Harmonogram przyjęć a prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przez ZHDK

Jednym z uprawnień Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi (ZHDK) jest przywilej korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Przepisy regulujące to uprawnienie znajdują się w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 47c. 1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, żołnierze zastępczej służby wojskowej, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Art. 43. 1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub”Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (…)

Jak to jest z prawem często się zmienia. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić jedną z najnowszych nowelizacji przepisów, która może mieć w niektórych przypadkach wpływ na obsługę osób posiadających szczególne uprawnienia. Chodzi o zapis, który ma doprecyzować procedurę przyjmowania pacjentów pierwszorazowych i tych, którzy już się leczą w danej placówce.

Do procedury dołożono tzw. harmonogram przyjęć. Przepisy, o których teraz piszę zostały wprowadzone w ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018r. poz. 2429). Dołożono w nich m.in. art 19a, który mówi wprost:

Art. 19a.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne są udzielane każdego dnia w godzinach udzielania tych świadczeń, zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Świadczeniodawca umieszcza w harmonogramie przyjęć świadczeniobiorcę, wyznaczając termin udzielenia świadczenia w następujący sposób:

1) świadczeniobiorcy zgłaszającemu się po raz pierwszy:

a) w przypadku przyjęcia w dniu zgłoszenia – termin udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia,

b) posiadającemu prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – termin udzielenia świadczenia ustalony w sposób, o którym mowa w art. 47c ust. 4,

c) innemu niż wymieniony w lit. a i b – termin udzielenia świadczenia wynikający z prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z art. 20;

2) świadczeniobiorcy kontynuującemu leczenie – termin udzielenia świadczenia wynikający z planu leczenia.

Niby nic szczególnego nie widać na pierwszy rzut oka. Normalne jest to, że osoba posiadająca uprawnienia dodatkowe i zgłaszająca się po raz pierwszy jest wpisywana na listę pacjentów poza kolejnością. Jednak zwróćmy uwagę co się dzieje w przypadku kolejnych wizyt. Według zacytowanego przepisu świadczeniobiorcy kontynuującemu leczenie wyznaczany jest termin udzielenia świadczenia wynikający z planu leczenia, czyli bez uwzględniania uprawnienia dodatkowego. Część osób pewnie napisze, że to również ma sens gdyż po co pacjent-ZHDK ma przychodzić szybciej jeżeli np. metoda leczenia lub efekty stosowania leków będą widoczne dopiero po określonym czasie. Oczywiście, zgadzam się z tym, że przychodzenie wcześniej nie ma sensu. Jednak chciałbym w tej chwili odesłać Was do artykułu https://krwiodawcy.org/pismo-rzecznika-praw-pacjenta-ministra-zdrowia-sprawie-pacjentow-szczegolnie-uprawnionych gdzie jedna z odpowiedzi Pana Rzecznika dotyczyła własnie uprawnienia obsługi ZHDK poza kolejnością przy kolejnych wizytach. Oto jej fragment:

(…) Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych nie ogranicza się do pierwszych wizyt. Pacjenci korzystający ze szczególnych uprawnień mogą z nich korzystać w całym procesie leczenia również podczas kolejnych wizyt. (…)

Pytanie brzmi jak rozumieć “kolejne wizyty”. Czy chodzi o te, które są w jednym ciągu w czasie leczenia. Czy np. jeżeli skończymy leczenie ale okaże się, że za rok znowu musimy umówić się na wizytę będziemy potraktowani jako “pierwszorazowi” z możliwością skorzystania z obsługi poza kolejnością czy też do tego uprawnienia nie będziemy mieli prawa.

Postanowiłem napisać do Ministerstwa Zdrowia by uspokoić i rozwiać wątpliwości, które się pojawiły. Poniżej możecie zapoznać się z interpretacją przepisów MZ w dwóch kwestiach:

 • obsługa poza kolejnością w kontynuacji leczenia
 • kolejność przyjęć w dniu umówionej wizyty

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 października 2019 r., Departament Systemu Zdrowia uprzejmie informuje, że prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 47c ust. 1 ustawy o świadczeniach dotyczy wyłącznie przypadków, gdy świadczeniobiorca po raz pierwszy zgłasza się z danym problemem zdrowotnym do świadczeniodawcy (tj. wymagałby wpisu na listę oczekujących). W przypadku, gdy jest on już objęty leczeniem i korzysta z kolejnych świadczeń, jedynie wskazania medyczne (plan leczenia) powinny mieć wpływ na wyznaczenie terminu kolejnej porady pacjenta. W innym przypadku dopuszczalna byłaby sytuacja, w której świadczeniobiorca posiadający prawo do korzystania ze świadczenia poza kolejnością samodzielnie decyduje o częstotliwości udzielanych mu świadczeń, bez względu czy są one medycznie uzasadnione. Znajduje to odzwierciedlenie w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym zasady, o których mowa w art. 47c ust. 4 (sposób ustalania terminu dla świadczeniobiorców posiadających prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się w przypadku świadczeniobiorców zgłaszających się po raz pierwszy). W podanym przez Pana przykładzie, tj. kiedy pacjent zakończył leczenie i ponownie, z innej przyczyny wymaga świadczenia danej poradni, powinien być traktowany jako pacjent pierwszorazowy.

