Tag : anty-hla

Aktualizacja wytycznych dotyczących oznaczeń przeciwciał anty-HLA

Zaleca się wykonywanie badań obecności przeciwciał anty-HLA u kandydatów na dawców i dawców, u których wykonywano zabiegi przetoczenia krwi i jej składników, oraz u kobiet, które były w ciąży. W przypadku stwierdzenia u dawcy albo u kandydata na dawcę obecności przeciwciał anty-HLA albo w przypadku, gdy przeciwciała te nie były oznaczane to:

1) osoby te powinny być kwalifikowane do zabiegów pobierania krwi pełnej, z której otrzymany koncentrat krwinek czerwonych może być przeznaczony do użytku klinicznego, a uzyskiwany z takiej donacji koncentrat krwinek płytkowych może być przeznaczony do przygotowania ubogoleukocytarnego zlewanego KKP wówczas, gdy w zlewanym koncentracie jest wykorzystany najwyżej jeden kożuszek leukocytarno-płytkowy od dawcy, u którego istnieje ryzyko wystąpienia przeciwciał anty-HLA a osocze do uzyskania Zl. UKKP powinno pochodzić od dawcy, u którego nie występuje takie ryzyko;
2) osocza otrzymanego z krwi pełnej nie należy wydawać bezpośrednio do użytku klinicznego, ani do otrzymania krioprecypitatu;
3) osocze otrzymane metodą plazmaferezy od tych osób nie może być przeznaczone bezpośrednio do użytku klinicznego, ani do otrzymania krioprecypitatu;
4) nie zaleca się pobierania od tych osób KKP metodą aferezy, a w przypadku konieczności jego pobrania powinien on być pozbawiony osocza dawcy i krwinki płytkowe powinny być przemywane i zawieszone w osoczu takiej samej grupy krwi lub AB, lub w roztworze wzbogacającym, lub innym roztworze izotonicznym.

W przypadkach określonych w pkt 3 i 4 należy pamiętać o skróconym terminie ważności

Data aktualizacji: 18.05.2022

Nowe wytyczne dotyczące dawców z przeciwciałami anty-HLA

Obecność w przetaczanym składniku krwi przeciwciał anty-HLA (które bardzo często są wytwarzane przez kobiety, które były w ciąży lub osoby, które otrzymały przetoczenie krwi lub jej składników) stwarza ryzyko wystąpienia poprzetoczeniowego uszkodzenia płuc (TRALI) – poważnej niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej. W związku z tym, w przypadku stwierdzenia u dawcy lub kandydata na dawcę obecności przeciwciał anty-HLA lub w przypadku, gdy nie były one oznaczane ale wywiad u dawcy zawiera informacje na temat wcześniejszych ciąż lub/i transfuzji, to:

1)  osoby te powinny być kwalifikowane do zabiegów pobierania krwi pełnej, z której otrzymany koncentrat krwinek czerwonych może być przeznaczony do użytku klinicznego,

2) osocza otrzymanego z krwi pełnej nie należy wydawać bezpośrednio do użytku klinicznego, ani do otrzymania krioprecypitatu, może być ono przekazane do wytwarzania leków osoczopochodnych, takich jak albuminy, immunoglobuliny, czynniki krzepnięcia, które są potrzebne wielu pacjentom.

3) w przypadku kwalifikowania takich osób do oddania osocza metodą plazmaferezy, osocze to nie może być przeznaczone bezpośrednio do użytku klinicznego, ani do otrzymania krioprecypitatu, może być ono przekazane do wytwarzania ww. leków osoczopochodnych,

4) nie zaleca się pobierania od tych osób koncentratu krwinek płytkowych (KKP) metodą aferezy ze względu na zawartość osocza w otrzymywanym składniku krwi.

AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH: 11.06.2021 r.