300 milionów złotych wsparcia dla podmiotów publicznej służby krwi

REACT-EU

Unia Europejska to wspólnota krajów znajdujących się na różnych poziomach rozwoju i mierzących się z wieloma różnymi wyzwaniami. Wiele z tych wyzwań jest wspólne dla wszystkich państw Unii. Dzięki Funduszom Europejskim wzmacniana jest konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, podejmowana jest walka z bezrobociem, a także realizowane są działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów. Wsparcie dotyczy różnych sektorów działalności. Jednym z nich jest sektor “Zdrowie“. To właśnie w ramach wzmocnienia tego sektora uruchomiono inicjatywę REACT-EU.

REACT-EU to kompleksowy i ambitny plan naprawczy, uruchomiony przez Komisję Europejską w odpowiedzi na skutki pandemii COVID-19. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo a także wspieranie kryzysowych działań naprawczych mających na celu zabezpieczenie właściwej infrastruktury technicznej oraz sprzętowej w kontekście pandemii COVID-19. Pandemia osłabiła system ochrony zdrowia, a przeciwdziałanie temu procesowi poprzez wielokierunkowe wsparcie pozwoli niewątpliwie go wzmocnić oraz przygotować na kolejne zagrożenia epidemiologiczne w sposób zapewniający stabilizację systemu.

Mechanizm przewiduje również wsparcie podmiotów wchodzących w skład publicznej służby krwi w Polsce. Poniżej przedstawimy Wam szczegółowy wykaz Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które biorą udział w projekcie oraz przedstawimy po krótce działania oraz cele, które zostaną wsparte środkami finansowymi. Kwota dofinansowania to prawie 300 mln złotych.

Lp. Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł Projektu
Wartość całkowita Wartość wsparcia Termin realizacji projektu
1 RCKiK w Lublinie
Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez kompleksowe wsparcie jednostki publicznej służby krwi
86,585,679.05 zł 52,583,000.00 zł I kw. 2020-III kw. 2023
2 RCKiK w Warszawie
Wsparcie publicznej służby krwi w rozwoju i modernizacji infrastruktury
76,610,189.90 zł 62,826,000.00 zł IV kw. 2021-IV kw.2023
3 RCKiK w Rzeszowie
Wsparcie infrastruktury technicznej w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz przygotowania systemu na przyszłe zagrożenia epidemiologiczne
28,544,032.77 zł 21,176,000.00 zł II kw. 2021-IV kw. 2023
4 RCKiK w Krakowie
Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności jednostki publicznej służby krwi
24,421,962.37 zł 17,595,000.00 zł IV kw. 2020-IV kw. 2023
5 RCKiK w Zielonej Górze
Wzmocnienie infrastrukturalne i sprzętowe w celu zwiększenia efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
21,957,127.71 zł 18,258,000.00 zł I kw. 2021-IV kw. 2023
6 RCKiK w Łodzi
Poprawa jakości świadczeń w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez unowocześnienie infrastruktury
18,140,696.31 zł 15,181,000.00 zł I kw. 2022-III kw. 2023
7 RCKiK w Katowicach
Budowa kompleksu mroźni oraz doposażenie jednostki publicznej służby krwi w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych
17,568,120.00 zł 14,292,000.00 zł II kw. 2020-II kw. 2023
8 RCKiK w Białymstoku
Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa
17,544,028.88 zł 13,373,000.00 zł III kw. 2019-III kw. 2023
9 RCKiK w Gdańsku
Poprawa funkcjonowania jednostki publicznej służby krwi poprzez unowocześnienie infrastruktury budowlanej i doposażenie w sprzęt
15,050,513.12 zł 12,273,000.00 zł III kw. 2021-IV kw. 2023
10 RCKiK w Raciborzu
Poprawa dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia w obszarze publicznej służby krwi poprzez rozwój infrastruktury technicznej
12,991,384.34 zł 10,968,000.00 zł I kw. 2020-III kw. 2023
11 RCKiK w Bydgoszczy
Wzmocnienie publicznej służby krwi poprzez unowocześnienie infrastruktury budowlanej i informatycznej
11,963,065.20 zł 9,724,000.00 zł III kw. 2021-II kw. 2023
12 RCKiK w Szczecinie
Działania naprawcze i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych poprzez wsparcie jednostki publicznej służby krwi
11,528,122.12 zł 9,682,000.00 zł I kw. 2020-III kw. 2023
13 RCKiK w Poznaniu
Wsparcie infrastruktury technicznej celem przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania pandemii COVID-19 oraz przygotowania systemu na przyszłe zagrożenia epidemiologiczne
10,790,194.53 zł 8,954,000.00 zł I kw. 2019-III kw. 2023
14 RCKiK w Radomiu
Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w rozwoju infrastruktury w celu wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
8,680,020.06 zł 7,227,000.00 zł II kw. 2020-III kw. 2023
15 RCKiK w Wałbrzychu
Doposażenie i modernizacja pomieszczeń jednostki publicznej służby krwi jako niezbędne działania do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych
7,899,406.63 zł 6,909,000.00 zł I kw. 2021-III kw. 2023
16 RCKiK w Kielcach
Zakup wyposażenia w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa
4,872,723.35 zł 3,975,000.00 zł III kw. 2022-III kw. 2023
17 RCKiK we Wrocławiu
Unowocześnienie infrastruktury celem poprawy efektywności działania centrum krwiodawstwa oraz przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
4,499,491.48 zł 3,814,000.00 zł I kw. 2020-III kw. 2023
18 RCKiK w Opolu
Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez doposażenie w sprzęt
4,132,746.45 zł 3,754,000.00 zł I kw. 2020-III kw. 2023
19 RCKiK w Olsztynie
Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w zakresie działań naprawczych i usuwania skutków pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych
3,372,662.40 zł 2,836,000.00 zł IV kw. 2019-I kw. 2023
20 RCKiK w Kaliszu
Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt
2,969,099.93 zł 2,572,000.00 zł I kw. 2020 – III kw. 2023
21 RCKiK w Słupsku
Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych
1,681,255.67 zł 1,446,000.00 zł I kw. 2020-III kw. 2023
  Suma: zł 391,802,522.27 zł 299,418,000.00 zł  