Z poważaniem,
Z up. Dyrektora Departamentu
Michał Misiura
Naczelnik


Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana pytanie zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie poniższego.

Zgodnie z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2019 r.poz. 1373) Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Oznacza to, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć ,wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć, wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Należy zwrócić uwagę, że regulacja zawarta w ww. ustawie wskazuje, iż świadczeniodawca udziela świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Listy tej nie należy mylić z kolejką do rejestracji poradni tzw. “harmonogramem przyjęć” stosowanym w przychodniach w celu ustalenia kolejności przyjęć do lekarza w danym dniu.

Powyższe oznacza, iż osoby wymienione w omawianym przepisie muszą przestrzegać kolejki do rejestracji oraz przed gabinetem lekarskim. Podmioty lecznicze są odpowiedzialne za przyjęcie w swoich jednostkach rozwiązań organizacyjnych, umożliwiających tej grupie pacjentów  korzystanie ze świadczeń poza  kolejnością.  równocześnie należy przyjąć, że udzielanie  kolejnych  świadczeń u  danego lekarza specjalisty powinno odbywać się zgodnie z ustalonym przez tego lekarza planem leczenia.

Z poważaniem,

Wydział Programów Polityki Zdrowotnej

Departament Oceny Inwestycji


Podsumowując Zasłużony Honorowy Dawca Krwi może korzystać z przywileju obsługi poza kolejnością w przypadku pierwszorazowej rejestracji jak i kolejnych wizyt pod warunkiem, że wynikają one ponownie z potrzeb leczniczych.

Podstawa prawna: https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20042135Lj.pdf

234 komentarze do “Harmonogram przyjęć a prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przez ZHDK”

 1. Dzień dobry
  Planuje operacje chirurgiczną przetoki jednak powiedziano mi że termin oczekiwania to kilka miesięcy ze względu na kolejkę. Czy korzystając z uprawnień jako ZHDK mogę być przyjęty do szpitala poza kolejnością. Jeśli tak to jakim przepisem argumentować to w rozmowie.
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
 2. Chciałem umówić się na operacje usunięcia migdałków. Dostałem informację, że mogę przyjść na kwalifikacje za 3/4 miesiące bo tego rodzaju wizyty nie można przyspieszyć przez uprawnienia zhdk. Wydaje mi się, że taka kwalifikacja to jest to samo co wizyta u specjalisty, czyli termin 7 dni. Więc jak to z tym jest?

  Odpowiedz
  • Szanowny Panie,
   Wszystko zależy czy to procedura AOS czy leczenie szpitalne. Najprościej wysłać zapytanie do NFZ regionalnego https://www.nfz.gov.pl/bip/skargi-i-wnioski/. Jeżeli AOS to oczywiście obowiązuje 7 dni roboczych jeżeli leczenie szpitane to poza kolejnością ale bez wymogu 7 dni.
   2. Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu:
   1) podstawowej opieki zdrowotnej;
   2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
   3) leczenia szpitalnego;
   4) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
   5) rehabilitacji leczniczej;
   6) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
   7) leczenia stomatologicznego;
   8) lecznictwa uzdrowiskowego;
   9) zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji;
   10) ratownictwa medycznego;
   11) opieki paliatywnej i hospicyjnej;
   12) świadczeń wysokospecjalistycznych;
   (…)

   Odpowiedz
   • Dostałem skierowanie od laryngologa i chce umówić się na operację. Żeby to zrobić muszę najpierw umówić się na kwalifikacje do operacji i tu jest ten problem. Termin kwalifikacji proponują za 3/4 miesiące. Nie mam pojęcia jaka to procedura ?. Dzwoniłem do NFZ i Pani powiedziała, że nie wie jak to z tym jest ?, ale wydaje jej się, że tak jak napisałem wyżej, jest to traktowane jak wizyta u specjalisty czyli termin 7 dni. Lecz nie potrafiła wskazać na co ewentualnie się powołać przy umawianiu..

    Odpowiedz
    • Szanowny Panie,
     Kwalifikacja jest procedurą ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
     Podstawa prawna: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000357/O/D20160357.pdf
     Znajduje się w Załączniku nr 1
     WYKAZIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W PRZYPADKU PORAD SPECJALISTYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI
     “Porada specjalistyczna ? otolaryngologia
     1) lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii albo
     2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, albo
     3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii.”

