Pracownik mianowany a dzień wolny za oddawanie krwi

Zgodnie z brzmieniem § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U.2014.1632 t.j.) pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one wykonane w czasie wolnym od pracy. Pracodawca obowiązany jest udzielić zwolnienia od pracy wszystkim dawcom krwi, a nie tylko honorowym.

Ponadto w myśl art. 9a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U.2020.1777 t.j.), który obowiązuje od 26.01.2021 r. , w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi , który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia o których mowa w art. 9, z tym, że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu , w którym oddał krew lub jej składnik, oraz w dniu następnym. Na podstawie cytowanych powyżej przepisów ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek zwolnienia od pracy pracownika będącego krwiodawcą.  Jak wynika z treści art. 2 Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Wskazując na przedstawioną definicję należałoby stwierdzić, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania przysługują takie same uprawnienia krwiodawcy jak wszystkim innym pracownikom. Ustawodawca nie różnicuje poszczególnych grup zawodowych i nie zawęża w ten sposób stosowania komentowanych przepisów, zwolnienie od pracy przysługuje wszystkim dawcom krwi będącym pracownikami.

Informuję, że Państwowa Inspekcja Pracy nie jest instytucją upoważnioną do dokonywania oficjalnej wykładni przepisów  prawa, rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych i wydawania specjalistycznych ekspertyz dotyczących stanów faktycznych. Zatem należy zaznaczyć, że niemniejsze pismo ma charakter niewiążącej opinii, wydanej w oparciu o aktualny stan prawny.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading