2 dni wolnego na stałe?

Oto zmiana jaką chcą wprowadzić posłowie do ustawy o publicznej służbie krwi

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974 i 2280) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 9:
a) w ust. 1 pkt 1otrzymuje brzmienie:
1) zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140);“,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
“1a. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1, jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.”;
2) w art. 9a:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b) w ust. 3 uchyla się pkt 1;

Oznacza to, że przepis dotyczący 2 dni wolnego na czas stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii zostaje wykreślony (art. 9a) i zostaje on wprowadzony na stałe (art. 9) do ustawy publicznej służby krwi.

Projekt Ustawy O Krajowej Sieci Onkologicznej, strona 38 – https://krwiodawcy.org/akty_prawne/2983.pdf

Obecnie obowiązujące przepisy znajdziecie tu, strona 6 – https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D2021000174901.pdf

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.