     Odpowiedz
 3. Witam.
  W związku z podwyższonym ciśnieniem lekarz zakwalifikował mnie do opieki koordynowanej i zalecił zrobienie echa serca i założenia holtera EKG. Z tego co wiem, z racji posiadania legitymacji ZHDK mam prawo do założenia holtera w ciągu 7 dni, jednak mój koordynator twierdzi, że dostał informacje iż nie działa to w ramach opieki koordynowanej i nie uznają moich uprawnień i mam zgłosić się na holter poza opieką koordynowaną (niejako z niej chyba w ten sposób rezygnując?). Czy jest tak jak mówi koordynator czy mam jednak prawo do szybszego założenia holtera nawet w ramach opieki koordynowanej?

  Odpowiedz
 4. Czy mając legitymację ZHDK mam prawo do dostania się do lekarza POZ bez kolejki? Czy muszę stać w kolejce ze wszystkimi osobami pod przychodnią czy powinienem zostać przyjęty poza tą kolejką? Czy w ramach tego mogę również bez kolejki zapisać swoje dzieci do lekarza?

  Odpowiedz
  • Szanowna Pani,
   Jest szansa. Problem polega na tym, że dla procedur ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ustalono maksymalny termin i ten wynosi 7 dni tak dla pozostałych jak leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, porady psychologiczne nie wprowadzono ścisłego maksymalnego okresu w którym mamy być przyjęci. Oznacza to, że podmioty mają obowiązek przyjęcia nas poza kolejnością a le nie ma określonego jak szybko.

   Odpowiedz
 5. Dzień dobry.
  Czy jako zhdk mam również prawo do przyjęcia poza kolejnością u lekarza psychiatry?
  Czy jest gdzieś pełna lista lekarzy do których można się dostać poza kolejnością (czy są to wszyscy lekarze specjaliści?).

  Odpowiedz
  • Dzień dobry,
   odpowiadając na korespondencję przesłaną do Ministerstwa Zdrowia w sprawie uprawnienia Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi do obsługi poza kolejnością, Narodowe Centrum Krwi uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego. Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej zostały wskazane w art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, z późn. zm.) świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i przedstawią legitymację ?Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi? mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie mogą być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

   Powyżej przywołana ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych definiuje pojęcie: ambulatoryjna opieka zdrowotna jako udzielanie przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych (art. 5 pkt 1 ww. ustawy). Jest to więc szerokie pojęcie, które swym zakresem obejmuje wszystkie świadczenia zdrowotne, które nie są udzielane w warunkach stacjonarnych lub całodobowych. Dodatkowo w art. 5 pkt 36 ww. ustawy zdefiniowano co należy rozumieć pod pojęciem świadczenie specjalistyczne, a jest nim świadczenie opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny z wyjątkiem świadczeń udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
   Wykładania art. 47c ww. ustawy oraz przywołanych powyżej definicji prowadzi zatem do wniosku, że określeni w tym przepisie świadczeniobiorcy są uprawnieni do korzystania poza kolejnością ze świadczeń szpitalnych i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (w tym świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).
   Pragniemy serdecznie podziękować za oddawanie krwi. Krew jest lekiem ratującym zdrowie i życie. Świadomość uratowania komuś życia jest jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa a krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek. Dzięki tak szlachetnym, wrażliwym osobom, jak Krwiodawcy, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji, ratowanie zdrowia, a także życia ciężko chorych oraz pomoc ofiarom wypadków.
   Z poważaniem,
   Narodowe Centrum Krwi

   Odpowiedz
 6. Witam,
  mam pytanie odnośnie kolejki w laboratorium szpitalnym, ponieważ zawsze jak chodziłem na badanie krwi to w okienku otrzymywałem bilecik specjalny i po chwili wchodziłem, a od niedawna jest tak, ze ZHDK nie przyjmują poza kolejnością ponieważ pacjenci się burzyli, że dużo osób korzysta z wchodzenia bez kolejki i muszą czekać wiec szpital zmienił przepis odnośnie laboratorium i trzeba czekać. Czy jest to wgl możliwe w takim wypadku?

  Odpowiedz
  • Podłączam się do pytania Janka.
   Ostatnio po godzinie stania w kolejce (a żona czekała w samochodzie) przypomniałem sobie o uprawnieniach ZHDK. Jak już wszedłem do ambulatorium zapytałem pielęgniarkę, czy jako HDK mogłem wejść poza kolejnością? Odpowiedziała “niektórzy wchodzą”.
   Kiedyś z tego korzystałem częściej. W obawie o reakcję emerytów i rencistów zazwyczaj grzecznie pytałem, czy w kolejce są kombatanci, osoby represjonowane lub kobiety w ciąży? Patrzyli się na mnie dziwnie, a ja wtedy wyciągałem czerwoną książeczkę i stawałem na początku kolejki 🙂
   Ale chętnie dowiem się, jak to forlanie wygląda.

   Odpowiedz
 7. Dzień dobry,
  Czy mając legitymacje honorowego dawcy krwi w placówce POZ mogę bez kolejki umówić się do internisty, ale do konkretnego lekarza?

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading