Tag : poza-granicami

Krew oddana za granicą

Czy można wliczyć krew oddaną honorowo za granicami Polski?

Czy można wliczyć krew oddaną honorowo za granicami Polski?

W związku z pogarszającą się sytuacją na rynku pracy w ostatnich latach z Polski wyjechało kilkadziesiąt tysięcy osób. Wyjechały one w poszukiwaniu zatrudnienia za granicami kraju. Część z nich była krwiodawcami. Mimo opuszczenia ojczyzny nie zaprzestali oni jednak wspierania idei honorowego krwiodawstwa i kontynuują oddawanie krwi w państwach w których znaleźli pracę. Coraz częściej otrzymujemy zapytanie od takich osób: czy mogą sobie doliczyć tą krew do tej krwi oddanej w Polsce.

Czy krew oddana honorowo poza granicami Polski może być wliczana do np. otrzymania odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi?
Czy do “litrażu” można wliczać tylko krew i składniki krwi oddane na terytorium Polski w placówkach Publicznej Służby Krwi wymienionych w art.4 ust.3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi?

Zgodnie z art.4 ustawy o publicznej służbie krwi jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi są:
1) instytut naukowo-badawczy, którego zadania określa art. 25 zwany dalej “Instytutem”,
2) regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwane dalej “regionalnymi centrami”,
3) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zwane dalej “Wojskowym Centrum”;
4) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej “Centrum MSW”
Mimo iż w/w akcie prawnym nie ma mowy o jakichkolwiek podmiotach zagranicznych to jednak Narodowe Centrum Krwi poinformowało mnie, że:

(…) w przypadku honorowego oddawania krwi lub jej składników w państwie należącym do Unii Europejskiej i na podstawie dokładnego udokumentowania oraz po sprawdzeniu litrażu krwi i jej składników oddanych poza granicami RP informacja taka może zostać wpisana do książeczki honorowego dawcy krwi(…)

Nie będę ukrywał, że odpowiedź mnie zaskoczyła. Otwiera ona drogę honorowym dawcom krwi oddającym krew poza granicami naszej ojczyzny do wliczenia tego litrażu do łącznej ilości krwi oddanej w Polsce. Teraz pytanie jak poszczególne centra krwiodawstwa podejdą do takiego stanowiska Narodowego Centrum Krwi oraz jak będzie przebiegać weryfikacja zaświadczeń otrzymanych w centrach krwiodawstwa innych państw Unii.

Pełen tekst odpowiedzi Narodowego Centrum Krwi zamieszczam poniżej.

[su_button url=”https://krwiodawcy.org/wp-content/uploads/2011/01/krew_oddana_za_granica.pdf” center=”yes” desc=”Zobacz na stronie internetowej”]Odpowiedź Narodowego Centrum Krwi na pytanie “Czy krew oddana za granicą może być dopisana do tej oddanej w kraju?”[/su_button]

[su_document url=”https://krwiodawcy.org/wp-content/uploads/2011/01/krew_oddana_za_granica.pdf”]