fbpx

Oddawanie krwi i szczepienie w tym samym dniu

Zgodnie z informacji przekazanymi w uprzedniej korespondencji w przypadku przyjęcia szczepionki mRNA firmy Pfizer/BioNTech lub Moderna okres dyskwalifikacji z możliwości oddawania krwi i jej składników wynosi 48 godzin od dnia podania szczepionki. W przypadku przyjęcia szczepionki wektorowej firmy AstraZeneca lub Johnson and Johnson okres dyskwalifikacji z możliwości oddawania krwi i jej składników wynosi 14 dni od dnia podania szczepionki. Dodatkowo w przypadku ewentualnego wystąpienia reakcji poszczepiennej krew lub jej składniki można oddawać po upływie 7 dni od całkowitego ustąpienia objawów tej reakcji.

Jednocześnie zgodnie z opinią prof. dr hab. n. med. Piotra Radziwona, Konsultanta Krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej nie jest wymagana dyskwalifikacja czasowa dawców przed podaniem szczepionki natomiast nie jest rekomendowanym łączenie procedur, tj. donacja oraz szczepienie, w tym samym dniu.

Grafika w odcieniu niebieskim przedstawia osobę oddająca krew. Na grafice naniesione sa informacje o okresach dyskwalifikacji po szczepionkach.

Ostateczna wersja rozporządzenia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Poniżej możecie zapoznać się z ostateczną wersją Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Zmiana wynika z tego, że część leków przewidzianych we wcześniejszym wykazie  nie jest już obecna w obrocie na rynku polskim (zobacz: Hemofer Prolongatum – stałe wstrzymanie produkcji oraz Hemofer Prolongatum – ciąg dalszy). Rozporządzenie  w dniu wczorajszym (04.05.2021) skierowano do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Po 14 dniach od jego ogłoszenia przepisy zawarte w rozporządzeniu wejdą w życie. Dodatkowo podlinkowałem nazwy leków do Rejestru Produktów Leczniczych abyście się mogli zapoznać ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi tych preparatów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 4 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

   Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm. )) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r.

WYKAZ LEKÓW, KTÓRE ŚWIADCZENIOBIORCA POSIADAJĄCY TYTUŁ „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” LUB „ZASŁUŻONEGO DAWCY PRZESZCZEPU” MOŻE STOSOWAĆ W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM KRWI LUB W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM SZPIKU LUB INNYCH REGENERUJĄCYCH SIĘ KOMÓREK I TKANEK ALBO NARZĄDÓW
Lp. Kategoria dostępności Skład Nazwa produktu leczniczego Postać farmaceutyczna Dawka Wielość opakowania zgodnie z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Nr GTiN (Global Trade Item Number)
Preparaty zawierające żelazo:
1. Rp Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum Sorbifer durules Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg / 60 mg 50 tabl. 05909990864553
2. Rp Ferrosi sulfas Tardyferon Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg 30 tabl. 05909990325818
3. Rp Ferrosi sulfas + Acidum folicum Tardyferon-Fol Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg / 0,35 mg 30 tabl. 05909990668816
4. OTC Ferrosi gluconas Ascofer 200 Tabletki drażowane 200 mg 50 tabl. 05909990325313
5. Rp Ferri proteinatosuccinas Feroplex Roztwór doustny 40 mg / 15 ml 20 fiol. 15 ml 05909990609994
Preparaty zawierające witaminę B:
6 OTC Calcii pantothenas
Riboflavinum (Vitaminum B2)
Thiamini nitras
Nicotinamidum (Vitaminum PP)
Pyridoxini hydrochloridum (Vitaminum B6)
Vitaminum B compositum Tabletki drażowane Złożony 50 tabl. 05909990104840
Preparaty zawierające kwas foliowy:
7. Rp Acidum folicum Acidum folicum Richter Tabletki 5 mg 30 tabl. 05909990109210
8. Rp Acidum folicum Acidum folicum Richter Tabletki 15 mg 30 tabl. 05909990109319
9. Rp Acidum folicum Acidum folicum Hasco Tabletki 5 mg 30 tabl. 05909991027216
10. Rp Acidum folicum Acidum folicum Hasco Tabletki 15 mg 30 tabl. 05909991027315
11. Rp Acidum folicum Folacid Tabletki 5 mg 30 tabl. 05909990960811
12. Rp Acidum folicum Folacid Tabletki 15 mg 30 tabl. 05909990960910

Przypominamy, że leków z tej listy nie znajdziecie na liście leków refundowanych.

Porównanie „mocy” preparatów posiadających żelazo:

Sorbifer Durules 1 tabletka zawiera 100 mg żelaza(II) w postaci żelaza(II) siarczanu (Ferrosi sulfas) oraz 60 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum).
Tardyferon 1 tabletka zawiera 80 mg jonów żelaza(II) w postaci żelaza(II) siarczanu wysuszonego 247,25 mg (Ferrosi sulfas)
Tardyferon-Fol 1 tabletka zawiera zawiera 80 mg jonów żelaza(II) w postaci żelaza(II) siarczanu (Ferrosi sulfas) oraz 0,35 mg kwasu foliowego (Acidum folicum)
Ascofer 200 1 tabletka zawiera zawiera 23,2 mg jonów żelaza(II) w postaci żelaza(II) glukonianu (Ferrosi gluconas) 200 mg
Feroplex 1 fiolka zawiera 40 mg jonów żelaza (III) w postaci 800 mg żelaza proteinianobursztynianu (Ferri proteinatosuccinas)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej ? zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Wykaz leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Pracownik mianowany a dzień wolny za oddawanie krwi

Zgodnie z brzmieniem § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U.2014.1632 t.j.) pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one wykonane w czasie wolnym od pracy. Pracodawca obowiązany jest udzielić zwolnienia od pracy wszystkim dawcom krwi, a nie tylko honorowym.

Ponadto w myśl art. 9a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U.2020.1777 t.j.), który obowiązuje od 26.01.2021 r. , w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi , który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia o których mowa w art. 9, z tym, że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu , w którym oddał krew lub jej składnik, oraz w dniu następnym. Na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek zwolnienia od pracy pracownika będącego krwiodawcą.  Jak wynika z treści art. 2 Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wskazując na przedstawioną definicję należałoby stwierdzić, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania przysługują takie same uprawnienia krwiodawcy jak wszystkim innym pracownikom. Ustawodawca nie różnicuje poszczególnych grup zawodowych i nie zawęża w ten sposób stosowania komentowanych przepisów, zwolnienie od pracy przysługuje wszystkim dawcom krwi będącym pracownikami.

Informuję, że Państwowa Inspekcja Pracy nie jest instytucją upoważnioną do dokonywania oficjalnej wykładni przepisów  prawa, rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych i wydawania specjalistycznych ekspertyz dotyczących stanów faktycznych. Zatem należy zaznaczyć, że niemniejsze pismo ma charakter niewiążącej opinii, wydanej w oparciu o aktualny stan prawny.

Kolejny przetarg na czekolady, jakie zmiany?

W zeszłym roku pisałem Wam na temat nowych zasad zamawiania posiłku regeneracyjnego. Czekolady na określony okres zostały zamówione w ramach jednego ogólnopolskiego przetargu. Szczegóły znajdziecie w tym poście Nowe zasady zamawiania posiłku regeneracyjnego wydawanego przez RCKiK W dniu dzisiejszym kilka słów o nowym przetargu na kolejne pakiety czekolad. Najpierw kilka „suchych” informacji.

W ramach przetargu ma zostać zamówionych łącznie 2 803 884 pakietów czekolad. Każdy z pakietów składa się z 9 tabliczek. W poniższej tabelce możecie zobaczyć jakie wymagania postawiło Ministerstwo Zdrowia przed dostawcami.

JEDEN PAKIET SKŁADA SIĘ Z 9 CZEKOLAD:
LP Gatunek czekolady Liczba
1 Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej 70% (tzw. gorzka), maksymalnie 30 g cukru w 100 g produktu. Wymagana jest deklaracja zawartości magnezu zgodnie z pkt 3.4. zamówienia. 3
2 Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej od 40% do 45% (tzw. deserowa) z dodatkami:
1. owoców np. morele, maliny, rodzynki (w ilości nie mniej niż 8%) – 1 szt.
2. orzechów – włoskie lub laskowe (w ilości nie mniej niż 15%) – 1 szt.
3. wiórków kokosowych (w ilości nie mniej niż 18%) – 1 szt.
Maksymalna zawartość cukru 48 g w 100 g produktu
3
3 Czekolada twarda mleczna z zawartością suchej masy kakaowej nie mniej niż 30%, maksymalnie 55 g cukru w 100 g produktu 3
Razem: 9

Nadal najważniejszymi kryteriami są wymagania dotyczące zawartości procentowej suchej masy kakaowej w tabliczce oraz zawartości procentowej dodatków. Pierwszą z różnic jaką możecie zauważyć w stosunku do poprzedniego przetargu jest zaznaczenie ile cukru maksymalnie może się znaleźć w danym produkcie. To kolejny krok do tego by nasz „posiłek regeneracyjny” był zdrowszy. Zamawiający nadal wymaga, aby w składzie zaoferowanej czekolady (dotyczy czekolady w każdym gatunku) nie było poza tłuszczem kakaowym innych tłuszczów roślinnych takich jak: olej palmowy, kokosowy, shea, sal, oraz aby w składzie zaoferowanej czekolady (dotyczy czekolady w każdym gatunku) nie było syropu glukozowo-fruktozowego lub samego syropu fruktozowego lub glukozowego oraz substancji słodzących.

Druga zmiana to taka, że podwyższono wartość minimalną zawartości suchej masy kakaowej w poszczególnych rodzajach czekolad:
czekolada tzw. gorzka z 60% do 70% (2020) na 70% (2021)
czekolada deserowa z 35% do 45% (2020) na 40% do 45% (2021)
czekolada mleczna z 25% do 32% (2020) na „nie mniej niż 30%” (2021).

Trzecia różnica to podwyższenie wymaganej zawartości dodatków w czekoladach deserowych:
owoców z nie mniej niż 5 % na nie mniej niż 8%
orzechów  z nie mniej niż 10 % na nie mniej niż 15%
wiórków kokosowych z nie mniej niż 10 % na nie mniej niż 18%.

Jeżeli chodzi o wygląd pakietów to ogólnie wymagania sa takie same jak we wcześniejszym przetargu.

Zmiana okresów dyskwalifikacji po przyjęciu szczepionek przeciw COVID-19

UWAGA! 19.04.2021 roku podjęto decyzję o zmianie okresów dyskwalifikacji po szczepionkach przeciw COVID-19.

Kryterium/przeciwwskazanie Szczegółowy opis kryterium/przeciwwskazania oraz warunki pobierania krwi od kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi
Było JEST
1.1 Szczepionka przeciw COVID-19 (mRNA):
– Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech,
– firmy Moderna
7 dni od szczepienia (po każdej dawce) lub 7 dni po całkowitym ustąpieniu objawów reakcji poszczepiennej (np. gorączka, wysypka) – 48 godzin od szczepienia, po każdej dawce (jeżeli nie wystąpiły reakcje poszczepienne) lub
– 7 dni po całkowitym ustąpieniu objawów reakcji poszczepiennej (np. gorączka, wysypka)
1.2 Szczepionka przeciw COVID-19 (zawierająca żywe, atenuowane wirusy):
– COVID-19 Vaccine firmy Astra Zeneca,
– Ad26.COV2.S firmy Johnson&Johnson,
4 tygodnie – 2 tygodnie (jeżeli nie wystąpiły reakcje poszczepienne) lub
– 7 dni po całkowitym ustąpieniu objawów reakcji poszczepiennej (np. gorączka, wysypka), jednak nie po krótszym okresie ni ż 2 tygodnie od szczepienia

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej już po 3 oddaniach w czasie epidemii

Dzisiaj napiszę kilka słów o przywileju, który przysługuje Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi od ładnych kilkudziesięciu lat. Po co więc pisać o czymś o czym już pewnie każdy wie? Ponieważ nie każdy może wiedzieć, że grono osób uprawionych mogących skorzystać właśnie z wyżej wspomnianego przywileju zostało znacząco poszerzone na przełomie stycznia i lutego tego roku. Chodzi mi o przywilej wynikający z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135). Jak wiecie jeden z rozdziałów tego aktu prawnego opisuje szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Już pierwszy artykuł (Art.43) tego rozdziału wymienia Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi jako grupę osób mogących korzystać z tych szczególnych uprawnień. W tym przypadku mowa o przysługiwaniu w bezpłatne lub ze zniżką zaopatrzenie w leki objęte dwoma wykazami (leki, refundowane oraz leki, które dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi). Więcej o tym przywileju możecie przeczyta na stronie Leki dla zasłużonych honorowych dawców krwi Dowiecie się m.in. kto może wypisać receptę, jaki dokument uprawniający trzeba przedstawić oraz będziecie mogli zapoznać się z 2 wykazami tychże leków. W tym uprawnieniu nie nastąpiły zmiany.

Drugim przywilejem wynikającym z tej ustawy jest prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Jest on opisany w art. 47c. Jak widzimy w 3 punkcie ustawodawca odwołuje się do wyżej wymienionego art. 43 ust.1 a więc do grupy Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. W tym jednak przypadku warto jednak zwrócić uwagę również na punkt 12.

Art. 47c. 1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:
1) kobiety w ciąży;
2) świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b;
3) osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1;
4) inwalidzi wojenni i wojskowi;
5) żołnierze zastępczej służby wojskowej;
6) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
7) kombatanci;
8) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
9) osoby deportowane do pracy przymusowej;
10) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
11) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
12) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159).

To jest właśnie zmiana o której wspomniałem na początku wpisu. Nowa grupa uprzywilejowanych osób została dodana przez ustawodawcę właśnie pod koniec stycznia tego roku. A więc prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach nabywają też osoby, które nie mają tytułu ZHDK ale od 14 marca 2020 do chwili obecnej oddali 3 razy krew lub jej składnik. Przy czym trzeba zaznaczyć, że dotyczy on bez względu czy ktoś przechorował COVID-19 czy też nie, czy ma przeciwciała czy nie. Przywilej należy się każdemu kto oddał 3 razy krew lub jej składnik w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii. Z przywileju można skorzystać na podstawie zaświadczenia, które wydają placówki publicznej służby krwi. Zaświadczenie jest ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia.

Informuję Was o tym przywileju też dlatego, gdyż na oficjalnych plakatach Ministerstwa Zdrowia przedstawiających nowe uprawnienia nie znajdziecie nawet wzmianki o tym przywileju.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm)

Prace nad listą leków dla dawców krwi

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). Nadanie nowego brzmienia załącznikowi do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098) ma na celu uporzadkowanie i uaktualnienie wskazanych w nim leków, przysługujących śwadczeniobiorcy, kótry posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Część przewidzianych w nim leków nie jest już obecna w obrocie na rynku polskim, w związku z czym proponuje się zastąpić je innymi lekami


WYKAZ LEKÓW, KTÓRE ŚWIADCZENIOBIORCA POSIADAJĄCY TYTUŁ „ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” LUB „ZASŁUŻONEGO DAWCY PRZESZCZEPU” MOŻE STOSOWAĆ W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM KRWI LUB W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM SZPIKU LUB INNYCH REGENERUJĄCYCH SIĘ KOMÓREK I TKANEK ALBO NARZĄDÓW
Lp. Kategoria dostępności Skład Nazwa produktu leczniczego Postać farmaceutyczna Dawka Wielość opakowania zgodnie z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Nr GTiN (Global Trade Item Number)
Preparaty zawierające żelazo:
1. Rp Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum Sorbifer durules Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg / 60 mg 50 tabl. 05909990864553
2. Rp Ferrosi sulfas Tardyferon Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg 30 tabl. 05909990325818
3. Rp Ferrosi sulfas + Acidum folicum Tardyferon-Fol Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg / 0,35 mg 30 tabl. 05909991206734
4. OTC Ferrosi gluconas Ascofer 200 Tabletki drażowane 200 mg 50 tabl. 05909990325313
5. Rp Ferri proteinatosuccinas Feroplex Roztwór doustny 40 mg / 15 ml 20 fiol. 15 ml 05909990609994
6 OTC Calcii pantothenas
Riboflavinum (Vitaminum B2)
Thiamini nitras
Nicotinamidum (Vitaminum PP)
Pyridoxini hydrochloridum (Vitaminum B6)
Vitaminum B compositum Tabletki drażowane Złożony 50 tabl. 05909990104840
Preparaty zawierające witaminę B:
7. OTC Calcii pantothenas
Riboflavinum (Vitaminum B2)
Thiamini nitras
Nicotinamidum (Vitaminum PP)
Pyridoxini hydrochloridum (Vitaminum B6)
Vitaminum B compositum Tabletki drażowane Złożony 60 tabl 05900004074098
Preparaty zawierające kwas foliowy:
8. Rp Acidum folicum Acidum folicum Richter Tabletki 5 mg 30 tabl. 05909990109210
9. Rp Acidum folicum Acidum folicum Richter Tabletki 15 mg 30 tabl. 05909990109319
10. Rp Acidum folicum Acidum folicum Hasco Tabletki 5 mg 30 tabl. 05909991027216
11. Rp Acidum folicum Acidum folicum Hasco Tabletki 15 mg 30 tabl. 05909991027315
12. Rp Acidum folicum Folacid Tabletki 5 mg 30 tabl. 05909990960811

Przypominamy, że leków z tej listy nie znajdziecie na liście leków refundowanych.

Szczepionki przeciw COVID-19 a oddawanie krwi

Okresy dyskwalifikacji:

– po podaniu szczepionki zawierającej mRNA (Pfizer, Moderna) – należy odczekać 48 godzin po każdej dawce szczepienia, jeśli wystąpią objawy poszczepienne należy zaczekać 7 dni od ich ustąpienia,

– po podaniu szczepionki zawierającej żywe, atenuowane wirusy – COVID-19 Vaccine, firmy Astra Zeneca (Wielka Brytania), Ad26.COV2.S firmy Johnson&Johnson (USA) –  należy odczekać 2 tygodnie od szczepienia

– po podaniu szczepionki zawierającej żywe, atenuowane wirusy – Sputnik V firmy Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology (Rosja), Convidicea, firmy CanSino Biologics (Chiny) –  należy odczekać 4 tygodnie od szczepienia

– po podaniu szczepionki  CoronaVac, firmy Sinovac (Chiny) oraz Covaxin, firmy Bharat Biotech (Indie) wektorem są wirusy inaktywowane – należy odczekać 48 godzin

Narodowy Program Szczepień a uprawnienia dodatkowe ZHDK

Warszawa, 15 lutego 2021 r.

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pytanie w sprawie przekazania stanowiska dotyczącego uznania uprawnień wynikających z art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, ze zm.) względem uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej do ustalonej przez Ministerstwo Zdrowia w Narodowym Programie Szczepień kolejności szczepień przeciw Covid-19, uprzejmie informuję co następuje.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o świadczeniach”, określa warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i zarówno zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wprowadzone zostały, m.in. zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podatnych na zakażenie. Tym samym należy podkreślić, że ustawa stanowi lex specialis* w stosunku do przepisów ustawy o świadczeniach. Na podstawie art. 46b pkt 3 ustawy wprowadzono możliwość czasowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły. Przejawem ww. przepisu upoważniającego są normy prawne określone w § 28a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.), które zostały wprowadzone w celu szybkiego i sprawnego opanowania sytuacji epidemicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tego powodu szczepienie przeciwko COVID-19 nie jest świadczeniem określonym w ustawie o świadczeniach, gdyż podlega reżimowi prawnemu ustawy. Tym samym, regulacja z art. 47c ustawy o świadczeniach nie ma w tym przypadku zastosowania.

Z poważaniem

Anna Miszczak
Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego (MZ)
/dokument podpisany elektronicznie/


*Lex specialis derogat legi generali (łac.) – zasada prawna oznaczająca: prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym. (wikipedia.pl)