Nowy (a jednak stary) przelicznik składników krwi

Skąd taki tytuł? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Przelicznik jaki tu zobaczycie może Wam się wydawać znajomy. Narodowe Centrum Krwi chciało go wprowadzić w 2019 roku. Więcej na ten temat: Czy będą w końcu ujednolicone zasady przeliczania składników krwi na krew pełną. Dlaczego zatem nie udało się go wtedy wprowadzić? Nie został on wprowadzony aktem prawnym a więc rozporządzeniem czy też ustawą co powodowało niemożność jego stosowania. Teraz przelicznik ten zostanie opublikowany jako załącznik do rozporządzenia i będzie ogólnie obowiązujący.

Zatem co się zmieni?

Rozwiązaniem wprowadzanym w projekcie ustawy jest przeniesienie przepisów dotyczących przeliczania oddanych składników krwi na krew pełną z poziomu regulacji ustawowej na poziom aktu wykonawczego (rozporządzenia) , w celu bardziej elastycznego określania przelicznika donacji składników krwi oddanych podczas zabiegów aferezy oraz w celu objęcia wszystkich możliwych typów donacji podczas aferezy. Dla realizacji tego celu minister właściwy do spraw zdrowia, wydając rozporządzenie, będzie kierował się potrzebą zapewnienia prawidłowego i jednolitego przeliczania donacji składników krwi na krew pełną, jak również uwzględnić będzie musiał rozwój technologii w medycynie i nowe typy urządzeń do pobierania składników krwi (w tym regulacją objęta zostanie m.in. wspomniana możliwość pobrania podczas jednej aferezy więcej niż jednego składnika krwi). W związku z szybkim postępem technologicznym w służbie krwi wskazane jest umieszczanie szczegółowych regulacji w zakresie przeliczania donacji składników krwi w akcie normatywnym niższej rangi, podobnie jak w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Obecny Art. 8 ustawy o publicznej służbie krwi:

Art. 8. Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi 1 litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i jednej z odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3-5 i art. 7 ust. 1, są:

1) 3 litry osocza;

2) 2 donacje krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

3) 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

4) 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

zostanie zastąpiony:

Art. 8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, objętość oddanych składników krwi odpowiadających 1 litrowi oddanej krwi, które uprawniają do tytułu i jednej z odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3-5 i art. 7 ust. 1, mając na celu zapewnienie prawidłowego i jednolitego przeliczania donacji składników krwi na krew pełną, przy uwzględnieniu rozwoju technologii w medycynie i nowych typów urządzeń do pobierania składników krwi.

a do ustawy zostanie wydane rozporządzenie zawierające:

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2024 r. poz. 281 i …) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się objętość oddanych składników krwi odpowiadających 1 litrowi oddanej krwi, które uprawniają do tytułu i jednej z odznak “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

oraz załącznik z tabelką

Poniżej inna wersja tych samych przeliczników:

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading