Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

70 lat od wejścia przepisów wprowadzających dzień wolny na oddanie krwi

PISMO OKÓLNE Nr 188 PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 1951 r.
w sprawie zwolnień od pracy krwiodawców.

Proszę Ob. Ob. Ministrów o polecenie podległym im urzędom, instytucjom i ‘dyrekcjom przedsiębiorstw kierowania się przy wykonywaniu przepisów ustawy o socjalistycznej dyscyplinie pracy następującymi jed­nolitymi zasadami zwalniania od pracy pracowników, będących krwiodawcami:

1. Pracownika, zarejestrowanego jako krwiodaw­cę przez stację (punkt) krwiodawstwa, należy zwalniać od pracy w celu oddania krwi jak również dla poddania się przepisanym okresowym badaniom lekarskim, jeżeli dostarczenie krwi lub przeprowadzenie badania nie mo­że się odbyć poza godzinami pracy pracownika.

2. Zwolnienia od pracy udziela kierownik zakładu na podstawie przedstawionego przez pracownika za­świadczenia stacji (punktu) krwiodawstwa, w którym stacja (punkt) stwierdzi, że wzywa danego pracownika na określony dzień i godzinę (lub na określone dni i go­dziny) w celu oddania krwi lub poddania się badaniu lekarskiemu i poda przyczyny, dla których stawienie się pracownika jest konieczne w godzinach jego pracy.

3. Po powrocie do pracy pracownik obowiązany jest przedstawić zaświadczenie stacji (punktu) krwio­dawstwa, -potwierdzające pobranie krwi lub przepro­wadzenie badania lekarskiego w danym dniu i określa­jące zużyty na to przez pracownika czas z uwzględnie­niem czasu na spożycie przez pracownika niezbędnego po oddaniu krwi posiłku. W przypadku, gdy stacja (punkt) krwiodawstwa uzna, iż stan zdrowia krwio­dawcy po oddaniu krwi uniemożliwia mu wykonywa­nie jego pracy jeszcze przez pewną ilość godzin, ewen­tualnie do końca danego dnia, stacja (punkt) stwierdzi tę okoliczność w wydawanym zaświadczeniu, jako uspra­wiedliwiającą nieobecność pracownika przy pracy w tym czasie.

4. Pracownik zwolniony od pracy dla wykonania obowiązków krwiodawcy zachowuje prawo do wyna­grodzenia od zakładu pracy za czas zwolnienia od pracy.

5. Powyższe wytyczne należy stosować z dniem ogłoszenia niniejszego pisma okólnego.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

Obecne przepisy znajdują się bezpośrednio w Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

5 komentarzy

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.