Kolejna odmowa Ministerstwa Infrastruktury

Pismo skierowane od Posła Michała Jarosa do Ministra Infrastruktury:

Szanowny Panie Ministrze!

Podróżując pociągami PKP można skorzystać z ustawowych ulg, które przysługują określonym grupom osób. Wśród nich znajdują się m.in. osoby niepełnosprawne, uczniowie, studenci, posiadacze Karty Polaka, emeryci i renciści oraz funkcjonariusze niektórych służb i żołnierze. Wskazuje się, że w grupie podmiotów uprawnionych do ulgowych przejazdów liniami PKP powinni znaleźć się również zasłużeni honorowi dawcy krwi.

O rozważenie możliwości podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i włączenia zasłużonych honorowych dawców krwi do grona osób, którym przysługuje prawo do przejazdów komunikacją kolejową w klasie 2. z odpowiednią ulgą zwracano się do Pana Ministra niejednokrotnie. W ubiegłym roku inicjatywa taka została zgłoszona w związku z obchodami Światowego Dnia Krwiodawstwa oraz realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia programem: “Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015-2020” przez Rzecznika Praw Pacjenta. Niestety starania te nie spotkały się z aprobatą Pana Ministra.

Faktem jest, że krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Nie ulega jednak wątpliwościom, że konieczne jest okazanie wdzięczności osobom, które decydują się na takie poświęcenie. Przywilej w postaci ulgi na przejazdy liniami PKP mógłby być wyrazem wdzięczności.

W świetle przedstawionych informacji, na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

Czy opinia Pana Ministra dotycząca rozważenia możliwości podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i włączenia zasłużonych honorowych dawców krwi do grona osób, którym przysługuje prawo do przejazdów komunikacją kolejową w klasie 2. z odpowiednią ulgą zmieniła się? Czy istnieje możliwość wprowadzenia takiej ulgi? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Jeśli nie, dlaczego?

Łączę wyrazy szacunku
Michał Jaros
Poseł na Sejm RP

Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury:

Szanowna Pani Marszałek,


w odpowiedzi na interpelację nr 478 Pana posła Michała Jarosa w sprawie możliwości wprowadzenia do ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295), zwaną dalej “ustawą o ulgach”, odpowiednich zapisów rozszerzających grupę osób uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o Honorowych Dawców Krwi przekazuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Ustawa o ulgach, jako element polityki socjalnej państwa, przewiduje różne zakresy uprawnień do ulg ustawowych dla poszczególnych grup pasażerów i środków transportu, którymi podróżują. Odnosząc się do pytania o rozważenie wprowadzenia ulg, informuję, że uprawnienia do ulg przejazdowych wynikają zarówno z tej, jak i innych ustaw, tj. w szczególności:


– ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
– ustawy z dnia 7 września 2007 r. – o Karcie Polaka,
– ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
– ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa i składają się na obowiązujący w Polsce system polityki socjalnej państwa.


Ewentualne rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, czy też zmiany wysokości obowiązujących ulg przejazdowych mogą nastąpić wyłącznie w drodze zmiany stosownych ustaw, jako wyraz polityki państwa w tym zakresie.


Na uwagę zasługuje także fakt, że kwestia rozszerzenia uprawnień do ulgowych przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi była już przedmiotem oceny Ministra Zdrowia, który w odpowiedzi na interpelację nr 868 wskazał na wątpliwości odnośnie przyznania wspomnianej grupie społecznej kolejnych przywilejów w związku z wyrażoną w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222) zasadą bezinteresownego oddawania krwi. Zdaniem Ministra Zdrowia krwiodawstwo powinno być dobrowolne i nieodpłatne także zgodnie z dyrektywą 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 08.02.2003, str. 30 z późn. zm.) w celu podnoszenia norm bezpieczeństwa odnoszących się do krwi i składników krwi. Stąd też stosownie do tych przepisów, wszelkie przywileje dla Honorowych Dawców Krwi należy traktować jako dodatek do szlachetnego i bezinteresownego oddawania krwi.


