Ubogoleukocytarna krew pełna (UKP)

Definicja i właściwości

Pełna krew pobierana jest od zdrowych dawców przy użyciu sterylnych, apirogennych zestawów składających się z pojemników z tworzywa sztucznego, zawierających płyn konserwujący z wbudowanym “in?line” filtrem do usuwania leukocytów bezpośrednio po pobraniu. Jedną jednostkę stanowi 450 ml krwi pełnej (+/- 10%), zmieszanej z odpowiednią
objętością płynu konserwującego. Po filtracji krew jest pozbawiona leukocytów i krwinek płytkowych.

Sposób przechowywania

Krew w ilości 450 ml +/- 10% należy pobierać do pojemników z tworzywa sztucznego z filtrem antyleukocytarnym. Zastosowanie filtra powoduje usunięcie z pobranej krwi większości leukocytów oraz ok. 90% krwinek płytkowych. Jeśli krew ma być przeznaczona do dalszej preparatyki, należy pobrać ją do pojemnika z płynem konserwującym stanowiącego część zestawu pozwalającego na jej odpowiednie rozdzielenie. Jeśli pobrano mniej niż 405 ml krwi i nie usunięto wcześniej nadmiaru płynu konserwującego – jednostkę należy zniszczyć lub, po odwirowaniu, zniszczyć krwinki, a uzyskane osocze wykorzystać jako osocze nieklasyfikowane (nie do transfuzji). Leukocyty należy usunąć metodą filtracji w ciągu 48 godzin od zakończenia donacji.

Oznakowanie składnika

1. Jednostki krwi pełnej przeznaczone do dalszej preparatyki powinny być oznaczone datą i numerem donacji, a w przypadku dawców wielokrotnych mogą być oznakowane również symbolem grupy krwi ABO i RhD. Jeśli donacja miała miejsce poza placówką służby krwi (ekipa wyjazdowa), na pierwotnej etykiecie pojemnika należy podać także czas donacji i godzinę zakończenia donacji, co pozwoli ustalić, czy uzyskane osocze można będzie zakwalifikować jako FFP.

2. Jeżeli podczas ekipy wyjazdowej pobieranie krwi odbywa się z wykorzystaniem systemu komputerowego, w którym dane przekazywane są automatycznie do preparatyki i zastosowano zabezpieczenia uniemożliwiające wykonanie FFP, gdy został przekroczony dopuszczalny czas trwania donacji lub został przekroczony czas pomiędzy zakończeniem donacji a rozpoczęciem preparatyki, to można zrezygnować z opisywania pojemników czasem donacji i godziną zakończenia donacji.

3. Pojemniki z ubogoleukocytarną krwią pełną, przeznaczoną do przetoczeń, należy podczas kwalifikacji okleić etykietami, zawierającymi następujące informacje:
1) Nazwa centrum, na terenie którego otrzymano składnik.
2) Nazwa: “Ubogoleukocytarna krew pełna” lub “UKP”.
3) Grupa krwi ABO i RhD (słownie, tj.: odpowiednio “RhD+ (plus)”/”RhD- (minus)” lub “RhD+ (dodatni)”/”RhD- (ujemny)”).
4) Inne oznaczone antygeny krwinek czerwonych.
5) Nr jednostki (odpowiadający numerowi donacji).
6) Ilość krwi.
7) Rodzaj płynu konserwującego.
8) Data pobrania.
9) Data ważności.
10) Informacje, dotyczące wyników dodatkowych badań
11) Wskazówki:
– “Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C”,
– “Nie przetaczać w przypadku stwierdzenia hemolizy, innych zmian preparatu lub uszkodzenia pojemnika”,
– “Przetaczać przez filtr 170?200 µm”.

4. Jako ilość krwi podawać: “Jedna jednostka” (1 jedn.) i objętość 450 ml (w przypadku porcji do użytku pediatrycznego – tylko rzeczywistą objętość w ml). Jeśli pobrano mniej niż 405 ml krwi (przy zachowaniu wymaganej proporcji płynu konserwującego), podawać tylko faktyczną objętość w ml ? również na etykietach składników krwi uzyskanych z takiej donacji podawać tylko objętość w ml.

5. Jeśli dokonano podziału jednej jednostki na porcje do użytku pediatrycznego, należy je odpowiednio oznakować uwzględniając wszystkie podziały w literowo?numerycznym oznakowaniu nazwy składnika: pierwszy podział literami A, B, C, D; a jeżeli podlegają one dalszemu podziałowi należy rozszerzyć oznakowanie przez dodanie liter a i b.
6. Do pojemnika wydawanego do użytku klinicznego zaleca się dołączanie ulotki informacyjnej. Powinna ona zawierać informacje wyszczególnione powyżej w punktach: 1, 2, 7 i 11 oraz podane w pkt: Przeciwwskazania, Środki ostrożności podczas stosowania, Powikłania.

Kontrola jakości

Kontrola jakości ubogoleukocytarnej krwi pełnej obejmuje testy podane w Tabeli 7.2.

Przeciwwskazania

1. Niedokrwistość bez zmniejszenia objętości krwi.
2. Uczulenie na białka osocza.

Środki ostrożności podczas stosowania

1. Serologiczna zgodność musi być potwierdzona przed przetoczeniem odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi (próba zgodności).
2. Należy przetaczać przez aparat z filtrem zatrzymującym mikroagregaty.

Wskazania do stosowania ubogoleukocytarnej krwi pełnej

Dawkowanie i sposób przetaczania