Międzynarodowy Kongres Transfuzjologii Klinicznej

kongres transfuzjologii klinicznej

W dniach 22-25 września br. obradował Międzynarodowy Kongres Transfuzjologii Klinicznej “Skuteczne i bezpieczne stosowanie składników krwi”. Wydarzenie honorowym patronatem objęło Ministerstwo Zdrowia. Imprezę uświetniły wykłady ekspertów z Polski i wiodących krajów Europy, w tym m. in. Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. W przemówieniu otwierającym Kongres wiceminister Zdrowia Marek Haber wyraził przekonanie, że “Kongres przyczyni się do podniesienia standardów przetaczania krwi w Polsce” i zapewni uczestnikom zdobycie najnowszej światowej wiedzy. Dodał, że jak widać po tematyce wykładów “w zakresie transfuzjologii Polska nie ma się czego wstydzić i chce równać do najlepszych.”
Pani dr Joanna Drozd-Sokołowska, współautorka badań nagrodzonej prezentacji pt. “Wpływ zaburzeń krzepnięcia osoczowego na wystąpienie krwotoku (3 i 4 stopnie wg WHO) u chorych z małopłytkowością.”

Międzynarodowy Kongres Transfuzjologii Klinicznej to pierwsze w Polsce spotkanie najważniejszych autorytetów z dziedziny transfuzjologii. O wysokiej randze Kongresu świadczy udzielenie mu patronatu przez prestiżowe Międzynarodowe Stowarzyszenie Transfuzji Krwi – International Society of Blood Transfusion (ISBT). Jest to ogromne wyróżnienie, gdyż Międzynarodowy Kongres Transfuzjologii Klinicznej jest pierwszym wydarzeniem naukowym w Polsce, które uzyskało pozytywną opinię ISBT – stowarzyszenia cieszącego się najwyższa renomą na arenie międzynarodowej. Głównym celem Kongresu było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy z zakresu transfuzjologii klinicznej, preparatyki, chorób przenoszonych drogą transfuzji krwi, immunohematologii, hemofilii oraz innowacyjnych terapii stosowanych w krwiolecznictwie.
Sala obrad I Międzynarodowego Kongresu Transfuzjologii klinicznej.
Sala obrad I Międzynarodowego Kongresu Transfuzjologii klinicznej.

Międzynarodowy Kongres Transfuzjologii Klinicznej wzbudził zainteresowanie wielu wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych z różnych dziedzin medycyny. Wzięło w nim udział około 400 uczestników. Większość z nich już dziś wyraziła chęć udziału w II Międzynarodowym Kongresie Transfuzjologii Klinicznej planowanym na wrzesień 2011 r.

Kongres skierowany był do lekarzy wszystkich specjalizacji, którzy w swojej codziennej praktyce stosują składniki krwi. Jednym z głównych celów MKTK było przeprowadzenie szerokiej dyskusji klinicznej i wymiana doświadczeń, która może zapoczątkować międzydyscyplinarną współpracę i badania naukowe, a także pomóc w harmonizacji i ulepszenia prawa polskiego z międzynarodowym w zakresie transfuzjologii. Każdy uczestnik Kongresu otrzymał imienny certyfikat z naliczonymi punktami edukacyjnymi potwierdzający udział w wydarzeniu.

Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Piotra Radziwona zgodnie ocenił, że Kongres stanowił ważne przedsięwzięcie edukacyjne w dziedzinie medycyny, które przyczyni się do podniesienia wiedzy środowiska lekarskiego oraz nawiązania owocnej współpracy naukowej w zakresie krwiolecznictwa.

Spośród wielu interesujących wykładów, Komitet Organizacyjny Kongresu wyróżnił pięć najbardziej innowacyjnych. Wśród nagrodzonych referatów znalazły się: “Porównanie jakości koncentratów płytek krwi otrzymywanych z użyciem dwóch automatycznych systemów preparatyki KKP” (autorstwa A. Żebrowskiej, M. Bujno, A. Lipskiej, A. Rogowskiej, D. Średzińskiego, P. Radziwona), “Wpływ zaburzeń krzepnięcia osoczowego na wystąpienie krwotoku (3 i 4 stopnia wg WHO) u chorych z małopłytkowością” (autorstwa J. Drozd-Sokołowskiej, W. Jędrzejczaka), “Przeszczepy autologicznych chondrocytów w fibrynogenowym kleju tkankowym” (autorzy: Bursig H., Wysocka A., Ogórek B., Mann K., Malinowska P., Kępski F., Król D. Dyląg S., Dziewicka A., Kochanowska, Tomaszewski R., Widuchowski W., Widuchowski J., Dec J., Noga H., Jędrysik M., Gaździk T.), “Zmiany wartości parametrów jakościowych osocza poddanego inaktywacji przy pomocy technologii Mirasol PRT – badania własne” (autorzy: Olbromski K., Skalisz H., Skrzypczak A., Przybylska E.) oraz “Wyedukowany dawca – bezpieczny pacjent”(autorka: Szymczyk-Nużka M.)

Jako uzupełnienie części teoretycznej, podczas Kongresu odbyły się dwa szkolenia dla lekarzy którzy w swojej praktyce medycznej stosują składniki krwi,: “Organizacja i monitorowanie leczenia krwią i jej składnikami w szpitalach” oraz “System kodowania tkanek i komórek. Słownik międzynarodowy a słownik krajowy. Wprowadzanie zmian, tworzenie nowych produktów”. Merytorycznie szkolenia zostały przygotowane przez: Prof. dr hab. med. Jolantę Korsak oraz Doc. dr hab. med. Artura Kamińskiego.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading