Tag : dzien-krwiodawstwa

Światowy dzień krwiodawców – komunikat

MINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI

Warszawa, 14.06.2010 roku

KOMUNIKAT
Światowy Dzień Krwiodawcy

W poniedziałek, 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy, upamiętniający jednocześnie urodziny Karla Landsteiner’a, odkrywcy grup krwi uhonorowanego Nagrodą Nobla.

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem “Nowa krew dla świata” i jest to próba zwrócenia szczególnej uwagę na ludzi młodych, którzy odgrywają bardzo istotną rolę w honorowym krwiodawstwie.

Powołane w 2006 roku Narodowe Centrum Krwi realizuje zadania Ministra Zdrowia dotyczące koordynowania działalności w zakresie organizacji pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew, a także opiniuje plany działania w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa przygotowywane przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii. NCK monitoruje również potrzeby w zakresie zaopatrzenia w krew, jej składniki i produkty krwiopochodne, wdraża rozwiązania zmierzające do realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zasady samowystarczalności, a także realizuje zadania ministra właściwego do spraw zdrowia związane z tytułem “Honorowy Dawca Krwi”, tytułem “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznaką honorową “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz odznaką “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Krew lub jej składniki może oddać zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, ważąca ponad 50 kg. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne i wraz z badaniami trwa około godziny. Po przybyciu do punktu poboru krwi konieczne jest wypełnienie kwestionariusza. Aby oddać krew konieczny jest również dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem zamieszkania. Do oddania krwi kwalifikuje lekarz po zapoznaniu się z informacjami z kwestionariusza, zmierzeniu ciśnienia i przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego. Każdy dawca, opuszczając punkt poboru krwi, otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4,5 tys. kcal. – 8 tabliczek czekolady.

Na prośbę dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole, wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Krwiodawstwa, kopia wyników badań.

Tylko 15 proc. populacji polskiej posiada grupę krwi Rh ujemną, dlatego też istnieje na nią szczególne zapotrzebowanie.

Najwięcej mieszkańców Polski posiada grupę krwi A Rh+ (32 proc.), 0 Rh+ (31 proc.), znacznie rzadsze są grupy: B Rh+ (15 proc.), AB Rh+ (7 proc.) oraz ujemne: 0 Rh- (6 proc.), A Rh- (6 proc.), B Rh- (2 proc.) oraz AB Rh- (1 proc.).

Lista punktów, w których można oddać krew, dostępna jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Krwi.

/-/ Krzysztof Suszek
Dyrektor Biura Prasy i Promocji

Światowy Dzień Krwiodawcy 2010

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony będzie w poniedziałek 14 czerwca 2010 roku. Od kilku lat jest to szczególny dzień, w którym na całym świecie świętuje się urodziny Karla Landsteiner’a uhonorowanego Nagrodą Nobla za odkrycie układu ABO.
W roku 2010 hasłem przewodnim jest “Nowa krew dla świata”. Inicjatorzy pragną zwrócić szczególną uwagę na ludzi młodych, którzy odgrywają istotną rolę w honorowym krwiodawstwie. Postawa społeczna oraz chęć niesienia pomocy przez krwiodawców w różnym wieku ma wpływ na kształtowania świadomości w społeczeństwie i zachęcenie młodych osób do oddawania krwi.
W imieniu Narodowego Centrum Krwi oraz tysięcy biorców, którzy otrzymali krew lub jej składniki pragniemy podziękować Polakom oddającym honorowo krew. Wszystkim honorowym dawcom krwi życzymy radości, wielu słonecznych dni i wytrwałości w pielęgnowaniu tak pięknej postawy życiowej