Szczegółowy zakres poszczególnych projektów:

 • RCKiK w Białymstoku:
  • opracowanie dokumentacji projektowych budynków dla budowy budynku Terenowego Oddziału RCKiK w Łomży oraz dla przebudowy i dostosowania pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku, dokumentacji projektowej do przebudowy pomieszczeń dla urządzenia wykonującego czynności preanalityczne, dokumentacji projektowej zakupu i instalacji poczty pneumatycznej, dokumentacji projektowej aranżacji i zakupu wyposażenia wnętrz w budynku RCKiK w Białymstoku, opracowanie Studium wykonalności projektu.
  • prace budowlane zw. z wykonaniem budynku TO w Łomży, prace zw. z przebudową i rozbudową budynku RCKIK w Białymstoku, prace zw. z instalacja poczty pneumatycznej w budynku RCKIK w Białymstoku oraz prace adaptacyjne w obiekcie RCKIK w Białymstoku,
  • ­nadzór inwestorski nad robotami,
  • zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Białymstoku oraz oddziałów terenowych w Łomży i Hajnówce
  • zakup wyposażenia niemedycznego (w tym: informatycznego, laboratoryjnego, umeblowania)
  • zakup sprzętu do dezynfekcji,
  • zarządzanie projektem,
  • niezbędne działania promocyjne.
 • RCKiK w Bydgoszczy:
  • zakup nieruchomości na potrzeby trzech oddziałów terenowych – w Brodnicy, Inowrocławiu i Grudziądzu,
  • opracowanie dokumentacji – programów funkcjonalno-użytkowych projektowanych budynków,
  • roboty budowlane związane z realizacją nowych budynków na potrzeby oddziałów – w Brodnicy, Inowrocławiu i Grudziądzu,
  • zakup wyposażenia informatycznego,
  • niezbędne działania promocyjne.
 • RCKiK w Gdańsku:
  • ­ przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynków OT w Kościerzynie i Kartuzach,
  • opracowanie studium wykonalności projektu,­
  • zakup nieruchomości gruntowych w Kościerzynie i Kartuzach­ remont działu dawców w budynku głównej siedziby RCKiK w Gdańsku w tym modernizacja instalacji energetycznej z uwzględnieniem wymiany oświetlenia na energoszczędne,
  • montaż systemu paneli fotowoltaicznych, modernizacja instalacji CO z wymianą węzła CO­ budowa OT w Kościerzynie oraz w Kartuzach­ nadzór nad robotami budowlanymi,­
  • zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Gdańsku i podległych oddziałów terenowych,­
  • zakup wyposażenia niemedycznego na potrzeby RCKIK w Gdańsku i podległych oddziałów terenowych,­
  • niezbędne działania promocyjne,­
  • zarządzanie projektem.
 • RCKiK w Kaliszu:
  • roboty budowlane, w tym:
   • remont wnętrza przestrzeni ogólnodostępnej – holu dla dawców z korytarzem głównym, strefą dla osób oczekujących z wyodrębnieniem drugiego Gabinetu Lekarskiego i stołówki;
   • remont techniczny rozdzielni elektrycznej;
  • zakup sprzętu medycznego;
  • zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego, w tym: 
   • zakup sprzętu laboratoryjnego i informatycznego;
  • zakup wyposażenia socjalno-bytowego;
  • zakup sprzętu do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej.
 • RCKiK w Katowicach:
  • zakup działki w Pszczynie na potrzeby oddziału terenowego w Pszczynie;
  • roboty budowlane związane z wykonaniem kompleksu mroźni i prace w budynku zakupionym na potrzeby oddziału terenowego w Pszczynie;
  • zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby RCKIK w Katowicach i oddziałów terenowych w Bielsku-Białej, Cieszynie, Częstochowie, Bytomiu, Pszczynie, Zabrzu, Gliwicach, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej;
  • zakup mebli;
  • zakup wyposażenia kompleksowego systemu kontroli temperatury ciała za pomocą kamery termowizyjnej;
  • zakup mobilnego punktu poboru krwi;
  • automatyczny robot transportowy do kompleksu mroźni.
 • RCKiK w Kielcach:
  • zakup wyposażenia medycznego – mroźnie i fotele transfuzjologiczne,
  • zakup wyposażenia niemedycznego -sprzęt informatyczny,
  • niezbędne działania promocyjne
 • RCKiK w Krakowie:
  • budowę siedziby Terenowego Oddziału RCKiK w Nowym Sączu
  • zabudowę mroźniczą w budynku RCKiK w Krakowie (os. Na Skarpie 66)
  •  modernizację Działu Dawców, instalacji elektrycznej oraz wymianą okien w głównej siedzibie RCKiK w Krakowie (ul. Rzeźnicza 11).
  • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego i niemedycznego,
  • zakup środków transportu sanitarnego oraz środków ochrony indywidualnej.
 • RCKiK w Lublinie:
  • przygotowanie dokumentacji projektowej w tym sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla Oddziału Terenowego w Kraśniku i w Zamościu,
  • aktualizację projektu budowlanego i kosztorysu dla Oddziału Terenowego w Tomaszowie Lubelskim oraz opracowanie Studium Wykonalności; 
  • wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie oraz remoncie budynków w Oddziałach Terenowych w Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Kraśniku; 
  • nadzór nad robotami budowlanymi; zakup wyposażenia medycznego niezbędnego dla prowadzenia działalności statutowej dla RCKiK w Lublinie i Oddziałów Terenowych; 
  • zakup wyposażenie niemedycznego, w tym: informatycznego i laboratoryjnego; 
  • zakup środków transportu ? 6 pojazdów do transportu krwi i jej składników; 
  • działania promocyjne oraz zarządzanie projektem.
 • RCKiK w Łodzi:
  •  zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prowadzenia działalności dla RCKiK w Łodzi oraz Terenowych Oddziałów.
  • zakup wyposażenia laboratoryjnego oraz informatycznego na potrzeby RCKiK w Łodzi oraz Terenowych Oddziałów.
  • remont głównej siedziby RCKiK w Łodzi, w tym zewnętrzny remont budynku wraz z przyległym terenem, budowę dwóch mroźni automatycznych wraz z remontem działu preparatyki, remont działu ekspedycji, magazynów, archiwum, wymianę instalacji wod.-kan. i c.o., wykonanie instalacji ppoż, remont serwerowni i wymianę okablowania, założenie instalacji fotowoltaicznej i wymianę oświetlenia oraz modernizację windy.
 • RCKiK w Olsztynie:
  • Przygotowanie projektu, opracowanie studium wykonalności
  • Wykonanie robót budowlanych na potrzeby Działu Preparatyki i Ekspedycji oraz Działu Laboratoryjnego RCKiK w Olsztynie
  • Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Olsztynie
  • Zakup wyposażenia niemedycznego na potrzeby RCKIK w Olsztynie
  • Niezbędne działania promocyjne,
 • RCKiK w Opolu:
  • zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego dla RCKiK w Opolu oraz OT w Nysie, OT
   w Kędzierzynie Koźlu, OT w Kluczborku i OT w Brzegu;
  • zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.
 • RCKiK w Poznaniu:
  •   Zakup nieruchomości w Gnieźnie
  • ­  Modernizacja budynku OT we Wrześni oraz w Gnieźnie 
  • ­  Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi
  • ­  Zakup samochodów specjalistycznych z zabudową chłodniczą
  • ­  Zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKIK w Poznaniu i podległych oddziałów terenowych,
  • ­  Zakup wyposażenia niemedycznego na potrzeby RCKIK w Poznaniu i podległych oddziałów terenowych
  • ­  Zakup mobilnego punktu poboru krwi
 • RCKiK w Raciborzu:
  • roboty budowlane w Terenowym Oddziale RCKiK w Rybniku, w tym:
   • termomodernizacja ścian zewnętrznych;
   • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
   • roboty ślusarskie, instalacyjne;
  • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego;
  • zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego, w tym:
   • wyposażenie administracyjno – biurowe;
   • urządzenia do monitoringu;
   • wyposażenie socjalno-bytowe i infrastruktura dotycząca informatyzacji;
  • zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków
   do dezynfekcji;
  • zakup środków transportu do przewożenia krwi wyposażone w przedział chłodniczy i mroźnię do krwi i osocza
 • RCKiK w Radomiu:
  • roboty budowlane:
   • remont całej drogi dawcy od wejścia do oddania krwi i jej składników; remonty schodów; zmiana komunikacji rejestracji dawców, nowa szatnia dla personelu, oddzielenie dawców w pomieszczeniach mycia zgięcia łokciowego, reorganizacja sali pobrań;
   • przystosowanie do sytuacji pandemicznej Działu Preparatyki i Ekspedycji; Działu Laboratoryjnego/Wirusy/Serologia; montaż instalacji poczty pneumatycznej;
   • zaadaptowanie istniejącego pomieszczenia na mroźnię;
   • powiększenie, modernizacja parkingu;
   • instalacja, uruchomienie rozdzielni głównej w budynku głównym RCKiK w Radomiu poprawiającej bezpieczeństwo i bezawaryjność zasilania energetycznego;
   • modernizacja systemu energetycznego, przebudowa rozdzielni głównej i przyłączenie do sieci operatora instalacji fotowoltaicznej;
  • zakup wyposażenia medycznego;
  • zakup wyposażenia niemedycznego;
  • zakup środków ochrony indywidualnej;
  • zakup samochodu do transportu krwi.
 • RCKiK w Rzeszowie:
  • roboty budowlane:
   • przebudowa w pełni zautomatyzowanej mroźni automatycznej/magazyny osocza;
   • remont pomieszczeń magazynowych, łazienek, korytarzy oraz schodów wewnętrznych wraz z wykonaniem wentylacji;
   • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą istniejącego oświetlenia;
   • remont i przebudowa pochylni wraz z wykonaniem i montażem platformy transportowej;
   • remont pomieszczeń na potrzeby magazynów krwi i jej składników w Dziale Ekspedycji;
   • wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego;
   • montaż systemu poczty pneumatycznej;
   • rozbudowa budynku Terenowego Oddziału w Sanoku wraz zagospodarowaniem otoczenia oraz budową parkingu dla dawców;
   • wykonanie nowej sieci teleinformatycznej w Terenowych Oddziałach;
  • zakup wyposażenia medycznego;
  • zakup wyposażenia niemedycznego.
 • RCKiK w Słupsku:
  • wykonane zostaną prace budowlane w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 21. Prace budowlane obejmować będą wykonanie ganku oraz montaż dźwigu zewnętrznego poprawiającego bezpieczeństwo transportu krwi między laboratoriami.
  • zakupione zostanie wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej dotyczącej krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
  • zakupione zostanie wyposażenie cyfrowe niezbędne do sprawnej działalności wnioskodawcy oraz do zwiększenia dostępności cyfrowej beneficjenta.
  • zakupione zostaną wyroby medyczne jednorazowego użytku zwiększające bezpieczeństwo personelu.
 • RCKiK w Szczecinie:
  • Zakup wyposażenia medycznego
  • Zakup wyposażenia niemedycznego
  • Wykonanie dokumentacji projektowej
  • Prace budowlane
  • Nadzór nad pracami budowlanymi
  • Działania informacyjno-promocyjne
  • Zarządzanie projektem
 • RCKiK w Wałbrzychu:
  • zakup nieruchomości w Jeleniej Górze – na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
   i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu na organizowanie Ekip Wyjazdowych w Jeleniej Górze;
  • roboty budowlane: prace modernizacyjne polegające na przystosowaniu pomieszczeń do poboru krwi w nieruchomości przeznaczonej dla Ekipy Wyjazdowej Jelenia Góra, w tym:
   • wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej;
   • wymiana sieci elektrycznej;
   • budowa ścianek działowych;
   • remont zaplecza sanitarnego;
  • zakup wyposażenia medycznego
  • zakup wyposażenia niemedycznego
  • zakup środków transportu – samochody sanitarne do przewozu krwi i jej składników
 • RCKiK w Warszawie:
  • zakup nieruchomości w dwóch lokalizacjach oraz budowę nowych siedzib,
  • modernizację infrastruktury budowlanej w siedzibie głównej wraz z rozbudową,
  • wyposażenie i doposażenie Centrum zarówno w lokalizacji głównej, jak i oddziałów terenowych w aparaturę
  • zakupienie mobilnego punktu poboru krwi.
  • opracowanie dokumentacji projektowej
  • obowiązkowe działania informacyjno-promocyjne.
 • RCKiK we Wrocławiu:
  • roboty budowlane – remont dachu budynku głównego dawców krwi w RCKiK we Wrocławiu uwzględniający wymianę membrany oraz roboty dekarsko-blacharskie dla zapewnienia prawidłowych i bezpiecznych warunków pracy i realizacji zadań statutowych.
  • zakup wyposażenia medycznego – zakup na potrzeby RCKiK we Wrocławiu, w tym Terenowych Oddziałów urządzeń medycznych w celu zapewnienia nowego, niezawodnego sprzętu, jako podstawowych urządzeń do pobierania krwi pełnej i jej składników, co jest szczególnie istotne w sytuacji pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych.
  • zakup wyposażenia niemedycznego – zakup wyposażenia (m.in. laboratoryjnego, sprzętu informatycznego) na potrzeby RCKiK we Wrocławiu, w tym Terenowych Oddziałów, w celu zapewnienia nowego, niezawodnego sprzętu, jako podstawowych urządzeń niezbędnych do preparatyki i diagnostyki pobranej krwi i jej składników, szczególnie w warunkach pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych.
  • zakup urządzeń do dezynfekcji – doposażenie w urządzenia do dezynfekcji służące do bezpośredniego zwiększenia bezpieczeństwa dawców krwi i pracowników służby krwi a szczególnie w sytuacji panującej pandemii COVID – 19 oraz innych chorób zakaźnych.
  • działania informacyjno-promocyjne – oznaczenie zakupionych urządzeń naklejkami informacyjnymi o projekcie oraz umieszczenie tablicy informacyjnej i pamiątkowej na budynku głównym RCKiK we Wrocławiu.
 • RCKiK w Zielonej Górze:
  • usługi prac projektowych oraz przygotowanie kosztorysów na potrzeby modernizacja pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją oraz budowy budynku Działu Laboratoryjnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przyległego.
  • prace budowlane  – na potrzeby modernizacji pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją; budowy budynku Działu Laboratoryjnego wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przyległego, a także roboty budowlane dotyczące zmiany funkcjonalności pomieszczenia z przystosowaniem do sali szkoleń
  • nadzór inwestorski nad robotami,
  • ­zakup wyposażenia medycznego na potrzeby RCKiK w Zielonej Górze oraz oddziałów terenowych ,
  • zakup wyposażenia niemedycznego (w tym: informatycznego, laboratoryjnego, umeblowania),
  • zarządzanie projektem,
  • niezbędne działania promocyjne.

Informacje uzyskane z:

Wydział Oceny i Monitorowania
Departament Oceny Inwestycji

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading