Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Zapewnienie samowystarczalności RP w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych

Głównym celem programu jest m.in. rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru, poprawa bezpieczeństwa krwi i składników krwi stosowanych w lecznictwie oraz propagowanie honorowego krwiodawstwa poprzez przygotowanie i przeprowadzenie zsynchronizowanych akcji promujących honorowe krwiodawstwo na szczeblu centralnym oraz lokalnie na terenach działania Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W ramach programu wyposażane są jednostki publicznej służby krwi nadzorowane przez Ministra Zdrowia w aparaturę do redukcji patogenów, w pierwszej kolejności w osoczu. Ponadto Program zakłada również zakup 24 mobilnych punktów poboru krwi – sukcesywnie 4 mobilne punkty poboru rocznie.

Celem ogólnym programu jest osiągnięcie przez RP samowystarczalności zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne poprzez optymalne wykorzystanie potencjału jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi i Honorowych Dawców Krwi.

Cele szczegółowe to m.in.:

  • propagowanie honorowego krwiodawstwa
  • rozwój systemu pobierania krwi i jej składników w oparciu o mobilne punkty poboru
  • poprawa bezpieczeństwa krwi i jej składników stosowanych w lecznictwie
  • optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników w lecznictwie

[document url=”https://krwiodawcy.org/wp-content/uploads/2014/07/program_nck_samowystar_05082010.pdf”]