Zorganizuj akcję pobierania krwi w Twojej firmie

     Narodowe Centrum Krwi, Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowa Izba Gospodarcza połączyła siły w celu krzewienia idei honorowego oddawania krwi wśród pracodawców. Wspólnie podmioty te zwracają się do firm o propagowanie krwiodawstwa przez prowadzenia kampanii informacyjnej jak i organizowanie zbiórek krwi na terenie lub przy zakładach pracy. W ramach współpracy przedsiębiorcy otrzymują materiały informacyjne. W przypadku … Dowiedz się więcej

Czy Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ubezpieczony w kraju Unii Europejskiej ma uprawnienia dodatkowe?

W nawiązaniu do pisma przesłanego w dniu 9 lutego 2016 r. oraz wcześniejszej korespondencji w sprawie uprawnień przysługujących Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi (ZHDK), ubezpieczonych w kraju Unii Europejskiej korzystających z opieki zdrowotnej w Polsce, Narodowe Centrum Krwi, uprzejmie informuje, iż zgodnie z stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia przekazanym przy piśmie NCK-WWKS/69/34pck/JG/2016 z dnia 20 stycznia 2016 … Dowiedz się więcej

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa 2015

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa realizowana od 07-05-15 do 31-01-16 zakończyła się sukcesem! Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się swoim zaangażowaniem do prawidłowego przebiegu 31 akcji BAHK w całej Polsce. Szczególne gratulacje należą się wszystkim Krwiodawcom! W całej Polsce w ramach BAHK krew oddało łącznie 2144 osób, w tym 199 pracowników PKO Banku Polskiego i … Dowiedz się więcej

Zgoda honorowych krwiodawców na odsprzedaż krwi przez centra krwiodawstwa koncernom farmaceutycznym i producentom leków

 Wprowadzenie do kwestionariusza dawcy zapisu dotyczącego wyrażenia przez dawcę zgody na przekazanie oddanej krwi do przetworzenia w leki w przypadku niewykorzystania jej do celów klinicznych nastąpiło na podstawie rekomendacji, przedłożonej ministrowi zdrowia przez Krajową Radę do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w październiku 2011 r. W przypadku niewykorzystania krwi lub jej składników do celów klinicznych, aby … Dowiedz się więcej

Urlop z tytułu honorowego krwiodawstwa dla żołnierza (niezawodowego) w czynnej służbie wojskowej

22 stycznia 2010 roku zakończył się proces całkowitego uzawodowienia armii dlatego jest niewielu żołnierzy zachowujących prawo do poniższego urlopu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej żołnierzowi (niezawodowemu) w czynnej służbie wojskowej, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 21 … Dowiedz się więcej

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża za 2007 rok

UWAGA: Są to tylko wyrywki sprawozdań. Zamieściłem tutaj fragmenty dotyczące honorowego krwiodawstwa. Pełne sprawozdania są dostępne na stronie PCK. 2007 Zadania w zakresie honorowego krwiodawstwa realizowane były ze środków własnych Polskiego Czerwonego Krzyża od stycznia do września 2007 r., a następnie dofinansowane w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia przy udziale 14.59 % środków własnych Stowarzyszenia. W … Dowiedz się więcej