Koncentrat krwinek czerwonych pozbawiony kożuszka leukocytarno-płytkowego

Definicja i właściwości

Składnik ten uzyskuje się przez usunięcie znad frakcji krwinek czerwonych warstwy kożuszka leukocytarno?płytkowego wraz z towarzyszącą mu niewielką ilością osocza i krwinek czerwonych. Usunięcie kożuszka leukocytarno?płytkowego pozwala na zmniejszenie zawartości krwinek białych i płytkowych w KKCz, tym samym zmniejsza też prawdopodobieństwo wytworzenia mikroagregatów podczas przechowywania składnika. Całkowita liczba leukocytów w składniku nie powinna przekraczać 1,2 x 109. Średnia zawartość krwinek płytkowych powinna być mniejsza niż 20×109/ jedn. Hematokryt tak uzyskanego składnika powinien wynosić 0,65 ? 0,75.

Sposób otrzymywania

1. Po odwirowaniu rozdzielić odwirowaną krew na osocze, kożuszek leukocytarno?płytkowy i koncentrat krwinek czerwonych.
2. Po wirowaniu dokonać oceny wizualnej.
3. W oparciu o własne doświadczenia oraz wyniki badań walidacyjnych i kontrolnych każde centrum powinno precyzyjnie określić objętość dodawanego osocza (np.: 50 ? 70 ml), tak aby umożliwić wytwarzanie składnika o wymaganym hematokrycie.
4. W wyjątkowych wypadkach, jeżeli jest to niezbędne, można usunąć kożuszek leukocytarno?płytkowy w systemie otwartym.
5. Do otrzymywania KKCz bez kożuszka leukocytarno ? płytkowego zalecane jest stosowanie pojemników typu “góra ? dół”.

Oznakowanie składnika

1. Etykieta ostateczna powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
a) Nazwa centrum, na terenie którego otrzymano składnik.
b) Nazwa składnika: “Koncentrat krwinek czerwonych pozbawiony kożuszka leukocytarno?płytkowego” lub “KKCz bez koż. leuk. ? pł.”.
c) Grupa krwi ABO i RhD (słownie, tj.: “RhD+ (plus)”/”RhD- (minus)” lub “RhD+ (dodatni)”/”RhD- (ujemny)”).
d) Inne oznaczone antygeny krwinek czerwonych.
e) Nr składnika (odpowiadający numerowi donacji).
f) Ilość składnika (jednostki i ml).
g) Rodzaj płynu konserwującego.
h) Data pobrania.
i) Data wykonania preparatyki (jeśli jest inna niż data pobrania).
j) Data ważności.
k) Informacje dotyczące wyników dodatkowych badań.
l) Wskazówki:
– “Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6 °C”,
– “Nie przetaczać w przypadku stwierdzenia hemolizy, innych zmian składnika lub uszkodzenia pojemnika”,
– “Przetaczać przez filtr 170?200 µm”.

2. W przypadku jednostek, z których usuwano kożuszek leukocytarno?płytkowy w systemie otwartym, podać również godzinę, w której składnik krwi traci ważność oraz zamieścić dodatkową wskazówkę: “Przetaczać natychmiast po otrzymaniu”.

3. Do składnika wydawanego odbiorcy zaleca się dołączanie ulotki informacyjnej o produkcie. Powinna ona zawierać informacje wyszczególnione w punktach 1, 2, 7, i 12 oraz podane w punktach: Przeciwwskazania, Środki ostrożności podczas stosowania, Powikłania.

Kontrola jakości

Kontrola jakości koncentratu krwinek czerwonych bez kożuszka leukocytarno?płytkowego obejmuje testy podane w Tabeli 7.4.

Przeciwwskazania

Składnik nie jest wskazany w:
1. Przypadku uczulenia na białka osocza.
2. Transfuzjach wymiennych u noworodków chyba, że zostanie dodana uzupełniająca ilość osocza.
3. Transfuzjach u wcześniaków i biorców, u których występuje ryzyko przeciążenia żelazem.

Środki ostrożności podczas stosowania

1. Serologiczna zgodność składnika musi być potwierdzona przed przetoczeniem odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi (próba zgodności).
2. Należy przetaczać przez aparat z filtrem zatrzymującym mikroagregaty.