Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Projekt rozporządzenia dokonuje zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz. U. poz. 1724), które wydane zostało na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749 oraz z 2022 r. poz. 974).

Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw zdrowia został zobowiązany przez ustawodawcę do określenia, w drodze rozporządzenia, kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganego od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi przy pobieraniu, badaniu i preparatyce oraz wydawaniu krwi lub jej składników, a także wykazu stanowisk, w poszczególnych działach i pracowniach jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, związanych z pobieraniem, badaniem i preparatyką oraz wydawaniem krwi lub jej składników, mając na uwadze bezpieczeństwo dawców i biorców krwi oraz zapewnienie, aby kwalifikacje i wymagany staż pracy odpowiadał zakresowi zadań na danym stanowisku pracy.

W projekcie rozporządzenia zmieniającego uwzględniono wytyczne Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, będącej organem doradczym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw zdrowia, dotyczące załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia poprzez uporządkowanie struktury stanowisk w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Dotychczasowe brzmienie było nieczytelne i budziło wątpliwości interpretacyjne m. in. dotyczące wymagań dla kierownika oddziału terenowego, ponieważ stanowisko to nie było wprost wymienione w rozporządzeniu. Dokonano również weryfikacji stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi w szczególności na stanowiskach kierowniczych, co z kolei jest podyktowane zachodzącymi zmianami na rynku pracy, w szczególności trudnościami związanymi z zapewnieniem kadry posiadającej specjalizację zgodną z profilem danego działu lub pracowni. Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa coraz częściej sygnalizują problemy z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek. Uwzględniono ponadto problem z pozyskiwaniem diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją. Aktualnie występują duże trudności z uzyskaniem specjalizacji, ze względu na małą liczbę uczelni wyższych prowadzących szkolenia specjalizacyjne.

Z tego względu projekt wprowadza następujące zmiany:

1)     w dziale dawców oraz dziale pobierania kierownikiem może zostać lekarz lub pielęgniarka albo położna posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa, jednocześnie odstąpiono od wymogu posiadania specjalizacji zgodnej z profilem tych działów, a także skrócono wymagany staż pracy w danym dziale do 2 miesięcy;

2)     w dziale ekspedycji skrócono wymagany czas stażu pracy dla lekarzy, niezbędny do objęcia stanowiska kierowniczego. Ponadto doprecyzowano, iż tytuł specjalisty zgodny z profilem działu oznacza posiadanie specjalizacji z dziedziny transfuzjologii klinicznej, hematologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii oraz medycyny ratunkowej (dotyczy lekarzy), natomiast w przypadku diagnostów laboratoryjnych – specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;

3)     z uwagi na fakt, iż w strukturach organizacyjnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa występuje wyodrębniony dział laboratoryjny, który pełni funkcje medycznego laboratorium diagnostycznego, wydzielono ten dział;

4)     w dziale laboratoryjnym oraz działach lub pracowniach analiz lekarskich, a także działach lub pracowniach czynników zakaźnych kierownikami tych jednostek mogą być diagności laboratoryjni lub lekarze ze specjalizacją przydatną do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, bez wskazywania, iż specjalizacja ta musi być zgodna z profilem działu. Ponadto skrócono wymagany staż pracy w tych działach i pracowniach;

5)     w dziale lub pracowni immunologii transfuzjologicznej utrzymano wymagany staż pracy dla kierownika, jednocześnie doprecyzowując, iż diagności laboratoryjni muszą posiadać specjalizację z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, a lekarze specjalizację w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;

6)     w dziale preparatyki dopuszczono możliwość zatrudniania na stanowisku kierownika mikrobiologów, biologów i biotechnologów oraz dokonano korekty wymaganego stażu pracy na tych stanowiskach;

7)     w dziale zapewnienia jakości dopuszczono możliwość zatrudniania na stanowisku kierownika farmaceutów oraz określono wymagany staż pracy na tym stanowisku;

8)     z uwagi na sygnalizowane trudności w pozyskaniu lekarzy na stanowiskach kierowników oddziałów terenowych, Krajowa Rada ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zarekomendowała możliwość pełnienia tej funkcji przez osoby posiadające wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, przy czym w praktyce oddziały terenowe są merytorycznie nadzorowane przez lekarzy z działu pobierania lub działu dawców lub też przez kierownika jednostki posiadającego specjalizację w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;

9)     w związku z faktem, iż struktura organizacyjna w poszczególnych jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi jest zróżnicowana, w projekcie ujęto możliwość powoływania kierownika działów, które nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia oraz określono wymagane kwalifikacje i staż dla takich kierowników;

10) na stanowisku asystenta albo asystenta diagnostyki laboratoryjnej umożliwiono zatrudnienie osób będących ratownikami medycznymi.

Celem zaproponowanych zmian jest umożliwienie centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa zatrudnianie na stanowiskach kierowniczych, w poszczególnych działach i pracowniach osób o innych specjalizacjach, niż dotychczas wymagane, a które jednocześnie dają gwarancję, iż bezpieczeństwo dawców, jaki i pacjentów będzie zapewnione. Zmiany te przyczynią się też do usprawnienia funkcjonowania centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które stale borykają się z trudnościami związanymi z pozyskaniem pracowników spełniających wymagania, określone w obowiązującym rozporządzeniu. Nadanie nowego brzmienia i zakres wprowadzanych zmian w załączniku nr 1, w porównaniu z obecnym brzmieniem, spowodowały konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w załączniku nr 2 w celu zachowania ich spójności. Dodatkowo w załączniku nr 2 usunięto odwołania do załącznika nr 1 (lp. 4-6, 8, 9, 11 i 12 w załączniku nr 2).

Jednocześnie w projekcie zawarto regulację przejściową, umożliwiającą osobom zatrudnionym w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa w dniu wejścia w życie rozporządzenia, które nie spełniają wymagań określonych nowymi przepisami, uzupełnienie posiadanego wykształcenia w okresie 7 lat od dnia jego wejścia w życie.

Rozporządzenie przewiduje, że jego wejście w życie nastąpi po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading