Odpowiedź w sprawie możliwości wprowadzenia dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją, znak: K9INT37707, Posła na Sejm RP Pana Patryka Wichra wraz z grupą posłów w sprawie możliwości wprowadzenia dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Dzięki altruistycznej postawie honorowych dawców krwiodawstwo w swojej idei jest honorowe i dobrowolne. Zgodnie z dyrektywą 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE, w celu podnoszenia norm bezpieczeństwa odnoszących się do krwi i składników krwi, krwiodawstwo powinno być dobrowolne i nieodpłatne. Na podstawie zalecenia nr R (95), 14 Komitetu Ministrów Rady Europy do państw członkowskich w sprawie ochrony zdrowia dawców i biorców w ramach transfuzji krwi, przyjętego w dniu 12 października 1995 r., oddawanie krwi, osocza lub składników krwi jest uważane za dobrowolne i nieodpłatne, jeżeli jest dokonywane przez osobę z jej własnej woli i nie daje podstaw do jakiejkolwiek zapłaty w formie pieniężnej lub w jakiejkolwiek równoważnej postaci. Brak gratyfikacji finansowej wynika z potrzeby zachowania bezpieczeństwa zarówno dawcy jak i biorcy. Tylko dobrowolne i nieodpłatne oddawanie krwi jest bezpieczne, ponieważ decyzja podejmowana przez dawcę jest świadoma, nie wynika z chwilowego impulsu ani pobudek finansowych.

Zgłoszony postulat wprowadzenia specjalnego świadczenia dla honorowych dawców krwi w postaci dodatku do emerytury w wysokości 200 zł miesięcznie, stałby w sprzeczności z ww. rekomendacjami.

Postulat ten stałby również w sprzeczności z rozwiązaniami wynikającymi z reformy systemu ubezpieczeń społecznych.

Finansowane z budżetu państwa dodatki z tytułu nadanych odznaczeń państwowych, w tym dodatek ?Zasłużony dla Zdrowia Narodu?, podobnie jak tzw. dodatki branżowe, przysługujące z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zostały zniesione na mocy ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 450, z późn. zm.).

Ustawa ta zapoczątkowała reformę systemu ubezpieczeń społecznych. Wprowadzając m.in. pojęcie okresów składkowych i nieskładkowych, częściowo uzależniła od nich wysokość emerytur i rent oraz ustanowiła jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych zasady obliczania świadczeń przyznawanych począwszy od 15 listopada 1991 r., tj. od dnia jej wejścia w życie. Natomiast wszystkie świadczenia przyznane przed tą datą zrewaloryzowano (przeliczono) proporcjonalnie do rzeczywistej wartości zarobków osiąganych przed przejściem na emeryturę lub rentę i długości stażu pracy (okresów składkowych i nieskładkowych). W ten sposób zostały zlikwidowane różnice w wysokości świadczeń, wynikające z przyznawania ich w różnych okresach. W konsekwencji została również wstrzymana wypłata wzrostów i dodatków dla wszystkich wcześniej uprawnionych do nich świadczeniobiorców.

Trybunał Konstytucyjny, w orzeczeniu z dnia 11 lutego 1992 r., wydanym w sprawie o sygn. akt K 14/91, podkreślił, że ?zniesienie prawa do dodatków jest następstwem i częścią zasadniczej zmiany systemu naliczania świadczeń. Wysokość świadczeń powinna być w przybliżeniu odpowiednia do osobistego udziału ubezpieczonego w tworzeniu funduszu ubezpieczeń, a w każdym razie nie powinna nadmiernie odbiegać od tego udziału?. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ?dodatki za odznaczenia państwowe nie mieszczą się w naturze świadczeń z ubezpieczenia społecznego związanych z pracą i z tych względów powinny się w przyszłości znaleźć – jeżeli ustawodawca uzna za celowe je zachować – poza ustawą o zaopatrzeniu emerytalno-rentowym?.

Pogląd ten stał się jeszcze bardziej aktualny po przeprowadzeniu w 1999 r. reformy emerytalnej, mającej na celu przywrócenie systemowi emerytalnemu jego ubezpieczeniowego charakteru, w tym wyeliminowanie wszelkich przepisów stawiających w uprzywilejowanej sytuacji niektórych ubezpieczonych.

W nowym systemie emerytalnym, określonym przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.), źródłem finansowania świadczeń emerytalno-rentowych jest fundusz tworzony ze składek pracowników i pracodawców. Wymiar świadczeń jest więc ściśle związany z wysokością składek odprowadzanych do systemu ubezpieczeń społecznych przez danego pracownika w całym okresie jego aktywności zawodowej oraz z długością okresu ich opłacania.

