Dodatek do emerytury za oddawanie krwi?

Czy wiecie, że kiedyś był dodatek do emerytury dla osób, które oddawały krew? Jeden z posłów wysłał zapytanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czy istnieje możliwość jego przywrócenia.

Pragnę złożyć interpelację dotyczącą wsparcia systemu krwiodawstwa w Polsce. Z taką prośbą zwracają się w całej Polsce środowiska działające na rzecz rozwoju i popularyzowania krwiodawstwa. Wsparcie społeczności dodatkowymi zachętami dla zasłużonych krwiodawców i przyszłych wolontariuszy, chcących wspierać darem krwi polski system zdrowia i polski system krwiodawstwa, wydaje się niezbędnym zadaniem państwa.

Proszę o rozważenie postulatu zgłaszanego przez środowiska krwiodawców przywrócenia wcześniejszego uprawnienia do dodatku 3% do emerytury, renty każdemu krwiodawcy, który oddał powyżej 20 litrów krwi pełnej lub jej składników i otrzymał tytuł oraz odznaczenie zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Pragnę wskazać, że osiągnięcie wskaźników uprawniających do odznaczeń to średnio 15-letni okres cyklicznego oddawania krwi przez honorowych krwiodawców.

Rosnące z roku na rok potrzeby społeczeństwa zabezpieczenia zdrowotnego oraz brak dawców wynika również z niezadowolenia krwiodawców, którzy czują się niedoceniani w sytuacji, kiedy sami potrzebują pomocy. Coraz częściej krwiodawcy zgłaszają fakt o nierespektowaniu ich ustawowych uprawnień związanych z posiadaniem tytułu zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi np. I st., gdyż służba zdrowia często nie jest zdolna do ich terminowej realizacji.

Mając na uwadze potrzeby społeczne oraz realizację przez państwo zadań ustawowych związanych z zabezpieczeniem zdrowotnym, musimy dostrzec konieczność pozyskiwania nowych krwiodawców i przywrócenia im godnego statusu.

Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia podejmą działania zmierzające do przywrócenia 3% dodatku do rent i emerytur krwiodawcom posiadającym odznaczenia “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”?

Odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia:

Szanowna Pani Marszałek,


w odpowiedzi na interpelację poselską nr 1658 Pana Piotra Borysa, Posła na Sejm RP w sprawie przywrócenia uprawnień rentowych i emerytalnych przysługujących krwiodawcom, zwracam się o przyjęcie poniższego.


Pragnę zwrócić uwagę, iż zgodnie z dyrektywą 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE, w celu podnoszenia norm bezpieczeństwa odnoszących się do krwi i składników krwi, krwiodawstwo powinno być dobrowolne i nieodpłatne. Również na podstawie zalecenia nr R (95), 14 Komitetu Ministrów Rady Europy do państw członkowskich w sprawie ochrony zdrowia dawców i biorców w ramach transfuzji krwi, przyjętego w dniu 12 października 1995 roku, że “oddawanie krwi, osocza lub składników krwi jest uważane za dobrowolne i nieodpłatne, jeżeli jest dokonywane przez osobę z jej własnej woli i nie daje podstaw do jakiejkolwiek zapłaty w formie pieniężnej lub w jakiejkolwiek równoważnej postaci. Zgodnie z dyrektywą 2002/98/WE, Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki do dobrowolnego nieodpłatnego oddawania krwi z myślą o zapewnieniu jak najszerszego zaopatrzenia w krew i jej składniki. Dostępność krwi i jej składników wykorzystywanych w celach leczniczych w dużej mierze zależy od gotowości społeczeństwa do jej oddawania. Krwiodawstwo w swojej idei jest honorowe i dobrowolne, dzięki altruistycznej postawie honorowych dawców, możliwa jest pomoc wielu potrzebującym. Dlatego tak ważne jest, aby doceniać oddanie krwiodawców, którzy przekazują cząstkę siebie drugiemu człowiekowi. Minister Zdrowia popiera wszelkie inicjatywy uhonorowania krwiodawców, należy mieć jednak na uwadze, że formy uznania nie powinny wiązać się bezpośrednio z korzyściami materialnymi. Brak gratyfikacji finansowej wynika z potrzeby zachowania bezpieczeństwa zarówno dawcy jak i biorcy. Tylko dobrowolne i nieodpłatne oddawanie krwi jest bezpieczne, ponieważ decyzja podejmowana przez dawcę jest świadoma, nie wynika z chwilowego impulsu ani pobudek finansowych.


Tak rozumiane podejście do krwiodawstwa znajduje również odzwierciedlenie w otrzymanym dokumencie od Rady Europy pn.: “Guide for the implementation of the principle of prohibition of financial gain with respect to the human body and its parts for living or deceased donors”. Zaproponowane rozwiązania tj. 3% dodatek do emerytury lub renty dla każdego krwiodawcy, który oddał powyżej 20 litrów krwi pełnej lub jej składników i otrzymał odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, stoją w sprzeczności z ww. rekomendacjami. Przedmiotowa kwestia wymaga dodatkowych analiz prawnych oraz konsultacji z zespołem bioetyków. Tym niemniej, potencjalne rozszerzenie uprawnień dla krwiodawców, powinno być przedmiotem rozważań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ponieważ Minister Zdrowia nie posiada kompetencji w zakresie przyznawania uprawnień pracowniczych oraz wprowadzania regulacji prawnych dotyczących świadczeń emerytalnych dla Honorowych Dawców Krwi.


Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Sławomir Gadomski
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Marszałek

W związku z przesłaną przy wystąpieniu Pani Marszałek z dnia 3 lutego 2020 r., znak: K9INT1658, interpelacją posła Piotra Borysa uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Finansowane z budżetu państwa dodatki z tytułu nadanych odznaczeń państwowych, w tym dodatek “Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, podobnie jak tzw. dodatki branżowe, przysługujące z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zostały zniesione na mocy ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z późn. zm.).

Ustawa ta zapoczątkowała reformę systemu ubezpieczeń społecznych. Wprowadzając m.in. pojęcie okresów składkowych i nieskładkowych częściowo uzależniła od nich wysokość emerytur i rent oraz ustanowiła jednakowe dla wszystkich ubezpieczonych zasady obliczania świadczeń przyznawanych począwszy od 15 listopada 1991 r., tj. od dnia jej wejścia w życie. Natomiast wszystkie świadczenia przyznane przed tą datą zrewaloryzowano (przeliczono) proporcjonalnie do rzeczywistej wartości zarobków osiąganych przed przejściem na emeryturę lub rentę i długości stażu pracy (okresów składkowych i nieskładkowych). W ten sposób zostały zlikwidowane różnice w wysokości świadczeń, wynikające z przyznawania ich w różnych okresach. W konsekwencji została również wstrzymana wypłata wzrostów i dodatków dla wszystkich wcześniej uprawnionych do nich świadczeniobiorców.

Oceniając art. 21 ust. 4 ww. ustawy Trybunał Konstytucyjny, w orzeczeniu z dnia 11 lutego 1992 r., wydanym w sprawie o sygn. akt K 14/91, podkreślił, że “zniesienie prawa do dodatków jest następstwem i częścią zasadniczej zmiany systemu naliczania świadczeń. Wysokość świadczeń powinna być w przybliżeniu odpowiednia do osobistego udziału ubezpieczonego w tworzeniu funduszu ubezpieczeń, a w każdym razie nie powinna nadmiernie odbiegać od tego udziału”. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że “dodatki za odznaczenia państwowe nie mieszczą się w naturze świadczeń z ubezpieczenia społecznego związanych z pracą i z tych względów powinny się w przyszłości znaleźć – jeżeli ustawodawca uzna za celowe je zachować – poza ustawą o zaopatrzeniu emerytalno-rentowym”.

Pogląd ten stał się jeszcze bardziej aktualny po przeprowadzeniu w 1999 r. reformy emerytalnej, mającej na celu przywrócenie systemowi emerytalnemu jego ubezpieczeniowego charakteru, w tym wyeliminowanie wszelkich przepisów stawiających w uprzywilejowanej sytuacji niektórych ubezpieczonych.

W nowym systemie emerytalnym, określonym przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53), źródłem finansowania świadczeń emerytalno-rentowych jest fundusz tworzony ze składek pracowników i pracodawców. Wymiar świadczeń jest więc ściśle związany z wysokością składek odprowadzanych do systemu ubezpieczeń społecznych przez danego pracownika w całym okresie jego aktywności zawodowej oraz z długością okresu ich opłacania.

Zasada równego traktowania ubezpieczonych, sformułowana w art. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), na gruncie przepisów emerytalno-rentowych dotyczy stosowania wobec określonego kręgu osób takich samych rozstrzygnięć nie tylko w zakresie warunków objęcia systemem ubezpieczeń, czy też nabywania uprawnień do świadczeń, ale również mechanizmu ustalania wysokości świadczeń. Bezwzględnym warunkiem zwiększenia wymiaru świadczenia powinno być opłacenie odpowiednio wyższej, adekwatnej do nabywanych uprawnień składki.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej nie planuje się podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia regulacji prawnych dających podstawę do kontynuowania wypłaty przyznawanych przed 1991 rokiem dodatków do emerytur i rent z tytułu wykonywania szczególnego rodzaju pracy oraz z tytułu szczególnych zasług, w tym z tytułu honorowego krwiodawstwa.

Uprawnienia honorowych dawców krwi określają przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222). Ewentualne rozszerzenie katalogu uprawnień i przywilejów, których część przysługuje za długotrwałe i systematyczne oddawanie krwi, leży w gestii ministra właściwego do spraw zdrowia.

Z poważaniem
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

A jak Wy uważacie: czy obecne przywileje i uprawnienia są wystarczające do tego by zachęcić odpowiednią liczbę osób do oddawania krwi. Czy chcielibyście rozszerzenia ich a może zmiany tych, które obecnie obowiązują?

49 komentarzy do “Dodatek do emerytury za oddawanie krwi?”

 1. Mało kto załapał meritum tematu ! Chodzi o dodatek do EMERYTURY ! Emeryt z racji banu wiekowego (65 lat) przestaje korzystać ( w ogromnej większości ) z odpisu. Podobnie jest z rencistami, z których tylko nieliczni mogą dalej oddawać krew czy składniki. Tak więc wobec kulawej egzekucji przywilejów kolejkowych ( w dobie pandemii kompletnie iluzyjnych) tylko taki dodatek byłby pewny i stabilny oraz ,,bez łaski”. W moim przypadku przy 37 litrach i 68 latach byłoby to mniej niż 100 zł miesięcznie.W gronie Zasłużonych dla Zdrowia Narodu zachodzi naturalnie normalna rotacja więc można mówić o niejakiej ,,elitarności” ewentualnie docenionej dodatkiem 3% grupy krewniaków.

  Odpowiedz
  • 3% to niewiele po osiągnięciu wieku emerytalnego a ilu ludziom można pomóc którzy mają wkład dla gospodarki patrząc ekonomicznie jest sens dania tego śmiesznego dodatku.Pomyślcie, bo ciągle są braki a będą coraz wieksze a jeszcze pracodawcy chcą likwidacji 2 dni za oddawanie.Cena ludzkiego życia vs 3% ..wstydu nie mają politycy.

   Odpowiedz
 2. Witam . Oddałem ponad 18 l krwi . Jestem za dodatkiem 3% do emerytury czy renty . Czytając wyżej posty … , miałem też problemy z wejściem bez kolejki do lekarza ,mało tego po półgodzinie lekarz mnie przyjął . A zniżki na leki to długa historia . Bardzo mało o nas się mówi . Pozdrawiam Krwiodawców .

  Odpowiedz
 3. Czytając te niektóre komentarze, to robi mi się po prostu niedobrze – oddajemy krew HONOROWO, czyli bezinteresownie, nie licząc na żadne profity z tego tytułu.
  Jest propozycja 3%, a może 10% do emerytury – wolne żarty – emerytura wynika z tego ile lat pracowaliśmy zawodowo i jakie mieliśmy dochody z pracy i niech tak zostanie.
  Fakt za PRL, gdy byliśmy lennikami rosji radzieckiej były różnego rodzaju dodatki do emerytur za medale, odznaczenia, np.: budowniczy polski ludowej, czy za służbę w UB, milicji tzw. obywatelskiej, ZOMO, ORMO itp. organizacjach, czy oficerowie tzw. ludowego wojska polskiego, które w całości było podporządkowane armii czerwonej.
  Większość z nich nadal dostają bardzo wysokie emerytury – im się one nie należą ! – wszyscy w/w powinni mieć maksimum najniższą emeryturę, a tylko niektórym zmniejszono do średniej krajowej i jaki jest z tego powodu nadal rwetes niektórych środowisk prokomunistycznych…
  Oddaję HONOROWO krew od 1975 do teraz (ostatni raz 13.03.br.), oddałem tylko ok. 37 litrów krwi – otrzymałem kilka odznaczeń branżowych PCK, w tym Zasłużony dla Zdrowia Narodu, otrzymałem też Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz PCK i krzewienie honorowego krwiodawstwa – to bardzo miłe, ale najbardziej mnie cieszy, że mogłem pomóc bezinteresownie wielu naszym rodakom.
  W Warszawie korzystam z bezpłatnej komunikacji miejskiej, którą wprowadził ówczesny Prezydent Warszawy Lech Kaczyński już od 18 litrów oddanej krwi, jest odpis od podatków przy rocznym rozliczeniu PIT za oddaną krew, fakt nie rewaloryzowany od wielu lat – tu jest możliwość postulatów do Ministra Finansów.
  A, kilkukrotnie korzystałem po za kolejnością z wizyt u lekarza rodzinnego i u specjalistów, również ze specjalistycznego zabiegu laryngologicznego w prywatnej klinice – nie było żadnego problemu, zarówno ze strony lekarzy, pielęgniarek, czy Pań w recepcji.
  W większości krajów UE nie ma nawet takich przywilejów dla krwiodawców, jak w Polsce.

  Odpowiedz
 4. Drodzy krwiodawcy 3% z emerytury małej np.1000 zł a 3% z emerytury 5000 zł robi kolosalną różnicę a krew dla innych ma taką samą wartość , dlatego uważam że dodatek w formie % nie był by ani sprawiedliwy ani jednakowo zachęcający dla dawców . Jeśli już by ktoś pomyślał nad tym to % lub dodatek powinien być liczony w oparciu o minimalne wynagrodzenie lub inne równe wskażniki dla wszystkich , szanujmy i ceńmy się równo tak jak przystało na ludzi honoru .Wszystkim krwiodawcom życzę dużo zdrowia i przypominam że lepiej jest rozdawać dobro niż być tym potrzebującym a zapewniam Was że dobro zawsze do Was wróci w różnej postaci . Dziękuję administratorowi strony KRWIODAWCY za umożliwienie wypowiedzi i dzielenia się opiniami na tej stronie przez ludzi którzy potrafią się jeszcze podzielić sobą z innymi .Uważam że polityka odznaczeń dla krwiodawców powinna zostać zmieniona i poprawiona . Czas na nowe legitymacje w nowoczesnej formie połączone z krewkartą typu karty bankowej oraz na nowo nadawanie tych odznaczeń z urzędu a nie na wniosek krwiodawcy , to tak nie bardzo komfortowo przypominać komuś że już się oddało potrzebny litraż , dlatego w swoim długoletnim przebywaniu na donacjach spotkałem wielu krwiodawców którzy zostali albo zapomniani albo pomijani w nadawaniu tych odznaczeń . PCK z mojej obserwacji totalnie nie sprawdza się w tej roli ,dlatego lepiej by było aby ten zaszczytny obowiązek nadawania odznaczeń przejęła załoga RCKIK byłoby to i szybciej i sprawiedliwiej i na pewno sprawniej. Nadawanie odznaczeń zasłużony dla zdrowia narodu powinno być również wielostopniowe , bo można oddać 20 litrów ale i wielokrotność tej kwoty np.50 l i więcej i też by pasowało to jakoś wyróżnić .

  Odpowiedz
 5. Uważam że zasłużeni honorowi dawcy krwi za mało mają uprawnień, w końcu oddajemy krew która ratuje komuś życie, widocznie tym z rządu nie była jeszcze potrzebna, żeby docenili jej wartośći, powinni coś zrobić żeby zachęcać ludzi do oddawania krwi, a nie zakrywać się starymi ustawami które można zawsze zmienić

  Odpowiedz
 6. Oddaję krew już jakieś 15 lat, oddalem honorowo około 35 litrów … Nie chwalę się bo to dar honorowy, ale wolałbym żeby ratował życie niż był sprzedawany. Uważam ze 3% to nie duży dodatek za długoletnie poswiecanie się idei. Jestem jak najbardziej za tym by była dodatkowa rekompensata dla tych wytrwałych i chetnych,może przybyloby krwiodawcow i wkoncu nie byłoby problemów z tym zyciodajnym płynem, którego niestety nie idzie wyprodukować . Pozdrawiam

  Odpowiedz
 7. Oddaję krew od wielu lat i rzeczywiście coraz więcej placówek, kolokwialnie mówiąc olewa nasze przywileje. Motywacja w postaci 3% do emerytury przyciągnie wielu nowych krwiodawców. Pomysł ciekawy, ale wyjdzie jak zawsze

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading