Odznaka Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wraz z odznaką wydaje się legitymację.

Odznakę “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:
1) kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;
2) organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

Wniosek o nadanie odznaki zawiera:
1) dane dawcy krwi:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,
c) adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;
2) informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej składników.

Odznaka Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu Odznaka Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Wniosek:
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” .pdf
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” .docx

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Archiwum przedstawiające stare (nieaktualne) wnioski o odznakę HDK-ZdZN:
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” dla Stowarzyszeń HDK (pdf)
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” dla Stowarzyszeń HDK (doc)
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” dla PCK (pdf)
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” dla PCK (doc)
Wniosek o nadanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia” Narodu

Pozostałe odznaki:
Odznaki Honorowego Dawcy Krwi
Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
Inne odznaki i odznaczenia państwowe