Zasada równego traktowania ubezpieczonych, sformułowana w art. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.), na gruncie przepisów emerytalno-rentowych dotyczy stosowania wobec określonego kręgu osób takich samych rozstrzygnięć nie tylko w zakresie warunków objęcia systemem ubezpieczeń, czy też nabywania uprawnień do świadczeń, ale również mechanizmu ustalania wysokości świadczeń. Bezwzględnym warunkiem zwiększenia wymiaru świadczenia powinno być opłacenie odpowiednio wyższej, adekwatnej do nabywanych uprawnień składki.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że w resorcie rodziny i polityki społecznej nie planuje się podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia regulacji prawnych w postulowanym zakresie.

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

10 komentarzy do “Odpowiedź w sprawie możliwości wprowadzenia dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi”

 1. Nie jestem krwiodawcą ale uważam że każda osoba która ma oddane po wyżej 10 litrów krwi powinna mieć jakiś tam dodatek do emerytury bo jeżeli nasi strażacy z OSP którzy dostają dodatek do emerytury, zaznaczmy też są ochotnikami otrzymują go . Nie rozumie tłumaczenia że jeżeli dobrowolnie oddajesz to nie mogą dostać dodatku do emerytury ,jak widać są wyjątki. Jak widać prawo jest dla wybranych

  Odpowiedz
 2. Sz.P. Koleżanki i Koledzy!
  Czytałem tutaj pismo z Min. Pracy ws. niemożności dania krwiodawcom-emerytom dodatku .
  Argumentacja jakby ZA , a w konkluzji na NIE. ŻENADA !
  Moim zdaniem właściwym poziomem ilości oddanej krwi dla “wirtualnego” na razie dodatku emerytalnego dla krwiodawców tj.200zł – jest ten jaki określa medal – odznaka od Min.Zdrowia, czyli 20l. itd. Wówczas to wyróżnienie będzie coś znaczyć. Proponowany gdzieś tam limit 40/50 litrów krwi, a nawet 60l. to jakaś pomyłka – kto w POLSCE ma aż tyle oddane ? Choć ogromny szacunek dla TYCH koleżanek i kolegów ZHDK !
  Ad rem;
  Ja nie mam wiedzy, ilu jest w POLSCE ZHDK , którzy ukończyli 65 lat i mają te medale – odznaki od MZ ( ile ICH jest na dziś, ani ilu będzie np. za 20 lat). NIE wiem.
  To powinni wiedzieć w NCK i w minutę mogą to wyliczyć, tj. ile mogą te dodatki kosztować POLSKĘ. Mam rację?
  Ale jeśli, powiedzmy jest ICH – tych OSÓB 10 000, w wieku powyżej 65 lat oraz z odznaką-medalem ZDZN to ja to wyliczyłem tak;
  Dodatek jaki się proponuje to 200zł na osobę x 12 miesięcy, rocznie na takiego EMERYTA – ZHDK daje to 2400zł , tak?
  Pomnóżmy tych 10 000 OSÓB x 2 400zł rocznie = to TYLKO 24 miliony złotych.
  I niech mi KTOŚ teraz powie, że POLSKI na to nie stać?!
  Albo że jest to społecznie nieakceptowalne…?
  Nawet jakby te moje cyfry co do liczby EMERYTÓW – ZHDK były niedoszacowane, to jakież to są sumy ? Nie do udźwignięcia przez SYSTEM ?
  A jeśliby zastosowali limit 40/50 czy 60 litrów – to przecież tych ludzi będzie może z tysiąc, a oni – urzędnicy – dalej mają z tym problem.
  A może to URZĘDNICY nie potrafią liczyć i URZĘDNICY mają jakieś niewytłumaczalne opory w tym i innych tematach?
  Myślę że tu jest problem, i myślę że najwyższy czas zainteresować tym tematem KOGOŚ kto posiada siłę i środki oraz możliwości na pociągnięcie tematu i przedstawienie go szerzej …
  Inny temat to ten ;
  co się dzieje z krwiodawcą jak pojawia się ostatni raz aby oddać krew, bo kończy właśnie wspomniane 65 lat?
  Ktoś to w ogóle zauważa że przyszedł właśnie ostatni raz oddać tę cząstkę siebie, żegnają takiego człowieka …?
  Bardzo wątpię – bo mnie NCK na prywatne e-maile odpisuje tak, jakby w ogóle tego nie widzieli. WSTYD!

  Odpowiedz
 3. Ja jeszcze w tym temacie ; Oni gdzieś tam proponują aby te 200zł było dla tych z nas co osiągną aż 60litrów . Czyli wychodzi to 22 lata x 6 razy w roku ? No to ja zapytam tak; ilu z nas dotrwa do tej CYFRY? Ja zapewne nie dam rady. A ilu jest takich dawców co obecnie są na emeryturze i mają oddane 60litrów, a ilu z NICH dożyje wieku emerytalnego? No powiedzmy, że jest ICH 2000 ZHDK 60l.- choć wątpię ( nie mogę napisać NAS, bo tyle nie mam oddane) x 200zł x 12 miesięcy … To daje, aż 4 800 000 rocznie ! Czy naszego KRAJU nie stać na takie uhonorowanie ZHDK i wciskanie że krwiodawstwo jest honorowe. Strażacy ochotnicy też są ochotnikami i co ? Jakoś i KTOŚ o nich (i słusznie ) zadbał. A tu się wciska ciemnotę – bo my przecież nie odmówimy krwi – WSTYD ! Ja ponadto uważam że te limity 60 litrów to jakaś wielka pomyłka. I nie pisze tego dlatego że jak tak będzie to nie dostanę tych 200zł – mnie to już WALI…
  Piszę to dlatego, że jeśli nadaje się tytuł ZHDK to niech on coś znaczy , jak daje się ten MEDAL-ODZNAKĘ od MZ to też niech to coś znaczy, bo inaczej znaczy to tylko KOSZT wytworzenia w/w – czyli od 20-30zł za medal/odznakę z legitymacją . Dodatek powinien być dany KAŻDEMU ZHDK po przejściu na emeryturę – proste? I jeśli będzie tych dawców nawet 10tyś rocznie to daje aż 24mln zł ROCZNIE !!! Jakiż to wydatek dla państwa ? ŻADEN! Nawet jak przyjdzie POLSCE dać taki dodatek 100tyś ZHDK to będzie to 240mln zł – rocznie! Więc niech mi taki urzędas i poseł co NIC nie może powie – nie wstyd WAM ?!

  Odpowiedz
 4. Odpowiedź niby spoko, chcesz oddawać, to oddawaj, ale skoro strażacy ochotnicy dostali +200 PLN za dobrowolny udział w akcji, to coś mi tu zgrzyta. Widocznie honorowi dawcy nie są targetem władzy tak, jak ma to miejsce z OSP.

  Odpowiedz
 5. Panie Szwed! I jak zwykle cała rzeka słowotoku; że krwiodawstwo jest dobrowolne, honorowe, masa przepisów itp. Przecież skoro oddałem te ponad 25 litrów ( wiem to żaden rekord, ale jeszcze zamierzam oddawać jak zdrówko pozwoli i bez łaski p.Szweda itd.) t ja to wszystko wiem Panie Szwed. Ja nie bardzo rozumiem ich tłumaczenia ; krew jest nie do zastąpienia, krwiodawcy to podstawa tego wszystkiego i co? Każą nam opłacać wyższe składki ? Nie, dla mnie ONI powinni się wstydzić że używają wobec nas takich argumentów. I doskonale wiedzą że MY krwiodawcy nie będziemy ani strajkować , ani też nie wypada nam się o te dodatki upominać . I na tym żerują , z tego naszego oddawania krwi cała masa tych urzędasów ma etaty – a nas traktują jako zło konieczne? Oczywiście mam w gł… poważaniu te ich argumenty i bardziej się wstydzę że tak w ogóle to uzasadniają . LUDZIE w tym Ministerstwie , w NCK, w MZ – nie wstyd WAM ?

  Odpowiedz
   • Uważam ze za za długoletnie oddawanie krwi powinien być jakiś dodatek do emerytury chociaż jakiś symboliczny , i wyjaśnienia iż wysokość emerytury jest ściśle związana z odprowadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne to jak to się ma do dodatku dla strażaków ochotników którzy za udział w akcjach minimum raz do roku przez 25 lat dostają 200 zł.dodatku do emerytury ,a za udział w akcjach dostają wynagrodzenie od którego nie odprowadza się składek na FUS i nie wydają pieniędzy na dojazdy tak jak krwiodawcy a jeszcze mają rabat na paliwo na stacjach Orlenu . Oddaje krew od lat 25 i nigdy nie wziołem dnia zwolnienia ponieważ jestem rolnikiem nikt mi za nie nie zapłaci a co dodanie krwi z dojazdem zajmuje mi to koło 5 godzin ,a dodatkowo ponoszę koszty dojazdu samochodem w obie strony to okoła 100 km .Widać są równi i równiejsi.Życzę rządzącym aby nigdy oni i ich rodziny nie potrzebowali transfuzji krwi .

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading