Zwrot kosztów dojazdu do stacji krwiodawstwa ujednolicony

Szanowny Panie Marszałku,

 
     Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371, z późn. zm.) Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi i Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, a koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 r. poz. 167), zwanego dalej “rozporządzeniem”, środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

 

    Jednocześnie, w odpowiedzi na głosy płynące ze środowiska krwiodawców oraz dostrzegając problemy wynikające z faktu, iż szczegółowe zasady zwrotów kosztów przejazdu są regulowane poprzez wewnętrzne przepisy Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK), Narodowe Centrum Krwi, tj. państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, zgodnie z treścią zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 60, z późn. zm.), realizując m.in. zadania związane z nadzorem nad organizacją pobierania krwi powołało Zespół ds. ujednolicenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dawcy do CKiK. Efektem działania powyższego Zespołu było wypracowanie jednolitych zasad zwrotu kosztów przejazdu honorowego dawcy krwi do jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (jopsk) na terenie całego kraju, spójnych z rozporządzeniem. Powyższe wytyczne zostały przekazane do wszystkich CKiK celem ich wdrożenia.

 

   Zgodnie z wypracowanymi zasadami zwrotu kosztów przejazdu dawcy do CKiK, dawcy krwi przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca stałego pobytu (miejsca zamieszkania) do najbliższej jopsk i z powrotem. Sposób obliczenia trasy: najbliższa jopsk – adres zamieszkania dawcy podany podczas rejestracji. Zwrot przysługuje również dawcom oddającym krew lub jej składnik w czasie tzw. ekip wyjazdowych z wyłączeniem ekip organizowanych w miejscach pracy, nauki, na tych samych zasadach: miejsce zamieszkania – ekipa najbliższej jopsk. Wysokość kosztów zwrotu przejazdu ustalana jest na podstawie przedłożonego biletu komunikacji publicznej (miejskiej, PKS, II klasa PKP), przy czym przyjmuje się, iż podróż powinna odbywać się najtańszym dostępnym dla krwiodawcy środkiem komunikacji. W przypadku braku możliwości dokumentowania kosztów przejazdu (np. zgubienie biletu), dawca składa pisemne oświadczenie o dokonaniu wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

 

   Ponadto dopuszcza się dokonanie zwrotu kosztów przejazdu innymi środkami transportu np. samochodem na podstawie decyzji dyrektora CKiK, podjętej w uzgodnieniu z dawcą, w szczególności w sytuacjach:

– gdy dawca ma utrudniony dojazd środkami komunikacji publicznej do jopsk;

– gdy nie może oddać krwi lub jej składników w godzinach i dniach, które obowiązują w najbliższym jopsk (oddział terenowy, ekipa wyjazdowa);

– w wyjątkowych, uzasadnionych medycznie, przypadkach związanych z pilnym zapotrzebowaniem na krew lub jej składniki na ratunek życia.

 

   W tym przypadku dawca zobowiązany jest okazać w CKiK do wglądu dowód rejestracyjny. Wysokość kosztów przejazdu własnym pojazdem stanowi iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.).

 

   Natomiast w sytuacji, gdy dawca nie jest właścicielem samochodu, oprócz dowodu rejestracyjnego, należy przedstawić do wglądu umowę użyczenia pojazdu lub pisemną zgodę na korzystanie z pojazdu. Zwrot kosztów przejazdu otrzymuje osoba ponosząca faktycznie wydatki tj. właściciel, współwłaściciel pojazdu lub osoba, której użyczono pojazd.

 

   Pragniemy zaznaczyć, iż powyższe zasady zwrotu kosztów przejazdu dawcy do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi stanowią próbę wypracowania kompromisu wobec bardzo zróżnicowanego podejścia CKiK do przedmiotowej sprawy .

 

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu

4 komentarze do “Zwrot kosztów dojazdu do stacji krwiodawstwa ujednolicony”

 1. Od kiedy oddawanie krwi w zamian za wolne lub inne profity jest honorowe…
  Osoby robiące to honorowo a nie w zamian za coś powinny być lepiej traktowane chociażby mieć pierwszeństwo w kolejkach w końcu ani wolnego nie biorę ani kasy nie chce że musiałem dojechać 20km. A 3 razy się nie dostałem bo za dużo ludzi było.

  Odpowiedz
 2. W Lublinie w krwiodawstwie nikt nie sprawdza kwitów. Widziałem jak 4 panow pobrało pieniążki za przyjazd a potem wsiedli do jednego auta i odjechali. Bezhonorowi Naciągacze

  Odpowiedz
 3. Czy należy się zwrot kosztów dojazdu do
  znajdującej się dalej placówki, gdy w macierzystej jednostce pobiera się tylko krew, a ja chcę oddać osocze bądź krwinki?

  Odpowiedz
  • Trzeba czytać zarządzenia Dr poszczególnych centrów np. Ja oddaje osocze w Suwałkach – brak zwrotu gdyż zarządzenie Dr mówi, że nie przysługuje z innego województwa, a mieszkam w Wydminach do Olsztyna jest za daleko blisko mam do Suwałk oddać osocze, a krew oddaje w Ełku i tam nie ma problemu ze zwrotem kosztów nawet bez biletu. W moim przypadku muszę dokładać ale mam dzień wolny od pracy w trakcie epidemii to dwa dni. Jeśli chodzi o Ciebie Piotrze najlepiej sprawdź w swoim województwie gdzie jest najbliższy pobór osocza i tam się udaj i myślę że zwrot powinien być przyznany.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading