Archiwum aktów prawnych

UWAGA: Teksty aktów prawnych prezentowane na naszej stronie nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 918 / Data wydania: 14.06.2005 / Data ogłoszenia: 21.06.2005 / Data wejścia w życie: 01.01.2006 / Data uchylenia: 2022-05-31
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1426 / Data wydania: 2010-11-05 / Data ogłoszenia: 2010-11-17 / Data wejścia w życie: 2010-12-02 / Data uchylenia: 2022-05-31
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Dz.U. 2015 poz. 2098 / Data ogłoszenia:2015-12-10 / Data wydania:2015-11-27 / Data uchylenia: 25.05.2021
Dziennik Ustaw 2005 nr 79 poz. 691
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 18.04.2005 / Ogłoszony: 09.05.2005 / Wszedł w życie: 24.05.2005 / Obowiązuje od: 24.05.2005 / Data uchylenia: 12.09.2017
Dziennik Ustaw 2007 nr 212 poz. 1568
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 09.11.2007 / Ogłoszony: 15.11.2007 / Wszedł w życie: 15.11.2007 / Obowiązuje od: 15.11.2007 / Data uchyklenia: 12.09.2017
Dziennik Ustaw 2010 nr 7 poz. 50
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 31.12.2009 / Ogłoszony: 18.01.2010 / Wszedł w życie: 02.02.2010 / Obowiązuje od: 02.02.2010 / Data uchylenia: 13.09.2017
Dziennik Ustaw 2015 poz. 1012
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Wydany: 08.07.2015 / Ogłoszony: 22.07.2015 / Wszedł w życie: 06.08.2015 / Obowiązuje od: 06.08.2015 / Data uchylenia: 13.09.2017

Uchylone akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

Dziennik Ustaw 2004 nr 263 poz. 2625
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
Wydany: 07.12.2004 / Ogłoszony: 13.12.2004 / Wszedł w życie: 13.12.2004 / Obowiązuje od: 13.12.2004 / Data uchylenia: 01.01.2017
Dziennik Ustaw 2007 nr 214 poz. 1582
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi
Wydany: 09.11.2007 / Ogłoszony: 16.11.2007 / Wszedł w życie: 01.11.2007 / Obowiązuje od: 16.11.2007 / Data uchylenia: 01.01.2017
Dziennik Ustaw 2006 nr 21 poz. 163
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których odtanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych
Wydany: 19.01.2006 / Ogłoszony: 09.02.2006 / Wszedł w życie: 24.02.2006 / Obowiązuje od: 24.02.2006 / Data uchylenia: 11.09.2016
Dziennik Ustaw 2008 nr 118 poz. 761
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Wydany: 20.06.2008 / Ogłoszony: 04.07.2008 / Wszedł w życie: 19.07.2008 / Obowiązuje od: 19.07.2008 / Data uchylenia: 2010-02-27
Dziennik Ustaw 1998 nr 148 poz. 980
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki społecznej z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z odtaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych.
Wydany: 02.12.1998 / Ogłoszony: 01.01.1999 / Wszedł w życie: 01.01.1999 / Obowiązuje od: 01.01.1999 / Data uchylenia: 2004-04-01
Dziennik Ustaw 1999 nr 60 poz. 652
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów krwiopochodnych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi.
Wydany: 15.06.1999 / Ogłoszony: 12.08.1999 / Wszedł w życie: 12.08.1999 / Obowiązuje od: 12.08.1999 / Data uchylenia: 2004-07-14

Uchylone akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Dziennik Ustaw 2005 nr 65 poz. 573
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Wydany: 11.03.2005 / Ogłoszony: 21.04.2005 / Wszedł w życie: 06.05.2005 / Obowiązuje od: 06.05.2005 / Uchylony dnia: 12.09.2017
Dziennik Ustaw 2006 nr 180 poz. 1324
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Wydany: 21.08.2006 / Ogłoszony: 05.10.2006 / Wszedł w życie: 20.10.2006 / Obowiązuje od: 20.10.2006 / Data uchylenia: 2017-09-12
Dziennik Ustaw 1999 nr 84 poz. 939
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
Wydany: 1999-09-09 / Wszedł w życie: 1999-10-31 / Obowiązuje od: 1999-10-31 / Data uchylenia: 2006-10-20
Dziennik Ustaw 1998 nr 124 poz. 824
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których odtanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych.
Wydany: 1998-09-14 / Wszedł w życie: 1998-10-15 / Obowiązuje od: 1998-10-15 / Data uchylenia: 24.02.2006
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 15 marca 2006 poz. 15
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Ogłoszony: 2006-03-15 / Wszedł w życie: 2006-03-15 / Obowiązuje od: 2006-03-15
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 31 grudnia 2007 poz. 101
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Ogłoszony: 2007-12-31 / Wszedł w życie: 2007-12-31 / Obowiązuje od: 2007-12-31

Uchylone akty prawne dotyczące wysokości opłat za krew

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2023 r.
Dz.U. 2022 poz. 2817 / Data wydania: 2022-12-29 / Data ogłoszenia: 2022-12-29 / Data wejścia w życie: 2023-01-01 / Data wygaśnięcia: 2023-12-31
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2022 r.
Dz.U. 2021 poz. 1353 / Data wydania: 2021-07-22 / Data ogłoszenia: 2021-07-23 / Data wejścia w życie: 2022-01-01 / Data wygaśnięcia: 2022-12-31
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 1768 / Data wydania: 2020-10-12 / Data ogłoszenia: 2020-10-12 / Data wejścia w życie: 2021-01-01 / Data wygaśnięcia: 2021-12-31
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r.
Dz.U. 2019 poz. 1611 / Data ogłoszenia: 2019-08-26 / Data wydania: 2019-08-12 / Data wejścia w życie: 2020-01-01 / Data wygaśnięcia: 2020-12-31
Dz.U. 2017 poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.
Data ogłoszenia: 2018-08-29 / Data wydania: 2018-08-16 / Data wejścia w życie: 2019-01-01 / Data wygaśnięcia:2019-12-31
Dz.U. 2017 poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.
Data ogłoszenia: 2017-08-09 / Data wydania: 2017-07-31 / Data wejścia w życie: 2018-01-01 / Data wygaśnięcia:2018-12-31
Dziennik Ustaw 2016 poz. 1538
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2017 r.
Wydany: 2016-09-15 / Ogłoszony: 2016-09-23 / Wejdzie w życie: 2017-01-01 / Data wygaśnięcia: 2017-12-31
Dziennik Ustaw 2015 poz. 1033
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 r.
Wydany: 2015-07-08 / Ogłoszony: 2015-07-24 / Wejdzie w życie: 2016-01-01 / Obowiązuje od: 2016-01-01 / Data wygaśnięcia: 2015-12-31
Dziennik Ustaw 2014 poz. 1251
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r.
Wydany: 2014-07-08 / Ogłoszony: 2014-09-09 / Wejdzie w życie: 2015-01-01 / Obowiązuje od: 2015-01-01 / Data wygaśnięcia: 2015-12-31
Dziennik Ustaw 2013 nr 0 poz. 958
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r.
Wydany: 2013-12-12 / Ogłoszony: 2013-12-16 / Wejdzie w życie: 2014-01-01 / Obowiązuje od: 2014-01-01 / Data wygaśnięcia: 2014-12-31
Dziennik Ustaw 2012 nr 0 poz. 958
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2013 r.
Wydany: 2012-09-13 / Ogłoszony: 2012-08-24 / Wejdzie w życie: 2013-01-01 / Obowiązuje od: 2013-01-01 / Data wygaśnięcia: 2013-12-31
Dziennik Ustaw 2011 nr 220 poz. 1309
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r.
Wydany: 2011-09-29 / Ogłoszony: 2011-10-14 / Wszedł w życie: 2012-01-01 / Obowiązuje od: 2012-01-01 / Data wygaśnięcia: 2012-12-31
Dziennik Ustaw 2010 nr 153 poz. 1031
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r.
Wydany: 2010-08-09 / Ogłoszony: 2010-08-23 / Wszedł w życie: 2011-01-01 / Obowiązuje od: 2011-01-01 / Data wygaśnięcia: 2011-12-31
Dziennik Ustaw 2009 nr 143 poz. 1173
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawi określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2010 r.
Wydany: 20.08.2009 / Ogłoszony: 03.09.2009 / Wszedł w życie: 01.01.2010 / Obowiązuje od: 01.01.2010 / Data wygaśnięcia: 2010-12-31
Dziennik Ustaw 2008 nr 205 poz. 1286
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2009 r.
Wydany: 05.11.2008 / Ogłoszony: 2.11.2008 / Wszedł w życie: 01.01.2009 / Obowiązuje od: 01.01.2009 / Data wygaśnięcia: 2009-12-31
Dziennik Ustaw 2005 nr 153 poz. 1284
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2006 r.
Wydany: 02.08.2005 / Ogłoszony: 12.08.2005 / Wszedł w życie: 01.01.2006 / Obowiązuje od: 01.01.2006 / Data wygaśnięcia: 2006-12-31
Dziennik Ustaw 2004 nr 159 poz. 1666
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki
Wydany: 09.07.2004 / Ogłoszony: 13.07.2004 / Wszedł w życie: 14.07.2004 / Obowiązuje od: 14.07.2004 / Data wygaśnięcia: 2004-12-31
Dziennik Ustaw 1998 nr 166 poz. 1267
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za krew i preparaty krwiopochodne wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.
Wydany: 31.12.1998 / Ogłoszony: 01.01.1999 / Wszedł w życie: 01.01.1998 / Obowiązuje od: 01.01.1998 / Data wygaśnięcia: 2004-07-14

Inne uchylone akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Dziennik Ustaw 2013 nr 0 poz. 5
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Wydany: 2012-12-11 / Ogłoszony: 2013-01-04 / Wszedł w życie: 2013-01-19 / Obowiązuje od: 2013-01-19 / Uchylony dnia: 2017-09-12
Dziennik Ustaw 2010 nr 159 poz. 1072
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Wydany: 2010-08-09 / Ogłoszony: 2010-08-31 / Wszedł w życie: 2010-09-15 / Obowiązuje od: 2010-09-15 / Data uchylenia: 2012-07-02
Dziennik Ustaw 2005 nr 191 poz. 1607
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Wydany: 2005-09-19 / Ogłoszony: 2005-10-03 / Wszedł w życie: 2005-11-03 / Obowiązuje od: 2005-11-03 Data uchylenia: 2012-07-02
Dziennik Ustaw 2004 nr 247 poz. 2482
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi
Wydany: 2004-11-04 / Ogłoszony: 2004-11-19 / Wszedł w życie: 2004-12-04 / Obowiązuje od: 2004-12-04 / Uchylony dnia: 10.09.2017
Dziennik Ustaw 1991 nr 91 poz. 408
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. – tekst ujednolicony
Wydany: 1991-08-30 / Ogłoszony: 1991-10-14 / Wszedł w życie: 1992-01-15 / Obowiązuje od: 1992-01-15 / Data uchylenia: 2011-07-01
Monitor Polski 1996 Nr 54 Poz.494
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 sierpnia 1996 r. w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi musi przyjmować w związku z odtaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych.
Wydany: 1996-08-08 / Wszedł w życie: 1996-09-20 / Obowiązuje od: 1996-09-20 / Data uchylenia: 1999-01-01
Monitor Polski 1986 nr 29 poz. 213
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 września 1986 r. w sprawie zasad przyznawania kart zaopatrzenia dla osób chorych, kobiet ciężarnych i zasłużonych krwiodawców.
Wydany: 1986-09-01 / Wszedł w życie: 1986-10-01 / Data uchylenia: 1989-08-01
Monitor Polski 1978 Nr 28 Poz.103
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1978 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania wpisu grup krwi w dokumentach stwierdzających tożsamość.
Wydany: 1978-08-02 / Wszedł w życie: 1978-08-31 / Obowiązuje od: 1978-08-31 / Data uchylenia: 1984-07-01
Monitor Polski 1974 Nr 49 Poz.299
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Ogłoszony: 1974-12-28 / Wydany: 1974-12-20 / Wszedł w życie: 1975-01-01 / Obowiązuje od: 1975-01-01 / Data uchylenia: 1996-06-02
Monitor Polski 1972 nr 9 poz. 63
Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie sztucznego uodpornienia w celu uzyskania surowic testowych.
Wydany: 1972-02-04 / Wszedł w życie: 1972-03-14 / Data uchylenia: 1990-06-18
Monitor Polski 1969 Nr 36 Poz.276
Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie akcji honorowego krwiodawstwa.
Wydany: 1969-08-11 / Wszedł w życie: 1969-08-23 / Obowiązuje od: 1969-08-23 / Data uchylenia: 2001-03-30
Monitor Polski 1952 Nr 1 Poz.17
Uchwała nr 931 Prezydium Rządu z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie wynagrodzenia krwiodawców za dostarczanie krwi.
Wydany: 1951-12-28 / Wszedł w życie: 1952-01-11 / Obowiązuje od: 1952-01-01 / Data uchylenia: 1981-12-07
Monitor Polski 1951 Nr 03 Poz.1509
Pismo okólne nr 188 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1951 r. w sprawie zwolnień od pracy krwiodawców.
Wydany: 1951-12-24 / Wszedł w życie: 1951-12-24 / Obowiązuje od: 1951-12-24 / Data uchylenia: 1975-01-01
Monitor Polski 1950 Nr 129 Poz.1612
Uchwała Prezydium Rządu z dnia 29 listopada 1950 r. w sprawie wynagrodzenia krwiodawców za dostarczanie krwi.
Wydany: 1950-11-29 / Wszedł w życie: 1950-12-11 / Obowiązuje od: 1950-12-11 / Data uchylenia: 1952-01-01
Monitor Polski 1949 Nr 22 Poz.359 tom 1
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 1949 r. w sprawie zaliczenia stacji konserwacji i przetaczania krwi prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż do zakładów społecznych służby zdrowia.
Wydany: 1949-03-31 / Wszedł w życie: 1949-04-15 / Obowiązuje od: 1949-04-01 / Data uchylenia: 1975-07-17
Dziennik Ustaw 1937 nr 66 poz. 504
Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 sierpnia 1937 r. o krwiodawcach.
Wydany: 04.08.1937 / Ogłoszony: 11.09.1937 / Wszedł w życie: 12.10.1937 / Obowiązuje od: 12.10.1937 / Data uchylenia: 10.04.1952

Uchylone akty prawne dotyczące Narodowego Centrum Krwi

Dz.Urz.MZ.06.15.76
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi
12.10.2006
Dz.Urz.MZ.07.10.38
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
14.06.2007 / 20.06.2007
Dz.Urz.MZ.08.08.39
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
23.07.2009 / 29.07.2009

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.