DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Akty prawne

krwiodawstwo

Jeżeli człowiek wymyślił państwo, to musiał następnie wymyślić reguły i sposoby według, których to państwo funkcjonuje, i znaleźć podmioty, które będą działać w imieniu tego państwa. – Prof. Jan Zimmermann

Akty prawne związane z honorowym krwiodawstwem

Poboru krwi w Polsce dokonują placówki Publicznej Służby Krwi. Ich działanie jest ściśle określone przepisami prawa. Normy te regulują zarówno krwiodawstwo jak i krwiolecznictwo. Najważniejsze z aktów znajdziecie na wykazie poniżej. Staram się być na bieżąco i aktualizować spis jak tylko zachodzą zmiany w przepisach prawa..

Ogólne akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. – tekst ujednolicony
Data ogłoszenia: 1997-09-11 / Data wydania: 1997-08-22 / Data wejścia w życie: 1999-01-01 / Data obowiązywania: 1999-01-01
Dz.U. 2017 poz. 1741
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Data ogłoszenia:2017-09-14 / Data wydania:2017-09-11 / Data wejścia w życie:2017-09-15

Akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

Dz.U. 2014 poz. 1632
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Data ogłoszenia:2014-11-24 / Data wydania:2014-09-16
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Data ogłoszenia:2004-09-27 / Data wydania:2004-08-27 / Data wejścia w życie:2004-10-01 / Data obowiązywania:2004-10-01
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi
Data ogłoszenia: 2004-12-09 / Data wydania: 2004-11-26 / Data wejścia w życie: 2004-12-09 / Data obowiązywania:2004-12-09
Dz.U. 2015 poz. 2098
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Data ogłoszenia:2015-12-10 / Data wydania:2015-11-27
Dz.U. 2017 poz. 235
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty
Data ogłoszenia: 2017-02-09 / Data wydania: 2017-02-06 / Data wejścia w życie: 2017-09-10

Akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Dz.U. 2017 poz. 1742
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Data ogłoszenia: 2017-09-14 / Data wydania: 2017-09-11 / Data wejścia w życie: 2017-09-15
Dz.U. 2017 poz. 2262
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Data ogłoszenia: 2017-12-06 / Data wydania: 2017-12-04 / Data wejścia w życie: 2017-12-07
Dz.U. 2017 poz. 1677
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Data ogłoszenia: 2017-09-01 / Data wydania: 2017-08-24 / Data wejścia w życie: 2017-09-16

Akty prawne dotyczące wysokości opłat za krew

Dz.U. 2017 poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r. nowy akt prawny
Data ogłoszenia: 2017-08-09 / Data wydania: 2017-07-31 / Data wejścia w życie: 2018-01-01 / Data wygaśnięcia:2018-12-31

Inne akty prawne

Dz.U. 2017 poz. 2051
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Data ogłoszenia: 2017-11-06 / Data wydania: 2017-10-16 / Data wejścia w życie: 2017-11-07

Dz.U. 2017 poz. 1724
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek
Data ogłoszenia: 2017-09-09 / Data wydania: 2017-09-08 / Data wejścia w życie: 2017-09-10
Dz.U. 2017 poz. 1026
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
Data ogłoszenia: 2017-05-26 / Data wydania: 2017-05-16 / Data wejścia w życie: 2017-06-27
Dz.U. 2017 poz. 646
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników
Data ogłoszenia: 2017-03-27 / Data wydania: 2017-03-07 / Data wejścia w życie: 2017-04-11
Dz.U. 2016 poz. 1845
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników
Data ogłoszenia: 2016-11-15 / Data wydania: 2016-11-09 / Data wejścia w życie: 2016-11-16 / Data obowiązywania: 2016-11-16
Dziennik Ustaw 2011 nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Wydany: 2011-04-15 / Ogłoszony: 2011-06-01 / Wszedł w życie: 2011-07-01 / Obowiązuje od: 2011-07-01
Dziennik Ustaw 2005 nr 109 poz. 918
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Wydany: 14.06.2005 / Ogłoszony: 21.06.2005 / Wszedł w życie: 01.01.2006 / Obowiązuje od: 01.01.2006
Dziennik Ustaw 2010 nr 216 poz. 1426
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Wydany: 2010-11-05 / Ogłoszony: 2010-11-17 / Wszedł w życie: 2010-12-02 / Obowiązuje od: 2010-12-02
Dziennik Ustaw 2004 nr 243 poz. 2433
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Wydany: 28.10.2004 / Ogłoszony: 15.11.2004 / Wszedł w życie: 01.01.2005 / Obowiązuje od: 01.01.2005

Akty prawne dotyczące Narodowego Centrum Krwi

Dz.Urz.MZ.10.9.60
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi
08.07.2010 / 21.07.2010
DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.7
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2012-03-08 / Ogłoszony: 2012-03-12
DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.19
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2013-05-15 / Ogłoszony: 2013-05-17
DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.35
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2015-07-27 / Ogłoszony: 2015-07-29
Dz.Urz.MZ.05.8.29
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
2005-05-17
Dz.Urz.MZ.07.19.99
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
2007-12-14

Dyrektywy Unii Europejskiej

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE
DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2004/33/WE w odniesieniu do najwyższych wartości pH dla koncentratów płytek krwi pod koniec okresu przechowywania (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE
UWAGA!
Teksty aktów prawnych prezentowane na naszej stronie nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Archiwum aktów prawnych związanych z krwiodawstwem
Czerwona Nitka 30 sekund

Spot w ramach kampanii Twoja krew, moje życie

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 15 czerwca 2016

... zobacz inne spoty ...
Film edukacyjny NCK

Widzieliście film edukacyjny Narodowe Centrum Krwi. 5-minutowy spot propaguje honorowe krwiodawstwo. Jak Wam się podoba? Film stworzony został w ramach kampanii Twoja krew, moje życie Obejrzyj i PODAJ DALEJ! #czerwonanitka https://www.facebook.com/krwiodawcy/videos/1164644343556434/

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 10 lipca 2016

... zobacz inne spoty ...
Kto to jest bohater?

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 29 września 2016

... zobacz inne spoty ...

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016