Projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi

AKTUALIZACJA:

 • 25 stycznia 2021 – publikacja w Dzienniku Ustaw – Ostateczna wersja ustawy: USTAWA z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • 25 stycznia 2021 – Prezydent podpisał ustawę
 • 21 stycznia 2021 – Sejm przyjął ustawę z częścią poprawek Senatu
 • 20 stycznia 2021 – Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, uchwalenie poprawek.
 • 19 stycznia 2021 – Praca w Komisji Finansów Publicznych nad stanowiskiem Senatu
 • 14 stycznia 2021 – Skierowanie Projektu do: Komisji Finansów Publicznych
 • 13 stycznia 2021 – Podjęcie uchwały: Senat wprowadził poprawki do tekstu ustawy. Przesłanie Projektu do Sejmu.
 • 12 stycznia 2021 – Rozpatrzenie wniosków z Senatu. Głosowanie nad poprawkami.
 • 11 stycznia 2021 – Rozpatrzenie ustawy przez Senat. Ponowne skierowanie ustawy do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w celu ustosunkowania się do przedstawionych na posiedzeniu Senatu wniosków
 • 11 stycznia 2021 – Rozpatrzenie ustawy przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 • 18 grudnia 2020 – Skierowanie ustawy do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
 • 18 grudnia 2020 – przekazanie ustawy do Prezydenta RP
 • 17 grudnia 2020 – przekazanie ustawy do Senatu
 • 17 grudnia 2020 – III czytanie na posiedzeniu Sejmu, uchwalenie poprawek, uchwalenie całej ustawy
 • 16 grudnia 2020 – II czytanie na posiedzeniu Sejmu, praca w Komisji Finansów Publicznych po II czytaniu, sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych
 • 15 grudnia 2020 – I czytanie w Komisji Finansów Publicznych, praca w Komisji Finansów Publicznych, sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych
 • 9 grudnia 2020 – projekt ustawy wpłynął do Sejmu, skierowano do I czytania w Komisji Finansów Publicznych

Przedstawiam Państwu projekt zmian jakie mają zostać wprowadzone do ustawy o publicznej służbie krwi oraz innych ustaw a które to zmiany mają dotyczyć honorowych dawców krwi w tym ozdrowieńców. Pierwsza zmiana to taka, że w czasie trwania pandemii honorowi dawcy krwi w tym ozdrowieńcy będą mieli prawo do 2 dni wolnego po oddaniu krwi lub jej składników. Druga zmiana to dodatkowy ograniczony czasowo (6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia) przywilej dotyczący honorowych dawców krwi w tym ozdrowieńców w postaci ulgi w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego. Trzecia zmiana to dopisanie honorowych dawców krwi-ozdrowieńców do wykazu osób, które mają prawo do obsługi poza kolejnością w placówkach służby zdrowia (kontakt z NFZ). Przywilej ten jest również ograniczony czasowo (12 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia). Zaświadczenia o których mowa powyżej są wystawiane po 3 oddaniach osocza lub krwi pełnej. Przywilej dotyczący ulgi w transporcie oraz obsługi poza kolejnością będzie przysługiwał również osobom, które oddały 3 razy osocze lub krew pełną  przed wejściem w życie ustawy. Oznacza to, że dawcy, którzy oddawali wcześniej składniki nie będą poszkodowani. 

Obecne przepisy Po zmianie
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
Art. 9. 1. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:
1) zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
2) zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;
3) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
4) posiłek regeneracyjny.
Art. 9. 1. Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:
1) zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
2) zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;
3) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
4) posiłek regeneracyjny.
Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym;
2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi pełnej lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
– na podstawie biletów jednorazowych.
2. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
3. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1 – jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA;
2) pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) datę wydania zaświadczenia;
2) imię i nazwisko dawcy krwi;
3) numer PESEL dawcy krwi;
4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
5. Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z budżetu państwa.
Art. 25b. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, dyrektor Instytutu może przesunąć termin kontroli, o której mowa w art. 25a ust. 1, jednorazowo, nie dłużej niż o okres 6 miesięcy licząc od dnia upływu 2 lat od dnia ostatniej kontroli. W przypadku nieustania okoliczności będących podstawą przesunięcia terminu kontroli, dyrektor Instytutu może powtórnie przesunąć termin kontroli o okres nie dłuższy niż o 3 miesiące. Art. 25b. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu i życiu wielu osób, dyrektor Instytutu może przesunąć termin kontroli, o której mowa w art. 25a ust. 1, jednorazowo, nie dłużej niż o okres 6 miesięcy licząc od dnia upływu 2 lat od dnia ostatniej kontroli. W przypadku nieustania okoliczności będących podstawą przesunięcia terminu kontroli, dyrektor Instytutu może powtórnie przesunąć termin kontroli o okres nie dłuższy niż o 3 miesiące.
2. W przypadku, gdy pomimo dwukrotnego przesunięcia terminu kontroli, okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie ustaną, kontrolę, w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru, przeprowadza się w sposób zdalny, za pośrednictwem operatora pocztowego albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta, któremu przetoczono krew lub jej składniki, dyrektor Instytutu może zlecić przeprowadzenie kontroli lub poszczególnych czynności w sposób zdalny, za pośrednictwem operatora pocztowego albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875 i 2112) w art. 47c w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
Art. 47c. 1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:
1) kobiety w ciąży;
2) świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b;
3) osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1; (czyli, świadczeniobiorca, który posiada tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”)
4) inwalidzi wojenni i wojskowi;
5) żołnierze zastępczej służby wojskowej;
6) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
7) kombatanci;
8) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
9) osoby deportowane do pracy przymusowej;
10) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
11) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
Art. 47c. 1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:
1) kobiety w ciąży;
2) świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b;
3) osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1; (czyli, świadczeniobiorca, który posiada tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”)
4) inwalidzi wojenni i wojskowi;
5) żołnierze zastępczej służby wojskowej;
6) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
7) kombatanci;
8) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
9) osoby deportowane do pracy przymusowej;
10) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
11) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
12) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777).
USTAWA z dnia o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Art. 33. 1. Uprawnienia, o których mowa w:
1) art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3 przysługują przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3;
2) art. 47c ust. 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 7 przysługują przez 12 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3.
2. Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują także przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w przypadku oddania, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19, jeżeli
co najmniej w dniu jej wejścia w życie liczba donacji wynosi 3 i zostało wydane
zaświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3. ustawy zmienianej w art. 3.

UWAGA: Pamiętacie, że wszystkie zamieszczone tu informacje znajdują się w projekcie co oznacza, że jeszcze nie obowiązują i mogą zostać zmienione na kolejnych etapach prac legislacyjnych.

Akty prawne, których dotyczą zmiany:
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

17 komentarzy do “Projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi”

 1. Nic nikomu nie zabrali, więcej – dali wszystkim jak leci.

  ale hurr durr, somsiad ma a ja nie, pewnie ukradł albo ukradł!

  Odpowiedz
 2. Nie ma co rozdrabniać gówna na atomy ja 20 lat a może więcej oddaje i rok temu dowiedziałem się że mogę mieć leki taniej lecz nigdy z tego nie skorzystałem każdy według własnego sumienia ocenia i tyle .u mnie założeniem było pomagać i tak jest zazwyczaj biorę wolne i idę nie potrzebuje zachęty pomoc musi iść z serca a nie z zysków wtedy jest pomocą . Ale miło jest jak ktoś cię doceni nie trzeba korzystać ale wystarczy świadomość że można ale moim zdaniem to nie przyciągnie więcej osób do punktów . W ludziach brak empatii dopiero jak doświadczają tragedii to próbują za wszelką cenę ratować sytuację.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading