnictwa przy odznace Zasłużony Honorowy Dawca Krwi: III stopnia – brązowa, II stopnia – srebrna, I stopnia – złota
 • zmiana wyglądu legitymacji ZHDK
 • zmiana wyglądu legitymacji HDK związana z ochroną danych osobowych (rekomendacja Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)
 • nowy system komputerowy “e-krew” i przekazanie Krajowego Rejestru Dawców Krwi pod nadzór i administrowanie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 • przekazanie przez Polski Czerwony Krzyż zadań wynikających z potrzeby wydawania odznak “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi
 • uregulowano kontrowersyjne kwestie związane ze zbywaniem nadwyżek osocza.
 • powierzenie odpowiedzialności merytorycznej za dane przetwarzane w KRDK na ręce Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
 • ustanowienie wyższej dolnej granicy wieku (17 lat) kandydatów na dawców. Jednak dawcy w wieku od 17 do 18 roku życia będą dopuszczani tylko w wyjątkowych okolicznościach.
 • likwidacja Narodowego Centrum Krwi. Jego kompetencje i zadania przejmie Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Art. 7. 1. Dawcy krwi przysługuje tytuł “Honorowy Dawca Krwi”
2. Honorowy Dawca Krwi otrzymuje legitymację “Honorowego Dawcy Krwi” wydaną przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew.
3. Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników – przysługuje tytuł “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.
4. Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników – przysługuje tytuł “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”.
5. Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników – przysługuje tytuł “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”

zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, na czas oznaczony przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, nie dłużej jednak niż do godziny 24:00 dnia, w którym dawca krwi oddał krew oraz na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w przepisach prawa pracy;

Art. 8. 1. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:
1) kobiecie, która oddała co najmniej 17 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników – może być nadana brązowa odznaka “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
2. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:
1) kobiecie, która oddała co najmniej 43 litry krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał co najmniej 50 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników – może być nadana srebrna odznaka “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
3. Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:
1) kobiecie, która oddała co najmniej 60 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał co najmniej 70 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników – może być nadana złota odznaka “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

2. Jeżeli przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze, dawcą krwi może zostać również osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 17 roku życia, za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego i po wyrażeniu przez nią oraz przez przedstawiciela ustawowego, w obecności lekarza, pisemnej zgody na pobranie. Uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego poprzedza się informacją, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 10. Oddanie krwi i jej składników przez dawcę krwi oznacza jednocześnie wyrażenie przez niego zgody na zgodne z celami określonymi w ustawie rozporządzanie przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, oddaną przez niego krwią lub jej składnikami, w tym zgody na zbycie osocza, w celu przetworzenia go w produkty krwiopochodne, ratujące zdrowie i życie pacjentów.

Niektóre zadania, powierzone, na mocy projektowanej ustawy, Instytutowi, dotychczas były realizowane przez Narodowe Centrum Krwi, jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, i finansowane ze środków pochodzących z budżetu Ministra Zdrowia. Z chwilą wejścia w życie ustawy środki te będą przekazywane w formie dotacji do Instytutu, na realizację dodatkowych zadań ustawowych. Kwota ta, w wysokości 1 948 000, 00 zł, będzie stanowiła dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i będzie odpowiadała wysokości środków przekazywanych na utrzymanie Narodowego Centrum Krwi. W związku z wprowadzeniem trójstopniowej odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” kwota ta będzie musiała ulec zwiększeniu. Będzie ona pochodziła, ze środków przekazywanych obecnie do Polskiego Czerwonego Krzyża. Zaprojektowanie nowych odznak oraz nadanie srebrnej i złotej odznaki dawcom, którym, zgodnie z zapisami ustawy, będą one przysługiwały. Dotyczy to około 4 000 osób. Jednostkowy koszt odznaki z pudełkiem i legitymacja szacowany jest na około 30,00 zł. W związku z tym całkowity koszt zadania, z uwzględnieniem kosztów projektu i nadania odznak wszystkich stopni wyniesie około 180 000,00 zł, w pierwszym roku realizacji zadania. W pozostałych latach będzie się on kształtował na poziomie około 50 000,00 zł. Zatem łączna kwota dotacji celowej dla Instytut w pierwszym roku realizacji nowych zadań ustawowych wyniesie 2 128 000,00 zł, zaś w pozostałych latach 1 998 000,00 zł. Natomiast dotychczasowa kwota dotacji na dofinansowanie zadań Instytut, w kwocie 1 200 000,00 zł, powinna zostać utrzymana na dotychczasowym poziomie.
Obecnie zadania związane z nadawaniem odznak i tytułów “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” realizowane są przez Polski Czerwony Krzyż i Narodowe Centrum Krwi i finansowane w łącznej kwocie 427 000,00 zł rocznie. Po wejściu w życie ustawy z kwoty tej na finansowanie zadań związanych z nadaniem tytułu i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” zostanie przekazana kwota w wysokości 180 000,00 zł, natomiast pozostała część środków w wysokości 247 000,00 zł zostanie przekazana jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi, na finansowanie zadań związanych z nadaniem tytułu i odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi”.

Przyczyny z powodu, których rozpoczęto pracę nad nową ustawą:
Konieczne jest:
– określenie zasad funkcjonowania wszystkich laboratoriów wykonujących badania w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz organizacji wykonywania tych badań i usankcjonowanie nadzoru merytorycznego centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa nad laboratoriami, które wykonują badania w zakresie immunologii transfuzjologicznej, a które są umiejscowione poza strukturami podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami,
– uregulowanie kwalifikacji kierownika banku krwi i zakresu jego szkolenia,
– określenie ramowego programu szkoleń osób wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej,
– określenie zasad wywozu poza granice RP i przywozu na teren RP krwi i jej składników,
– wprowadzenie zasad dotyczących gospodarki osoczem,
– doprecyzowanie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi przez centra krwiodawstwa i KRDK,
– doprecyzowanie przywilejów przysługujących dawcom krwi,
– uregulowanie kwestii odpłatności za krew rzadkich grup.

Implementacja dyrektyw dotyczących warunków i zasad gospodarki krwią i jej składnikami, tj. dostosowania polskich regulacji prawnych do standardów Unii Europejskiej. Dotychczas nie dokonano poprawnej transpozycji dyrektyw do polskiego prawodawstwa w zakresie regulacji dotyczących w szczególności kwestii:
– jakości i bezpieczeństwa krwi i jej składników,
– niezbędnego zakresu badań donacji,
– minimalnego wieku kandydata na dawcę krwi i dawcy krwi,
– określenie wymogów dla donacji autologicznych,
– rejestracja danych dotyczących śledzenia losów krwi,
– obowiązku wprowadzenia niepowtarzalnego systemu znakowania krwi i jej składników, który umożliwia poprawne identyfikację każdej jednostki i składnika krwi,
– wdrożenie systemu śledzenia losów krwi i jej składników w odniesieniu do przywozu i wywozu,
– obowiązku i zasad raportowania danych dotyczących działalności centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Główne cele projektu:
1. wdrożenie dyrektyw:
– 2002/98/WE (termin implementacji – 8.02.2005 r.);
– 2005/61/WE (termin implementacji – 31.08.2006 r.);
– 2005/62/WE (termin implementacji – 31.08.2006 r.).
2. Poprawa organizacji publicznej służby krwi w szczególności organizacji krwiolecznictwa.
3. Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania laboratoriów, które wykonują badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej. Obecnie wiele laboratoriów niebędących w strukturach szpitala wykonuje badania w zakresie immunologii transfuzjologicznej, m.in. na zlecenie stacjonarnych podmiotów leczniczych. Nie podlegają one jednak nadzorowi merytorycznemu centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
4. Zwiększenie bezpieczeństwa leczenia krwią poprzez egzekwowanie regularnych szkoleń personelu medycznego.
5. Doprecyzowanie przywilejów honorowych dawców krwi, co wpłynie pozytywnie na utrzymanie stałej grupy dawców.

[button url=”https://krwiodawcy.org/wp-content/uploads/2014/08/dokument123377.pdf” style=”flat” center=”yes” icon=”icon: folder-open-o” desc=”Pobierz dokument w formacie .pdf”]Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie[/button]

 

[document url=”https://krwiodawcy.org/wp-content/uploads/2014/08/dokument123377.pdf”]

1 komentarz do “Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading