Co wtedy gdy ZHDK prosi o bezpłatny zamiennik leku zamiast płatnego wypisanego na recepcie?

 

Jedna z dawczyń posiadająca tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi zadała nam następujące zapytanie:

Jestem ZHDK. Miałam receptę z “ZK” i był na niej wypisany lek X, który nie podlegał refundacji dla “ZK”. Jego zamiennik Y natomiast podlega. Czy farmaceuta może wydać zamiennik podlegający refundacji czy dokładnie musi wydać ten lek , który jest na recepcie? W tym konkretnym przypadku farmaceuta odmówił takiego wydania zasłaniając się przepisami.

Odpowiedź z Narodowego Funduszu Zdrowia:

Znak: DGL.4452.21.2021
2021.21130.ELCH

Warszawa, 26.01.2021 r.

W związku z wiadomością e-mail z dnia 31 grudnia 2020 r. dotyczącą wątpliwości związanych z wydaniem zamiennika leku na receptę dla osoby posiadającej uprawnienia dodatkowe określone symbolem “ZK”, Departament Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o przyjęcie poniższych informacji.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą o świadczeniach”, osobie posiadającej tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” po przedstawieniu legitymacji “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.), zwanej
dalej “ustawą o refundacji”, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:

1. z obwieszczenia Ministra Zdrowia publikowanego co 2 miesiące, w sprawie produktów dostępnych w aptece ogólnodostępnej na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, dla których wydana została decyzja administracyjna o objęciu refundacją,

2. leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów.

Wskazany w punkcie 2 wykaz leków wydawanych w aptece ogólnodostępnej na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, pacjentom posiadającym uprawnienie dodatkowe “ZK”, znajduje się w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz.U. z 2015 r. poz. 2098). Wyżej wymieniony wykaz zawiera 12 produktów leczniczych z określeniem, między innymi: nazwy produktu leczniczego, postaci, dawki oraz kodu EAN.

Na podstawie art. 2 pkt 13 lit. a ustawy o refundacji jako odpowiednik leku należy rozumieć lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę samą drogę podania przy braku różnic postaci farmaceutycznej.

Odnosząc się do zadanego przez Pana pytania informuję, że kryteria wydawania zamienników zostały określone w art. 44 ustawy o refundacji. Przepisy przywołanego artykułu stanowią, że osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie. Ponadto osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, wydać lek, o którym mowa powyżej, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie.

Obecne regulacje umożliwiają osobie wydającej refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, na żądanie świadczeniobiorcy, po uprzednim obowiązkowym poinformowaniu, wydanie innego leku niż lek przepisany na recepcie o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie. Na podstawie ust. 2b wyżej wymienionego artykułu osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją może na żądanie świadczeniobiorcy, po uprzednim udzieleniu obowiązkowej informacji, wydać lek nieobjęty refundacją, inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce oraz o postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, za 100% odpłatnością. Zapisy art. 44 ustawy o refundacji nie dotyczą sytuacji, w której osoba uprawniona umieściła odpowiedni wpis na recepcie, wskazujący na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

Mając na względzie powyższe, w sytuacji gdy na recepcie z uprawnieniami dodatkowymi “ZK” zaordynowano lek niepodlegający refundacji, farmaceuta lub technik farmaceutyczny może wydać, na życzenie pacjenta oraz po uprzednim poinformowaniu pacjenta, lek z wykazu leków refundowanych, inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, za 100 % odpłatnością.

Z poważaniem,
Iwona Kasprzak
Dyrektor Departamentu
Departament Gospodarki Lekami
/Dokument podpisano elektronicznie/

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading