DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Jak wspomniałem kilka dni temu w najbliższym czasie wyjdzie kilkanaście aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o publicznej służbie krwi. Dzisiaj przedstawiam Wam projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

UWAGA! W związku z licznymi pytaniami pragnę zaznaczyć, że jest to dopiero PROJEKT. A więc jeszcze długa droga do wejścia w życie przepisów zawartych w tym dokumencie.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw zdrowia, został obowiązany przez ustawodawcę do określenia, w drodze rozporządzenia:
1) wzoru:
a) wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy,
b) legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”;
2) sposobu dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników do celów nadania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Wskutek zmiany ustawy, podstawą nadania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” jest obecnie objętość oddanej krwi lub równoważnych jej składników. To rozwiązanie ma na celu uhonorowanie tych dawców, którzy uzyskali już tytuł i odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (z którą to odznaką wiążą się określone przywileje dawcy), ale dalej oddają krew. W celu uzyskania odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, dawca musi oddać 5 litrów krwi w przypadku, gdy dawcą jest kobieta albo 6 litrów – w przypadku mężczyzny. Tymczasem są osoby, które oddały co najmniej 20 litrów krwi. Są też nieliczne przypadki oddania 50, 70 i 90 litrów krwi i więcej. Ponieważ oddanie tak znacznej ilości krwi wymaga czasu, nawet kilkudziesięciu lat, koniecznym stało się określenie, na podstawie jakich dokumentów lub danych oraz źródeł ich pochodzenia, ustala się objętość oddanej krwi. Ustawa zakłada, że od dnia 1 stycznia 2020 r. dane w tym zakresie będzie można pozyskać z systemu e-krew, który będzie budowany do końca 2019 r. Jednak dostęp do systemu e-krew będą miały tylko uprawnione podmioty. Dostępu nie będą miały ogólnopolskie stowarzyszenia honorowych dawców krwi (poza Polskim Czerwonym Krzyżem). Ponadto nawet, gdy system e-krew zacznie działać, znajdą się w nim tylko te dane, które w chwili wejścia w życie ustawy znajdowały się już w systemie komputerowym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Z tego względu, centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w którym dawca oddał krew w ilości pozwalającej mu na uzyskanie objętości krwi, uprawniającej do nadania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, będzie musiało ustalić, także po osiągnięciu pełnej funkcjonalności systemu e-krew, objętość oddanej krwi na podstawie danych zawartych w systemie komputerowym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w archiwach zakładowych centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa (kart dawców krwi z lat nieobjętych systemem komputerowym), zaświadczeń wydanych przez kierowników jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi lub wpisów do legitymacji Honorowy Dawca Krwi z pieczątką jednostki, w którym odbyło się pobranie krwi lub jej składników.
W przypadku, gdy z wnioskiem o nadanie odznaki wystąpi organ ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi, podstawą ustalenia objętości krwi będą albo dokumenty, które przedstawi sam dawca albo też stowarzyszenie będzie mogło zwrócić się do wskazanego w przepisie centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa o ustalenie tej objętości i wypełnienie wniosku w odpowiedniej pozycji.
Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823) legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność po tym dniu. Brak tego przepisu powodowałby wiele wątpliwości, czy legitymacje wydane na podstawie wcześniejszych przepisów są w dalszym ciągu ważne. Ponadto, ustawodawca dopuścił wydawanie legitymacji oraz odznak „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych, aż do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak, niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Powyższy termin pozwoli na odpowiednie przygotowanie się wnioskodawców do nowych regulacji zawartych w rozporządzeniu, w zakresie m. in. wzoru wniosku.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Przedmiot projektowanej nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Zobacz cały projekt: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Wniosek o odznakę Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu

9 komentarzy

 • janek

  Wreszcie PCK straci monopol na przyznawanie odznaczeń i bardzo dobrze , Ja mam dosyć nieprzyjemne wspomnienia zPCK .Trzeba było kilkakrotnie chodzić by odebrać legitymację z odznaką . Swoich działaczy lub miejscową elitę urzędniczą uroczyście odznaczają nawet po kilku donacjach , pozostałych mają gdzieś . Ja mam ponad 120 donacij po przeliczeniu 47 l. krwi i nigdy nie dostąpilem zaszczytu zaproszenia do udziału w uroczystości .Gdy odbierałem sam w siedzibie PCK ŁOMŻA legitymację po oddaniu 25l. krwi to pani z biura pck wyrzuciła to wszystko w kopercie i siędząc wskazała rubrykę do podpisu tak bez żadnego podziękowania .Legitymację odebrałem zaś odznakę zostawiłem jej na biurku przecież sam się nie będę odznaczał .Inni krwiodawcy z tego rejonu nie zrzeszeni w pck też dzielili się podobnymi wrażeniami .Pracownicy z RCKIK ŁOMŻA zaś są zupełnie inni są kompetentni ,mili ,i potrafią powiedzieć dziękuję ,panuje tam wspaniała atmosfera dla nich oraz dla potrzebujących warto dzielić się własną krwią .Gdyby zaś były to panie z pck to myślę że niewielu dawców zgłaszało by ponowne oddanie krwi . Dlatego też wszelkie odznaczenia powinny być nadawane przez RCKIK a PCK jest niepotrzebny ma mierne zasługi.

 • kozinazbigniew

  witam mam odane prawie 50 litrłów krwi nie należe do klubu czy mogę sie ubiegać o odznakę zasłużony dla zdrowia i narodu

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Na chwilę obecną lepiej nie składać wniosków gdyż jeszcze obowiązują stare przepisy gdzie odznaka była nadawana uznaniowo a komisja, która je oceniała już została zlikwidowana. Tak więc lepiej wstrzymać się te kilka tygodni i złożyć wniosek gdy będzie wymagany tylko litraż.

 • Cwojdzinski

  Czy po 48 litrach moge wystapic o odznaczenie .Nie naleze do zadnego klubu HDK .Czy gdy nie jestem czlonkiem klubu tez mozna .

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Oczywiście też można tylko jest ciężej ją zdobyć. Trzeba potwierdzić swoją działalność na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa. Wiadomo, że łatwiej jak „ktoś”: centrum krwiodawstwa czy jakaś organizacja może poświadczyć podejmowane przez nas działania na rzecz krwiodawstwa. Teraz ma się jednak to zmienić. Komisja opiniująca wnioski została zlikwidowana więc nie będzie uznaniowości. Teraz każdy kto odda 17 (kobieta) i 20 (mężczyzna) litrów krwi i wypełni wniosek otrzyma odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Dodaj komentarz

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

W 2016 roku portal krwiodawcy.org odwiedziliście:
1 499 057 razy
Dziękujemy!

Źródło: Google Analytics 2016