Tym samym nagrodą dla Honorowych Dawców Krwi, w ocenie Ministra Zdrowia, powinna być satysfakcja z pomocy potrzebującym, a nie możliwość uzyskania nagrody, tytułu, czy odznaczenia. Natomiast wśród uprawnień i przywilejów obecnie przysługujących zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi już obecnie przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew oraz zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy.


Ponadto na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi kobiecie po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników a mężczyźnie po oddaniu co najmniej 6 litrów przysługuje tytuł i odznaka honorowa “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.


Minister Zdrowia zwrócił także uwagę na inne działania i narzędzia mające na celu rozpropagowanie honorowego krwiodawstwa. Wśród nich wymienił w szczególności informacyjne kampanie społeczne oraz ogólnopolskie i regionalne akcje krwiodawstwa zwiększające świadomość społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości oddawania krwi w Polsce.


Chciałbym także zauważyć, że obecnie wydatki z budżetu państwa na sfinansowanie przewoźnikom drogowym i kolejowym utraconych przychodów w związku z honorowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów co roku przekraczają kwotę 1 mld zł. W ustawie budżetowej na 2019 r. zaplanowano na ten cel łącznie prawie 1,2 mld zł. Stąd przyjmowanie rozwiązań prawnych, które miałyby dodatkowo obciążać sektor finansów publicznych wymaga szczegółowej analizy pod kątem dostępności środków i zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania w kolejnych latach budżetowych. W ocenie Rady Ministrów wyrażonej w jednym z ostatnich stanowisk Rządu odnoszącym się do propozycji rozszerzenia zakresu uprawnień do ulg dla nowej grupy, wyrażono pogląd, że do czasu wypracowania kompleksowej polityki państwa w zakresie ulg na przejazdy, uszczelnienia systemu refundacji oraz nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.), włączenie do katalogu osób uprawnionych kolejnej grupy, jest na chwilę obecną przedwczesne. Podkreślono ponadto, że każde zwiększenie wydatków budżetu państwa implikuje konieczność poszukiwania dodatkowych środków w ramach nieprzekraczalnego limitu wydatków, czyli ograniczenia wydatków pozostałych podmiotów. Dlatego też, w celu zachowania przejrzystości i spójności obowiązującego w Polsce systemu ulg, problem ulg przejazdowych powinien być rozpatrywany kompleksowo, jako jeden z elementów polityki społecznej na poziomie Rady Ministrów RP.

Z wyrazami szacunku,
z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Andrzej Bittel
Sekretarz Stanu

Pismo posła Michała Jarosa do Ministra Zdrowia:

Szanowny Panie Ministrze!

Podróżując pociągami PKP można skorzystać z ustawowych ulg, które przysługują określonym grupom osób. Wśród nich znajdują się m.in. osoby niepełnosprawne, uczniowie, studenci, posiadacze Karty Polaka, emeryci i renciści oraz funkcjonariusze niektórych służb i żołnierze. Wskazuje się, że w grupie podmiotów uprawnionych do ulgowych przejazdów liniami PKP powinni znaleźć się również zasłużeni honorowi dawcy krwi.

O rozważenie możliwości podjęcia prac nad nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i włączenia zasłużonych honorowych dawców krwi do grona osób, którym przysługuje prawo do przejazdów komunikacją kolejową w klasie 2. z odpowiednią ulgą zwracano się do ministra infrastruktury niejednokrotnie. W ubiegłym roku inicjatywa taka została zgłoszona przez Rzecznika Praw Pacjenta w związku z obchodami Światowego Dnia Krwiodawstwa oraz realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia programem: ?Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015-2020?. Niestety starania te nie spotkały się z aprobatą zarówno ministra infrastruktury jak i Pana Ministra, który został poproszony o wydanie opinii w tej sprawie.

Faktem jest, że krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Nie ulega jednak wątpliwościom, że konieczne jest okazanie wdzięczności osobom, które decydują się na takie poświęcenie. Przywilej w postaci ulgi na przejazdy liniami PKP mógłby być wyrazem wdzięczności.

W świetle przedstawionych informacji, na podstawie ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytanie:

Jaka jest opinia Pana Ministra w sprawie słuszności podjęcia prac nad nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i włączenia zasłużonych honorowych dawców krwi do grona osób, którym przysługuje prawo do przejazdów komunikacją kolejową w klasie 2. z odpowiednią ulgą?

Łączę wyrazy szacunku
Michał Jaros
Poseł na Sejm RP

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia:

Szanowna Pani Marszałek,


W odpowiedzi na interpelację nr 479 Pana Michała Jarosa, Posła na Sejm RP w sprawie ulg dla honorowych dawców krwi, zwracam się o przyjęcie poniższego.


W celu umożliwienia Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi w Polsce podróżowania na preferencyjnych warunkach transportem kolejowym, Minister Zdrowia zwrócił się w przedmiotowej sprawie do Ministra Infrastruktury.


W dniu 16 października 2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź, w której Minister Andrzej Bittel wyjaśnia, że stosowanie przez pasażerskich przewoźników kolejowych tzw. ulg handlowych, polegających na oferowaniu określonym grupom podróżnych opłat za przejazd niższych niż standardowe, nie zostało uregulowane w polskim prawie i stanowi element przyjętej przez przewoźnika strategii handlowej. Przewoźnicy, jako podmioty prawa handlowego, zobowiązani są do kierowania się rachunkiem ekonomicznym. W związku z powyższym aktualnie nie jest planowane rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do ulg.


Ostateczna decyzja w zakresie przyznania Honorowym Dawcom Krwi ulg i zniżek na przejazdy transportem publicznym pozostaje w gestii Ministra Infrastruktury.


Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Sławomir Gadomski
Podsekretarz Stanu

18 komentarzy do “Kolejna odmowa Ministerstwa Infrastruktury”

 1. Pani Małgorzato, zdrowia życzę. Ma Pani dużo racji.
  Nie wiem ile mam oddane, może 15L, nie mogłem regularnie oddawać, dostawałem bany bo za mało czerwonych.
  Jak potrzebowałem do lekarza to w jednej przychodni był problem, przepisałem się do innej. W tej nowej bardziej respektowali ale jak potrzebowałem do laryngologa to też musiałem czekać ze 2 tyg., ten wypisał skierowanie do szpitala w GD. Niestety ze szpitalem też musiałem się “wykłócać” i pisać przez rzecznika praw pacjenta. Żądali ode mnie aby dzwonić podczas gdy miałem głęboką nagłą utratę słuchu (nie pierwszy raz). Nie rozumieli jak do nich pisałem. W końcu trafiłem do szpitala w GD po kilku tygodniach, objaw minął i … wróciłem do domu. Przypadkiem odkryto u mnie w głowie zmianę … Wszelkie badania mri, rezonanse, tomografy miałem dzięki ZHDK szybciej ale to i tak były miesiące. Pół roku temu miałem już wszystkie badania, próbowałem się dostać do Wa-wy wg zaleceń lekarzy. Nic z tego nie wyszło. Minął ponad rok odkąd wykryli mi to “coś” (bo nie wiedzą co to – opisy różnych lekarzy) … jeszcze żyję ale nie wiem jak długo, to coś przylega czy też jak to jest napisane modeluje tętnicę kręgową i nerw wzrokowy. Gdyby były zniżki byłoby pewnie łatwiej mi dostać się do Wa-wy, a nawet pojechać raz czy drugi a tak … Względy materialne i osobiste (świadomość operacji, naświetlań, rekonwalescencji liczonej w m-cach oraz inne bardziej przyziemne i teraźniejsze sprawy) oddalają mnie od leczenia. Rodzina (moja matka i niepełnoletnia córka) nic nie wie, bo jak im powiedzieć, jak ich zostawić ze wszystkim? Teraz jeszcze ten wirus.
  Co do rzekomych ulg w podatku – dla mnie fikcja, z tego co pamiętam to zawsze miałem za mało podatku, odliczenia z innych tytułów.
  Leki darmowe? Hmmm niedostępne w aptekach, raz może się zdarzyło, że dostałem jakieś żelazo.
  Wolne, L4? Hmmm to chyba sam muszę sobie dać i zapłacić, tak to jest przy działalności gospodarczej. Wcześniej gdy pracowałem na etacie to też nie mogłem sobie na nie pozwolić, krzywo patrzeli, po godzinach trzeba było zostawać.
  Odznaczenia? Hmmm moja rodzina nimi się nie na je gdy mnie zabraknie.
  Jeszcze są jakieś profity za oddanie krwi za którą oni dostają kasę? Aaaa, świadomość, że dzięki mojej krwi ileś osób ma zatrudnienie, pieniądze na życie, na utrzymanie rodziny.
  Szkoda, że nie ma zrozumienia za ten szczytny cel. Tylko samoświadomość uratowania wielu ludzi pozostaje jednak czy jest to wystarczające?
  Od ponad roku nie oddaję krwi.

  Odpowiedz
 2. Mogliby zniżkę uwarunkować ilością oddanej krwi.
  10 litrów – 10%
  20 litrów – 20%
  itd

  kobiety x2 bo i tak są poszkodowane

  Odpowiedz
 3. Oddałam ponad 30 litrow. Oddaje nadal – jak dzwonią to wsiadam i jadę pociągiem potem mpk. Nikt nigdy mi za to oddawał. Od 17 marca 2020 małopolskie linie kolejowe wprowadziły ulgi dla nas. To inni nie są wstanie wstyt. Ludzi coraz więcej potrzebuje krwi a dawców coraz mniej. Zabiegów dużo więcej i ciężkich chorób. A tu szkoda na bilety. Wstyd.gro ludzi z ulg nie wiele się przyczyniło do ulg z je otrzymuje. Bardzo często tak się dzieje gdy osoba decyzyjna jednak spotyka się osobiście z problemem braku krwi i choroby najbliższych lub własnej to dopiero umia to u honorować.. Dawca

  Odpowiedz
 4. Ja się pytam jakim prawem np Ukrainiec z kartą polaka ma zniżki (jak to pisze Pan minister) a Polak który pomaga Polakowi i oddaje krew mu się nie należy. Politycy wychwalają obcokrajowców dając im przywileje a o rodaków nie dbają. Tak samo jest z nadmiarem pewnych grup krwi odsprzedają ją za ciężkie pieniądze firma farmaceutycznym i innym krają.

  Odpowiedz
 5. Oddałam 26 litrów krwi i nie patrzyłam wówczas na jakies uprawnienia ,ulgi czy korzyści ,ale teraz po wychowaniu czworga dzieci i oddaniu swojej krwawicy aby moja krew ratowała bezinteresownie innych jestem zażenowana tym co czytam ,Jak trwoga to do Boga ,potraficie robic kampanie ,zbiorki i blagacie w wakacje aby krwiodawcy bezinteresownie zglaszali sie do punktow krwiodastwa i oddawali swoja krew ,a my w zamian nie mamy nic .Tak Nic ,zero .Piszecie o uprawnieniach ! Jakich pytam sie ?
  Mamy niby dostep do specjalistow mamy niby uprawnienia do korzystania bez kolejek do lekarzy i przychodni ,mamy niby uprawnienia do znizek przy zakupie lekow ,ale to wszystko isnieje na papierze ,ktory tak naprawde jest tylko papierem .
  Zapraszam zarejestrowac sie gdziekolwiek to uslyszycie ,ze nie wykresla innego pacjenta zeby nas zarejestrowac ,przy zakupie lekow jest coraz wiecej odmowy w aptekach na zamienniki lub leki ze zniżka dla HDK bo albo ich nie ma lub juz ich nie ma w hurtowniach .Co do L4 za dzien oddania krwi ? To juz beszczelnosc ,przez tyle lat co pracowalam nigdy ale to nigdy zaklad pracy nie zaplacil mi za ten dzien ,musialam brac urlop bo oni mieli to w glebokim powazaniu ,co.do gratyfikacji za dojazd do punktu krwiodastwa hm…ile ?
  3zl za bilet autobusowy jesli w moim miesci jest krwiodastwo ?
  To sa zwroty ?
  Wroce do lekow ! Jakie leki ?
  Na nadcisnienie ,na serce ,przeciwbolowe i niektore antybiotyki ?
  Tak to prawda ale wiecie dlaczego dostajemy na nie ulgi ?
  No wlasnie bo zaczynamy sami chorowac na nie wlasnie z powodu systematycznego oddawania krwi ,wiec laski nam nie robicie i slogany ze oddawanie krwi nie szkodzi to wielki kłam ,bo wlasnie jak nie krwiodawcy najczesciej choruja na nadcisnienie ,na choroby wiencowe ,na krzepliwosc krwi ,maja czesciej pozniej problemy alergiczne a co za tym idzie maja pozniej slabszy uklad odpornosciowy i na koniec zaczynaja chorowac ,maja amputowane konczyny z powodu choroby niedokrwiennej ,maja zawaly serca ,maja udary mozgu a na koniec zaczynaja chorowac na rozne choroby ukladu immunologicznego .
  Jak pa 30 latach zdawania i po 26 litrach ,gdzie powinnam otrzymac Krzyż Zaslużonych dla Narodu sama teraz walcze z chorobą nowotworową i mam taka pomoc od Państwa ,ze nawet do przychodni nie moge do lelarza sie zarejestrowac bo jestem ignorowana i wrecz przez rejestratorki wysmiewana bo coz to jest Zasluzony Honorowy Krwiodaca ?
  Jakis naciagacz a nie ktos kto bezinteresownie ratowal innym ,zycie .
  Zal mi tych wszystkich ludzi ,ktorzy jak ktos z ich rodziny potrzebuje krwi to placzą ,blagają ,a.jak mieliby przepuscic kogos chociazby w kolejce to patrza na nas jak zaraze..
  Teraz juz wiem ,ze moja choroba powstala po oddaniu krwi ,poniewaz moj uklad odpornosciowy padl ,wiec Swoim dzieciom zakazalam oddawania i nigdy do poty zyje na to nie pozwole ,nie podoba mi sie traktowanie nas jako Krwiodacow .
  Niech chociaz kazdy z Was odda tyle co ja ,a wowczas zobaczycie czy to co niby nam przysluguje to luksus .Dla mnie zasady powinny byc proste ,oddaje to mi zaplaccie wowczas bedzie mnie stac na.leki ,lekarzy czy durne pociagi .Zaplaccie mi tyle ile wy spiewacie przy sprzedazy krwi do szpitali a nie najgorszej jakosco tabliczki czekaladopodobne ktore nie sa zadna podzieka tylko dla niewtajemniczonych jest to zapotrzebowanie w ilosc kalorii ktora stracilismy i powinnismy wyrownać .
  Dla.wszystkich tych ktorzy patrza na Krwiodawcow jak na zlo konieczne zycze Wam abyscie żyli z rodzinami w zdrowiu do konca swoich dni i oby nigdy krew nie byla Wam potrzebna bo moze kiedys zdarzyc sie tak ,ze jej poprostu nie bedzie jak nas zabraknie .
  A wszystkim Krwiodawcom zycze abyscie bardziej zaczeli dbac o wlasne zdrowie bo pozniej nikt tak naprade nam nie pomaga .Ja.sama zakonczylam ten etap w swoim zyciu i musze teraz walczyc o nie i wiem ,ze nie bedzie to rowna walka bo ten typ siedzacy we mnie jest zlosliwy i dlaczego ?
  Bo oddalam tyle krwi ?!

  Odpowiedz
 6. Spoleczenstwo zmienilo sie na tyle, ze coraz trudniej znalezc kogos kto nie jest skupiony na sobie… jesli dalej bedziecie upierac sie na idei honorowego dawstwa, ludzie beda odchodzic od tego, a wszyscy wiemy jak wazne jest aby ta krew byla. Dzis sama satysfakcja juz nie wystarczy, tym bardziej, ze te prawa, ktore krwiodawcy maja nie sa realizowane bo system jest niewydolny.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading