Krajowy Rejestr Dawców Krwi

Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK) to ogólnopolski system prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, służący do gromadzenia i zarządzania danymi dotyczącymi dawców krwi oraz produktów krwiopochodnych. KRD pełni kluczową rolę w zapewnieniu odpowiednich zasobów krwi, które są niezbędne w przypadku przeprowadzania transfuzji krwi i leczenia pacjentów.

Osoby, które chcą zostać dawcami krwi, zazwyczaj muszą zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Dawców Krwi. Rejestracja ta umożliwia skoordynowanie i monitorowanie dostępności krwi oraz jej produktów we wszystkich regionach Polski. Dzięki temu można skuteczniej reagować na potrzeby pacjentów i zapewnić im dostęp do bezpiecznej krwi.

KRD to istotne narzędzie w systemie opieki zdrowotnej Polski, które pomaga w zachowaniu stałego zapasu krwi oraz w przypadku sytuacji kryzysowych. Osoby zainteresowane oddawaniem krwi mogą znaleźć więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia lub skontaktować się bezpośrednio z lokalnymi placówkami zajmującymi się zbieraniem krwi.

Poniżej możecie się zapoznać Państw z korespondencją dotycząca KRDK.

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na maila dotyczącego etapu tworzenia Krajowego Rejestru Dawców Krwi, realizowanego w ramach projektu PL0067 Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje, iż prace związane z wdrożeniem Krajowego Rejestru Dawców Krwi zostały zakończone.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od beneficjenta, tj. Instytutu Transfuzjologii i Hematologii w Warszawie, w wyniku realizacji projektów uzyskano system informatyczny umożliwiający rozwój systemu nadzoru nie tylko nad krwiodawstwem, ale i nad krwiolecznictwem poprzez obsługę merytoryczną jednostek publicznej służby krwi oraz szpitalnych banków krwi, a także poprzez wymianę informacji pomiędzy tymi jednostkami. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa umożliwiający podłączenie wszystkich oddziałów terenowych do systemu informatycznego obsługującego KRDK oraz 21 szpitalnych banków krwi, w celu stworzenia sieci szpitali połączonych z jednostkami publicznej służby krwi. Zainstalowano i skonfigurowano bezpieczną sieć wymiany informacji KRDK-Net. Pracownicy RCKiK, Instytutu oraz szpitali zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystania i możliwości KRDK.

Z poważaniem
Dyrektora Narodowego Centrum Krwi

Z dniem podpisania umowy, tj.12.12.2005r. z Instytucją Wdrażającą, reprezentowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Hematologii i Transfuzjologii realizuje projekt:
UTWORZENIE KRAJOWEGO REJESTRU DAWCÓW KRWI

Źródła finansowania projektu:
– 75% – dofinansowanie za środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
– 25% – udział własny Instytutu.

Realizacja projektu “Utworzenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi” będzie polegała na stworzeniu profesjonalnej platformy informacyjnej, która oferować będzie możliwość szybkiej i bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy Instytutem Hematologii i Transfuzjologii a przedsiębiorcami oraz we wzajemnych kontaktach między przedsiębiorcami w zakresie szeroko pojętej gospodarki krwią i jej składnikami. Do tych przedsiębiorców zaliczać się będą przede wszystkim Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz inne zakłady opieki zdrowotnej.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez umożliwienie korzystania przez przedsiębiorców i pośrednio przez osoby fizyczne (obywateli) z usług publicznych on-line świadczonych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii.

Krajowy Rejestr Dawców Krwi ma za zadanie zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich istotnych informacji dotyczących dawców krwi. Celem projektu jest stworzenie platformy, która umożliwi jednostkom publicznej służby krwi szybki przepływ informacji, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłanych danych, a w przyszłości umożliwi również innym jednostkom służby zdrowia i innym rejestrom publicznym korzystanie z zawartych w nim danych.

Rejestr będzie obejmował działalność wszystkich działów, które związane są z dawcą i pobieraną od niego krwią, zapewniając właściwy zapis wykonywanych czynności i wypełnianych funkcji. Ujęte zostaną przede wszystkim czynności związane z rejestracją, pobieraniem, badaniem, preparatyką i wydawaniem krwi i jej składników.

Krajowy Rejestr Dawców Krwi docelowo będzie współdziałał z innymi systemami informatycznymi działającymi w służbie zdrowia takimi jak: Krajowy Rejestr Tkanek i Komórek czy Rejestr Usług Medycznych. Realizacja projektu powinna przyczynić się do:

 • 1. Oszczędności kosztów przedsiębiorstw prowadzących usługi publiczne on-line,
 • 2. Oszczędności czasu przedsiębiorców korzystających z usług on-line,
 • 3. Wzrostu bezpieczeństwa obywateli (zmniejszenie liczby powikłań zdrowotnych)

Źródło: Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Instytut Hematologii i Transfuzjologii przystąpi, prawdopodobnie w przyszłym roku, do realizacji programu kompleksowej informatyzacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Dzięki temu możemy stać się niedługo jednym z nielicznych krajów w Europie z modelowym, scentralizowanym rejestrem dawców krwi. Informatyzacja krwiodawstwa i krwiolecznictwa oznacza m.in. ułatwienie szpitalom dostępu do krwi i skuteczniejsza kontrolę jej zużycia, zwiększenie bezpieczeństwa dawców i biorców oraz dostosowanie do dyrektyw UE.

Zmiana ustawy o publicznej służbie krwi z 2003 r. nałożyła na Instytut Hematologii i Transfuzjologii obowiązek prowadzenia Krajowego Rejestru Dawców Krwi, by mogły z niego korzystać Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – podmioty zajmujące się dostarczaniem krwi do szpitali – instytut zwrócił się o środki do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

W ramach działania 1.5. “Rozwój systemów dostępu przedsiębiorstw do informacji i usług publicznych on-line” placówka otrzymała dofinansowanie dla projektu o wartości 6,4 mln zł na stworzenie elektronicznego rejestru dawców, do którego miałoby dostęp 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także centrum wojskowe oraz centrum MSWiA. Działania związane z realizacją programu już ruszyły. Instytut właśnie przygotowuje się do przetargu.

Środki zapewnione w ramach programu SPO WKP 1.5 pozwolą na utworzenie centralnej platformy, jednak projekt ten nie może objąć zasięgiem całej struktury organizacyjnej publicznej służby krwi – 180 oddziałów terenowych RCKiK oraz blisko 7 tysięcy odbywających się rocznie ekip wyjazdowych mówi dr Jolanta Antoniewicz-Papis, kierownik Pracowni Transfuzjologii Laboratoryjnej Zakładu Transfuzjologu i Organizacji Służby Krwi w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, odpowiedzialna za projekty z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa składane do funduszy pomocowych. Dlatego IHiT wystąpił dodatkowo do funduszy norweskich o pełne zinformatyzowanie krwiolecznictwa i krwiodawstwa poprzez zakup sprzętu dla oddziałów terenowych i ekip wyjazdowych. Projekt Kompleksowa Informatyzacja Systemu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów rekomendowanych przez komitet sterujący funduszy norweskich. Jego całkowity koszt został oszacowany na 3,2 mln euro. Po zakończeniu realizacji projektu polskie krwiodawstwo i krwiolecznictwo może służyć jako baza szkoleniowa dla innych krajów UE.

Główne założenia projektu, tj. ułatwienie dostępu do krwi oraz racjonalizacja gospodarki krwią, są w przekonaniu dr Jolanty Antoniewicz-Papis dobrą wiadomością dla szpitali. Program przewiduje bowiem podłączenie do systemu po jednym (na razie) dużym szpitalu operacyjnym, funkcjonującym na terenie województwa. Wydatek, jaki będzie musiała ponieść placówka, wiąże się jedynie z zakupem komputera i wykonaniem łącza. Dzięki temu szpital otrzyma możliwość szybkiego dostępu do informacji o poszukiwanej krwi i stanach magazynowych oraz kontaktu z zespołami wyjazdowymi w całej Polsce. “

“Przepływ informacji o poszukiwanej grupie krwi będzie skrócony o kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, co ma szczególne znaczenie w przypadkach, gdy liczy się czas” – wyjaśnia dr Papis. “Nie będzie potrzeby wykonywania telefonów i rozsyłania faksów po całej Polsce. Wystarczy dostęp do systemu. Znacznie łatwiej będzie także regulować podaż krwi. W niektórych regionach może być wielu dawców i mało szpitali operacyjnych, dlatego okresowo mogą wystąpić nadwyżki krwi w stosunku do potrzeb, gdy tymczasem brakować jej będzie innym szpitalom.

Dzięki podłączeniu szpitali do sytemu łatwiej będzie można przeprowadzić ocenę zużycia krwi w placówce oraz osiągniętych dzięki niej efektów klinicznych. Łatwo będzie sprawdzić komu, z jakich powodów i z jakim skutkiem krew została podana.

Obecnie zdarza się, że szpitale magazynują zbyt wiele krwi na zapas” – przypomina Jolanta Antoniewicz-Papis. “Wynika to przede wszystkim z obaw przed niemożnością zdobycia jej, gdy będzie potrzebna”.

Z chwil gdy system zacznie działać, zjawisko to powinno stopniowo zanikać. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z września 2005 r. o organizacji leczenia krwią nakłada na szpitale obowiązek powoływania szpitalnych komitetów transfuzjologicznych, które mają dokonywać wspólnie z RCKiK oraz Instytutem Hematologii oceny gospodarowania krwią.

Informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa wpłynie również na bezpieczeństwo zarówno dawców jak i biorców krwi, co jest jednym z celów Krajowego Rejestru Dawców Krwi. “Zdarza się, że dawca odrzucony ze względu na stan zdrowia w jednym z RCKiK, udaje się do kolejnego Centrum, gdzie zataja swoje problemy zdrowotne” – wyjaśnia dr Papis. “Pobranie krwi od takiej osoby może być groźne nie tylko dla niej samej, ale także dla pacjenta, który tę krew otrzyma. Zcentralizowany system zminimalizuje ryzyko wystąpienia takiej sytuacji – będzie bowiem gromadził historię kontaktów dawców z dowolną jednostką publicznej służby krwi. Być może uda się w przyszłości połączenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi z krajową bazą numerów Pesel. Zwiększyłoby to znacznie szanse na ocenę prawdziwości danych dawcy oraz na możliwość szybkiego skontaktowania się z nim w razie potrzeby”.
Źródło: Med-info, 01.07.2006

Usługa – Instalacja, konfiguracja i uruchomienie rozległej sieci KRDK-NET- (zadanie 1) Świadczenie usług rozległej sieci KRDK-NET (zadanie 2) w ramach projektu: Utworzenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi

Projekt PL 0067 pt.: “Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce” jest realizowany przez Beneficjenta tj. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku jest partnerem Beneficjenta i jednocześnie Liderem Konsorcjum zrzeszającym 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce.

Projekt współfinansowany jest do 60% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i co najmniej w 40% ze środków własnych, w ramach priorytetu 2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.

Celem projektu jest połączenie z platformą elektroniczną umożliwiającą komunikację pomiędzy jednostkami publicznej służby krwi, co stanowi kontynuację projektu Krajowy Rejestr Dawców Krwi (realizowany przez IHiT w Warszawie). Realizacja projektu dokonana zostanie poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz przeszkolenie personelu medycznego realizatorów w zakresie obsługi modułu łączącego systemy informatyczne Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krajowym Rejestrem Dawców Krwi.
Przewidziane zakończenie projektu w grudniu 2010 r.

29 komentarzy do “Krajowy Rejestr Dawców Krwi”

  • Witam serdecznie!
   Jeżeli oddawałeś w różnych miejscach to musisz z każdym centrum skontaktować się z osobna. Jeżeli tylko w jednym to zależy w jakim; 3 centra umożliwiają wgląd online w historię donacji a reszta tylko przez maila.

   Odpowiedz
   • Dzień dobry, jaki jest meil, by napisać wniosek o przeliczenie ilości oddanej krwi ? ( Najprawdopodobniej mam tytuł zasłużony dla narodu, ale niestety nie mam wszystkich zanotowanych oddań, we względu na zgubiona książeczkę)

    Odpowiedz
  • Aktualnie istnieje możliwość sprawdzenia oddanej ilości krwii w punktach, informacje jednak na razie są zazwyczaj przekazywane w obrębie województwa. Jeżeli oddawało się w Olsztynie, to informacji ile się oddało nie można otrzymać w Warszawie, ale już w innych punktach w warmińsko mazurskim tak.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.