Konkurs edukacyjny pn. “W wielkiej rodzinie krwiodawców”

Baner przedstawiający bawiących się ze sobą członków rodziny

Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi szuka nowych sposobów promowania honorowego krwiodawstwa. W najbliższym okresie zostanie przeprowadzony ogólnopolski konkurs pt “W wielkiej rodzinie krwiodawców” wraz z galą podsumowującą.
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: regionalnym oraz ogólnopolskim. Finał Konkursu w formie uroczystej Gali odbędzie się w Warszawie w październiku 2023 r.

I. Etap regionalny – I etap konkursu:

 1. Celem I etapu regionalnego jest wyłonienie 42 zgłoszeń (2 z regionu każdego z 21 RCKiK) do udziału w II etapie – ogólnopolskim i uroczystej Gali podsumowującej konkurs.
 2. Komisję konkursową do oceny prac na szczeblu regionalnym powołuje Dyrektor danego RCKiK. Komisja powinna się składać co najmniej z 5 osób, w tym osób z działu marketingu, promocji.
 3. Ocena prac przez Komisję konkursową odbywa się poprzez zsumowanie liczby punktów, jakie danej pracy konkursowej przyznali poszczególni członkowie Komisji konkursowej. Członek Komisji konkursowej, oceniając pracę konkursową, przyznaje jej liczbę punktów stanowiącą liczbę całkowitą z przedziału od 1 do 6, gdzie 6 oznacza najwyższą ocenę, jaka może zostać przyznana pracy, a 1 najniższą.
 4. Lista wyłonionych zgłoszeń z etapu regionalnego Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”.
 5. Konkurs będzie promowany w mediach społecznościowych ogólnopolskiej kampanii oraz RCKiK (Facebook, Instagram), serwisach internetowych (RCKiK, ogólnopolskiej kampanii “Twoja krew, moje życie”), w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całego kraju (plakaty, ulotki).
 6. W konkursie na szczeblu regionalnym może wziąć udział dowolna liczba zgłoszeń.

II. Etap ogólnopolski – II etap konkursu:

 1. Do konkursu na szczeblu ogólnopolskim awansują maksymalnie 2 prace w ramach każdego z RCKiK.
 2. Komisję konkursową do oceny prac na szczeblu ogólnopolskim powołuje Dyrektor NCK w Warszawie. Komisja powinna się składać co najmniej z 5 osób, w tym osób z działu marketingu, promocji.
 3. Ocena prac przez Komisję konkursową odbywa się poprzez zsumowanie liczby punktów, jakie danej pracy konkursowej przyznali poszczególni członkowie Komisji konkursowej. Członek Komisji konkursowej, oceniając pracę konkursową, przyznaje jej liczbę punktów stanowiącą liczbę całkowitą z przedziału od 1 do 6, gdzie 6 oznacza najwyższą ocenę, jaka może zostać przyznana pracy, a 1 najniższą.
 4. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie“.
 5. Ogłoszenie laureatów konkursu na szczeblu ogólnopolskim odbędzie się podczas uroczystej Gali podsumowującej konkurs.

Założenia Konkursu:

Celem Konkursu jest promowanie honorowego krwiodawstwa, edukacja w zakresie systematycznego oddawania krwi i jej składników oraz budowanie pozytywnych wzorców wśród rodzin (tj. rodziców i dzieci, dziadków i wnuków, etc.) na temat ofiarowania własnej krwi, by nieść pomoc pacjentom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami.

Zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe polega na rodzinnym przygotowaniu edukacyjnego nagrania video, omawiającego jedno z wiodących zagadnień kampanii tj. rodzice i dzieci, dziadkowie i wnukowie, etc.). Organizator nie zwraca kosztów przygotowania filmów.

Kluczowe jest, aby uczestnicy odpowiedzieli przynajmniej na jedno z poniższych pytań:

 1. Dlaczego warto zostać Honorowym Dawcą Krwi? (np. poczucie satysfakcji, radość z pomocy niesionej potrzebującym, ratowanie zdrowia i życia).
 2. Komu pomagają Honorowi Dawcy Krwi?
 3. Jak powinien wyglądać dzień z życia Krwiodawcy? (codzienne rytuały – zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, itd.).
 4. Dlaczego krew jest tak bardzo potrzebna?
 5. Jakie są najczęstsze mity nt. krwiodawstwa? (np. posiadanie tatuaży dyskwalifikuje mnie dożywotnio z możliwości oddawania krwi).

Ogólne zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 3. Konkurs jest podzielony na dwa etapy – regionalny (wyłonienie uczestników do II etapu) oraz ogólnopolski (uroczysta Gala podsumowująca konkurs z wyłonieniem laureatów).
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Przystąpienie do Konkursu oznacza:

 1. Akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w regulaminie.
 2. Oświadczenie Uczestnika, że jest autorem filmu i jego zgłoszenie na Konkurs nie narusza praw osób trzecich.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Filmy zgłaszane do konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia zespołowego, w którego skład wchodzą członkowie jednej rodziny, w tym min. 1 osoba pełnoletnia, przy czym zespół nie może być większy niż 4 osoby. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy w okresie, od ogłoszenia konkursu do upływu terminu zgłoszenia.

Jakie filmy nie będą dopuszczone do Konkursu:

Do Konkursu nie będą dopuszczone filmy, których treść:

 • narusza godność ludzką,
 • jest sprzeczna z prawem polskim i międzynarodowym,
 • wzywa do nienawiści rasowej, etnicznej lub wyznaniowej,
 • propaguje używki lub przemoc,
 • narusza przekonania religijne,
 • może mieć negatywny wpływ na wizerunek publicznej służby krwi lub Organizatora,
 • jest uznawana powszechnie za naganną moralnie, społecznie niewłaściwą i naruszającą zasady współżycia społecznego,
 • jest obciążona prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi,
 • zawiera wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za niedopuszczalne lub rażące błędy językowe

Materiał video powinien być w całości przygotowany przez Uczestników (tj. rodziców i dzieci, dziadków i wnuków, etc.). Zabronione jest stosowanie zabiegów polegających na łączeniu elementów filmów pochodzących z innych źródeł.

W jaki sposób należy zgłosić pracę konkursową?

Pracę w odpowiednim formacie należy przesłać mailowo lub za pośrednictwem dedykowanej platformy. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia adresu mailowego lub platformy (wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami – “wyciek informacji”), na które będą przesyłane prace konkursowe. Za datę złożenia zgłoszenia do Konkursu uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji. W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs edukacyjny pt. “W wielkiej rodzinie Krwiodawców”. Prace dostarczone po terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę – jeden film.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące załączniki:

 1. Praca konkursowa:
  1. krótki film trwający od 60 do maksymalnie 180 sekund,
  2. video musi zawierać nazwę konkursu: film promujący honorowe oddawanie krwi pt. “W wielkiej rodzinie Krwiodawców”.
 2. Oświadczenia uczestników konkursu.

Szczegółowe wytyczne dotyczące wymaganego formatu, rozdzielczości oraz rozmiaru pliku filmowego, zostaną opracowane przez Wykonawcę.

Czy pracę konkursową można poprawić?

W przypadku kiedy praca konkursowa nie spełnia warunków technicznych a zostanie przesłana co najmniej 48 godzin (2 dni) przed zakończeniem Konkursu, będzie mogła zostać poprawiona do czasu zamknięcia Konkursu.

Nagrody w konkursie “W wielkiej rodzinie Krwiodawców”:

 1. Na uroczystej Gali zostaną wręczone 3 nagrody główne laureat I miejsce, II miejsce, III miejsce oraz 3 wyróżnienia.
 2. Nagrodą główną za zajęcia I miejsca jest: tytuł laureata konkursu “W wielkiej rodzinie Krwiodawców”, wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Warszawy, emisja opracowanego utworu na kanałach publicznej służby krwi, zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”.
 3. Nagrodą za zajęcia II miejsca jest: wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Krakowa oraz zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”.
 4. Nagrodą za zajęcia III miejsca jest: wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Gdańska oraz zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”.
 5. Nagrodami za wyróżnienia jest: zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”.
 6. W przypadku, kiedy laureat mieszka w miejscowości, wycieczkę do której obejmuje nagroda, organizator zapewni możliwość zmiany miejsca wycieczki na inną lokalizację spośród powyżej wskazanych.
 7. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.

Celem Gali finałowej jest podsumowanie konkursu edukacyjnego pt. “W wielkiej rodzinie Krwiodawców“, nagrodzenie Laureatów Konkursu oraz prezentacja nagrodzonych materiałów filmowych.
Dzięki działaniom na rzecz podkreślania niezastąpionej roli Krwiodawców możliwe jest budowanie świadomości społecznej w zakresie honorowego krwiodawstwa oraz zwiększenie grupy osób, które w bezinteresowny sposób ofiarowują własną krew dla ratowania zdrowia i życia ludzi.
Termin wydarzenia: październik 2023 r.

2 komentarze do “Konkurs edukacyjny pn. “W wielkiej rodzinie krwiodawców””

 1. Niech się wezmą za te DODATKI do EMERYTUR dla ZHDK . Dają odznaki , tytuły i NIC więcej, bo mówią i piszą że krwiodawstwo jest HONOROWE… i nic więcej ponad to co jest NIE BĘDZIE. Jakbyśmy oddając krew nie wiedzieli tego. Służba OSP też jest jakby honorowa i ochotnicza, a KTOŚ zadbał o STRAŻAKÓW i mają dodatki. To samo – a nawet 100zł więcej mają już SOŁTYSI. Tylko patrzeć jak dodatki dostaną ZBIERACZE JAGÓD I GRZYBÓW! A ZASŁUŻONYM HDK wciska się FRAZESY , daje odznaki i medal (odznaka) od MZ i NIC ponad to ? A , przepraszam ; była dyskusja aby ew. dać taki dodatek od 60l oddanej krwi… To co ta KREW oddana do 20l nic NIE ZNACZY ? W mojej ocenie i z mojej obserwacji wynika, że taki dodatek byłby dla wielu KRWIODAWCÓW – EMERYTÓW wielce pomocny… A ONI w tych KOMISJACH SEJMOWYCH i NCK zamiast się wziąć za to i załatwić tak jak TAMCI dla OSP i dla SOŁTYSÓW – kombinują jak NIE DAĆ , ew. jak dać ale jak najmniejszej liczbie ZHDK ( stąd limity 50/60l). Kończę i uważam że taki dodatek to też byłoby dobre dla przyszłości KRWIODAWSTWA – wg. zasady jest tytuł ZHDK – jest dodatek do emerytury po nabyciu do niej praw… PROSTE? Zróbcie to dla tych z nas co mają te naprawdę LICHE emerytury, a latami oddawali krew ( ja znam ludzi co jeszcze oddawali po 240ml, a nie 450ml i jakoś uzbierali 20/25l).

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading